Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Birth Perceptions of Midwifery Students and Its Relationship with Premenstural Syndrome

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 444 - 453, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.930820

Öz

In this cross-sectional study, birth perceptions of midwifery students and their relationship with premenstural syndrome were examined. The study was carried out with 214 midwifery students of Fırat University Faculty of Health Sciences in April 2021. The data were collected using the Personal Information Form prepared by the researcher, the Traumatic Birth Perception Scale (TCPS) and the Premenstrual Syndrome Scale (PMS). Analysis of the data used number, percentage, mean, chi-square test and Pearson correlation analysis in SPSS 22.0 program. It was determined that 77.1% of the students had a medium and above traumatic birth perception, 66.4% of them experienced premenstural symptoms. The total mean score of the students from the PMS scale was determined to be 127,27±42,15, and the average TCPS score to 70,64±23,56. It was determined that the relationship between students' PMS scale total score scores and TCPS total score scores was low, positive and significant ( r (214)=0,14, p<0,05). In line with the results, it is recommended to raise students' awareness of premenstural syndrome and to make attempts to change negative birth perceptions in order to raise midwives with positive birth perception and to make effective interventions to pregnant women during the delivery process

Kaynakça

 • 1. Yıldırım, G. ve Hotun Şahin, N. (2003). “Doğum ağrısının kontrolünde hemşirelik yaklaşımı’’. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7 (1), 14-20.
 • 2. İsbir, G.G. ve İnci, F. (2014). “Travmatik Doğum Ve Hemşirelik Yaklaşımları”. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 29-40.
 • 3. Jafari, E, Mohebbi, P. and Mazloomzadeh, S. (2017). “Factors related to women's childbirth satisfaction in physiologic and routine childbirth groups”. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research, 22 (3), 219.
 • 4. World Health Organization. (2018). “Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf (Erişim tarihi: 27.04.2021).
 • 5. Rizk, D.E, Mosallam, M, Alyan, S. and Nagelkerke, N. (2006). “Prevalence and impact of premenstrual syndrome in adolescent schoolgirls in the United Arab Emirates”. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 85 (5), 589-598.
 • 6. Selçuk, K.T, Avcı, D. ve Alp, F.Y. (2014). “Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve etkileyen etmenler”. Journal of Psychiatric Nursing, 5 (2), 98-103.
 • 7. Matsumoto, T, Egawa, M, Kimura, T, and Hayashi, T. (2019). “A potential relation between premenstrual symptoms and subjective perception of health and stress among college students: a cross-sectional study”. BioPsychoSocial medicine, 13, 26.
 • 8. Bohren, M.A, Hofmeyr, G.J, Sakala, C, Fukuzawa, R.K. and Cuthbert, A. (2017). “Continuous support for women during childbirth”. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7), 1-10.
 • 9. Şimşek, H, Demirci, H. ve Bolsoy, N. (2018). “Sosyal destek sistemleri ve ebelik”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 97-103. 10. 11. Dahlen, H.G, Barclay, L.M, and Homer, C. S. (2010). “The novice birthing: theorising first-time mothers” experiences of birth at home and in hospital in Australia”. Midwifery, 26 (1), 53-63.
 • 12. Kapisiz, O, Karaca, A, Suzer Ozkan, F. and Gulen Savas, H. (2017). “Perceptions of nursing students regarding childbirth”. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 7 (3), 156-160. 13. 14. Gençdoğan, B. (2006). “Premenstruel sendrom için yeni bir ölçek”. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi, 8 (2), 81-87.
 • 15. Yalnız, H, Canan, F, Ekti Genç, R, Kuloğlu, M.M. ve Geçici, Ö. (2017). “Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi”. Yeni Tıp Dergisi 6, 81-87.
 • 16. De Schepper, S, Vercauteren, T, Tersago, J, Jacquemyn, Y, Raes, F, and Franck, E. (2016). “Post-Traumatic Stress Disorder after childbirth and the influence of maternity team care during labour and birth: A cohort study”. Midwifery, 32, 87-92.
 • 17. Saisto, T, Salmela-Aro, K, Nurmi, J.E, Könönen, T, and Halmesmäki, E. (2001). “A randomized controlled trial of intervention in fear of childbirth”. Obstetrics & Gynecology, 98 (5), 820-826.
 • 18. Erci, B, Okanlı, A. ve Kılıç, D. (2010). “Premenstruel Sendromun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi”. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (2). https://doi.org/10.31461/ybpd.538946
 • 19. Çatakoğlu, H. (2016). 25 Yaş Üstü Kadınlarda Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • 20. Adıgüzel, H, Taşkın, E.O. ve Danacı, A.E. (2007). “Manisa ilinde premenstrüel sendrom belirti örüntüsü ve belirti yaygınlığının araştırılması”. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3), 215-22.
 • 21. Singh, H, Walia, R, Gorea, R.K, and Maheshwari A. (2004). “Premenstrual syndrome (PMS) the Malady and the law”. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 26 (4), 129-131.
 • 22. Skrzypulec-Plinta, V, Drosdzol, A, Nowosielski, K, and Plinta, R. (2010). “The complexity of premenstrual dysphoric disorder--risk factors in the population of Polish women”. Reproductive Biology Endocrinology. 8, 141.
 • 23. Karlström, A, Nystedt, A, and Hildingsson, I. (2015). “The meaning of a very positive birth experience: focus groups discussions with women”. BMC pregnancy and childbirth, 15 (1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0683-0
 • 24. Larkin, P, Begley, C.M, and Devane, D. (2009). “Women's experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis”. Midwifery, 25 (2), e49-e59.
 • 25. Utkualp, N. ve Ogur, P. (2010). “Öğrencilerin doğum kadın hastalıkları ve hemşireliği dersi alan uygulamasına ilişkin duygu ve düşünceleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (1), 45-54.
 • 26. Soet, J.E, Brack, G.A, and DiIorio, C. (2003). “Prevalence and predictors of women's experience of psychological trauma during childbirth”. Birth, 30 (1), 36-46.
 • 27. Creedy, D.K, Shochet, I.M, and Horsfall, J. (2000). “Childbirth and the development of acute trauma symptoms: incidence and contributing factors”. Birth, 27 (2), 104-111.
 • 28. Harris, R, and Ayers, S. (2012). “What makes labour and birth traumatic? A survey of intrapartum ‘hotspots’”. Psychology & health, 27 (10), 1166-1177.
 • 29. Garthus-Niegel, S, von Soest, T, Vollrath, M.E, and Eberhard-Gran, M. (2013). “The impact of subjective birth experiences on post-traumatic stress symptoms: a longitudinal study”. Archives of women's mental health, 16 (1), 1-10.
 • 30. Aktaş, S. (2018). “Multigravidas’ perceptions of traumatic childbirth: Its relation to some factors, the effect of previous type of birth and experience”. Medicine Science International Medical Journal, 7 (1), 203-209.
 • 31. Aydoğdu, S.G.M, Uzun, B. ve Özsoy, Ü. (2018). “Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri”. Androloji Bülteni, 20, 78-84.
 • 32. Güleç Şatır, D. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerinde Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Dersinin Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi”. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10 (3), 423-428.
 • 33. Görgün, Ş. (2020). Gebelerin Öz-Yeterlilikleri İle Travmatik Doğum Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • 34. Keskin, U.T, Yeşilfidan, D, Adana, F. ve Okyay P. (2016). “Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde perimenstrüel şikâyetler ve başa çıkma yöntemleri”. Taf Preventive Medicine Bulletin. 15 (5), 382-388.
 • 35. Aba, Y, Ataman, H, Dişsiz, M. ve Sevimli, S. (2018). “Genç kadınlarda premenstrual sendrom, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi”. Journal of Academic Research in Nursing, 4 (2), 75-82.
 • 36. Özkan, S. ve Koç, G. (2020). “Kadınlarda Premenstrual Sendrom Yaşanmasını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler”. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7 (2), 180-185.
 • 37. Dilcen, H.Y. ve Ekti R. (2019). “Travmatik Doğumun Önlenmesinde Ebenin Rolü”. Life Sciences, 14 (3), 64-73.
 • 38. Elkin, N. (2015). “Sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinde premenstrual sendrom görülme sıklığı”. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (2), 94-110.

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 444 - 453, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.930820

Öz

Kesitsel tipte olan bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin doğum algıları ve premenstural sendrom ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma Nisan 2021 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 214 Ebelik Bölümü öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ) ve Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMS) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS 22.0 programında; sayı, yüzde, ortalama, ki kare testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. Öğrencilerin %77,1’inin orta ve üzerinde travmatik doğum algısına sahip olduğu, %66,4’ünün premenstural semptom yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin PMS ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 127,27±42,15, TDAÖ puan ortalaması 70,64±23,56 olarak belirlendi. Öğrencilerin PMS ölçeği toplam puan skorları ve TDAÖ toplam puan skorları arasındaki ilişkinin düşük seviyede, pozitif yönde ve anlamlı olduğu belirlendi ( r (214)=0,14, p<0,05). Sonuçlar doğrultusunda olumlu doğum algısına sahip ebeler yetiştirilmesi ve doğum sürecinde gebelere etkili müdahalelerde bulunulabilmesi için, öğrencilerin premenstural sendroma yönelik farkındalıklarının artırılması ve olumsuz doğum algılarının değiştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Yıldırım, G. ve Hotun Şahin, N. (2003). “Doğum ağrısının kontrolünde hemşirelik yaklaşımı’’. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7 (1), 14-20.
 • 2. İsbir, G.G. ve İnci, F. (2014). “Travmatik Doğum Ve Hemşirelik Yaklaşımları”. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 29-40.
 • 3. Jafari, E, Mohebbi, P. and Mazloomzadeh, S. (2017). “Factors related to women's childbirth satisfaction in physiologic and routine childbirth groups”. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research, 22 (3), 219.
 • 4. World Health Organization. (2018). “Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization. Erişim adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf (Erişim tarihi: 27.04.2021).
 • 5. Rizk, D.E, Mosallam, M, Alyan, S. and Nagelkerke, N. (2006). “Prevalence and impact of premenstrual syndrome in adolescent schoolgirls in the United Arab Emirates”. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 85 (5), 589-598.
 • 6. Selçuk, K.T, Avcı, D. ve Alp, F.Y. (2014). “Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve etkileyen etmenler”. Journal of Psychiatric Nursing, 5 (2), 98-103.
 • 7. Matsumoto, T, Egawa, M, Kimura, T, and Hayashi, T. (2019). “A potential relation between premenstrual symptoms and subjective perception of health and stress among college students: a cross-sectional study”. BioPsychoSocial medicine, 13, 26.
 • 8. Bohren, M.A, Hofmeyr, G.J, Sakala, C, Fukuzawa, R.K. and Cuthbert, A. (2017). “Continuous support for women during childbirth”. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7), 1-10.
 • 9. Şimşek, H, Demirci, H. ve Bolsoy, N. (2018). “Sosyal destek sistemleri ve ebelik”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 97-103. 10. 11. Dahlen, H.G, Barclay, L.M, and Homer, C. S. (2010). “The novice birthing: theorising first-time mothers” experiences of birth at home and in hospital in Australia”. Midwifery, 26 (1), 53-63.
 • 12. Kapisiz, O, Karaca, A, Suzer Ozkan, F. and Gulen Savas, H. (2017). “Perceptions of nursing students regarding childbirth”. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 7 (3), 156-160. 13. 14. Gençdoğan, B. (2006). “Premenstruel sendrom için yeni bir ölçek”. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi, 8 (2), 81-87.
 • 15. Yalnız, H, Canan, F, Ekti Genç, R, Kuloğlu, M.M. ve Geçici, Ö. (2017). “Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi”. Yeni Tıp Dergisi 6, 81-87.
 • 16. De Schepper, S, Vercauteren, T, Tersago, J, Jacquemyn, Y, Raes, F, and Franck, E. (2016). “Post-Traumatic Stress Disorder after childbirth and the influence of maternity team care during labour and birth: A cohort study”. Midwifery, 32, 87-92.
 • 17. Saisto, T, Salmela-Aro, K, Nurmi, J.E, Könönen, T, and Halmesmäki, E. (2001). “A randomized controlled trial of intervention in fear of childbirth”. Obstetrics & Gynecology, 98 (5), 820-826.
 • 18. Erci, B, Okanlı, A. ve Kılıç, D. (2010). “Premenstruel Sendromun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi”. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (2). https://doi.org/10.31461/ybpd.538946
 • 19. Çatakoğlu, H. (2016). 25 Yaş Üstü Kadınlarda Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • 20. Adıgüzel, H, Taşkın, E.O. ve Danacı, A.E. (2007). “Manisa ilinde premenstrüel sendrom belirti örüntüsü ve belirti yaygınlığının araştırılması”. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3), 215-22.
 • 21. Singh, H, Walia, R, Gorea, R.K, and Maheshwari A. (2004). “Premenstrual syndrome (PMS) the Malady and the law”. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 26 (4), 129-131.
 • 22. Skrzypulec-Plinta, V, Drosdzol, A, Nowosielski, K, and Plinta, R. (2010). “The complexity of premenstrual dysphoric disorder--risk factors in the population of Polish women”. Reproductive Biology Endocrinology. 8, 141.
 • 23. Karlström, A, Nystedt, A, and Hildingsson, I. (2015). “The meaning of a very positive birth experience: focus groups discussions with women”. BMC pregnancy and childbirth, 15 (1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0683-0
 • 24. Larkin, P, Begley, C.M, and Devane, D. (2009). “Women's experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis”. Midwifery, 25 (2), e49-e59.
 • 25. Utkualp, N. ve Ogur, P. (2010). “Öğrencilerin doğum kadın hastalıkları ve hemşireliği dersi alan uygulamasına ilişkin duygu ve düşünceleri”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (1), 45-54.
 • 26. Soet, J.E, Brack, G.A, and DiIorio, C. (2003). “Prevalence and predictors of women's experience of psychological trauma during childbirth”. Birth, 30 (1), 36-46.
 • 27. Creedy, D.K, Shochet, I.M, and Horsfall, J. (2000). “Childbirth and the development of acute trauma symptoms: incidence and contributing factors”. Birth, 27 (2), 104-111.
 • 28. Harris, R, and Ayers, S. (2012). “What makes labour and birth traumatic? A survey of intrapartum ‘hotspots’”. Psychology & health, 27 (10), 1166-1177.
 • 29. Garthus-Niegel, S, von Soest, T, Vollrath, M.E, and Eberhard-Gran, M. (2013). “The impact of subjective birth experiences on post-traumatic stress symptoms: a longitudinal study”. Archives of women's mental health, 16 (1), 1-10.
 • 30. Aktaş, S. (2018). “Multigravidas’ perceptions of traumatic childbirth: Its relation to some factors, the effect of previous type of birth and experience”. Medicine Science International Medical Journal, 7 (1), 203-209.
 • 31. Aydoğdu, S.G.M, Uzun, B. ve Özsoy, Ü. (2018). “Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri”. Androloji Bülteni, 20, 78-84.
 • 32. Güleç Şatır, D. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerinde Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Dersinin Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi”. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10 (3), 423-428.
 • 33. Görgün, Ş. (2020). Gebelerin Öz-Yeterlilikleri İle Travmatik Doğum Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • 34. Keskin, U.T, Yeşilfidan, D, Adana, F. ve Okyay P. (2016). “Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde perimenstrüel şikâyetler ve başa çıkma yöntemleri”. Taf Preventive Medicine Bulletin. 15 (5), 382-388.
 • 35. Aba, Y, Ataman, H, Dişsiz, M. ve Sevimli, S. (2018). “Genç kadınlarda premenstrual sendrom, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi”. Journal of Academic Research in Nursing, 4 (2), 75-82.
 • 36. Özkan, S. ve Koç, G. (2020). “Kadınlarda Premenstrual Sendrom Yaşanmasını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler”. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7 (2), 180-185.
 • 37. Dilcen, H.Y. ve Ekti R. (2019). “Travmatik Doğumun Önlenmesinde Ebenin Rolü”. Life Sciences, 14 (3), 64-73.
 • 38. Elkin, N. (2015). “Sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinde premenstrual sendrom görülme sıklığı”. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (2), 94-110.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sümeyye BARUT> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1222-9692
Türkiye

Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamaktadır
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil930820, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {2}, pages = {444 - 453}, doi = {10.37989/gumussagbil.930820}, title = {Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Barut, Sümeyye} }
APA Barut, S. (2022). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 444-453 . DOI: 10.37989/gumussagbil.930820
MLA Barut, S. "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 444-453 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/70821/930820>
Chicago Barut, S. "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 444-453
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi AU - Sümeyye Barut Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.930820 DO - 10.37989/gumussagbil.930820 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 453 VL - 11 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.930820 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.930820 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi %A Sümeyye Barut %T Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.930820 %U 10.37989/gumussagbil.930820
ISNAD Barut, Sümeyye . "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 2 (Haziran 2022): 444-453 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.930820
AMA Barut S. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 444-453.
Vancouver Barut S. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(2): 444-453.
IEEE S. Barut , "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Algıları ve Premenstural Sendrom ile İlişkisi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 2, ss. 444-453, Haz. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.930820