Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bireysel Yenilikçilik ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi İlişkisi: İstanbul Otelleri Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 206 - 227, 30.12.2018
https://doi.org/10.32572/guntad.443396

Öz

Bu çalışmada bireysel yenilikçilik ve algılanan örgütsel
destek düzeyi ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul ilinde (Beyoğlu, Şişli
ve Fatih) faaliyet gösteren 3-4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarından
anket yoluyla toplanan veriler çeşitli istatistiki analizlere tabi tutulmuştur.
Araştırma sonuçları otel işletmelerinde çalışan bireylerin yenilikçiliğe
istekli olduklarını veya olabileceklerini gösterirken, bireysel yenilikçilik
ile algılanan örgütsel destek arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişkiyi
teyit etmektedir. 

Kaynakça

 • Akgündüz, Y., ve Şanlı, S. C. (2017). The Effect of Employee Advocacy and Perceived Organizational Support on Job Embeddedness and Turnover Intention in Hotels. Journal of Hospitality and Tourism Managment, 31, 118-125.
 • Albers, H. D., ve Colombo, M. L. (2015). Bridging Firm-Internal Boundaries for Innovation: Directed Communication Orientation and Brokering Roles, Journal of Engineering and Technology Managment, 36, 97-115.
 • Allen, T. J. (1977). Managing The Flow of Technology: Technology Transfer and The Dissemination of Technological Information With The R&D Organization. The MIT Press, Cambridge, MA, 1-302.
 • Altunöz, M., Cöp, S., ve Çakıroğlu, D. (2016). The Influence of Organization Support Perceived in Enterprises on Burnout Feeling: A Field Research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 427-434.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri- SPSS Uygulamalı. (7. Basım). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Altunoğlu, A. İ., ve Gürel, E. B. (2015). Effects of Leader-Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark. Procedia- Social and Behavioral Sciences 207, 175-181.
 • Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley: SSCI, 352.
 • Boz, M., Özkan, Ç., ve Aydın, Ş. (2017). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Araştırma. 16. UİK Özel Sayısı , 71, 72-84.
 • Cheng, J. C., ve Yang, Y. O. (2018). Hotel Employee Job Crafting, Burnout, and Satisfaction: The Moderating Role of Perceived Organizational Support. Internatinal Journal of Hospitality Managment , 72, 78-85.
 • Choi, J. N. (2004). Individual and Contextual Dynamics of Innovation-Use Behavior in Organizations. Human Performance, 17 , 399-412.
 • Cohen, W. M., ve Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning and Innovation. Adm. Sci. Q. 35 , 39-67.
 • Diviskera, S., ve Nguyen, V. K. (2018). Determinants of Innovation In Tourism Evidence from Australia. Tourism Management, 67, 157-167.
 • Eder, P., ve Eisenberger, R. (2008). Perceived Organizational Support: Reducing The Negative Influence of Coworker Withdrawal Behavior. Journal of Management, 34(1), 55-68.
 • Edmandson, A. C. (2003). Speaking Up In The Operating Room: How Team Leaders Promote Learning In Interdisciplinary Action Teams. Journal of Management Studies,40(6), 1419-1452.
 • Eisenberger, R., Hungtingon, R., Hutchison, S., ve Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology,71(3), 500-507.
 • Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I., ve Rhoades, L. (2002). Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention. The Journal of Apllied Psychology,87(3), 565-573.
 • Eisenhardt, K. M., ve Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They". Strategic Managment Journal, 21(10), 1105-1121.
 • Erkuş, A., Tabak, A. ve Meydan, C.H. (2016). The Relationship Between Indıvıdual Innovativeness and Locus of Control: A Research On Tourism Faculty Students. Multidisplinary Academic Conference, 5(1), 46-52.
 • Freeman, J., ve Engel, J. S. (2007). Models of Innovation: Startups and Mature Corporations. California Managment Review, 50(1), 94-119.
 • Gatingon, H. (1991). Innovative Decision Process. Handbook of Consumer Behavior, 48(4), 307-312.
 • Hirschman, E. C. (1980). Innovativeness, Novelty Seeking and Consumer Creativity. Journal of Consumer Research, 7(3),283-295.
 • İbrahim, H. I., Shahbudin, M. D., ve Aerni, I. (2016). Organizational Support and Creativity: The Role of Developmental Experiences as a Moderator. Procedia Economics and Finance (35), 509-514.
 • Işık, C., ve Meriç, S. (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), 1-16.
 • Işık, C., ve Aydın, E. (2016a). Bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisi: Ayder yaylası konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 75-103.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2016b). Konaklama işletmeleri çalışanlarının yenilikçi iş davranışı düzeylerinin incelenmesi: Ayder Yaylası örneği. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 17-30.
 • Işık, C., ve Keskin, G. (2013). Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturması Açısından İnovasyonun Önemi. The TQM Magazine, 5(8), 5-10.
 • Işık, C., ve Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 70-99.
 • Işık, C., Işık, Z., ve Tırak, L. (2016). Turizm Amaçlı Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka ile Bireysel Yenilikçilik İlişkisi: Palandöken Örneği. Uluslararası Ekıonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (2), 117-133.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2017). Kişisel Değerlerin Sosyal Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 6 (2), 131-154.
 • Işık, C. ve Barlak, S. (2018). Otel yöneticilerinin yeşil inovasyon algıları: İstanbul ili örneği. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(1), 14-26.
 • Işık, C., Dogru, T., ve Turk, E. S. (2018). A nexus of linear and non‐linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1), 38-49.
 • Işık, C. (2018).Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent. Nobel Yayınevi, II. Baskı. Ankara.
 • Kahn, W. A. (1992). To Be Fully There: Psychological Presence At Work. Human Realations 45(4), 321-349.
 • Kalaycı, Ş. (2017). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara/ İskitler: Kalkan Matbaacılık San. Tic ve Ltd. Şti.
 • Karataylı, İ., ve Karaata, S. (2008). Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. TÜİSAD-T/2008, 12, 477.
 • Konovsky, M., ve Pugh, D. S. (1994). Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Managment Journal 37(3), 656-699.
 • Lambert, S. (2000). Added Benefits: The Link Between Work-Life Benefits and Organizational Citizenship Beahvior. Academy of Management Journal 43(5), 801-815.
 • Liao, H. A. (2009). Communication Technology, Student Learning and Diffusion of Innovation. College Quarterly, 8(2), 1-18.
 • Mothen, S. (1999). The Prehistory of the Mind. London, Thames and Hudson Limited .
 • O'Cass, A., Weerawardena, J., ve Julian, C. (2006). Does Industry Matter? Examining the Role of Industry Structure and Organizaional Learning in Innovation and Brand Performance. Journal of Business Research, 59(1), 37-45.
 • Organ, D. W. (1977). A Reappraisal and Reinterpretation of the Satisfaction Causes Performance Hypothesis. Academy of Managment Review, 43(2), 46-53.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Rhoades, L., ve Eisenberger, R. (2002). Perceieved Organizational Support: A Review of The Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714.
 • Rodriguez, A. I., ve Carbonell, P. (2006). The Impact of Market Characteristics and Innovation Speed on Perceptions of Positional Advantage and New Product Performance. International Journal of Research in Marketing, 23(1), 1-12.
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Simon and Schuster Press.
 • Salter, A., Wal, A. L., Crisculo, P., ve Alexy, O. (2014). Open for Ideation: Indıvıdual-Level Openness and Idea Generation In R&D.J. Product Innovation Management, 32(4), 488-504.
 • Surry, D. W., Brennan, J., ve Patrick, I. I. (1998). Diffusion of Insturctional Innovations: Five Important, Unexplored Questions. The University of Southern Mississippi/ERİC,1-13.
 • Tajeddini, K., ve Trueman, M. (2014). Perceptions of Innovativeness Among Iranian Hotels Managers. Hospitalty and Tourism Technology, 5(1), 62-77.
 • Teece, D., Pisano, G., ve Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
 • Turunç, Ö., ve Çelik, M. (2010). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile , Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232.
 • Usluel, Y., ve Mazman, K. (2010). Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler: Bir İçerik Analizi Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39(3), 60-74.
 • Uzkurt, C. (2008). Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yeniikçi Örgüt Kültürü. Beta Yayınları, 17-20.
 • Uzkurt, C. (2007). Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Kişisel Değerlerin Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2), 241-260.
 • Vatankhah, S., Javid, E., ve Raoofi, A. (2017). Perceived Organizational Support as The Mediator of The Relationships Between High-Performance Work Practices and Counter-Productive Work Behavior: Evidence from Airline Industry. Journal of Air Transport Managment, 59, 107-115.
 • Yüksel, İ. (2006). Örgütsel Destek Algısı ve Belirleyicilerinin İşten Ayrılma Eğilimi İle İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-32.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem Işık 0000-0001-5125-7648

Tahmina Hajiyeva Bu kişi benim 0000-0001-7043-1736

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 19 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Işık, C., & Hajiyeva, T. (2018). Bireysel Yenilikçilik ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi İlişkisi: İstanbul Otelleri Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 206-227. https://doi.org/10.32572/guntad.443396

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.