Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Video Breastfeeding Training Given to Mothers on Mothers’ Breastfeeding Attitude in a Baby Friendly State Hospital

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 379 - 386, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.752317

Öz

This research was planned to evaluate the effect of video breastfeeding training on mothers breastfeeding attitude who given birth in a baby-friendly state hospital. This research was designed in a quasi-experimental model with post-test control group. The sample of the study consisted of 30 experimental mothers and 30 control groups, totally 60 mothers who gave birth to the hospital between March and June 2019. After the necessary ethics committee and institution permissions were obtained, the research was started and data was collected by random sampling method. As data collection tools; Introductory Information Form which prepared according to the literature and Breastfeeding Attitude Evaluation Scale were used. The data were evaluated electronically.It was determined that the majority of the mothers in both groups participating in the study were between 20-29 years old. It was found that 50% of the control group mothers were primary school graduates, 90% got to pregnancy checks-up, 86.7% received information from healthcare staff. It was determined that 53.3% of the experimental group mothers were primary school graduates, 93.4% got to pregnancy checks-up, 93.4% received information from health staff. When breastfeeding attitude was evaluated, there was a statistical difference between the two groups (p=0.000). It was determined that the mothers of the experimental group (X̄=129.96±23.78) were more successful in breastfeeding attitude than the control group mothers (X̄=92.70±10.63). Video breastfeeding training given to mothers after birth has been found to affect mothers' breastfeeding attitude positively.

Kaynakça

 • 1. Aluş, T.M. ve Okumuş, H. (2008). “Başarılı Emzirme Için Kuram Ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir”. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 10 (3), 51-58.
 • 2. Karabay, M, Kaya, G, Caner, İ. ve Karabay, O. (2019). “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü Ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi”. Sakarya Tıp Dergisi, 9 (4), 695-659. https://doi.org/10.31832/smj.595338
 • 3. Abuidhail, J, Mrayan, L. and Jaradat, D. (2019). “Evaluating Effects Of Prenatal Web-Based Breastfeeding Education For Pregnant Mothers in Their Third Trimester Of Pregnancy: Prospective Randomized Control Trial”. Midwifery, 69, 143-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2018.11.015.
 • 4. World Health Organization. (2017). “Guideline: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services. Geneva”. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=91D2F253255E0045A9196DAE28C6AB59?sequence=1 (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 5. UNICEF. (2016). “From the First Hour of Life: Making the Case for Improved Infant and Young Child Feeding Everywhere. New York”. Erişim adresi: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 6. Çalık, K.Y, Kocatürk, A.A. ve Gönenli, S. (2019). “Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı Ve Etkileyen Faktörler”. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28 (3), 191-200.
 • 7. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2013). “Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 2014”. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. (Erişim tarihi: 04/06/2020).
 • 8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2018). “Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye”. 2019. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 9. Handayani, I. and Purnamasari, G. (2020). “Breastfeeding Education Package and Successfully of Early Breast-Feeding”. Jurnal Kesehatan Prima, 14 (1), 31-39.
 • 10. Babakazo, P, Donnen, P, Akilimali, P, Ali N.M.M. and Okitolonda, E. (2015). “Predictors of Discontinuing Exclusive Breastfeeding Before Six Months Among Mothers in Kinshasa: A Prospective Study”. International Breastfeeding Journal, 10 (1), 1-9. http://dx.doi.org/10.1186/s13006-015-0044-7
 • 11. Labarère, J, Gelbert‐Baudino, N, Laborde, L, Arragain, D, Schelstraete, C. and François, P. (2011). “CD‐ROM‐Based Program For Breastfeeding Mothers”. Maternal & Child Nutrition, 7 (3), 263-272.
 • 12. Küçükoğlu, S. and Çelebioğlu, A. (2014). “Effect of Natural-Feeding Education on Successful Exclusive Breast-Feeding and Breast-Feeding Self-Efficacy of Low-Birth-Weight Infants”. Iranian Journal of Pediatrics, 24 (1), 49-56.
 • 13. Ahmed, A. and Ouzzani, M. (2013). “Development and Assessment of an Interactive Web-Based Breastfeeding Monitoring System (LACTOR)”. Maternal and Child Health Journal, 17 (5), 809-815.
 • 14. Gonzalez-Darias, A, Diaz-Gomez, N.M, Hernandez-Perez, C, Rodriguez-Martin, S. and Aguirre-Jaime, A. (2020). “Supporting a First-Time Mother’assessment of Success of a Breastfeeding Promotion Programme”. Midwifery, 85 (102687), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102687
 • 15. Abuidhail, J, Odeh, A, Ibrewish, T, Alqam, B. and Alajrab, I. (2017). “Evaluation of Postnatal Education on Breastfeeding Technique of Jordanian Mothers”. British Journal of Midwifery, 25 (11), 715-722.
 • 16. Wallace, L.M, Ma, Y, Qiu, L.Q. and Dunn, O.M. (2018). “Educational Videos For Practitioners Attending Baby Friendly Hospital Initiative Workshops Supporting Breastfeeding Positioning, Attachment and Hand Expression Skills: Effects on Knowledge and Confidence”. Nurse Education in Practice, 31, 7-13. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.04.005
 • 17. Bandura, A. (2005). “The Primacy of Self‐Regulation in Health Promotion”. Applied Psychology, 54 (2), 245-254.
 • 18. Aslan, Ş. (2019). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber”. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • 19. Özkan, H.A. (2015). “Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği”. KASHED, 2 (1), 53-58.
 • 20. Çalik, K.Y, Çetin, F.C ve Erkaya, R. (2017). “Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 80-91.
 • 21. Lin, S.S, Chien, L.Y, Tai, C.J. and Lee, C.F. (2008). “Effectiveness of a Prenatal Education Programme on Breastfeeding Outcomes in Taiwan”. Journal of Clinical Nursing, 17 (3), 296-303.

Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 379 - 386, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.752317

Öz

Bu araştırma, bebek dostu bir devlet hastanesinde doğum yapan annelere verilen videolu emzirme eğitiminin emzirme tutumu üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Bu araştırma, son test kontrol gruplu yarı deneysel modelde tasarlandı. Araştırmanın örneklemini Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında hastanede doğum yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 30 deney ve 30 kontrol grubu toplam 60 anne oluşturdu. Gerekli etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra araştırmaya başlandı ve gelişigüzel örnekleme yöntemiyle veriler toplandı. Veri toplama araçları olarak; literatür doğrultusunda hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu ve Emzirme Tutumu Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler elektronik ortamda değerlendirildi. Araştırmaya katılan her iki gruptaki annelerin çoğunluğunun 20-29 yaş arasında olduğu belirlendi. Kontrol grubu annelerin %50’sinin ilköğretim mezunu olduğu, %90’ının gebelik kontrollerine gittiği, %86,7’sinin sağlık personelinden bilgi aldığı bulundu. Deney grubu annelerin ise, %53,3’ünün ilköğretim mezunu olduğu, %93,4’ünün gebelik kontrollerine gittiği, %93,4’ünün sağlık personellerinden bilgi aldığı belirlendi. Emzirme tutumu değerlendirildiğinde iki grup arasında istatistiksel fark olduğu saptandı (p=0,000). Deney grubu annelerin (X̄=129,96±23,78), kontrol grubu annelere (X̄=92,70±10,63) göre emzirme tutumu konusunda daha başarılı olduğu belirlendi. Annelere doğum sonrası verilen videolu emzirme eğitiminin annelerin emzirme tutumunu olumlu etkilediği bulundu.

Kaynakça

 • 1. Aluş, T.M. ve Okumuş, H. (2008). “Başarılı Emzirme Için Kuram Ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir”. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 10 (3), 51-58.
 • 2. Karabay, M, Kaya, G, Caner, İ. ve Karabay, O. (2019). “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü Ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi”. Sakarya Tıp Dergisi, 9 (4), 695-659. https://doi.org/10.31832/smj.595338
 • 3. Abuidhail, J, Mrayan, L. and Jaradat, D. (2019). “Evaluating Effects Of Prenatal Web-Based Breastfeeding Education For Pregnant Mothers in Their Third Trimester Of Pregnancy: Prospective Randomized Control Trial”. Midwifery, 69, 143-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2018.11.015.
 • 4. World Health Organization. (2017). “Guideline: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services. Geneva”. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=91D2F253255E0045A9196DAE28C6AB59?sequence=1 (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 5. UNICEF. (2016). “From the First Hour of Life: Making the Case for Improved Infant and Young Child Feeding Everywhere. New York”. Erişim adresi: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 6. Çalık, K.Y, Kocatürk, A.A. ve Gönenli, S. (2019). “Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı Ve Etkileyen Faktörler”. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28 (3), 191-200.
 • 7. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2013). “Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 2014”. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. (Erişim tarihi: 04/06/2020).
 • 8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2018). “Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye”. 2019. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. (Erişim tarihi: 05/06/2020).
 • 9. Handayani, I. and Purnamasari, G. (2020). “Breastfeeding Education Package and Successfully of Early Breast-Feeding”. Jurnal Kesehatan Prima, 14 (1), 31-39.
 • 10. Babakazo, P, Donnen, P, Akilimali, P, Ali N.M.M. and Okitolonda, E. (2015). “Predictors of Discontinuing Exclusive Breastfeeding Before Six Months Among Mothers in Kinshasa: A Prospective Study”. International Breastfeeding Journal, 10 (1), 1-9. http://dx.doi.org/10.1186/s13006-015-0044-7
 • 11. Labarère, J, Gelbert‐Baudino, N, Laborde, L, Arragain, D, Schelstraete, C. and François, P. (2011). “CD‐ROM‐Based Program For Breastfeeding Mothers”. Maternal & Child Nutrition, 7 (3), 263-272.
 • 12. Küçükoğlu, S. and Çelebioğlu, A. (2014). “Effect of Natural-Feeding Education on Successful Exclusive Breast-Feeding and Breast-Feeding Self-Efficacy of Low-Birth-Weight Infants”. Iranian Journal of Pediatrics, 24 (1), 49-56.
 • 13. Ahmed, A. and Ouzzani, M. (2013). “Development and Assessment of an Interactive Web-Based Breastfeeding Monitoring System (LACTOR)”. Maternal and Child Health Journal, 17 (5), 809-815.
 • 14. Gonzalez-Darias, A, Diaz-Gomez, N.M, Hernandez-Perez, C, Rodriguez-Martin, S. and Aguirre-Jaime, A. (2020). “Supporting a First-Time Mother’assessment of Success of a Breastfeeding Promotion Programme”. Midwifery, 85 (102687), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102687
 • 15. Abuidhail, J, Odeh, A, Ibrewish, T, Alqam, B. and Alajrab, I. (2017). “Evaluation of Postnatal Education on Breastfeeding Technique of Jordanian Mothers”. British Journal of Midwifery, 25 (11), 715-722.
 • 16. Wallace, L.M, Ma, Y, Qiu, L.Q. and Dunn, O.M. (2018). “Educational Videos For Practitioners Attending Baby Friendly Hospital Initiative Workshops Supporting Breastfeeding Positioning, Attachment and Hand Expression Skills: Effects on Knowledge and Confidence”. Nurse Education in Practice, 31, 7-13. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.04.005
 • 17. Bandura, A. (2005). “The Primacy of Self‐Regulation in Health Promotion”. Applied Psychology, 54 (2), 245-254.
 • 18. Aslan, Ş. (2019). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber”. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • 19. Özkan, H.A. (2015). “Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği”. KASHED, 2 (1), 53-58.
 • 20. Çalik, K.Y, Çetin, F.C ve Erkaya, R. (2017). “Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 80-91.
 • 21. Lin, S.S, Chien, L.Y, Tai, C.J. and Lee, C.F. (2008). “Effectiveness of a Prenatal Education Programme on Breastfeeding Outcomes in Taiwan”. Journal of Clinical Nursing, 17 (3), 296-303.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet KIRIK Bu kişi benim
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0002-9748-2637
Türkiye


Suat TUNCAY> (Sorumlu Yazar)
BINGOL UNIVERSITY
0000-0001-5493-6507
Türkiye


Abdullah SARMAN>
BINGOL UNIVERSITY, VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-5081-4593
Türkiye


Engin YILMAZ>
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0003-2227-1864
Türkiye


Başak CEVİZ Bu kişi benim
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0003-0135-193X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil752317, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {379 - 386}, doi = {10.37989/gumussagbil.752317}, title = {Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Kırık, Mehmet and Tuncay, Suat and Sarman, Abdullah and Yılmaz, Engin and Ceviz, Başak} }
APA Kırık, M. , Tuncay, S. , Sarman, A. , Yılmaz, E. & Ceviz, B. (2022). Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 379-386 . DOI: 10.37989/gumussagbil.752317
MLA Kırık, M. , Tuncay, S. , Sarman, A. , Yılmaz, E. , Ceviz, B. "Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 379-386 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/752317>
Chicago Kırık, M. , Tuncay, S. , Sarman, A. , Yılmaz, E. , Ceviz, B. "Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 379-386
RIS TY - JOUR T1 - Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi AU - Mehmet Kırık , Suat Tuncay , Abdullah Sarman , Engin Yılmaz , Başak Ceviz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.752317 DO - 10.37989/gumussagbil.752317 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 379 EP - 386 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.752317 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.752317 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi %A Mehmet Kırık , Suat Tuncay , Abdullah Sarman , Engin Yılmaz , Başak Ceviz %T Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.752317 %U 10.37989/gumussagbil.752317
ISNAD Kırık, Mehmet , Tuncay, Suat , Sarman, Abdullah , Yılmaz, Engin , Ceviz, Başak . "Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 379-386 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.752317
AMA Kırık M. , Tuncay S. , Sarman A. , Yılmaz E. , Ceviz B. Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 379-386.
Vancouver Kırık M. , Tuncay S. , Sarman A. , Yılmaz E. , Ceviz B. Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 379-386.
IEEE M. Kırık , S. Tuncay , A. Sarman , E. Yılmaz ve B. Ceviz , "Bebek Dostu Bir Devlet Hastanesinde Annelere Verilen Videolu Emzirme Eğitimin Emzirme Tutumu Üzerindeki Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 379-386, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.752317