Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ulusal Ajans: 2007-2015 European Shared Treasure Turizm Projeleri

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 179 - 205, 30.12.2018
https://doi.org/10.32572/guntad.453940

Öz

Ulusal Ajans, Avrupa
Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını koordine etme, yürütme ve izleme
görevlerini üstlenen ve Avrupa Komisyonu’yla eşgüdümlü hareket eden resmi bir
kuruluştur. European Shared Treasure ortaklıkları ise, Ulusal Ajans’a bağlı
Yaşam Boyu Öğrenme programı kapsamında; bireyselleştirilmiş ve yenilikçi bir
eğitim yaklaşımı sergilemektedir. Turizm; dinamik, çok boyutlu ve uluslararası
olma gibi özellikleri doğasında taşımaktadır. Bu sebeple, Uluslararası Avrupa
Projeleri’nin en etkin temalarından biri olması kaçınılmazdır. İnsan unsurunun
ön planda olduğu ayrıca soyut bir kavram olan turizmi, belki de; en iyi
yansıtan iki ifade “yaşam boyu öğrenme” ve “uluslararası değişim” olarak
görülebilir. Çalışmanın temel amacı maksimum sayıda projeyi incelemek ve
inovatif bir çıktı ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma
yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre,
projelerden olumlu geri bildirim alındığı, bununla beraber; literatürde epey
yeni olan duygusal turizm, sorumluluk turizmi ve erişilebilir turizm konulu
projeler gerçekleştirilmiş olup; bu turizm türlerinin aslında iç içe geçmiş
fakat aynı zamanda birbirlerinden ayrıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Akbaş, O. ve Özdemir S. M. (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme, Milli Eğitim Dergisi, s. 155-156.
  • Aksoy, M. (2013). Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliği Serüveni, Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 23-48.
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. () Hayat Boyu Öğrenme Programı. [URL: https://www.avrupa.info.tr/tr/hayat-boyu-ogrenme-programi-187] (Erişim Tarihi: 10.08.2018).
  • Bağcı E. (2011). Lifelong Education Policies in Turkey in The Process of European Union Membership, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 139-173.
  • Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme, Sakarya University Journal of Education, 2(3), s. 34-48.
  • Jarwis P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning 3rd Edition Theory and Practice, RoutledgeFalmer, Taylor& Francis Group, London and Newyork, 1-351.
  • Lifelong Learning. Europen Shared Treasure. Search in Title. Tourism. (2007-2015). [URL:http://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?&P0=S.2013&txt_search=Tourism/] (Erişim Tarihi: 12.04.2018 ve 28.05.2015).
  • Samancı, O. ve Ocakçı, E. (2017). Hayat Boyu Öğrenme. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), s. 711-722.
  • T.C. Dış İşleri Bakanlığı. Avrupa Birliği Başkanlığı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. [URL: www.ua.gov.tr/kurumsal/başkanlık] (Erişim Tarihi: 31.07.2018).
  • Toprak M. ve Erdoğan A. (2012). Lifelong Learning: Concept, Policy, Instruments and Implementation. Journal of Higher Education and Science, 2(2), s. 69-91.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öykü İmge Güney 0000-0003-3318-8540

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 10 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güney, Ö. İ. (2018). Ulusal Ajans: 2007-2015 European Shared Treasure Turizm Projeleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 179-205. https://doi.org/10.32572/guntad.453940

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.