Cilt: 3 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

 Hafıza Dergisi bilimsel bilginin ve paylaşımının niteliğinden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için nicel değil nitel bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir yayın zemininin oluşturulması hedeflenmektedir.  

Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaları paylaşmak, uluslararası düzeyde ve sosyal bilimler alanında disiplinler arası ilişkisel çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmaları kabul etmektedir. 

 • HAFIZA Dergisi yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

  Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

 • Yazılar dergipark üzerinden gönderilmelidir. Sistem üzerindeki gerekli bütün alanlar yazılmalıdır. 

 • Makalenin ilk yüklenmesi sırasında yazarının adı, ünvanı, görev yaptığı kurumu ve mail adresi yıldızlı dipnotla belirtilmemelidir. Şayet makale bir çeviriyse, çevirinin yapıldığı kaynağın bilgileri dipnotta belirtilmeli, ayrıca metnin orijinali de çeviri ile birlikte gönderilmelidir. Çeviri eserler için ayrıca telif hakkı belgesi talep edilmektedir.

 • Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.

 • Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

 • Yayını uygun görülen makaleler yayın sırasına konur. Reddedilen veya düzeltme talepleri sonrasında da yayını uygun görülmeyen yazılar iade edilmez ve yazarına gerekçesiyle bildirilir.

 • Yayın, danışma ve hakem kurullarında görev alanlar, kendi makalelerinin görüşmelerine ve hakem görevlendirmelerine katılamazlar.

 • Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

 • Yayınlanması için dergiye gönderilen makalelerin özgün ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 • Lisansüstü tezlerden üretilen makalelerin bu durumu dipnotta belirtilmeli, söz konusu makalenin tezden üretildiği açıkça yazılmalıdır.

 • Dergimiz sosyal bilimler alanındaki tüm özgün ve bilimsel yayınları kabul etmektedir.

 • Yayınlaması ile birlikte makalelerin tüm telif hakları HAFIZA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir.

       YAZIM DİLİ VE ÖZETLER

 • Derginin dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça'dır.

 • Tüm makalelerin her birinde en az 150 kelime en fazla 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet olmak zorundadır. Tüm makalelerde İngilizce özetten (abstract) önce makale başlığının İngilizcesine de yer verilmelidir.

 • Özetlerin altında en az 4 en çok 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır.

 • Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir.

  

     YAZIM KURALLARI

 • Yazım kurallarına göre gönderilmemiş eserler hiç bir şekilde dikkate alınmamaktadır.

 • Dergiye gönderilecek yazılar Word 2013 ve üstü versiyonlarında olmalıdır. (Bu formata göre gönderilmeyen makalelerde kelimelerin birbirine bitişmesi gibi birtakım sorunlar çıkmaktadır)

 • Makale Aşağıdaki Şekilde Yazılmalıdır.

  • Metin yazı stili-Times New Roman

  • Ana metin-12 punto/ tek satır aralığı

  • Dipnot metni-10 punto / tek satır aralık

  • Kenar boşlukları-Sol: 3cm, sağ: 3cm, alt: 3cm, üst: 3cm

  • Paragraf-İki yana yaslı

  • Paragraf aralık-Önce: 6 nk sonra: 6 nk

  • Satır aralığı: Tek

 • Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kalın (koyu) yazı şeklinde yazılmalıdır.

 • Makalelerde Özet, Giriş̧, Sonuç ve Kaynakça bölümleri olmalıdır. 

 • Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

 • Yazılar kaynakça hariç 30 sayfayı geçmemelidir. Eser tanıtımı, değerlendirmesi, yazma eser neşri veya çevirilerde alıntıların fazla olması halinde bu konuda esneklik gösterilebilir.

 • Arapça yazılan makalelerin kaynakçaları da Latin alfabesi ile yazılmalıdır.

 • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 • Hafıza Dergisi APA 7 kurallarına göre makaleleri düzenlemekte ve çalışmaların en son çıkan formata göre hazırlanmasını talep etmektedir. Buna göre dergimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır.
  Kitap
  Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
  Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.
  Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

  Parenthetical citations: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)

  Narrative citations: Jackson (2019), Sapolsky (2017), and Svendsen and Løber (2020)

  Makale

  Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

  Parenthetical citation: (Grady et al., 2019)

  Narrative citation: Grady et al. (2019)

  Bildiriler

  Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

  Parenthetical citation: (Evans et al., 2019)

  Narrative citation: Evans et al. (2019)

  Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden veya bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Hafıza Dergisi'nde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons Atıf-Gayriticari  Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Derginin tüm içeriğine açık erişim sağlanmaktadır.

Yayınlanan makaleler öncelikle iThenticate programında taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları devrolunmuştur.

.278312783027829