Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 677 - 687, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097667

Öz

Bu araştırmanın amacı, spor yükseköğretim kurumu öğrencilerinde uzaktan eğitime yönelik tutum ile iş bulma kaygısının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Gümüşhane Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 138 kadın 176 erkek olmak üzere 314 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aşamasında ‘‘Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği’’, ‘‘Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeği’’ ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Analiz aşamasında; verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilerek, ikili karşılaştırmalarda Bağımsız Örneklem T-Testi; üç ve daha fazla grup kıyaslamalarında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime tutumları ile iş bulma kaygıları arasındaki ilişki ise Pearson’s korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda, uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeğinde katılımcıların; cinsiyet, yaş ve anne eğitim durumu değişkenine göre anlamlı fark tespit edilmemiştir. Baba eğitim durumuna göre uzaktan eğitimde öğretim üyelerine yönelik tutum alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygısı ölçeğinde; yaş, bölüm, baba eğitim durumu ve anne eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark tespit edilmez iken, cinsiyet değişkeni göre anlamlı fark saptanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda; iş bulma kaygısı ile uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Bulgular neticesinde spor bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, kariyer geliştirme seminer ve programlarına katılmalarının faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Arık, F.Ş. (1991). ‘‘Selçuklular Zamanında Anadolu'da Veba Salgınları’’. Tarih Araştırmaları Dergisi, 5 (26), 25-57.
 • 2. Toplum Gönüllüleri Vakfı. (2020). ‘‘Koronavirüs Pandemi Süreci ve Gençlerin İhtiyaçlarının Araştırılması’’. Erişim adresi: https://www.tog.org.tr (Erişim tarihi: 25 Şubat 2022).
 • 3. Sarı, H. (2020). ‘’Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız?’’. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128.
 • 4. Arslan, R. (2021). ‘‘Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi’’. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (23), 369-393.
 • 5. Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). ‘‘Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı’’. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 71-81.
 • 6. Guo, W. and Li, X. (2017). ‘‘Study on The Evaluation and İnceptive of Research Ability of Physical Education Teachers.’’ 20-27 October 2017, Chinese Automation Congress, (6563-6566), Jinan, Çin.
 • 7. Göksel, A.G. ve Yıldız, L. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği’’. Eurasian Research in Sport Science, 6 (1), 1-14.
 • 8. Arat, T. ve Bakan, Ö. (2014). ‘‘Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları’’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1), 363-374.
 • 9. Gök, T. (2015). ‘‘The Evaluations of The College Students’ Perceptions on Distance Education From The Point of The Technical and Educational Factors’’. Turkish Online Journal of Distance Education, 16 (2), 84-93.
 • 10. Bolliger, D.U. and İnan, F.A. (2012). ‘‘Development and Validation of the Online Student Connectedness Survey (OSCS)’’. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 13 (3), 41-65.
 • 11. Yağan, S.A. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Covıd-19 Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşleri’’. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 4 (1), 147-174.
 • 12. Aktaş, Ö, Büyüktaş, B, Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). ‘‘Covid-19 Virüsünden Kaynaklanan İzolasyon Günlerinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları’’. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9.
 • 13. Çetin, C. ve Anuk, Ö. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılık: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi’’. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 170-189.
 • 14. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2019). ‘‘Covid-19 Genel Bilgiler Epidemiyolojisi ve Tanı’’. Erişim adresi: https://saglik.gov.tr (Erişim tarihi: 18 Mart 2022).
 • 15. Yazıcı, T. ve Koçak, S. (2018). ‘‘The Development and Employment Status of Sports Management Career and the Case of Turkey’’. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5 (2), 1-18.
 • 16. Karasar, N. (1999). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler’’. Ankara: Nobel Yayınevi
 • 17. Aslan, M. ve Uğraş, S. (2021). ‘‘Validity and Reliability Study of The Sports Sciences Students' Job Finding Anxiety Scale’’. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6 (13), 1143-1170.
 • 18. Yılmaz, N.A. (2020). ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumlarının Araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği’’. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (1), 15-20.
 • 19. Karakuş, G. ve Erşen, Z.B. (2021). ‘‘Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Covid-19 Korkularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi’’. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 66-85.
 • 20. Tayfun, A.N.T. ve Korkmaz, A. (2016). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma’’. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 534-558.
 • 21. İşlek, Y. (2018). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik ile İlgili Kaygıların Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisi Açısından İncelenmesi (Akdeniz Bölgesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • 22. Uzundağ, H.İ, Urgan, S. ve Özer, E. (2020). ‘‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Durumunun İncelemesi’’. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 119-129.
 • 23. Çavuşoğlu, G. ve Acar, K. (2020). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki’’. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 207-220.
 • 24. Karataş, B. ve Zengin, S. (2021). ‘‘Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Platformlarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi’’. Diyalektolog, (27), 157-168.
 • 25. Büyükaslan, M.Y. (2021). ‘‘Orta Ergenlik Döneminde Uzaktan Eğitimle Beden Eğitimi ve Spor Dersi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi’’. Sportive, 4 (2), 24-30.
 • 26. Şahinler, Y. (2021). ‘‘Covid-19 Sürecinde Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi’’. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 13-26.
 • 27. Dumangöz, P.D. ve Sanlav, R. (2021). ‘‘Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kişisel Özellikleri ile Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (24), 551-561.
 • 28. Özdirek, S. ve Cicerali, E.E. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlar ile Akademik Öz-Yeterlik Arasındaki İlişkiler’’. Troyacademy, 6 (3), 836-863.
 • 29. Serin, N.B. ve Gülcan, M. (2021). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Olumlu ve Olumsuz Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi’’. 20 Mart 2022, 5. Uluslararası Ege Sempozyumları Sosyal ve Beşerî Bilimler (1191-1206). İzmir, Türkiye.
 • 30. Yıldız, D. (2021). ‘‘Özel Okullardaki ve Devlet Okullarındaki İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması ve Covid-19 Dönemindeki Deneyimlerin İncelenmesi’’. Bitirme Projesi, MEF Üniversitesi, İstanbul.
 • 31. Etçi, H, Çiçek, H. ve Kılıç, İ. (2019). ‘‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma’’. 17-20 October, IV. Internatıonal Entrepreneurshıp Employment and Career Congress (308-322). Muğla, Türkiye.
 • 32. Kaynak, K.Ö. ve Öztuna, B. (2020). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’’. Journal of Yaşar University, 15 (60), 953-970.
 • 33. Atasoy, R, Özden, C. ve Kara, D.N. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin Öğrencilerin Perspektifinden Değerlendirilmesi’’. Electronic Turkish Studies, 15 (6), 95-122.
 • 34. Karabay, E, Yıldırım, A. ve Güler, G. (2015). ‘‘Yıllara Göre PISA Matematik Okuryazarlığının Öğrenci ve Okul Özellikleri ile İlişkisinin Aşamalı Doğrusal Modelleri ile Analizi’’. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (36), 137-151.
 • 35. Zan, N. ve Zan, B.U. (2020). ‘‘Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan Eğitim Sistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bir Bakış’’. Turkish Studies, 15 (4), 1367-1394.
 • 36. Akbaş, M.G. (2019). Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • 37. Orhan, A. (2016). Uzaktan Eğitimle Yürütülen Yabancı Dil Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • 38. Ünlü, H, Aktaş, Ö. ve Büyüktaş, B. (2021). Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 294-306.
 • 39. Çetin, İ. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • 40. Ulucan, H, Kılınç, M, Kaya, K. ve Türkçapar, Ü. (2011). ‘‘Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi’’. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3), 349-356.

The Examination of Attitude Towards Distance Education and Job Anxiety among Sports Higher Education Institution Students According to Some Variables

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 677 - 687, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097667

Öz

The aim of this research is the examination of attitude towards distance education and job anxiety among sports higher education institution students according to some variables. In the study, a descriptive relational survey model was used. The study group consists of 314 students, as 138 females and 176 males, studying at Gümüşhane University School of Physical Education and Sports in the 2021-2022 academic year. For the "Attitude Scale Towards Distance Education Applied During the Epidemic Period", "Scale of Job Finding Anxiety of Sports Science Students" and personal information form were used as data collection tools. In the analysis phase; it was determined that the data showed normal distribution, Independent Sample T-Test One-Way Analysis of Variance (ANOVA) test was applied for comparisons between groups. The relationship between university students' attitudes towards distance education and their anxiety about finding a job was determined by Pearson's correlation coefficient. The analysis results showed that; There was no significant difference according to gender, age and mother's education level in the attitude scale towards distance education. Also, a significant difference was found between the sub-dimension scores of attitude towards faculty members in distance education according to father's education level. In the scale of job anxiety of sports science students; There was no significant difference according to age, department, father's education level and mother's education level variables, while a significant difference was found according to gender variable. However, it was determined that there was; No significant correlation between the anxiety of finding a job and their attitudes towards distance education. As conclusion, it may be said that the participating in career development seminars and programs of students studying in sports deparments may be useful.

Kaynakça

 • 1. Arık, F.Ş. (1991). ‘‘Selçuklular Zamanında Anadolu'da Veba Salgınları’’. Tarih Araştırmaları Dergisi, 5 (26), 25-57.
 • 2. Toplum Gönüllüleri Vakfı. (2020). ‘‘Koronavirüs Pandemi Süreci ve Gençlerin İhtiyaçlarının Araştırılması’’. Erişim adresi: https://www.tog.org.tr (Erişim tarihi: 25 Şubat 2022).
 • 3. Sarı, H. (2020). ‘’Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız?’’. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128.
 • 4. Arslan, R. (2021). ‘‘Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi’’. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (23), 369-393.
 • 5. Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). ‘‘Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı’’. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 71-81.
 • 6. Guo, W. and Li, X. (2017). ‘‘Study on The Evaluation and İnceptive of Research Ability of Physical Education Teachers.’’ 20-27 October 2017, Chinese Automation Congress, (6563-6566), Jinan, Çin.
 • 7. Göksel, A.G. ve Yıldız, L. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği’’. Eurasian Research in Sport Science, 6 (1), 1-14.
 • 8. Arat, T. ve Bakan, Ö. (2014). ‘‘Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları’’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1), 363-374.
 • 9. Gök, T. (2015). ‘‘The Evaluations of The College Students’ Perceptions on Distance Education From The Point of The Technical and Educational Factors’’. Turkish Online Journal of Distance Education, 16 (2), 84-93.
 • 10. Bolliger, D.U. and İnan, F.A. (2012). ‘‘Development and Validation of the Online Student Connectedness Survey (OSCS)’’. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 13 (3), 41-65.
 • 11. Yağan, S.A. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Covıd-19 Salgını Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşleri’’. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 4 (1), 147-174.
 • 12. Aktaş, Ö, Büyüktaş, B, Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). ‘‘Covid-19 Virüsünden Kaynaklanan İzolasyon Günlerinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları’’. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9.
 • 13. Çetin, C. ve Anuk, Ö. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılık: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi’’. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 170-189.
 • 14. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2019). ‘‘Covid-19 Genel Bilgiler Epidemiyolojisi ve Tanı’’. Erişim adresi: https://saglik.gov.tr (Erişim tarihi: 18 Mart 2022).
 • 15. Yazıcı, T. ve Koçak, S. (2018). ‘‘The Development and Employment Status of Sports Management Career and the Case of Turkey’’. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5 (2), 1-18.
 • 16. Karasar, N. (1999). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler’’. Ankara: Nobel Yayınevi
 • 17. Aslan, M. ve Uğraş, S. (2021). ‘‘Validity and Reliability Study of The Sports Sciences Students' Job Finding Anxiety Scale’’. International Journal of Eurasian Education and Culture, 6 (13), 1143-1170.
 • 18. Yılmaz, N.A. (2020). ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumlarının Araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği’’. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (1), 15-20.
 • 19. Karakuş, G. ve Erşen, Z.B. (2021). ‘‘Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Covid-19 Korkularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi’’. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 66-85.
 • 20. Tayfun, A.N.T. ve Korkmaz, A. (2016). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma’’. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17), 534-558.
 • 21. İşlek, Y. (2018). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik ile İlgili Kaygıların Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile İlişkisi Açısından İncelenmesi (Akdeniz Bölgesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • 22. Uzundağ, H.İ, Urgan, S. ve Özer, E. (2020). ‘‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Durumunun İncelemesi’’. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 119-129.
 • 23. Çavuşoğlu, G. ve Acar, K. (2020). ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki’’. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 207-220.
 • 24. Karataş, B. ve Zengin, S. (2021). ‘‘Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Platformlarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi’’. Diyalektolog, (27), 157-168.
 • 25. Büyükaslan, M.Y. (2021). ‘‘Orta Ergenlik Döneminde Uzaktan Eğitimle Beden Eğitimi ve Spor Dersi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi’’. Sportive, 4 (2), 24-30.
 • 26. Şahinler, Y. (2021). ‘‘Covid-19 Sürecinde Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi’’. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 13-26.
 • 27. Dumangöz, P.D. ve Sanlav, R. (2021). ‘‘Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kişisel Özellikleri ile Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (24), 551-561.
 • 28. Özdirek, S. ve Cicerali, E.E. (2021). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlar ile Akademik Öz-Yeterlik Arasındaki İlişkiler’’. Troyacademy, 6 (3), 836-863.
 • 29. Serin, N.B. ve Gülcan, M. (2021). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Olumlu ve Olumsuz Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi’’. 20 Mart 2022, 5. Uluslararası Ege Sempozyumları Sosyal ve Beşerî Bilimler (1191-1206). İzmir, Türkiye.
 • 30. Yıldız, D. (2021). ‘‘Özel Okullardaki ve Devlet Okullarındaki İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması ve Covid-19 Dönemindeki Deneyimlerin İncelenmesi’’. Bitirme Projesi, MEF Üniversitesi, İstanbul.
 • 31. Etçi, H, Çiçek, H. ve Kılıç, İ. (2019). ‘‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma’’. 17-20 October, IV. Internatıonal Entrepreneurshıp Employment and Career Congress (308-322). Muğla, Türkiye.
 • 32. Kaynak, K.Ö. ve Öztuna, B. (2020). ‘‘Üniversite Öğrencilerinde İşsizliğe Yönelik İşsizlik Kaygısı ve Umutsuzluk: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’’. Journal of Yaşar University, 15 (60), 953-970.
 • 33. Atasoy, R, Özden, C. ve Kara, D.N. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin Öğrencilerin Perspektifinden Değerlendirilmesi’’. Electronic Turkish Studies, 15 (6), 95-122.
 • 34. Karabay, E, Yıldırım, A. ve Güler, G. (2015). ‘‘Yıllara Göre PISA Matematik Okuryazarlığının Öğrenci ve Okul Özellikleri ile İlişkisinin Aşamalı Doğrusal Modelleri ile Analizi’’. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (36), 137-151.
 • 35. Zan, N. ve Zan, B.U. (2020). ‘‘Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan Eğitim Sistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bir Bakış’’. Turkish Studies, 15 (4), 1367-1394.
 • 36. Akbaş, M.G. (2019). Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • 37. Orhan, A. (2016). Uzaktan Eğitimle Yürütülen Yabancı Dil Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • 38. Ünlü, H, Aktaş, Ö. ve Büyüktaş, B. (2021). Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 294-306.
 • 39. Çetin, İ. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • 40. Ulucan, H, Kılınç, M, Kaya, K. ve Türkçapar, Ü. (2011). ‘‘Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi’’. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3), 349-356.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebru ŞENEL> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-4157-2382
Türkiye


Kaan KARAKUŞ>
ORDU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, SPOR YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1568-7816
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1097667, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {677 - 687}, doi = {10.37989/gumussagbil.1097667}, title = {Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şenel, Ebru and Karakuş, Kaan} }
APA Şenel, E. & Karakuş, K. (2022). Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 677-687 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1097667
MLA Şenel, E. , Karakuş, K. "Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 677-687 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1097667>
Chicago Şenel, E. , Karakuş, K. "Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 677-687
RIS TY - JOUR T1 - Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Ebru Şenel , Kaan Karakuş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1097667 DO - 10.37989/gumussagbil.1097667 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 677 EP - 687 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1097667 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097667 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Ebru Şenel , Kaan Karakuş %T Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1097667 %U 10.37989/gumussagbil.1097667
ISNAD Şenel, Ebru , Karakuş, Kaan . "Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 677-687 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097667
AMA Şenel E. , Karakuş K. Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 677-687.
Vancouver Şenel E. , Karakuş K. Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 677-687.
IEEE E. Şenel ve K. Karakuş , "Spor Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ile İş Bulma Kaygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 677-687, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1097667