Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 702 - 709, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118585

Öz

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde Covid-19 korkusu ile rekreasyonel akış (flow) yaşantı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, betimsel nitelikte yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören 337 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aşamasında; ‘‘Flow Yaşantı Ölçeği’’, ‘‘Covid-19 Korkusu Ölçeği’’ ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Analiz aşamasında, verilerin normal dağılım kriterlerine uygun olduğu tespit edilerek, ikili karşılaştırmalarda Independent Samples T-Test uygulanırken; üç ve daha fazla grup kıyaslamalarında One Way ANOVA testi uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinde Flow Yaşantı Ölçeği ile Covid-19 Korkusu Ölçeği arasındaki ilişki Pearson Korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda bölüm ve aktif spor durumu değişkenine göre flow yaşantı ölçeği ve Covid-19 korkusu ölçeği puanları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Haftalık katıldıkları etkinlik gün sayısı değişkenine göre Covid-19 korkusu ölçeği ve flow yaşantı ölçek puanları arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin Covid-19 korku düzeyleri ile flow yaşantısı akış düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmadığı, Covid-19 korku düzeyleri ile flow yaşantısı kaygı düzeyleri arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu, flow yaşantısı akış düzeyleri ile flow yaşantısı kaygı düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu hususta üniversite öğrencilerinin farklı tür ve alanlardaki rekreasyonel etkinliklere yönelmeleri ve mental destek almalarının faydalı olabileceği öngörülmektedir.

Kaynakça

 • 1- Csikszentmihalyi, M. (2017). ‘‘Flow and The Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi’’. New York: Springer.
 • 2- Özdemir, A.S, Durhan, T.A. ve Akgül, B. (2020). ‘‘Flow Yaşantı Ölçeğinin Rekreasyonel Etkinliklere Uyarlanmasına Dair Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25 (2), 107-116.
 • 3- Nakamura, J. and Csikszentmihalyi, M. (2009). ‘‘Flow Theory And Research’’. In: S.J. Lopez, C.R. Snyder. (Ed.). The Oxford Handbook of Positive Psychology (95-206). Oxford: Oxford University Press.
 • 4- Csikszentmihalyi, M. (1990). ‘‘Flow: The Psychology of Optimal Experience’’. New York: Harper & Row.
 • 5- Swann, C, Piggott, D, Schweickle, M. and Vella, S.A. (2018). “A Review of Scientific Progress in Flow in Sport and Exercise: Normal Science, Crisis and a Progressive Shift”. Journal of Applied Sport Psychology, 30 (3), 249-271.
 • 6- Turan, N. (2019). ‘‘Akış Deneyimi Üzerine Genel Bir Literatür Taraması’’. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 181-199.
 • 7- Swann, C. (2016). “Flow İn Sport’’. In: L. Harmat, F. Ø. Andersen, F. Ullen, J. Wright, G. Sadlo (Ed.). Flow Experience (51-64). Switzerland: Springer International Publishing.
 • 8- Türkmen, M. ve Özsarı, A. (2020). ‘‘Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri’’. International Journal of Sport Culture and Science, 8 (2), 55-67.
 • 9- Şahinler, Y, Ulukan, M. ve Ulukan, H. (2020). ‘‘Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi’’. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 171-184.
 • 10- Aydın, İ. ve Tütüncü, Ö. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Yaşlılık ve Rekreasyon. Anatolia’’. Turizm Araştırmaları Dergisi, 32 (1), 100-105.
 • 11- Kaya, B. (2020). ‘‘Pandeminin Ruh Sağlığına Etkileri’’. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23 (2), 123-124.
 • 12- Gössling, S, Scott, D. and Hall, C.M. (2020). ‘‘Pandemics, Tourism And Global Change: A Rapid Assessment of Covid-19’’. Journal of Sustainable Tourism, 29 (1), 1-20.
 • 13- Acar, Y. (2020). ‘‘Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi’’. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 7-21.
 • 14- Dülgaroğlu, O. (2022). ‘‘Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çanakkale’deki Rekreasyon Etkinlikleri ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri: Basında Çıkan Haberler Üzerine Bir Söylem Analizi’’. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 6 (1), 30-47.
 • 15- Lesser, I.A. and Nienhuis, C.P. (2020). ‘‘The İmpact of Covid-19 on Physical Activity Behavior and Wellbeing of Canadians’’. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (11), 3899.
 • 16- Gümüşgül, O. ve Aydoğan, R. (2020). ‘‘Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi’’. Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 107-114.
 • 17- Karasar, N. (1999). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler’’. Ankara: Nobel Yayınevi
 • 18- Rheinberg, F, Vollmeyer, R. and Engeser, S. (2003).‘‘Die Erfassung des Flow-Erlebens’’. Göttingen: Universität Potsdam.
 • 19- İşigüzel, B. ve Çam, S. (2014). ‘‘Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 788-801.
 • 20- Ahorsu, D.K, Lin, C.Y, Imani, V, Saffari, M, Griffiths, M.D. and Pakpour, A.H. (2020). ‘‘The Fear Of Covid-19 Scale: Development and İnitial Validation’’. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-9.
 • 21- Bakioğlu, F, Korkmaz, O. ve Ercan, H. (2020). ‘‘Fear of Covıd-19 and Positivity: Mediating Role of İntolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety and Stress’’. International Journal of Mental Health and Addiction, 12 (1) 1-14.
 • 22- Öz, M. (2019). Konservatuvar Müzik Bölümünde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı ve Anksiyete Duyarlılığının Akış Deneyimleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 23- Çetin, E, Ünver, O, Dinç, H. ve Argan, M. (2021). “Akıp Giden Zamanları Bir Yerlerde Bulsam! : Covid-19 Pandemisi Esnasında Akış Kuramı Üzerine Bir Fotoses İncelemesi’’. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 4 (1), 33-52.
 • 24- Karadayı, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algılarında Covid-19 Kaygısının, Korkusunun ve Demografik Değişkenlerin Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 25- Atay, Ü.T, Dinçer, N.N, Yarkac, F.U. ve Öncü, E. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Diş Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Korku ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi’’. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2 (3), 86-93.
 • 26- Olcay, Z.F. ve Sakallı, A.E. (2022). ‘‘Covid 19’un Üniversite Öğrencileri ve Ders Notları Üzerine Etkisi’’. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 101-108.
 • 27- Sıngh, D, Sıngh, D. and Dureja, G. (2018). ‘‘Dispositional Flow State Among Open Skill Athletes: A Predictor and Quantification of Sport Performance’’. International Journal of Sport Culture and Science, 6 (1), 1-9.
 • 28- Antunes, R. and Frontini, R. (2021). ‘‘Physical Activity and Mental Health in Covid-19 Times: An Editorial’’. Sleep Medicine, 77, 295-296.
 • 29- Merdan, H.E. ve Aşçı, F.H. (2021). ‘‘Optimal Performans Duygu Durumu, Zihinsel Dayanıklılık, Takım Sargınlığı ve Antrenör Sporcu İlişkisinin Yordayıcısı Olarak Mizah Tarzı: Adolesan Sporcular Üzerine Çalışma’’. Spor Bilimleri Dergisi, 32 (1), 20-37.
 • 30- Marzena, T. and Nowak, M.A. (2019). ‘‘Self-Esteem of People Who Practice Sport in Relation to Their Experiencing The Flow State and Their Style of Coping with Stress’’. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 27 (3), 83-92.
 • 31- Tutal, V. ve Efe, M. (2020). ‘‘Bireylerin Psikolojik Sağlamlık ve Covid-19 Korkularının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelemesi’’. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (74).
 • 32- Özbek, S. ve Özaltaş, H.N. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Lise Öğrencilerinin Covid-19 Korku Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi’’. Eğitim Sorunları Dergisi, 7 (3), 251-264.
 • 33- Karaca, Y, Selçuk, M.H. ve Kalaycı, M.C. (2021). ‘‘Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Covid-19 Fobilerinin İncelenmesi’’. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 13 (2).
 • 34- Vegara Ferri, J.M, Pallarés, J.G. and Angostosu, S. (2021). ‘‘Covid-19 Pandemisi Korkusuna Dayalı Olarak Sakinlerin Bir Bisiklet Etkinliğine Yönelik Sosyal Etki Algısındaki Farklılıklar’’. European Sport Management Quarterly, 21 (3), 374-390.
 • 35- Çelik, O. (2021). ‘‘Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Covid-19 Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25.
 • 36- Umuzdaş, M.S, Koçak, Ö. ve Umuzdaş, S. (2020). ‘‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’’. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 741-767.
 • 37- Kaya, B, Metin, T. ve Akoğlan, K.M. (2015). ‘‘Kapalı Rekreasyon Tesislerinde Kullanıcıların Akış Deneyimi’’. Journal of Travel & Hospitality Management, 12 (2).
 • 38- Karaağaç, S. ve Şahan, H. (2021). ‘‘Bireysel ve Takım Sporcularında Optimal Performans Duygu Durumu ve Zihinsel Antrenman İlişkisinin İncelenmesi’’. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1 (1), 26-39.
 • 39- Arıkan, G, Gökhan, İ. ve İnce, U. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Covid-19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi’’. Rol Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1), 50- 59.
 • 40- Aksu, H.S, Güneş, S.G. ve Kaya, A. (2022). ‘‘Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi’’. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (2), 83-97.

Examining the Relationship Between Fear of Covid-19 and Flow Experience

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 702 - 709, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118585

Öz

This research was carried out to examine the relationship between fear of Covid-19 and recreational flow experience levels in university students. The descriptive relational survey model was used in the study. The study group consists of 337 students studying at Gumushane University School of Physical Education and Sports. During the data collection phase; "Flow Experience Scale", "Covid-19 Fear Scale" and personal information form were used. During the analysis phase, it was determined that the data were in accordance with the normal distribution criteria, and the Independent Samples T-Test was applied in paired comparisons; One Way ANOVA test was applied in comparisons of three or more groups. The relationship between the Flow Experience Scale and the Covid-19 Fear Scale in university students was determined by Pearson Correlation analysis. As a result of the analysis, no significant difference was found between the Flow Experience Scale and Covid-19 Fear scale scores according to the department and active sports status variable. A significant difference was determined between the Covid-19 fear scale and flow experience scale scores according to the number of activity days they attended per week. As a result of the correlation analysis, there was no significant relationship between the Covid-19 fear levels of the students and the flow levels of the flow life, there was a positive and low level significant relationship between the Covid-19 fear levels and the anxiety levels of the flow life, and there was a significant relationship between the flow level of the flow experience and the anxiety levels of the flow life. It was determined that there was a positive and moderately significant relationship. In this regard, it is predicted that it may be beneficial for university students to turn to recreational activities in different types and fields and to receive mental support.

Kaynakça

 • 1- Csikszentmihalyi, M. (2017). ‘‘Flow and The Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi’’. New York: Springer.
 • 2- Özdemir, A.S, Durhan, T.A. ve Akgül, B. (2020). ‘‘Flow Yaşantı Ölçeğinin Rekreasyonel Etkinliklere Uyarlanmasına Dair Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25 (2), 107-116.
 • 3- Nakamura, J. and Csikszentmihalyi, M. (2009). ‘‘Flow Theory And Research’’. In: S.J. Lopez, C.R. Snyder. (Ed.). The Oxford Handbook of Positive Psychology (95-206). Oxford: Oxford University Press.
 • 4- Csikszentmihalyi, M. (1990). ‘‘Flow: The Psychology of Optimal Experience’’. New York: Harper & Row.
 • 5- Swann, C, Piggott, D, Schweickle, M. and Vella, S.A. (2018). “A Review of Scientific Progress in Flow in Sport and Exercise: Normal Science, Crisis and a Progressive Shift”. Journal of Applied Sport Psychology, 30 (3), 249-271.
 • 6- Turan, N. (2019). ‘‘Akış Deneyimi Üzerine Genel Bir Literatür Taraması’’. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 181-199.
 • 7- Swann, C. (2016). “Flow İn Sport’’. In: L. Harmat, F. Ø. Andersen, F. Ullen, J. Wright, G. Sadlo (Ed.). Flow Experience (51-64). Switzerland: Springer International Publishing.
 • 8- Türkmen, M. ve Özsarı, A. (2020). ‘‘Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri’’. International Journal of Sport Culture and Science, 8 (2), 55-67.
 • 9- Şahinler, Y, Ulukan, M. ve Ulukan, H. (2020). ‘‘Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi’’. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 171-184.
 • 10- Aydın, İ. ve Tütüncü, Ö. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Yaşlılık ve Rekreasyon. Anatolia’’. Turizm Araştırmaları Dergisi, 32 (1), 100-105.
 • 11- Kaya, B. (2020). ‘‘Pandeminin Ruh Sağlığına Etkileri’’. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23 (2), 123-124.
 • 12- Gössling, S, Scott, D. and Hall, C.M. (2020). ‘‘Pandemics, Tourism And Global Change: A Rapid Assessment of Covid-19’’. Journal of Sustainable Tourism, 29 (1), 1-20.
 • 13- Acar, Y. (2020). ‘‘Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi’’. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 7-21.
 • 14- Dülgaroğlu, O. (2022). ‘‘Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çanakkale’deki Rekreasyon Etkinlikleri ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri: Basında Çıkan Haberler Üzerine Bir Söylem Analizi’’. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 6 (1), 30-47.
 • 15- Lesser, I.A. and Nienhuis, C.P. (2020). ‘‘The İmpact of Covid-19 on Physical Activity Behavior and Wellbeing of Canadians’’. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (11), 3899.
 • 16- Gümüşgül, O. ve Aydoğan, R. (2020). ‘‘Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi’’. Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 107-114.
 • 17- Karasar, N. (1999). ‘‘Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler’’. Ankara: Nobel Yayınevi
 • 18- Rheinberg, F, Vollmeyer, R. and Engeser, S. (2003).‘‘Die Erfassung des Flow-Erlebens’’. Göttingen: Universität Potsdam.
 • 19- İşigüzel, B. ve Çam, S. (2014). ‘‘Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 788-801.
 • 20- Ahorsu, D.K, Lin, C.Y, Imani, V, Saffari, M, Griffiths, M.D. and Pakpour, A.H. (2020). ‘‘The Fear Of Covid-19 Scale: Development and İnitial Validation’’. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-9.
 • 21- Bakioğlu, F, Korkmaz, O. ve Ercan, H. (2020). ‘‘Fear of Covıd-19 and Positivity: Mediating Role of İntolerance of Uncertainty, Depression, Anxiety and Stress’’. International Journal of Mental Health and Addiction, 12 (1) 1-14.
 • 22- Öz, M. (2019). Konservatuvar Müzik Bölümünde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı ve Anksiyete Duyarlılığının Akış Deneyimleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 23- Çetin, E, Ünver, O, Dinç, H. ve Argan, M. (2021). “Akıp Giden Zamanları Bir Yerlerde Bulsam! : Covid-19 Pandemisi Esnasında Akış Kuramı Üzerine Bir Fotoses İncelemesi’’. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 4 (1), 33-52.
 • 24- Karadayı, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algılarında Covid-19 Kaygısının, Korkusunun ve Demografik Değişkenlerin Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 25- Atay, Ü.T, Dinçer, N.N, Yarkac, F.U. ve Öncü, E. (2020). ‘‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Diş Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Korku ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi’’. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2 (3), 86-93.
 • 26- Olcay, Z.F. ve Sakallı, A.E. (2022). ‘‘Covid 19’un Üniversite Öğrencileri ve Ders Notları Üzerine Etkisi’’. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 101-108.
 • 27- Sıngh, D, Sıngh, D. and Dureja, G. (2018). ‘‘Dispositional Flow State Among Open Skill Athletes: A Predictor and Quantification of Sport Performance’’. International Journal of Sport Culture and Science, 6 (1), 1-9.
 • 28- Antunes, R. and Frontini, R. (2021). ‘‘Physical Activity and Mental Health in Covid-19 Times: An Editorial’’. Sleep Medicine, 77, 295-296.
 • 29- Merdan, H.E. ve Aşçı, F.H. (2021). ‘‘Optimal Performans Duygu Durumu, Zihinsel Dayanıklılık, Takım Sargınlığı ve Antrenör Sporcu İlişkisinin Yordayıcısı Olarak Mizah Tarzı: Adolesan Sporcular Üzerine Çalışma’’. Spor Bilimleri Dergisi, 32 (1), 20-37.
 • 30- Marzena, T. and Nowak, M.A. (2019). ‘‘Self-Esteem of People Who Practice Sport in Relation to Their Experiencing The Flow State and Their Style of Coping with Stress’’. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 27 (3), 83-92.
 • 31- Tutal, V. ve Efe, M. (2020). ‘‘Bireylerin Psikolojik Sağlamlık ve Covid-19 Korkularının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelemesi’’. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (74).
 • 32- Özbek, S. ve Özaltaş, H.N. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Lise Öğrencilerinin Covid-19 Korku Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi’’. Eğitim Sorunları Dergisi, 7 (3), 251-264.
 • 33- Karaca, Y, Selçuk, M.H. ve Kalaycı, M.C. (2021). ‘‘Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Covid-19 Fobilerinin İncelenmesi’’. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 13 (2).
 • 34- Vegara Ferri, J.M, Pallarés, J.G. and Angostosu, S. (2021). ‘‘Covid-19 Pandemisi Korkusuna Dayalı Olarak Sakinlerin Bir Bisiklet Etkinliğine Yönelik Sosyal Etki Algısındaki Farklılıklar’’. European Sport Management Quarterly, 21 (3), 374-390.
 • 35- Çelik, O. (2021). ‘‘Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Covid-19 Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25.
 • 36- Umuzdaş, M.S, Koçak, Ö. ve Umuzdaş, S. (2020). ‘‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’’. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 741-767.
 • 37- Kaya, B, Metin, T. ve Akoğlan, K.M. (2015). ‘‘Kapalı Rekreasyon Tesislerinde Kullanıcıların Akış Deneyimi’’. Journal of Travel & Hospitality Management, 12 (2).
 • 38- Karaağaç, S. ve Şahan, H. (2021). ‘‘Bireysel ve Takım Sporcularında Optimal Performans Duygu Durumu ve Zihinsel Antrenman İlişkisinin İncelenmesi’’. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1 (1), 26-39.
 • 39- Arıkan, G, Gökhan, İ. ve İnce, U. (2021). ‘‘Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Covid-19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi’’. Rol Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1), 50- 59.
 • 40- Aksu, H.S, Güneş, S.G. ve Kaya, A. (2022). ‘‘Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi’’. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (2), 83-97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yeşim SONGÜN>
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-1460-4780
Türkiye


Ebru ŞENEL> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0003-4157-2382
Türkiye


Gökalp DEMİR>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-2002-8812
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1118585, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {702 - 709}, doi = {10.37989/gumussagbil.1118585}, title = {Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Songün, Yeşim and Şenel, Ebru and Demir, Gökalp} }
APA Songün, Y. , Şenel, E. & Demir, G. (2022). Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 702-709 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1118585
MLA Songün, Y. , Şenel, E. , Demir, G. "Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 702-709 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/1118585>
Chicago Songün, Y. , Şenel, E. , Demir, G. "Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 702-709
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Yeşim Songün , Ebru Şenel , Gökalp Demir Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1118585 DO - 10.37989/gumussagbil.1118585 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 702 EP - 709 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1118585 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118585 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Yeşim Songün , Ebru Şenel , Gökalp Demir %T Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1118585 %U 10.37989/gumussagbil.1118585
ISNAD Songün, Yeşim , Şenel, Ebru , Demir, Gökalp . "Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 702-709 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118585
AMA Songün Y. , Şenel E. , Demir G. Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 702-709.
Vancouver Songün Y. , Şenel E. , Demir G. Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 702-709.
IEEE Y. Songün , E. Şenel ve G. Demir , "Covid-19 Korkusu ile Akış (Flow) Yaşantı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 702-709, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1118585