Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 395 - 401, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869075

Öz

Bu çalışmada nörolojik ve kronik hastalıkların kısmi veya tam bağımlılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 01.03.2019-01.03.2020 tarih-leri arasında Besni Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu’na başvuran 1183 olgunun dosyası retrospek-tif olarak incelendi. Bu çalışmada 20.02.2019 tarihin-de yayımlanan ve önceki yönetmeliklere göre daha ayrıntılı değerlendirme imkânı sunan ‘Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’ referans alındı. Çalışmaya dahil edilen 1183 olgudan 709 (%59,9)’unun bağımsız, 352 (%29,8)’sinin kısmi bağımlı ve 122 (%10,3)’sinin tam bağımlı olduğu görüldü. Bağımsız olan grupta erkeklerin, kısmi ba-ğımlı olan grupta kadınların daha yüksek oranda olduğu görüldü (p<0,05). Nörolojik hastalıklar ve kronik hastalıklar arasındaki ilişki incelendiğinde İnme ile hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık, polinöropati ile hipertansiyon, diyabetes mellitus, romatizmal hastalık ve kronik böbrek hastalığı ara-sında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Lojistik reg-resyon analizinde inme, demans, parkinson ve sereb-ral palsi ile kısmi bağımlılık arasında anlamlı, ancak tam bağımlılık arasında daha güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (p<0,05). Epilepsi ile tam ba-ğımlı birey olma arasında benzer şekilde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (p<0,05). Engelli sağlık kurulu üzerinden yapılan bu retrospektif çalışma nörolojik hastalıklar ve eşlik eden kronik hastalıklar ile bunla-rın sonucu oluşan engel derecesi hakkında anlamlı sonuçlar vermektedir.

Kaynakça

 • 1. “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun”. (2005). Resmi Gazete Tarih: 07.07.2005. Sayı: 25868.
 • 2. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetme-lik”. (2019). Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağ-lık Bakanlığı. Resmi Gazete Tarih: 20.02.2019. Sayı: 30692.
 • 3. World Health Organization. (2011). “World Report on Disabi-lity”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 4. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2018). “Global Burden of Disease Study”. http://ihme@healthdata.org. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 5. World Health Organization. (2008). “The Global Burden of Disease: 2004 Update”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43942. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 6. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2020). “En-gelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni”. https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/istatistikler/engelli-ve-yasli-istatistik-bulteni/. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 7. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-TÜİK. (2011). “2010 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması”. https://www.aile.gov.tr/media/5602/ozurlulerin-sorun-ve-beklentileri-arastirmasi-2010.pdf. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 8. Benli, A. R, İnci, H, Çörtük, M. ve Benli, N. Ç. (2016). “Sağlık Kuruluna Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi”. Konuralp Tıp Dergisi, 8(3), 167-172.
 • 9. Ayas, Z. Ö. (2020). “Sağlık Kurulu’nda Değerlendirilen Hastala-rın Nörolojik Özürlülüklerinin İncelenmesi”. Sakarya Tıp Dergisi, 10(3), 373-380.
 • 10. Çakır, G, Şenol, E. ve Işıl, A. M. (2016). “2014 Yılında Karşıya-ka Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu'nca Düzenlenen Ra-porların İncelenmesi”. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hasta-nesi Dergisi, 27(3), 197-202.
 • 11. Tekan, Ü. Y, Ertem, D. H, Gökçal, E, Çilingir, V. ve Polat, F. (2014). “Van İlindeki Nörolojik Özürlülük Durumunun Değer-lendirilmesi”. Van Medical Journal, 21(4), 216-224.
 • 12. Paksoy Erbaydar, N. (2009). “Hastalık Yükü Kavramı ve Hesap-lanmasında Kullanılan Ölçütler ve DALY Kavramına Kısa Ba-kış”. Toplum Hekimliği Bülteni, 1, 20-2.
 • 13. Ünüvar, N, Mollahaliloğlu, S. ve Yardım, N. (2006). “Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004”. TC Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. 1 Basım. Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti, 1-56.
 • 14. Güzel, V, Çabalar, M, Selçuk, Ö, Topçular, N. S, Bozkurt, D, Güveli, B. ve Yayla, V. (2014). “ Nörolojik Özürlülüğün 16 Ara-lık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi”. Is-tanbul Medical Journal, 15(3), 373-380.
 • 15. Çabalar, M,Tatlıdede, A. D, Yazar, T, Güveli, B. ve Yayla, V. (2011). “Nörolojik Hastalıkların Özürlülük Derecelerinin Sağlık Kurulunda Değerlendirilmesi”. Bakırköy Tıp Dergisi, 7(4), 142-6. 16. Hata, J. and Kiyohara, Y. (2013). “Epidemiology of Stroke and Coronary Artery Disease in Asia”. Circulation Journal, CJ-13, 1923-1932.
 • 17. Weber, A, hung Mak, S, Berenbaum, F, Sellam, J, Zheng, Y. P, Han, Y. and Wen, C. (2019). “Association Between Osteoarthri-tis and İncreased risk of Dementia: a Systemic Review and Me-ta-analysis”. Medicine, 98(10), 1-8.
 • 18. Boylu, E, Toku, H. and Saraçoğlu, M. (2010). “Evaluation of Hypertension on Neuropathy By Clinical and Neurophysiological Tests”. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, 50(1), 29-40.
 • 19. Yıldırım, A, Avcı, H. K, Güngen, B. D, Yağız, O, Saçak, Ş. ve Polat, H. (2014). “Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Distal Simetrik Polinöropati Şiddeti Arasın-daki İlişki”. İstanbul Medical Journal, 15(3), 175-177.
 • 20. O'Brien, P.D, Hinder, L. M, Callaghan, B. C. and Feldman, E. L. (2017). “Neurological Consequences of Obesity”. The Lancet Neurology, 16(6), 465-477.
 • 21. Camargo, C. R. S, Schoueri, J. H. M, Alves, B. C. A, Veiga, G. R, Fonseca, F. L. and Bacci, M. R. (2019). “Uremic Neuropathy: an Overview of the Current Literature”. Revista da Associação Médica Brasileira, 65(3), 469-474.
 • 22. Kalaria, R. N, Akinyemi, R. and Ihara, M. (2016). “Stroke İnjury, Cognitive İmpairment and Vascular Dementia”. Biochi-mica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1862(5), 915-925.

Evaluation of the Effect of Neurological Diseases and Their Relation with Chronic Diseases in the Disabled Health Board

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 395 - 401, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869075

Öz

In this study, it was aimed to examine the effects of neurological and chronic diseases on partial or complete dependency. The files of 1183 cases who applied to the Besni State Hospital Disabled Health Board between 01.03.2019-01.03.2020 were retros-pectively analyzed. In this study, the "Regulation on Disability Assessment for Adults", which was publis-hed on 20.02.2019 and offers a more detailed assess-ment compared to the previous regulations, was taken as reference. Of the 1183 cases included in the study, 709 (59.9%) were independent, 352 (29.8%) were partially dependent, and 122 (10.3%) were comple-tely dependent. It was observed that the rates of ma-les in the independent group and females in the parti-ally dependent group were higher (p <0.05). When the relationship between neurological diseases and chronic diseases was examined, a significant relati-onship was found between stroke and hypertension and cardiovascular disease, polyneuropathy and hy-pertension, diabetes mellitus, rheumatic disease and chronic kidney disease (p <0.05). In the logistic reg-ression analysis, it was seen that there was a signifi-cant relationship between stroke, dementia, cerebral palsy and parkinson's and partial dependence, and a stronger and significant relationship between comple-te dependence (p <0.05). A similarly significant rela-tionship was observed between epilepsy and being completely dependent (p <0.05). This retrospective study conducted through the Health Board for the Disabled gives important results about neurological diseases and accompanying chronic diseases and the degree of disability resulting from them.

Kaynakça

 • 1. “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun”. (2005). Resmi Gazete Tarih: 07.07.2005. Sayı: 25868.
 • 2. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetme-lik”. (2019). Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağ-lık Bakanlığı. Resmi Gazete Tarih: 20.02.2019. Sayı: 30692.
 • 3. World Health Organization. (2011). “World Report on Disabi-lity”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 4. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2018). “Global Burden of Disease Study”. http://ihme@healthdata.org. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 5. World Health Organization. (2008). “The Global Burden of Disease: 2004 Update”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43942. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 6. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2020). “En-gelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni”. https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/istatistikler/engelli-ve-yasli-istatistik-bulteni/. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 7. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-TÜİK. (2011). “2010 Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması”. https://www.aile.gov.tr/media/5602/ozurlulerin-sorun-ve-beklentileri-arastirmasi-2010.pdf. (Erişim tarihi: 26.01.2021).
 • 8. Benli, A. R, İnci, H, Çörtük, M. ve Benli, N. Ç. (2016). “Sağlık Kuruluna Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi”. Konuralp Tıp Dergisi, 8(3), 167-172.
 • 9. Ayas, Z. Ö. (2020). “Sağlık Kurulu’nda Değerlendirilen Hastala-rın Nörolojik Özürlülüklerinin İncelenmesi”. Sakarya Tıp Dergisi, 10(3), 373-380.
 • 10. Çakır, G, Şenol, E. ve Işıl, A. M. (2016). “2014 Yılında Karşıya-ka Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu'nca Düzenlenen Ra-porların İncelenmesi”. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hasta-nesi Dergisi, 27(3), 197-202.
 • 11. Tekan, Ü. Y, Ertem, D. H, Gökçal, E, Çilingir, V. ve Polat, F. (2014). “Van İlindeki Nörolojik Özürlülük Durumunun Değer-lendirilmesi”. Van Medical Journal, 21(4), 216-224.
 • 12. Paksoy Erbaydar, N. (2009). “Hastalık Yükü Kavramı ve Hesap-lanmasında Kullanılan Ölçütler ve DALY Kavramına Kısa Ba-kış”. Toplum Hekimliği Bülteni, 1, 20-2.
 • 13. Ünüvar, N, Mollahaliloğlu, S. ve Yardım, N. (2006). “Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004”. TC Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. 1 Basım. Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti, 1-56.
 • 14. Güzel, V, Çabalar, M, Selçuk, Ö, Topçular, N. S, Bozkurt, D, Güveli, B. ve Yayla, V. (2014). “ Nörolojik Özürlülüğün 16 Ara-lık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi”. Is-tanbul Medical Journal, 15(3), 373-380.
 • 15. Çabalar, M,Tatlıdede, A. D, Yazar, T, Güveli, B. ve Yayla, V. (2011). “Nörolojik Hastalıkların Özürlülük Derecelerinin Sağlık Kurulunda Değerlendirilmesi”. Bakırköy Tıp Dergisi, 7(4), 142-6. 16. Hata, J. and Kiyohara, Y. (2013). “Epidemiology of Stroke and Coronary Artery Disease in Asia”. Circulation Journal, CJ-13, 1923-1932.
 • 17. Weber, A, hung Mak, S, Berenbaum, F, Sellam, J, Zheng, Y. P, Han, Y. and Wen, C. (2019). “Association Between Osteoarthri-tis and İncreased risk of Dementia: a Systemic Review and Me-ta-analysis”. Medicine, 98(10), 1-8.
 • 18. Boylu, E, Toku, H. and Saraçoğlu, M. (2010). “Evaluation of Hypertension on Neuropathy By Clinical and Neurophysiological Tests”. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, 50(1), 29-40.
 • 19. Yıldırım, A, Avcı, H. K, Güngen, B. D, Yağız, O, Saçak, Ş. ve Polat, H. (2014). “Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Distal Simetrik Polinöropati Şiddeti Arasın-daki İlişki”. İstanbul Medical Journal, 15(3), 175-177.
 • 20. O'Brien, P.D, Hinder, L. M, Callaghan, B. C. and Feldman, E. L. (2017). “Neurological Consequences of Obesity”. The Lancet Neurology, 16(6), 465-477.
 • 21. Camargo, C. R. S, Schoueri, J. H. M, Alves, B. C. A, Veiga, G. R, Fonseca, F. L. and Bacci, M. R. (2019). “Uremic Neuropathy: an Overview of the Current Literature”. Revista da Associação Médica Brasileira, 65(3), 469-474.
 • 22. Kalaria, R. N, Akinyemi, R. and Ihara, M. (2016). “Stroke İnjury, Cognitive İmpairment and Vascular Dementia”. Biochi-mica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1862(5), 915-925.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ramazan ŞENCAN> (Sorumlu Yazar)
25 Aralık State Hospital
0000-0001-5208-2755
Türkiye


Pelin TAŞ DÜRMÜŞ>
Özel Deva Hastanesi
0000-0001-6544-8445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil869075, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {395 - 401}, doi = {10.37989/gumussagbil.869075}, title = {Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şencan, Ramazan and Taş Dürmüş, Pelin} }
APA Şencan, R. & Taş Dürmüş, P. (2022). Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 395-401 . DOI: 10.37989/gumussagbil.869075
MLA Şencan, R. , Taş Dürmüş, P. "Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 395-401 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/869075>
Chicago Şencan, R. , Taş Dürmüş, P. "Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 395-401
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi AU - Ramazan Şencan , Pelin Taş Dürmüş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.869075 DO - 10.37989/gumussagbil.869075 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 395 EP - 401 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.869075 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869075 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi %A Ramazan Şencan , Pelin Taş Dürmüş %T Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.869075 %U 10.37989/gumussagbil.869075
ISNAD Şencan, Ramazan , Taş Dürmüş, Pelin . "Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 395-401 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869075
AMA Şencan R. , Taş Dürmüş P. Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 395-401.
Vancouver Şencan R. , Taş Dürmüş P. Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 395-401.
IEEE R. Şencan ve P. Taş Dürmüş , "Engelli Sağlık Kurulunda Nörolojik Hastalıkların Etkisi ve Kronik Hastalıklarla İlişkisi-nin Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 395-401, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.869075