Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF WEBSITES ON BRAND TRUST AS A DIGITAL PUBLIC RELATIONS TOOL

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 44 - 68, 30.03.2024
https://doi.org/10.61766/hire.1399616

Öz

This research was conducted with the aim of examining the relationship between websites and
brand trust. A quantitative research method, in the form of a survey, was employed to investigate the connection between brand trust and website features. The survey included questions directed at participants aged 18 and above residing in Turkey. Participants were asked to select the brands they most frequently use in the e-commerce and transportation sectors, and then evaluate their perceptions of these brands’ websites and the trust they place in these brands. The survey questions were designed using a 5-point Likert scale to assess participants’ opinions. Participants were selected through a simple random sampling method. The data obtained through this method were utilized to explore the relationship between brand trust and website
features.
The relationship between brand trust and online experience, as well as security/privacy factors, has
been clearly identified. It has been determined that the factors of information quality, security and privacy, online experience, and speed and continuity have positive and significant effects on brand trust. However, the factors of usability and interface have not been found to have a significant impact on brand trust. This suggests that the ease of use and interface design of the website are less influential on brand trust compare to other factors.

Kaynakça

 • Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Ewuity. New York: The Free Press.
 • Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Pres.
 • Aaker, D. A. (2009). Marka Değeri Yönetimi. (E. Orfanlı, Çev.) İstanbul: MediaCat.
 • Aktuğlu, I. K. (2018). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Alam, S. D., & Yasin, N. M. (2010). What factors influence online brand trust: evidence from online tickets buyers in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 5(3), s. 78-89.
 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler (4 b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Balta Peltekoğlu, F. (2018). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Burçak Güner, S., & Öngel, V. (2021). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Sadakatine Etkisinde Marka İmajı ve Marka Güveninin Aracılık Rolü. OPUS International Journal of Society Researches, 18(39), s. 553-588.
 • Delgade-Ballester, E. (2004). Applicability of a brand trust scale across product categories: A multigroup invariance analysis. European Journal of Marketing, 38(5/6), s. 573-592.
 • Delgado-Ballester, E., & Munuera-Aleman, J. L. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of Marketing, 35(11/12), s. 1238-1258.
 • Delgado-Ballester, E., & Munuera-Aleman, J. L. (2005). Does brand trust matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, 14(3), s. 187-196.
 • Doney, P., & Cannon, J. (1997). An Examination of the. Journal of Marketing, 61(2), s. 35-51. Durmaz, Y., & Ertürk, S. (2016). Marka Uygulamaları ve Önemi. International Journal of Academic Value Studies, 2(2), s. 82-93.
 • Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Sitelerinin Marka Güvenine Etkisi 68 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi
 • Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Karayel Bilbil, E. (2008). Kurumsal İletişimAracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, -(32), s. 67-79.
 • Karayel Bilbil, E., & Güler, Ş. (2017). Global Media Journal TR Edition. Dijital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygulamalar İlişkisi, 7(14), s. 371-394.
 • Keller, K. L. (2013). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Pearson Education Limited.
 • Kim, S., & Jones, C. (2009). Online Shopping and Moderating Role of Offline Brand Trust. Direct Marketing: An International Journal, 3, s. 282-300.
 • O'Reilly, T. (2007, Ağustos 22). What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications&Strategies, s. 17-37.
 • Süer, S. (2022). Marka güveni, marka imajı ve marka değerinin marka evangelizmi üzerindeki etkisi: E-Ticaret markaları üzerine ampirik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(6), s. 253-280.
 • Şahin, A. (2022). Marka Güvenilirliği, Hizmet Kalitesi, Değiştirme Maliyeti ve Ağızdan Ağza (WOM) Pazarlama İletişimi Arasındaki İlişkiler. İşletme Araştırmaları Dergisi, s. 303-322

Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Sitelerinin Marka Güvenine Etkisi

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 44 - 68, 30.03.2024
https://doi.org/10.61766/hire.1399616

Öz

Bu araştırma, web siteleri ve marka güveni arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Marka güveni ile web sitesi özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için nicel araştırma yöntemlerinden biri olarak anket çalışması yapılmıştır. Ankette, Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üstü katılımcılara yöneltilen sorular bulunmaktadır. Katılımcılar, e-ticaret ve ulaşım sektörlerinde en çok kullandıkları markaları seçerek bu markaların web siteleri hakkındaki algılarını ve markaya duydukları güveni değerlendirmişlerdir. Ankette kullanılan sorular, katılımcıların görüşlerini değerlendirmek için 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Katılımcılar, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu yöntemle elde edilen veriler, marka güveni ile web sitesi özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır.
Marka güveni ile çevrimiçi deneyim ve güvenlik/gizlilik faktörleri arasındaki ilişki belirgin olarak bulunmuştur. Bilgi
kalitesi, güvenlik ve gizlilik, çevrimiçi deneyim ve hız ve süreklilik faktörlerinin marka güveni üzerinde pozitif ve anlamlı
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak, kullanım ve arayüz faktörünün marka güveni üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır, bu da kullanıcıların web sitesinin kullanım kolaylığı ve arayüz tasarımının marka güveni üzerinde diğer faktörlere göre daha az etkili olduğunu göstermektedir

Kaynakça

 • Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Ewuity. New York: The Free Press.
 • Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Pres.
 • Aaker, D. A. (2009). Marka Değeri Yönetimi. (E. Orfanlı, Çev.) İstanbul: MediaCat.
 • Aktuğlu, I. K. (2018). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Alam, S. D., & Yasin, N. M. (2010). What factors influence online brand trust: evidence from online tickets buyers in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 5(3), s. 78-89.
 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler (4 b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Balta Peltekoğlu, F. (2018). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Burçak Güner, S., & Öngel, V. (2021). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Sadakatine Etkisinde Marka İmajı ve Marka Güveninin Aracılık Rolü. OPUS International Journal of Society Researches, 18(39), s. 553-588.
 • Delgade-Ballester, E. (2004). Applicability of a brand trust scale across product categories: A multigroup invariance analysis. European Journal of Marketing, 38(5/6), s. 573-592.
 • Delgado-Ballester, E., & Munuera-Aleman, J. L. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of Marketing, 35(11/12), s. 1238-1258.
 • Delgado-Ballester, E., & Munuera-Aleman, J. L. (2005). Does brand trust matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, 14(3), s. 187-196.
 • Doney, P., & Cannon, J. (1997). An Examination of the. Journal of Marketing, 61(2), s. 35-51. Durmaz, Y., & Ertürk, S. (2016). Marka Uygulamaları ve Önemi. International Journal of Academic Value Studies, 2(2), s. 82-93.
 • Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Sitelerinin Marka Güvenine Etkisi 68 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi
 • Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Karayel Bilbil, E. (2008). Kurumsal İletişimAracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, -(32), s. 67-79.
 • Karayel Bilbil, E., & Güler, Ş. (2017). Global Media Journal TR Edition. Dijital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygulamalar İlişkisi, 7(14), s. 371-394.
 • Keller, K. L. (2013). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Pearson Education Limited.
 • Kim, S., & Jones, C. (2009). Online Shopping and Moderating Role of Offline Brand Trust. Direct Marketing: An International Journal, 3, s. 282-300.
 • O'Reilly, T. (2007, Ağustos 22). What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications&Strategies, s. 17-37.
 • Süer, S. (2022). Marka güveni, marka imajı ve marka değerinin marka evangelizmi üzerindeki etkisi: E-Ticaret markaları üzerine ampirik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(6), s. 253-280.
 • Şahin, A. (2022). Marka Güvenilirliği, Hizmet Kalitesi, Değiştirme Maliyeti ve Ağızdan Ağza (WOM) Pazarlama İletişimi Arasındaki İlişkiler. İşletme Araştırmaları Dergisi, s. 303-322
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Reklamcılık (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nesli Han Diken 0000-0003-4358-060X

Emel Karayel Bilbil 0000-0001-6932-8096

Erken Görünüm Tarihi 25 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 3 Aralık 2023
Kabul Tarihi 21 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Diken, N. H., & Karayel Bilbil, E. (2024). Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Web Sitelerinin Marka Güvenine Etkisi. Uluslararası Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 7(1), 44-68. https://doi.org/10.61766/hire.1399616


Creative Commons Lisansı    HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (HİRE) 
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.