Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 1, 30.03.2024

Yıl: 2024

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından Eylül ve Mart ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), uluslararası alanda halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilimsel çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını ve bu alanda yapılan çalışmaların bir arada toplandığı bilimsel bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının farklı bakış açılarıyla birleştirilerek ilerlemesini hedeflemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına yazarlardan bilimsel çalışmalarını iThenticate programı ile intihal taramasından geçirmesi istenir.

Dergimiz, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ve bu alanlarla bağlantılı konu başlıklarından oluşan oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, itibar yönetimi, algı ve imaj yönetimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, siyasal iletişim, lobicilik, medya ile ilişkiler, kamu diplomasisi konularını içerdiği gibi; reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi, marka yönetimi, marka iletişimi, dijital pazarlama ve dijital reklam türleri vb. nitelikte konular hakkında araştırma, kuramsal, derleme makaleler, çeviri ve alana ilişkin kitap incelemeleri vb. özgünlükte çalışmaları yayınlamaktadır.

YAZIM KURALLARI

Yayın Kuralları

1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında yayınlanan uluslararası hakemli elektronik dergidir. Dergide özgün çalışmalar dışında kitap eleştirisi ve alana katkı sağlayacak çevirilere de yer verilmektedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler en az iki hakemin olumlu raporu ile yayınlanır. Çeviriler ve kitap eleştirileri hakemlere gönderilmeksizin editör kararıyla yayınlanır. Çeviri yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine, kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.

3. Yazılar, bir yayın organında yayımlanmamış veya halen yayın aşamasında bulunmamış, özgün ürünler olmalıdır. Kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olan çalışmalar, bu özellikleri belirtilmek kaydıyla gönderilebilir.

4. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

5. Dergiye gönderilecek makaleler özetler, dipnotlar ve referanslar dâhil 4000-9000 sözcük arasında olmalıdır. Özetler 200 sözcüğü geçmemeli, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlardan bahsedilmelidir. Özetlerin altında en az üç tane anahtar sözcük yer almalıdır.

6. Ayrıca çalışmalarda “Özet” bölümünden hemen sonra 600-800 sözcük arasında İngilizce genişletilmiş özete yer verilmelidir.

7. Yazarların ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve ORCİD Numarası dipnotta gösterilmelidir. ORCİD Numarası olmayan yazarların bu numarayı elde ederek makalesine eklemesi ve Dergipark sistemine yüklemesi zorunludur.

8. Yazılar Word docx veya doc formatlarında olmalı ve Times New Roman karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa yapısında kenar boşlukları 3 cm olmalıdır. Başlıklar 12 punto ve koyu olarak yazılmalı, ana metinde ise 11 punto kullanılmalıdır. Özetler 10 punto ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları soldan 1,25 cm girintili olmalıdır.Açıklayıcı notlar numaralandırılarak ilgili sayfa altında dipnot olarak belirtilmeli ve 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

9. Çalışmanın ana başlığının tamamında büyük harf kullanılmalı ve ortalı olarak yazılmalıdır. Yazıdaki diğer başlıklar sola hizalanmalıdır ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlıklar özet, giriş ve sonuç hariç numaralandırılmalıdır.

10. Tablo, şekil, grafik gibi görseller numaralandırılmalı ve metin içinde uygun yerlere başlıkları altta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Başlık koyu, açıklama düz ve her birinin sadece baş harfi yazılmalıdır. Times New Roman 10 punto ile yazılıp ortaya hizalanmalıdır. İlgili görsellerine altına başka bir kaynaktan alınması halinde APA formatına uygun dipnot şeklinde gösterilmelidir. (Örneğin: Şekil 1: 2010-2017 Yılları Arasında Sosyal Medya Reklamlarına Ayrılan Bütçe Dağılımı).

11. Yazıların tüm sorumluluğu eserin yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup, derginin sorumluluğunda değildir.

12. Yayınlanması uygun bulunan yazıların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

13. Yayınlanması uygun bulunan çalışmaların yazar(lar)ı, bu çalışmanın yayınlanmasına izin verdiğine dair “Yayın Hakkı Onay Formu”nu doldurarak imzalamalı ve dergiye söz konusu formu göndermelidir.

14. Çevirilerde, eserin yazarından onay alındığına dair imzalı onay yazısının ve metnin orijinalinin dergiye yollanması gerekmektedir.

15 .Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE) yazarlarından ücret talep etmeyen, bilimsellik ilkelerine bağlı açık erişimli bir dergidir. Bu nedenle yazar, bilimsel çalışmasının yayınlanması hâlinde erişme açık olmasını ve arşivlenmesini kabul etmektedir.

Metiniçi Atıfların ve Kaynakçanın Düzenlenmesi

1 .Dergiye gönderilen tüm yazıların metiniçi referansları ve kaynakçaları APA sistemine (6. Baskı) uygun olarak düzenlenmelidir. Bunun için Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından hazırlanan rehber kullanmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen yandaki linki referans alınız: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf .

2 .Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

*Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları e-Dergisi HİRE’nin sayfa düzeni örneğini indirmek için tıklayınız.


ETİK KURALLAR VE İNTİHAL POLİTİKASI

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate alır (https://publicationethics.org/).

İntihal Politikası
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), değerlendirmeye gönderilen yayınların iThenticate, Turnitin ya da başka bir program tarafından intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışma yazarı tarafından intihal denetiminden geçirilmesi ve raporu ile birlikte dergiye gönderilmelidir. Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulu tarafından görevlendirilen üye aracılığı ile intihal denetiminden geçirilir. Makale yazarı tarafından denetimden geçirilmediyse ya da yeniden denetime ihtiyaç duyuluyorsa editörler intihal denetimini yapabilirler.
Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 2 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler.

Etik Kurallar
Dergi sürecinde yer alan tüm paydaşların aşağıda belirtilen hususlara uygun davranması beklenmektedir:

Yazarlar
Gönderilen makalenin akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olması yazarın sorumluluğundadır.
Çalışmaların özgün olması ve daha önce tam metin yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Çalışmalarda intihal yapılmamalıdır. Bu konuda çalışmaların intihal programlarında (Turnitin ve iThenticate gibi) taranıp sonra dergiye gönderilmesi esastır.
Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.
Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.
Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.
Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.


Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak
katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen
her türlü araştırmalar,
-İnsan ve hayvanların (materyal/ veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla
kullanılması,
-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


Hakemler

Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.
Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

Editörler
Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması noktasında editörler gerekli çabayı göstermelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri dikkate almalıdır.


DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını ve disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemsemekte; bu tür çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), bilimsel düzeyde küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklama yönelik araştırmaların artmasına öncelik vermektedir.

Bununla birlikte Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Bununla birlikte makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi sayıları hem https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire adresinde hem de https://ww4.ticaret.edu.tr/hire/arsiv/ adresi üzerinde arşivlenmektedir.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir. Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.
AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) ayrıca Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nun ilkelerini benimsemektedir.
(https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).
(Türkçesi için: (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation).


TELİF HAKLARI


Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’ne (HİRE) gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşıması gerekmektedir. Daha önce sunulmuş olan bildirilerden ve tezlerden üretilmiş olan çalışmalar belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen makalenin yayımlanması konusunda Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) yetkilidir. Dergide yazarların telif hakları, patent hakları, telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar, çalışmayı kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı dâhil tüm hakları saklıdır.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’nde (HİRE) yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) (CC BY-NC-ND4.0) lisansı altındadır. Bu lisans ile dergide yayınlanan akademik içerik alıntı kurallarına uymak suretiyle indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.
MAKALE DEĞERLENDİRME, DÜZELTME VE GERİ ÇEKME SÜREÇLERİ
Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’ne (HİRE) gönderilen her makale öncelikle yazım kontrol aşamasından geçer. Eksikler varsa yazara bildirilir ve düzeltilmiş halinin gönderilmesi istenir. Bu işlem ortalama 1-2 hafta içinde tamamlanır.
Ön değerlendirme aşaması tamamlanan makaleler hakem değerlendirme sürecine girerler (hakemlik süreci aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır). Hakem değerlendirmelerinin 15 gün içinde tamamlanması beklenmektedir, hakem değerlendirmesinin belirtilen gün içinde tamamlanmaması halinde hakem ile görüşülerek 7 gün daha ek süre verilir. Bu süre içinde hakem değerlendirmesi tamamlanır. Hakem ya da hakemlerden yanıt alınamaması halinde hakemlik işlemi iptal edilir ve makaleye yeni hakem ya da hakemler atanır.
Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’ne (HİRE) gönderilen bir makalenin değerlendirme süresi ortalama 3-6 hafta arasında değişmektedir.
Hakemlerden gelen raporlar yazar/yazarlarla paylaşılır ve gerekli düzenlemeleri en fazla 15 gün içinde yapmaları beklenir. 4 haftadan fazla zaman içinde düzeltmeler gönderilmezse makale hangi aşamada olursa olsun Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) tarafından reddedilir ve süreci sonlandırılır.
Değerlendirme aşaması tamamlanan makaleler düzenleme aşamasına geçer ve yayına hazırlık aşamasına gelir. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’nin (HİRE) yayınlanacak olan ilk sayısında makaleler yayınlanır.
Yazar/yazarlar değerlendirme aşaması tamamlanmadan göndermiş oldukları makaleleri geri çekme hakkına sahiptir.


HAKEMLİK SÜRECİ

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Bu yöntemle bilimsel çalışmaların objektif değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’ne (HİRE) gönderilen makaleler öncelikle editörler tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir. Daha sonrasında ise makale editörler tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. İki hakem raporu sonucunun birbiriyle uyumlu olmaması halinde makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Kör hakemlik süreci gereğince yazar/yazarlar ve hakemler birbirlerinin kimliklerini bilmemektedir.

Derginin tüm süreçleri ücretsizdir.


Creative Commons Lisansı    HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (HİRE) 
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.