Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on The Determination of Some Yield Traits of Saanen Goats in Intensive Conditions

Yıl 2018, Cilt 59, Sayı 1, 41 - 49, 31.07.2018
https://doi.org/10.29185/hayuretim.418385

Öz

Objective: This research was conducted to determine of Saanen goats, imported from Australia, fertility, growth and milk yield characteristics

 

Material and Methods: Saanen goats (63 heads) and their kids (total 105 ) were used to be experimental materials. The goats were bred in August and kiddings were completed in January. Saanen kids were weaned at 60 ± 5 days.

 

Results: Infertility, twinning and fertility rate for Saanen goats were 1.9, 58.5% and 1.61, respectively. Birtht and weanning weight and daily gain for Saanen kids were 3.67, 16.92 kg and 220.86 g., respectively. Average survivability rate for Saanen kids is 87.6%. The most important kid mortality reason rate is enterotoxemia by 30.8 %. The lactation milk yield, lactation length and average daily milk yield for Saanen goats were 721.7, 276  days and 2.66 liter, respectively.

 

Conclusion: Finally, we can say that Saanen goats can be adapted well to the region both of the reproductive and development traits, according to the this study results

Kaynakça

 • Akçapınar H. 2001. Keçi Yetiştiriciliği. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H. 2007. Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C. 1999. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. 1. Baskı, Ankara.
 • Akdağ F, Pir H, Teke B. 2011. Comparison of growth traits in Saanen and Saanen x Hair crossbred (F1) kids. Hayvansal Üretim, 52: 33-38.
 • Blundell, R. 1995. Reintroduction of the local breeds of sheep and goats in Malta. Gabina D. (ed.) In: “Strategies for sheep and goat Breeding: CIHEAM IAMZ. Meeting of the Joint FAO/ CIHEAM Network on Sheep and Goats, 26-28 March, SidiThabet, Tunisia. pp: 97-100.
 • Bolacalı M, Küçük M. 2012. Muş Bölgesinde yetiştirilen Saanen keçilerinin döl verimi ve süt verimi özellikleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18 (3): 351-358.
 • Ceyhan A, Karadağ O. 2009. Marmara Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Saanen keçilerinin bazı tanımlayıcı özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 196-203.
 • Çelik HT, Oflaz M. 2015. Kıl Keçi ve Saanen x Kıl keçi melezlerinin (F1, G1) üretici şartlarında döl verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 3(4): 164-170.
 • Davis JJ, Sahlu T, Puchala R, Herselman M J, Fernandez J M, McCann JP, Coleman SW. 1999. The effect of bovine somatotropin treatment on production of lactating Angora does with kids. J Anim Sci 77:17-24.
 • Dickson-Urdaneta L, G. Torres-Hernandez C. Becerril-Perez F. Gonzalez-Cossio, M. OsorioArce, O. Garcia-Betancourt, 2000. Comparison of Alpine and Nubian goats for some reproductive traits under dry tropical conditions. Small Rumin. Res. 36: 91-95.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F. 1993. İstatistik Metotları, II. Baskı. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:1291, Ankara.
 • Eker M, Tuncel E, Aşkın Y, Yener SM. 1975. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kilis keçilerinde süt verimi ile ilgili özellikler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 25: 402-411.
 • Engindeniz S, Savran F, Aktürk D, Koşum N, Taşkın T, Kesenkas H., Gökmen M, Uzmay A. 2016. Technical and economic analysis of dairy goat farming: A case study for Turkey. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Erişir Z, Gündoğuran F. 2004. Ekstansif şartlarda kıl keçilerinin döl ve süt verim özellikleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • Erten Ö, Yılmaz O. 2013. Ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıl keçilerinin döl ve süt verimi özelliklerinin araştırılması, YYÜ Veteriner Fak. Dergisi, 24: 105-107.
 • Eser M. 1998. Köy koşullarında yetiştirilen kıl keçilerin bazı verim özelliklerinin tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 37 s, Samsun.
 • Gül S, Keskin M, Biçer O. 2010. Farklı keçi genotiplerinin Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarındaki performanslarının karşılaştırılması: 2. Verim özellikleri. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Gümüş A. 1982. Kıl, Kilis ve GS1, keçilerinde yaş ile süt ve döl verimi özellikleri arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41 s, Adana.
 • Güneş H. 2001. Türk Ankara Keçilerinin verimlerinin yükseltilmesinde Kuzey Amerikan ve Güney Afrika genotipi ile birleştirmelerin etkileri üzerinde araştırmalar.
 • http://veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2001-2/Makale-9.pdf,Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • Güney O. Biçer, O. and Torun, O., 1992. Fertility, Prolificacy and Milk Production in Çukurova and Taurus Dairy Goats under Subtropical Conditions in Turkey. Small Ruminant Research. 7: 265-269.
 • Güney O, Cebeci Z, Torun O, Biçer. 1995. Country report of Turkey on small ruminant production with special reference to the selection programme for increasing milk production in dairy goat flock of university of Çukurova. Gabina D. (ed.) In: “Strategies for sheep and goat breeding: CIHEAM-IAMZ,. Meeting of Goint FAO/CIHEAM Metwork on Sheep and Goats, 26-28.03.1995. Sidi-Thabet, Tunisia. pp: 185-192.
 • ICAR, 2009. International Agreement of Recording Practices. Guidelines Approved by the General Assembly Held in Niagara Falls, USA. 18 June.
 • İmeryüz ÖF, Köseoğlu H. 1980. Değişik besleme seviyelerinin Ankara keçilerinde büyüme, yaşama gücü, döl verimi ve bazı tiftik özelliklerine etkisi. Lalahan Zoot Araş Enst Derg, 20 (1-2), 20-39.
 • Kandemir Ç, Alkan İ, Yılmaz Hİ, Ünal HB, Taşkın T, Koşum N, Alçiçek A. 2015. İzmir Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Coğrafik Konumlarına Göre Genel Durumu ve Geliştirilme Olanakları. Hayvansal Üretim 56(1): 1-8.
 • Karadağ O, Köycü E, 2011. Saanen ve Saanen melezi erkek oğlakların besi performansları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8: 99-104.
 • Kaymakçı M, Tuncel E, Güney O, Taşkın T. 2005. Süt keçiciliğinin geliştirilmesi için teknik ve ekonomik öneriler. Keçicilik Kongresi, İzmir.
 • Kaymakçı M, Eliçin A, Işın F, Taşkın T, Karaca O, Tuncel E, Ertuğrul M, Özder M, Güney O, Gürsoy O, Torun O, Altın T, Emsen H, Seymen S, Geren H, Odabaşı A, Sönmez R. 2005. Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Ekonomik Yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, 707-726, Ankara.
 • Keskin M, Gül S. 2006. Hatay ili keçi yetiştiriciliğinde Şam keçisi ve Türkiye için önemi. Hasad Hayvancılık, 255: 46-49.
 • Koşum N, Taşkın T, Kandemir Ç, Karadağ E. 2012. Son yıllarda hayvancılık kredileri ve yapılan yatırımların teknik analizi. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Sf:41-51, Salihli-İzmir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Sf:57-63, Salihli-İzmir.
 • Koşum N, Kandemir Ç, Taşkın T. 2016. Fertility and milk yield characteristics of Saanen goats raised in İzmir province intensive conditions. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Koyuncu E, Pala A. 2008. Effects of short period frequent milking on milk yield and udder health in Turkish Saanen goats. Animal Science Journal, 79:111- 115.
 • Küçük M, Yılmaz O, Arslan M, Ozturk Y. 2003. Production traits in coloured mohair goats. Indian Vet J 80: 663-666.
 • Odabaşıoğlu F, Altın T. 1992. Walliser-Schwarzhals ve WalliserSchwarzhals x Kıl Keçisi melezlerinin yaşama gücü ve gelişme özellikleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniv Vet Fak Derg 8:51-54.
 • Oral HD, Altınel A. 2006. Aydın ili özel işletme koşullarında yetiştirilen kıl keçilerinin bazı verim özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar üzerine bir araştırma. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 32 (3): 41-52.
 • Orman A, Günay A, Balcı F, Koyuncu M. 2011. Monitoring of somatic cell count variations during lactation in primiparous and multiparous Turkish Saanen Goats (Capra Hircus). Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(3): 169-175 (doi:10.3906/vet-1002-253).
 • Özcan L. 1977. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yetiştirilen Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında Saanen ve G1 genotipinden yararlanma olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 122, Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri: 19, Kemal Matbaası, Adana.
 • Özcan L, Güney O. 1983. Damascus keçilerinin Çukurova Bölgesi koşullarında verimleri üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 14, 3-4: 208-215.
 • Özdemir H, Dellal G. 2009. Determination of growth curves in young Angora goats. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(4), 358-362.
 • Özder M. 2006. Keçi ırkları, Keçi Yetiştiriciliği (genişletilmiş ikinci baskı). (Ed. M. Kaymakçı), Bornova-İzmir. s: 34-63.
 • Özuyanık O. 2004. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurak iklim koşullarında yetiştirilen Damascus keçilerinin adaptasyon mekanizmaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 52 s, Adana.
 • Rupp R, Clement V, Piacere A, Robert-Granie C, Manfredi E. 2011. Genetic for milk somatic cell score and relationship with production and udder type traits in dairy parameters Alpine. Journal of Animal Science 94(7) : 3629- 3634.
 • Sahlu T, Carneiro H, El Shael HM, Fernandez JM, Hart SP, Goetsch AL. 1999. Dietary protein effects on the relationship between milk production and mohair growth in Angora does. Small Rum Res, 33:25-36.
 • Sarıyel V. 2013. Konya ilinde entansif koşullarda yetiştirilen Saanen keçilerinin adaptasyonu ve bazı verim özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi(Yayımlanmamış), Konya.
 • Savaş T, Koyuncu M, Keskin M, Esenbuğa N, Cemal, İ, Koluman N, Konyalı A, Ulutaş Z, Karaca O, Kaymakçı M, Biçer O, Elmaz Ö, Dellal G, Gül S, Bingöl, M, Koşum N, Taşkın T. 2016. Goat Production Systems of Turkey: Nomadic to Industrial. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Silva E, Galina MA, Palma JM, Valencia J 1998. Reproductive performance of Alpine dairy goats in a semi-arid environment of Mexico under a continuous breeding system. Small Rumin. Res. 27: 79-84.
 • Soysal Mİ, Özkan E, Gürcan EK. 2003. The status of native farm animal genetic diversity in Türkiye and in the world. Trakia J. Sci. 1 (3): 1- 12.
 • Sönmez R. 1976. Melezleme yolu ile Kıl keçilerinin süt keçisine çevirme olanakları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 226, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova.
 • Sönmez R, Şengonca M, Alpbaz AG. 1971. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Malta keçilerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 8:57-72.
 • Sönmez R, Şengonca M, Kaymakçı M. 1973. Ege Bölgesinde yetiştirilen çeşitli süt tipi keçilerle bunların melezlerinin adaptasyon durumu ve verim özellikleri üzerinde mukayeseli bir araştırma. IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım, Ankara. s: 1-6.
 • Sönmez R. 1974. Melezleme yolu ile yerli keçilerin süt keçisine çevrilme olanakları. Ege Ü.Z.F. Yayınları No: 226, E.Ü. Matbaası, Bornova, İzmir. 34 s.
 • SPSS. 1999. Version 10.0. SPSS Inc., Wacker Drive, Chicago, IL, USA.
 • Şengonca M, Koşum N, Taşkın T. 1998. Ege Bölgesi’nde kıl keçi ıslahı çalışmaları. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7-11 Eylül Aydın.
 • Şengonca M, Taşkın T, Koşum N. 2003. Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Eş Zamanlı Bir Araştırma. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27:1319-1325.
 • Şimşek ÜG. 2005. Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezlerinde büyüme, besi performansı ve karkas özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Elazığ.
 • Şimşek ÜG, Bayraktar M, Gürses M. 2006. Çiftlik koşullarında Kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg, 20 (3): 221-227.
 • Şimşek GÜ, Bayraktar M, Gürses M. 2007. Saanen x Kıl keçisi F1 ve G1 melezlerinde büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg. 21(1): 21-26
 • Taşkın T, Akkan S, Kaymakçı M, Özkan K. 1996. Yoğun Yem Protein Düzeyinin Keçilerde Süt Verimi ve Bileşimine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1-2):73-81, Bornova-İzmir.
 • Taşkın T, Demirören E, Kaymakçı M. 2003. Saanen ve Bornova keçilerinde oğlak veriminin üretkenliği ve etkinliği. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 40(2): 33-40.
 • Taşkın T, Kaymakçı M, Koşum N, Dellal G, Savaş, T, Konyalı A, Tölü C, Tuncel E, Koyuncu M, Güney O, Ocak S, Darcan N, Torun O, Keskin M, Arık İZ, Ayhan V, Daşkıran İ. 2010. Üniversitelerde keçi konulu araştırmalar ve bunların sahaya yansımaları. Ulusal Keçicilik Kongresi Çağrılı Bildirisi, S:26-36, 2010 24-26 Haziran Çanakkale.
 • Taşkın T, Özder M, Dellal G. 2013. Türkiye’de küçükbaş hayvancılığının mevcut durumu ve geleceği. 2. Ulusal Süt Zirvesi, 20-21 Mayıs, İzmir.
 • Torres-Vazquez JA, Valencia-Posadas M, Castillo-Juarez H, Montaldo HH. 2009. Genetic and phenotypic parameters of milk yield, milk composition and age at first kidding in Saanen goats from Mexico. Livestock Production Science, 126 : 147-153.
 • Tozlu H. 2006. Amasya ili Kıl keçisi ıslah projesi kapsamında elde edilen Saanen x Kıl keçisi (F1) melezleri ile saf Kıl keçilerinin büyüme ve diğer yetiştiricilik özellikleri bakımından mukayesesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Tölü C, Savaş T. 2010. Gökçeada, Malta ve Türk Saanen keçi genotiplerinin döl verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2): 113-121.
 • Tölü C, Yurtman İY, Türker S. 2010. Gökçeada, Malta ve Türk Saanen keçi genotiplerinin süt verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Hayvansal Üretim. 51 (1): 8-15.
 • Tuncel E, Aşkın Y. 1976. Saanen x Kilis Melezi sütçü keçilerde erken damızlıkta kullanma olanakları. Doğa Bilim Dergisi: Vet. Hay./ Tar.Orm.: Cilt:6 1982.
 • Ugur F, Savas T, Dosay M, Karabayır A, Atasoglu C. 2004. Growth and behavioral traits of Turkish Saanen kids weaned at 45 and 60 days. Small Rumin Res, 52:179-184.
 • Ulutaş Z, Kuran M, Şirin E, Aksoy Y. 2010. Tokat şartlarında yetiştirilen saanen ırkı keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Valencia M, Dobler J, Montaldo HH. 2007. Genetic and phenotypic parameters for lactation traits in a flock of Saanen goats in Mexico. Small Ruminant Research 68: 318–322.
 • Vatansever H, Akçapınar H. 2006. Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı kökenli Ankara keçilerinde büyüme, döl verimi ve tiftik özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 46 (2): 1-11.
 • Yalçın BC. 1990. Keçi yetiştiriciliği. Koyun ve Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği Kitabı, Ed.: C.N. Aytuğ, TÜM VET Hayvancılık Hizmetleri Yayını No: 2, İstanbul.
 • Yertürk M, Odabaşıoğlu F. 2007. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen Renkli Tiftik keçilerinin yarı entansif şartlarda verim özelliklerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg 18 (2): 45-50.
 • Yıldız N, Esen F. 1998. Koyun ve keçi yetiştiriciliği. F.Ü. Vet. Fak. Ders Teksiri, No:35

Saanen Keçilerinin Entansif Koşullarda Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 59, Sayı 1, 41 - 49, 31.07.2018
https://doi.org/10.29185/hayuretim.418385

Öz

Amaç: Avustralya’dan ithal edilen Saanen keçilerinde döl ve süt verim özellikleri ile oğlaklarda gelişme özellikleri belirlenmek amacıyla yapılmıştır.

 

Materyal ve Metot: Araştırmanın hayvan materyalini, 63 baş Saanen keçisi ile bunlardan doğan toplam 105 oğlak oluşturmaktadır. Keçiler, Ağustos ayında çiftleştirilmiş ve doğumlar Ocak ayında gerçekleşmiştir. Oğlaklar yaklaşık 60 ± 5 günde sütten kesilmiştir.

 

Bulgular: Keçilerde gözlemlenen kısırlık oranı % 1,9, ikizlik oranı % 58,5 ve keçi başına oğlak sayısı 1,61 dır.  Oğlaklarda doğum, sütten kesim ağırlığı ve günlük ortalama canlı ağırlık artışı sırasıyla; 3.67, 16.92 kg ve 220.86 gramdır. Oğlaklarda ortalama yaşama gücü %87.6 dır. En önemli oğlak ölüm nedeni %30.8 ile enterotoksemi olarak belirlenmiştir. Saanen keçilerinde günlük ortalama süt verimi, laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi sırasıyla; 2.66 lt, 276 gün ve 722 lt dir.

 

Sonuç: Türkiye’ de hem saf yetiştirilen hem de yerli keçilerin ıslahı amacıyla yetiştirilen Saanen keçilerinde bu çalışma ile ele alınan özellikler bakımından saptamalarda bulunularak adaptasyonları değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Akçapınar H. 2001. Keçi Yetiştiriciliği. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H. 2007. Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu. Ders notları, Ankara.
 • Akçapınar H, Özbeyaz C. 1999. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti. 1. Baskı, Ankara.
 • Akdağ F, Pir H, Teke B. 2011. Comparison of growth traits in Saanen and Saanen x Hair crossbred (F1) kids. Hayvansal Üretim, 52: 33-38.
 • Blundell, R. 1995. Reintroduction of the local breeds of sheep and goats in Malta. Gabina D. (ed.) In: “Strategies for sheep and goat Breeding: CIHEAM IAMZ. Meeting of the Joint FAO/ CIHEAM Network on Sheep and Goats, 26-28 March, SidiThabet, Tunisia. pp: 97-100.
 • Bolacalı M, Küçük M. 2012. Muş Bölgesinde yetiştirilen Saanen keçilerinin döl verimi ve süt verimi özellikleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18 (3): 351-358.
 • Ceyhan A, Karadağ O. 2009. Marmara Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Saanen keçilerinin bazı tanımlayıcı özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 196-203.
 • Çelik HT, Oflaz M. 2015. Kıl Keçi ve Saanen x Kıl keçi melezlerinin (F1, G1) üretici şartlarında döl verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 3(4): 164-170.
 • Davis JJ, Sahlu T, Puchala R, Herselman M J, Fernandez J M, McCann JP, Coleman SW. 1999. The effect of bovine somatotropin treatment on production of lactating Angora does with kids. J Anim Sci 77:17-24.
 • Dickson-Urdaneta L, G. Torres-Hernandez C. Becerril-Perez F. Gonzalez-Cossio, M. OsorioArce, O. Garcia-Betancourt, 2000. Comparison of Alpine and Nubian goats for some reproductive traits under dry tropical conditions. Small Rumin. Res. 36: 91-95.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F. 1993. İstatistik Metotları, II. Baskı. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:1291, Ankara.
 • Eker M, Tuncel E, Aşkın Y, Yener SM. 1975. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kilis keçilerinde süt verimi ile ilgili özellikler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 25: 402-411.
 • Engindeniz S, Savran F, Aktürk D, Koşum N, Taşkın T, Kesenkas H., Gökmen M, Uzmay A. 2016. Technical and economic analysis of dairy goat farming: A case study for Turkey. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Erişir Z, Gündoğuran F. 2004. Ekstansif şartlarda kıl keçilerinin döl ve süt verim özellikleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • Erten Ö, Yılmaz O. 2013. Ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıl keçilerinin döl ve süt verimi özelliklerinin araştırılması, YYÜ Veteriner Fak. Dergisi, 24: 105-107.
 • Eser M. 1998. Köy koşullarında yetiştirilen kıl keçilerin bazı verim özelliklerinin tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 37 s, Samsun.
 • Gül S, Keskin M, Biçer O. 2010. Farklı keçi genotiplerinin Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarındaki performanslarının karşılaştırılması: 2. Verim özellikleri. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Gümüş A. 1982. Kıl, Kilis ve GS1, keçilerinde yaş ile süt ve döl verimi özellikleri arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41 s, Adana.
 • Güneş H. 2001. Türk Ankara Keçilerinin verimlerinin yükseltilmesinde Kuzey Amerikan ve Güney Afrika genotipi ile birleştirmelerin etkileri üzerinde araştırmalar.
 • http://veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2001-2/Makale-9.pdf,Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • Güney O. Biçer, O. and Torun, O., 1992. Fertility, Prolificacy and Milk Production in Çukurova and Taurus Dairy Goats under Subtropical Conditions in Turkey. Small Ruminant Research. 7: 265-269.
 • Güney O, Cebeci Z, Torun O, Biçer. 1995. Country report of Turkey on small ruminant production with special reference to the selection programme for increasing milk production in dairy goat flock of university of Çukurova. Gabina D. (ed.) In: “Strategies for sheep and goat breeding: CIHEAM-IAMZ,. Meeting of Goint FAO/CIHEAM Metwork on Sheep and Goats, 26-28.03.1995. Sidi-Thabet, Tunisia. pp: 185-192.
 • ICAR, 2009. International Agreement of Recording Practices. Guidelines Approved by the General Assembly Held in Niagara Falls, USA. 18 June.
 • İmeryüz ÖF, Köseoğlu H. 1980. Değişik besleme seviyelerinin Ankara keçilerinde büyüme, yaşama gücü, döl verimi ve bazı tiftik özelliklerine etkisi. Lalahan Zoot Araş Enst Derg, 20 (1-2), 20-39.
 • Kandemir Ç, Alkan İ, Yılmaz Hİ, Ünal HB, Taşkın T, Koşum N, Alçiçek A. 2015. İzmir Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Coğrafik Konumlarına Göre Genel Durumu ve Geliştirilme Olanakları. Hayvansal Üretim 56(1): 1-8.
 • Karadağ O, Köycü E, 2011. Saanen ve Saanen melezi erkek oğlakların besi performansları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8: 99-104.
 • Kaymakçı M, Tuncel E, Güney O, Taşkın T. 2005. Süt keçiciliğinin geliştirilmesi için teknik ve ekonomik öneriler. Keçicilik Kongresi, İzmir.
 • Kaymakçı M, Eliçin A, Işın F, Taşkın T, Karaca O, Tuncel E, Ertuğrul M, Özder M, Güney O, Gürsoy O, Torun O, Altın T, Emsen H, Seymen S, Geren H, Odabaşı A, Sönmez R. 2005. Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Ekonomik Yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, 707-726, Ankara.
 • Keskin M, Gül S. 2006. Hatay ili keçi yetiştiriciliğinde Şam keçisi ve Türkiye için önemi. Hasad Hayvancılık, 255: 46-49.
 • Koşum N, Taşkın T, Kandemir Ç, Karadağ E. 2012. Son yıllarda hayvancılık kredileri ve yapılan yatırımların teknik analizi. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Sf:41-51, Salihli-İzmir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Sf:57-63, Salihli-İzmir.
 • Koşum N, Kandemir Ç, Taşkın T. 2016. Fertility and milk yield characteristics of Saanen goats raised in İzmir province intensive conditions. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Koyuncu E, Pala A. 2008. Effects of short period frequent milking on milk yield and udder health in Turkish Saanen goats. Animal Science Journal, 79:111- 115.
 • Küçük M, Yılmaz O, Arslan M, Ozturk Y. 2003. Production traits in coloured mohair goats. Indian Vet J 80: 663-666.
 • Odabaşıoğlu F, Altın T. 1992. Walliser-Schwarzhals ve WalliserSchwarzhals x Kıl Keçisi melezlerinin yaşama gücü ve gelişme özellikleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniv Vet Fak Derg 8:51-54.
 • Oral HD, Altınel A. 2006. Aydın ili özel işletme koşullarında yetiştirilen kıl keçilerinin bazı verim özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar üzerine bir araştırma. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 32 (3): 41-52.
 • Orman A, Günay A, Balcı F, Koyuncu M. 2011. Monitoring of somatic cell count variations during lactation in primiparous and multiparous Turkish Saanen Goats (Capra Hircus). Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(3): 169-175 (doi:10.3906/vet-1002-253).
 • Özcan L. 1977. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yetiştirilen Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında Saanen ve G1 genotipinden yararlanma olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 122, Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri: 19, Kemal Matbaası, Adana.
 • Özcan L, Güney O. 1983. Damascus keçilerinin Çukurova Bölgesi koşullarında verimleri üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 14, 3-4: 208-215.
 • Özdemir H, Dellal G. 2009. Determination of growth curves in young Angora goats. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(4), 358-362.
 • Özder M. 2006. Keçi ırkları, Keçi Yetiştiriciliği (genişletilmiş ikinci baskı). (Ed. M. Kaymakçı), Bornova-İzmir. s: 34-63.
 • Özuyanık O. 2004. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurak iklim koşullarında yetiştirilen Damascus keçilerinin adaptasyon mekanizmaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 52 s, Adana.
 • Rupp R, Clement V, Piacere A, Robert-Granie C, Manfredi E. 2011. Genetic for milk somatic cell score and relationship with production and udder type traits in dairy parameters Alpine. Journal of Animal Science 94(7) : 3629- 3634.
 • Sahlu T, Carneiro H, El Shael HM, Fernandez JM, Hart SP, Goetsch AL. 1999. Dietary protein effects on the relationship between milk production and mohair growth in Angora does. Small Rum Res, 33:25-36.
 • Sarıyel V. 2013. Konya ilinde entansif koşullarda yetiştirilen Saanen keçilerinin adaptasyonu ve bazı verim özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi(Yayımlanmamış), Konya.
 • Savaş T, Koyuncu M, Keskin M, Esenbuğa N, Cemal, İ, Koluman N, Konyalı A, Ulutaş Z, Karaca O, Kaymakçı M, Biçer O, Elmaz Ö, Dellal G, Gül S, Bingöl, M, Koşum N, Taşkın T. 2016. Goat Production Systems of Turkey: Nomadic to Industrial. IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25-30 September, Antalya.
 • Silva E, Galina MA, Palma JM, Valencia J 1998. Reproductive performance of Alpine dairy goats in a semi-arid environment of Mexico under a continuous breeding system. Small Rumin. Res. 27: 79-84.
 • Soysal Mİ, Özkan E, Gürcan EK. 2003. The status of native farm animal genetic diversity in Türkiye and in the world. Trakia J. Sci. 1 (3): 1- 12.
 • Sönmez R. 1976. Melezleme yolu ile Kıl keçilerinin süt keçisine çevirme olanakları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 226, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova.
 • Sönmez R, Şengonca M, Alpbaz AG. 1971. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Malta keçilerinin çeşitli özellikleri ve verimleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 8:57-72.
 • Sönmez R, Şengonca M, Kaymakçı M. 1973. Ege Bölgesinde yetiştirilen çeşitli süt tipi keçilerle bunların melezlerinin adaptasyon durumu ve verim özellikleri üzerinde mukayeseli bir araştırma. IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım, Ankara. s: 1-6.
 • Sönmez R. 1974. Melezleme yolu ile yerli keçilerin süt keçisine çevrilme olanakları. Ege Ü.Z.F. Yayınları No: 226, E.Ü. Matbaası, Bornova, İzmir. 34 s.
 • SPSS. 1999. Version 10.0. SPSS Inc., Wacker Drive, Chicago, IL, USA.
 • Şengonca M, Koşum N, Taşkın T. 1998. Ege Bölgesi’nde kıl keçi ıslahı çalışmaları. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7-11 Eylül Aydın.
 • Şengonca M, Taşkın T, Koşum N. 2003. Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Eş Zamanlı Bir Araştırma. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27:1319-1325.
 • Şimşek ÜG. 2005. Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezlerinde büyüme, besi performansı ve karkas özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Elazığ.
 • Şimşek ÜG, Bayraktar M, Gürses M. 2006. Çiftlik koşullarında Kıl keçilerine ait bazı verim özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv Sağ Bil Derg, 20 (3): 221-227.
 • Şimşek GÜ, Bayraktar M, Gürses M. 2007. Saanen x Kıl keçisi F1 ve G1 melezlerinde büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg. 21(1): 21-26
 • Taşkın T, Akkan S, Kaymakçı M, Özkan K. 1996. Yoğun Yem Protein Düzeyinin Keçilerde Süt Verimi ve Bileşimine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1-2):73-81, Bornova-İzmir.
 • Taşkın T, Demirören E, Kaymakçı M. 2003. Saanen ve Bornova keçilerinde oğlak veriminin üretkenliği ve etkinliği. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 40(2): 33-40.
 • Taşkın T, Kaymakçı M, Koşum N, Dellal G, Savaş, T, Konyalı A, Tölü C, Tuncel E, Koyuncu M, Güney O, Ocak S, Darcan N, Torun O, Keskin M, Arık İZ, Ayhan V, Daşkıran İ. 2010. Üniversitelerde keçi konulu araştırmalar ve bunların sahaya yansımaları. Ulusal Keçicilik Kongresi Çağrılı Bildirisi, S:26-36, 2010 24-26 Haziran Çanakkale.
 • Taşkın T, Özder M, Dellal G. 2013. Türkiye’de küçükbaş hayvancılığının mevcut durumu ve geleceği. 2. Ulusal Süt Zirvesi, 20-21 Mayıs, İzmir.
 • Torres-Vazquez JA, Valencia-Posadas M, Castillo-Juarez H, Montaldo HH. 2009. Genetic and phenotypic parameters of milk yield, milk composition and age at first kidding in Saanen goats from Mexico. Livestock Production Science, 126 : 147-153.
 • Tozlu H. 2006. Amasya ili Kıl keçisi ıslah projesi kapsamında elde edilen Saanen x Kıl keçisi (F1) melezleri ile saf Kıl keçilerinin büyüme ve diğer yetiştiricilik özellikleri bakımından mukayesesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Tölü C, Savaş T. 2010. Gökçeada, Malta ve Türk Saanen keçi genotiplerinin döl verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2): 113-121.
 • Tölü C, Yurtman İY, Türker S. 2010. Gökçeada, Malta ve Türk Saanen keçi genotiplerinin süt verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. Hayvansal Üretim. 51 (1): 8-15.
 • Tuncel E, Aşkın Y. 1976. Saanen x Kilis Melezi sütçü keçilerde erken damızlıkta kullanma olanakları. Doğa Bilim Dergisi: Vet. Hay./ Tar.Orm.: Cilt:6 1982.
 • Ugur F, Savas T, Dosay M, Karabayır A, Atasoglu C. 2004. Growth and behavioral traits of Turkish Saanen kids weaned at 45 and 60 days. Small Rumin Res, 52:179-184.
 • Ulutaş Z, Kuran M, Şirin E, Aksoy Y. 2010. Tokat şartlarında yetiştirilen saanen ırkı keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Valencia M, Dobler J, Montaldo HH. 2007. Genetic and phenotypic parameters for lactation traits in a flock of Saanen goats in Mexico. Small Ruminant Research 68: 318–322.
 • Vatansever H, Akçapınar H. 2006. Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı kökenli Ankara keçilerinde büyüme, döl verimi ve tiftik özellikleri. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 46 (2): 1-11.
 • Yalçın BC. 1990. Keçi yetiştiriciliği. Koyun ve Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği Kitabı, Ed.: C.N. Aytuğ, TÜM VET Hayvancılık Hizmetleri Yayını No: 2, İstanbul.
 • Yertürk M, Odabaşıoğlu F. 2007. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen Renkli Tiftik keçilerinin yarı entansif şartlarda verim özelliklerinin araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg 18 (2): 45-50.
 • Yıldız N, Esen F. 1998. Koyun ve keçi yetiştiriciliği. F.Ü. Vet. Fak. Ders Teksiri, No:35

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Çağrı KANDEMİR> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-7378-6962
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 59, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kandemir, Ç. (2018). Saanen Keçilerinin Entansif Koşullarda Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma . Hayvansal Üretim , 59 (1) , 41-49 . DOI: 10.29185/hayuretim.418385


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415