Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algısı: İzmir İli Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 101 - 133, 30.12.2018
https://doi.org/10.32572/guntad.443370

Öz

Turizm, bir bölgenin
ekonomik açıdan gelişmesi için önemli bir unsurdur. Fakat turizm bir yandan
gelişmeye katkıda bulunurken, diğer yandan o yeri ekonomik, çevresel ve
sosyo-kültürel yönden olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilere en
çok maruz kalan ise o bölgede yaşayan yerel halktır. Bu nedenle yerel halkın
turizme bakışı ve turizmi nasıl algıladığı önem arz etmektedir. Yerel halkın
istek, ihtiyaç ve beklentilerini bilmek o bölgenin turizm planlayıcıları için
önemli ve gereklidir. Yerel halkı yakından tanımanın bir yolu da farklı
bireysel özelliklere sahip olan bireylerin turizmi nasıl algıladıklarının
tespit edilmesidir. Bu çalışmada yerel halkın turizm etkilerine yönelik algısı
ile demografik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın amacı
doğrultusunda İzmir il merkezinde ikamet eden 410 kişiden oluşan örneklem
grubuna anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı
yardımıyla analiz edilmiştir. Yerel halkın turizm etkilerine yönelik algısı ile
demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test
edilmiştir. Testler sonucunda turizm etkilerine yönelik algı ile cinsiyet, yaş,
medeni durum ve eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akova, O. (2006). Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Akademik İncelemeleri Dergisi, 1(2).
 • Altunel, C. (2009). Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Verdiği Desteği Etkileyen Faktörlerin Sosyal Değişim Teorisi Açısından İncelenmesi: Alaçatı Örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ateş, H. (2016). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Turizm Algısı ve Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(2), 111-140.
 • Avcıkurt, C. (2003). Turizm Sosyolojisi: Turist ve Yerel Halk Etkileşimi. Balıkesir: Detay Yayıncılık.
 • Bayat , G., ve Yıldırım, B. I. (2014). Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Iğdır İli Örneği. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 226.
 • Berber, Ş. (2003). Sosyal Değişim Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 205.
 • Bertan, S. (2010). Pamukkale'deki Yöre Halkının Turizmi Desteklemesi ile Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri Arasındaki İlişki. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4, 83-91.
 • Bilim, Y., ve Özer, Ö. (2013). Yerel Halk Gözüyle Konya'da Turizmin Önemi ve Ekonomik, Sosyal, Çevresel Etkileri. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu.
 • Burnt, P., ve Courtney, P. (1999). Host Perceptions Of Sociocultural Impacts. Annals of Tourism Research(3), 495-515.
 • Cengiz, E., ve Kırkbir, F. (2007). Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1).
 • Çavuş, S., ve Tanrıverdi, A. (2002). Residents Attitudes Towards Tourism: A Case Study Of Kuşadası, Turkey. Tourism Analysis, 7, 259-268. Çetin , T. (2009). Beypazarı'nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 6(1), 15-32.
 • Davis, D., Allen, J., ve Cosensa, R. (1988). Segmenting Local Residents by Their Attitudes. Interests and Opinions Toward Tourism. Journal of Travel Research, 27(2), 2-8.
 • Doğan , H., ve Üngüren , E. (2012). Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 103-122.
 • Duran, E., ve Özkul, E. (2012). Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: A Structural Model Via Akcakoca Sample. İnternational Jurnal of Human Sciences, 9(2), 500-520.
 • Enemau, Ogechi, B., ve Oduntan, O. C. (2012). Social Impact Of Tourism Development On Host Communities Of Osun Oshogbo Sacred Grove. IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS), 6(2), 30-35.
 • Gümüş, N., ve Özüpekçe, S. (2009). Foça’da Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Güneş , N. (2014). Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizme Katılımı: Antalya Konyaaltı ve Kepez İlçesi Örneği. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güzel, F. Ö. (2013). Sosyo-Kültürel Açıdan Paradoks Yaratıcı Bir Sektör Olarak Turizm: Dalyan Destinasyonunda Sosyolojik Bir Çözümleme. International Journal of Human Sciences, 10(1), 780-794.
 • Işık, C. (2018). Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent. Nobel Yayınevi, II. Baskı. Ankara
 • Isik, C., Dogru, T., ve Turk, E. S. (2018). A Nexus of Linear and Non‐Linear Relationships Between Tourism Demand, Renewable Energy Consumption, and Economic Growth: Theory And Evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1), 38-49.
 • Işık , C., Ada, A., ve Boztoprak, F. (2016). Economic, Social, Cultural and Environmental Effects on Tourism Development of Pasinler. Tourismos, 2(92).
 • Işık, C., ve Çalkın, Ö. (2016). Yerel Halkın turizm Algısı: TRA2 Bölgesi Analizi. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), 19-47.
 • Karasar , N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi:Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayış, A. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: 6. Asil Yayın Dağıtım.
 • Lindberg , K., Dellaert, B., ve Rassing , C. (1999). Resident Trade-Offs. A Choice Modeling Approach. Annals of Tourism Research, 26(3), 554-69.
 • Mason , P., ve Cheyne , J. (2000). Residents’ Attitudes to Proposed Tourism Development. Annals of Tourism Research, 27(2), 391-411.
 • Mesci, M., ve Dönmez, G. (2016). Turizmin Bölgesel Kalkınma ve Yerel Hlak Üzerindeki Etkisi: Mudurnu Örneği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 21-50.
 • Milman , A., ve Pizam, A. (1988). Social Impact of Tourism on Central Florida. Annals of Tourism Research, 15(2), 191-204. Murphy, P. E. (1985). Tourism: A Community Approach. London: Routledge.
 • Nunkoo, R., ve Ramkissoon, H. (2007). Residents' Perceptions Of The Socio-Cultural Impact of Tourism in Mauritius. Anatolia, 18(1), 138-145.
 • Özdemir, M. A., ve Kervankıran, İ. (2011, Temmuz). Turizm ve Turizm Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi(24), 1-25.
 • Snaith , T., ve Haley, A. (1999). Residents’ Opinion of Tourism Development in the Historic City of York, England. Tourism Management, 20(5), 661.
 • World Tourism Highlights (UNWTO). (2017). 11 10, 2017 tarihinde http://www.turizmguncel.com/. adresinden alındı.
 • Yavuz, Ç. N. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
 • Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem Işık 0000-0001-5125-7648

Barış Turan 0000-0002-8664-6763

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 8 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Işık, C., & Turan, B. (2018). Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algısı: İzmir İli Üzerine Bir Uygulama. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 101-133. https://doi.org/10.32572/guntad.443370

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.