Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 719 - 744 2018-12-29

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri

Hüseyin ERİŞ [1] , Feray KABALCIOĞLU BUCAK [2]


Dış kaynak kullanımı; işletmelerin sadece kendi sahip oldukları yetenekleri ve kapasiteleri ile yetinmeyip, öz ya da temel yeteneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, işletme dışından ve kendi alanında uzman olan başka işletmelerden destek almasını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı; kamuya ait sağlık kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri hakkında Türkiye genelindeki devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan hastane yöneticilerinin görüşlerini değerlendirmektir. Bu araştırma tanımlayıcı ve nicel nitelikte bir çalışmadır veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, hastane yöneticilerine yöneltilen anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. 15.06.2017–10.11.2017 tarihleri arasında yapılan araştırmada, 287 kamu hastanesindeki hastane yöneticisi bu çalışmaya katılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin Cronbach's Alpha değeri 0,821 olarak tespit edilmiş ve bu veriye göre anketin güvenirliliği yüksek olarak kabul edilmektedir. Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin anketteki “taşeron işçilerin performansı hakkındaki ifadeler” (Ort:3,46); “taşeron işçilerin kadroya geçirilme süreci hakkındaki ifadeler” (Ort:3,44) ve “taşeron işçilerin kadroya geçirildikten sonra hastanede yaşanabilecekler hakkındaki ifadelerin” (Ort:3,31) yer aldığı bölümlere genel olarak katıldıkları tespit edilmiştir. Araştırmada, hastane yöneticilerinin %71,5’i “taşeron işçilerin çalışmasından memnun” olduğunu, %73,8’i “taşeron işçilerin hastaneye katkı sağladığını” ve %60,9’u “Taşeron işçilerin kadroya geçirilmelerini” desteklediklerini belirtmiştir. Bu veriler ışığında, hastane yöneticilerinin taşeron işçilerin çalışmalarından memnun olduklarını, hastaneye katkı sağladıklarını ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmelerini destekledikleri söylenebilir.
Taşeron işçi, Devlet Hastaneleri, Kadro, Hastane Yönetici Görüşleri
  • 1. Akyürek Ç. E., Toygar Ş. A., Eriş H. ve Top M. (2011) Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 4(2): 125-149. 2. Akyürek Ç. E. (2013) Türk Sağlık Sisteminde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Yasal Altyapısı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2): 1-24. 3. Al–Khachroum M. M. and Kennawi W. (2010) Readiness of Organizations for Outsourcing the Human Resources Activities (Applied at Industrial Organizations in the City of Aleppo). Journal of Academic Researches and Studies 2(3): 16–34. 4. Baradari M. (2014) Develop the Strategic Outsourcing with Consideration of Core Competency Criteria Independence. Journal of Advanced Management Science 4(1): 57 – 60. 5. Boşcor D. and Băltescu C. (2014) Romania’s Competitive Advantages on the Global Outsourcing Market. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences 7(5 –1): 149–154. 6. Christina A. (2013) Human Resource Outsourcing: A Boon or Bane. National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management 2(4): 14 –148. 7. Cox M., Roberts M. and Walton J. (2011) IT Outsourcing in the Public Sector: Experiences Form Local Government. Electronic Journal Information Systems Evaluation 14(2): 193–203. 8. Çoban O. ve Tutkun O. (2004) Firmaların Piyasa Performansının Artırılmasında Bir Strateji Olarak Outsourcing’in Rolü. Outsourcing Dergisi 36 – 40. 9. Çolak A. (2017) Türkiye’de Kamu Kesiminin Taşeronlaşma Eğilimi. International Journal of Social Sciences and Education Research 3(3): 1004-1017. 10. Dalgıç K. (2007) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Dış Kaynak Kullanımı Uygulamaları: TSK ve Dünya Ordularında Bir Karşılaştırmalı Bir Araştırma.: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş 11. Eriş H. (2017) Dış Kaynak Kullanımı Yöntemiyle İstihdam Edilen Personelin Performansı Hakkında Hastane Yöneticilerinin Görüşleri: Şanlıurfa Örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3(2): 1-13. 12. Felea M. (2011) Outsourcing Logistics Activities. Supply Chain Management Journal 2(1): 48–56. 13. Gerek N. (2004) Kamu Kuruluşlarında Hizmet Alım İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan Alt İşveren İşçileri İle İlgili Sorunlar. Çalışma ve Toplum Dergisi 2007(4). 14. Gümüşay–Şahin A. ve Berberoğlu N. (2011) Lojistik Outsourcing Karar Süreci ve 3PL Firma Seçim Kriterleri. AJIT–e: Online Academic Journal of Information Technology, Güz Dönemi 2(5): 33–50. 15. Hila C. M. and Dumitraşcu O. (2014) Outsourcing within a Supply Chain Management Framework. Proceedings of the 8th International Management Conference – Management Challenges for Sustainable Development: November 6th – 7th 2014,Romania: Lucian Blaga University, 328 – 336. 16. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101-5.htm 17. http://www.uzmansgk.com/calisan/taseron-iscinin-kadroya-gecisi-icin-basvurudaistenen- belgeler-ve-basvuru-sekli. 18. Iqbal Z. and Dad A. M. (2013) Outsourcing: A Review of Trends, Winners & Losers and Future Directions. International Journal of Business and Social Science 4(8): 91 – 107. 19. İzgü C. M. ve Türkmen. Ö. H. (2012) Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 10(3): 160-173. 20. Jacobson T. (2004) IT Outsourcing in US Hospitals: Potential Benefits and Risks.Oregon: Applied Information Management and the Graduate School of the University of Oregon in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science, 21. 21. Jeremy G. Roberts, John G. Henderson, Larry A. Olive and Daniel O. (2013) A Review of Outsourcing of Services in Health Care Organizations. Journal of Outsourcing & Organizational Information Management 2013: 1-10. 22. Karahan A. (2009) Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi (Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21): 185–199. 23. Kremi T., Icmeli Tukel O. and Rom W. O. (2006) Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors. Supply Chain Management: An International Journal 11(6): 467 – 482. 24. Lonsdale C. and Cox A. (2000) The Historical Development of Outsourcing: The Latest Fad?. Industrial Management & Data Systems 100(9): 45–52. 25. MacCormac A., Forbath T., Brooks P. and Kalaher P. (2007) From Outsourcing to Global Collaboration: New Ways to Build Competitiveness. Harvard Business School Achieving Innovation through Global Collaboration: A New Source of Competitive Advantage, HBS Working Paper 7(79): 1 – 20. 26. Moschuris S. J. and Kondylis M. N. (2006) Outsourcing in public hospitals: a Greek perspective. J Health Organ Managament 20(1): 4-14 27. Öztürk A. ve Sezgili K. (2002) Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(2): 127 – 142. 28. Özutku H. (2002) İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler: Dış Kaynaklardan Yararlanma. Verimlilik Dergisi (2): 117–130. 29. Pirannejad A., Salami H. and Mollaee A. (2010) Outsourcing Priorities of Government Functions: Analytic Network Process Approach. African Journal of Business Management 4(9): 1723–1735. 30. Quelin B. and Dyhamel F. (2003) Bringing Together Stratejic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks. European Management Journal 21(5): 647–661. 31. Sümer H. H. (2013) Alt İşverenlik, ÇSSBK 10.Çalışma Meclisi, Ankara, s.139-141. 32. Şafak C. (2004) 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Taşeron (Alt İşveren) Meselesi. Türk Tabipleri Dergisi (51): 2004. 33. Tanyaş M. (2003) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Ege Denizcilik Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı: 31 Mayıs 2003.İzmir: Denizcilik Derneği İzmir Şubesi Yayınları, 46. 34. Tayauova G. (2012) Advantages and Disadvantages of Outsourcing: Analysis of Outsourcing Practices of Kazakhstan Banks. Procedia – Social and Behavioral Sciences 41: 188 – 195. 35. Taylor T. (2005) In Defense of Outsourcing. CATO Journal 2(12): 367 – 377. 36. Troacă V. A. and Bodislav D. A. (2012) Outsourcing: The Concept. Theoretical and Applied Economics 19(6 – 571): 51 – 58. 37. Ulukan N. C. and Yılmaz D. Ö. (2016) Kamu Sağlık Sektöründe Çalışan Taşeron Kadın İşçiler: Samsun ve Ordu İli Örneği. Çalışma ve Toplum, 1. 38. Yalçın İ., Akın M. ve Şeker M. (2011) Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92. 39. Yiğit V. (2004) Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Hastane İşletmelerinde Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı. 40. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 41. 475 sayılı iş Kanunu 25.08.1971. 42. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 17.07.1964.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ERİŞ

Yazar: Feray KABALCIOĞLU BUCAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { hacettepesid509205, journal = {Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9041}, address = {}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {719 - 744}, doi = {}, title = {Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin and Kabalcıoğlu Bucak, Feray} }
APA Eri̇ş, H , Kabalcıoğlu Bucak, F . (2018). Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri . Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 21 (4) , 719-744 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/42320/509205
MLA Eri̇ş, H , Kabalcıoğlu Bucak, F . "Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri" . Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 (2018 ): 719-744 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/42320/509205>
Chicago Eri̇ş, H , Kabalcıoğlu Bucak, F . "Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 (2018 ): 719-744
RIS TY - JOUR T1 - Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri AU - Hüseyin Eri̇ş , Feray Kabalcıoğlu Bucak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 719 EP - 744 VL - 21 IS - 4 SN - -2148-9041 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri %A Hüseyin Eri̇ş , Feray Kabalcıoğlu Bucak %T Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri %D 2018 %J Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi %P -2148-9041 %V 21 %N 4 %R %U
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin , Kabalcıoğlu Bucak, Feray . "Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 / 4 (Aralık 2018): 719-744 .
AMA Eri̇ş H , Kabalcıoğlu Bucak F . Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri. HSİD. 2018; 21(4): 719-744.
Vancouver Eri̇ş H , Kabalcıoğlu Bucak F . Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2018; 21(4): 719-744.
IEEE H. Eri̇ş ve F. Kabalcıoğlu Bucak , "Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, c. 21, sayı. 4, ss. 719-744, Ara. 2018