Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Holistic Language Education

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 41 - 50, 17.06.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0201.41.50

Öz

The purpose of this research is to obtain students’ opinions on Holistic Education and to describe the current situation under three sub-dimensions such as Teaching Method- Sense Relationship, The effect of emotions on learning and Course books. The research was carried out through descriptive and scanning model. 220 9th, 10th, 11th and 12th grades High school students in Elazığ province during 2015-2016 education years participated to the research. The scale consists of 3 demographic and 40 likert type questions which are about holisticism. The data was analyzed with descriptive statistical technique, arithmetic mean, standard deviation, independent groups “t” test, one way variance analysis (Anova), Mann Whitney U and KWH tests. According to the data which has been obtained through scale, students are of the opinion that teachers are aware of holistic education and pay attention to the basic principle of this approach. Students express that there is a relationship between emotion and learning. Finally, according to the students, course books meet their expectations.

Kaynakça

 • Akpınar, B. & Aydın, K. (2009). Çok Duyulu (Multi-Sensory) Yabancı Dil Öğretimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Arslan, M. & Akbarav, A. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon-Yöntem Sorunu ve Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179–191.
 • Bilgin, İ. & Soner, D. (2003). Öğrenme Stilleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 381-400.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Demirpolat, C. B. (2015). Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, SETA Yayınları, Analiz Sayı 131.
 • Driver, R., & Bell, B. (1986). Students' thinking and the learning of science: A constructivist view. School Science Review, 67, 443-456.
 • Holdstock, L. 1987. Education for a New Nation. Johannesburg, Africa Transpersonal Association.
 • Keleş, E. & Çepni, S. (2006). Beyin ve Öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Aralık 2006.
 • Kuzu, H. (2013). Ortaöğretimde Yabancı Dil (Almanca) Öğretiminin Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Anadolu Lisesi Örneği. Unpublished Master’s Thesis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Öğretim Modelinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Unpublished Doctoral Thesis, Balıkesir.
 • Miller, John P. (1988). The Holistic Curriculum. Universitry of Toronto Press. First Edition: Canada.
 • Miller, R. (2005). A Response to the Crisis of Our Time. Paper presented at the Institude for Vakarakkoçlues Education in İstanbul, Turkey in November, 2005.
 • Miller, R. (1992). Defining a Common Vision: The Holistic Education Movement in the U.S. Holistic Education in Practice, 23(2), 20-21.
 • Orion, Nir (2007). A holistic approach for science education for all. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 111-118.
 • Özden, Y. Özden, (2003). Eğitimde Dönüşüm- Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Palmer, P., (1998) The Courage to Teach. Exploring the Inner Lanscape of a Teacher’s Life (San Francisco: Jossey –BassInc.)
 • Sönmez, V. (2008). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Öğretmen Yayınları.
 • Widodo, A., Duit, R., & Müller, C. (2002). Constructivist views of teaching and learning in practice: Teachers’ views and classroom behaviour. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans.
 • Wortock, J., M. (2002). Brain Based Learning Principles Applied to the Teaching of Basic Cardiac Codeto Associate Degree Nursing Students Using the Human Patient Simulator, Doctoral Thesis, University of South Florida, Florida, USA.

Holistik Dil Eğitimi

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 41 - 50, 17.06.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0201.41.50

Öz

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin holistik eğitim ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve eğitime yansımasını öğretim metot- duyu ilişkisi, duyguların öğrenmeye etkisi ve yabancı dil öğretiminde ders kitapları gibi üç alt boyutla ortaya koymaktır. Çalışmanın nihai amacı, İngilizce öğretimini geliştirecek bir yol bulmaktır. Yabancı dil öğretimi ile ilgili sayısız araştırma ve çalışma bulunmasına rağmen, Türk eğitim sistemi yabancı dil öğretiminde etkili bir metot ortaya koyamamıştır. Bu yüzden holistik yaklaşım bu durumu zenginleştirecek bir yol olabilir. Bu araştırma betimsel tarama modeliyle yürütülmüştür.  Çalışmanın evreni Elazığ il merkezinde öğrenim gören lise öğrencilerinden oluşmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinden toplam 220 öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Araştırmanın verileri 3 demografik ve holistik eğitim ile ilgili 40 likert tipi sorudan oluşan bir ölçek vasıtasıyla elde edilmiştir.  Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinden olan aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t- testi, tek yönlü varyans analizi, MWU ve KWH testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin öğretmenlerinin holistik eğitimden haberdar oldukları ve bu yaklaşımın temel prensiplerine önem verdiklerini düşündüğü saptanmıştır. Öğrenciler,  duygu ve öğrenme arasında bir ilişki olduğuna inanmaktadırlar. Sonuç olarak, onlara göre ders kitapları beklentileri karşılamaktadır.

Kaynakça

 • Akpınar, B. & Aydın, K. (2009). Çok Duyulu (Multi-Sensory) Yabancı Dil Öğretimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Arslan, M. & Akbarav, A. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon-Yöntem Sorunu ve Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179–191.
 • Bilgin, İ. & Soner, D. (2003). Öğrenme Stilleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 381-400.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Demirpolat, C. B. (2015). Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, SETA Yayınları, Analiz Sayı 131.
 • Driver, R., & Bell, B. (1986). Students' thinking and the learning of science: A constructivist view. School Science Review, 67, 443-456.
 • Holdstock, L. 1987. Education for a New Nation. Johannesburg, Africa Transpersonal Association.
 • Keleş, E. & Çepni, S. (2006). Beyin ve Öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Aralık 2006.
 • Kuzu, H. (2013). Ortaöğretimde Yabancı Dil (Almanca) Öğretiminin Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Anadolu Lisesi Örneği. Unpublished Master’s Thesis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Öğretim Modelinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Unpublished Doctoral Thesis, Balıkesir.
 • Miller, John P. (1988). The Holistic Curriculum. Universitry of Toronto Press. First Edition: Canada.
 • Miller, R. (2005). A Response to the Crisis of Our Time. Paper presented at the Institude for Vakarakkoçlues Education in İstanbul, Turkey in November, 2005.
 • Miller, R. (1992). Defining a Common Vision: The Holistic Education Movement in the U.S. Holistic Education in Practice, 23(2), 20-21.
 • Orion, Nir (2007). A holistic approach for science education for all. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 111-118.
 • Özden, Y. Özden, (2003). Eğitimde Dönüşüm- Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Palmer, P., (1998) The Courage to Teach. Exploring the Inner Lanscape of a Teacher’s Life (San Francisco: Jossey –BassInc.)
 • Sönmez, V. (2008). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Öğretmen Yayınları.
 • Widodo, A., Duit, R., & Müller, C. (2002). Constructivist views of teaching and learning in practice: Teachers’ views and classroom behaviour. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans.
 • Wortock, J., M. (2002). Brain Based Learning Principles Applied to the Teaching of Basic Cardiac Codeto Associate Degree Nursing Students Using the Human Patient Simulator, Doctoral Thesis, University of South Florida, Florida, USA.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Egemen Akmençe
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7523-4061
Türkiye


Bürhan Akpunar
FIRAT UNİVERSİTESİ
Türkiye


Ezgi Akmençe Bu kişi benim
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akmençe, A. E. , Akpunar, B. & Akmençe, E. (2017). Holistik Dil Eğitimi . Harran Maarif Dergisi , 2 (1) , 41-50 . DOI: 10.22596/2017.0201.41.50