Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Investigation on Beyşehir Gun Industry Sector with Network Clustering Approach

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 144 - 167, 30.06.2021
https://doi.org/10.17218/hititsbd.880460

Öz

This article is intended to reveal the clustering structures at the sector based on the level of cooperation among the companies at the Beyşehir Gun Industry Sector. Accordingly, the characteristics of the clusters available at the sector were identified, and an analysis was carried out to find out if there is any difference between the clusters according to the sizes, labors, exportation, shareholding structures and cooperation levels of the business companies. The research data was obtained through face-to-face interviews using a questionnaire consisting of 13 questions. The research applies to 100 business companies located in Beyşehir, where shotguns started to be manufactured in Huğlu in 1962, and today, there are 190 companies registered with the chamber of trade. The clustering potential of the region was revealed with the help of NodeXL, software for network analysis and visualization. The hypotheses were tested with the chi-square independence test through the SPSS packaged software. The analysis indicated that the clustering structure at the Beyşehir Gun Industry Sector is rather regional, and the clustering was intensified in three separate regions: Huğlu, Üzümlü and Beyşehir. In the cluster where there are mainly the companies from the region of Huğlu, the clustering level is high and, the production is based on component manufacturing. There is an intense cooperation between the business companies located in this region, in particular the Huğlu Shotguns Cooperative, and spare part manufacturers, which is the reason why there are many small size house-workshops therein. And in the cluster, where there are mainly the companies from the regions of Üzümlü and Beyşehir, the number of business companies operating in the production of shotguns in larger areas is higher.

Kaynakça

 • Ablaev, I. (2018). Innovation clusters and regional development. Academy of Strategic Management Journal, 17(3), 1-10. Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/innovation-clusters-and-regional-development-7259.html
 • Akgüç Çetinkaya, Ö. ve Ceng, E. (2018). Türkiye'deki Black Frıday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 167-180. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43010/520774
 • Blau, I. ve Neuthal, T. (2012). Twitter as a Platform for an Israeli Community of Information Science Professionals. Issues in Informing Science and Information Technology, 9, 177-186. doi: 10.28945/1613.
 • Cansız, M. (2010). Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve Uygulamaları, Ankara:DPT Yayınları. Erişim adresi: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Turkiye_Organize_Sanayi_B%C3%B6lgeleri_ Politikalar%C4%B1_Uygulamalari.pdf
 • Çağlar, E. (2006). Türkiye’de Yerelleşme ve Rekabet Gücü: Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu. Ankara. Erişim adresi: https://www.tepav.org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum4/4_4_esen.pdf
 • Çalışkan, V. ve Manav, K. (2014). Sanayi Coğrafyası Perspektifinden Huğlu (Beyşehir-Konya)’da Av Tüfeği Sanayii, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 149–169. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7419
 • Delil, S. (2013). “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kurumlar Arası İşbirliği Ağ Analizi.” Diyarbakır: Karacadağ Kalkınma Ajansı. 2, 1–41. Erişim adresi: https://www.karacadag.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.org.tr_158_IC4H77JF_trc2_bolgesi_kurumsal_arasi_isbirligi_ag_analizi.pdf
 • Demir, H. ve Taktak, F. (2011). Konumsal Veri Üzerine Sosyal Ağ Analizi (SAA): Afyonkarahisar Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1), 7–16. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/1666293-Konumsal-veri-uzerine-sosyal-ag-analizi-saa-afyonkarahisar-ornegi.html
 • Demirgil, H. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma Alanları ve Bibliyometrik Ağ Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(2), 36–53. doi: https://doi.org/10.29233/sdufeffd.375482
 • Eroğlu, O. ve Yalçın, A. (2014). Kümelenmeye İlişkin Literatür Taraması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 81-96. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/322026999_Kumelenmeye_Iliskin_Literatur_Taramasi
 • Gülpınar Demirci, V. ve Dikkaya, F. (2021). Sektörel Ağ Analizi: Huğlu-Üzümlü Av Tüfeği Sanayisi Üzerine Bir Saha Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1).
 • Gülpınar, V. (2013). Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 34 (1), 331-350. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3864
 • Günaydın, D. (2013). Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kümelenmeler: TR31 İzmir Bölgesi Örneği. International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal, 1(2), 11-47. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36918/422391
 • Huğlu Resmi Web Sitesi. (07.05.2020). Erişim Adresi: https://www.huglu.com.tr/kategori/hakkimizda
 • Hansen, D. L., Shneıderman, B., Smıth, M. A. ve Himelboim, I. (2011). Analyzing Social Media Networks With NodeXL: insights from a connected world. Burlington: Morgan Kaufmann.
 • ITC, (2019). Trade Map - List of Importing Markets for the Product Exported by Turkey in 2019, Erişim adresi: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx Jalalimanesh, A. ve Yaghoubi, S. (2013). Application of social network analysis in interlibrary loan services. Webology. 10, 51-60. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/258246517_Application_of_social_network_analysis_in_interlibrary_loan_services
 • Kaygalak, İ. (2011). Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi ve Sanayinin Yer Seçimindeki Yeni Eğilimler, TÜCAUM VI. Coğrafya Sempozyumu, Ankara. Erişim adresi: http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_19.pdf
 • Kervankıran, İ., Eteman, F. ve Çuhadar, M. (2018). Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 01, 29-50. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496555
 • Kervankıran, İ., Sert Eteman, F. ve Şardağ, A. (2019). Türkiye'de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (3), 938-965. doi: 10.21547/jss.558270
 • Kocabaş Akay, M. (2017). Kadın ve Erkek Antropometrik Ölçüleri Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Tahminlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi (Yayımlanmamış doktora tezi), Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli. Erişim adresi: http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/1011
 • Konya Sanayi Odası (2016). Darbe Engellendi Şimdi Sıra Daha Güçlü Ekonomide. Lonca Dergisi, 52, 24-38. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/57856224-Guclu-ekonomide-simdi-sira-daha-h-h-darbe-engellendi.html
 • Kumar, S. ve Mohd Jan, J. (2013). Research collaboration networks of two OIC nations: Comparative study between Turkey and Malaysia in the field of 'Energy Fuels', 2009-2011. Scientometrics. 98, 387-414. doi: 10.1007/s11192-013-1059-8.
 • Leem, B. ve Chun, H. (2014). An impact of online recommendation network on demand. Expert Systems with Applications. 41, 1723–1729. doi: 10.1016/j.eswa.2013.08.071.
 • Muslu, C. TRT Haber, (2021). Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyeden-100u-askin-ulkeye-silah-ihracati-yapiliyor-535459.html
 • Müderrisoğlu, B. ve Gezici Korten, F. (2015). Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu. Planning, 25(2), 107-121. doi: https://jag.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_25_2_107_121.pdf
 • Ogbuokiri, B., Udanor, C. ve Aneke, S. (2016). Determining social media impact on the politics of developing countries using social network analytics. Program Emerald Insight. 50(4), 1-30. doi:10. 1108/PROG-02-2016-0011.
 • Öcal, F. M. (2008). Organize Sanayi Bölgeleri'nin bölgesel etkileri ve Konya sanayisi (Yayımlanmış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi,Konya. Erişim adresi: http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8481/235260.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Özbek Bolata, S. (2018). Ülkeler arası ilişki ağlarının modellenmesi ve analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/304/10215748.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Özcan, B. (30.09.2020). Şehirler ve Canlı Ağlar [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=45Ontquians&t=281s&ab_channel=BarışÖzcan
 • Özcan, K. ve Akci, A. (2016). Kırsal Kalkınma İçin Model Önerisi: Köy Kümeleri. TEAD, 2(1),1-11. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/207267
 • Porter, M.E. (1998), Culusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, 76(6),77-90. Retrieved from: http://marasbiber.com/wp-content/uploads/2018/05/Michael-E.-Porter-Cluster-Reading.pdf
 • Pourebrahim, N., Sultana, S., Edwards, J., Gochanour, A. ve Mohanty, S. (2019). Understanding communication dynamics on Twitter during natural disasters: A case study of Hurricane Sandy. International Journal of Disaster Risk Reduction. 37, 1-19. doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101176.
 • Sarıtaş, A. ve Tunca, M. Z. (2017). Porter Modelinden Geliştirilen Yeni Bir Model Işığında Sektörel Kümelenme Analiz: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 82-97. doi: 10.20875/makusobed.288360.
 • Seki, İ. ve Arslan, M. (2018). TRC2 (Diyarbakır – Şanlıurfa) Bölgesi Kümelenme Potansiyeli Analizi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 32-53. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/33998/369280
 • Shiau, W., Dwivedi, Y. ve Yang, H. (2017). Co-citation and cluster analyses of extant literature on social networks. International Journal of Information Management. 37(5), 390-399. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.04.007.
 • Smith, M., Shneiderman B., Milic-Frayling N., Rodrigues, E. M., Barash V., Dunne, C., Capone, T., Perer,A. ve Gleave, E. (2009). Analyzing (social media) networks with NodeXL. Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies. C&T 2009, University Park: ABD, (255-264). Erişim adresi: https://www.smrfoundation.org/wp-content/uploads/2009/06/2009-ct-nodexl-and-social-queries-a-social-media-network-analysis-toolkit1.pdf
 • Sosnovskikh, S. (2017). Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks. Russian Journal of Economics, 3(2), 174–199. doi: https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.06.004
 • STM ve KOP (2019). Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Arttırılmasına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Projesi Nihai Rapor, Thinktech STM Teknoloji Düşünce Merkezi, Konya.
 • Taşdiken, A. Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu, Konya, ABİGEM, 2018.
 • Tutar, F., Tutar, E., ve Eren, M. (2011). Bölgesel/Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü: Kümelenme. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 94-116. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869116.pdf
 • TÜİK (29.09.2020). Nüfus, yıllık nüfus artış hızı, il, ilçe, belde, köy sayısı ve nüfus yoğunluğu, 1927-2019. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/tr/main-category-sub-categories-sub-components2/#
 • Yakar, M. ve Sert Eteman, F. (2017). Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi. Göç Dergisi. 4, 82-109. doi: 10.33182/gd.v4i1.573
 • Yalçın, F. Huğlu Av Tüfekleri Üretimi Saha Araştırması Raporu, Konya, Mevlana Kalkınma Ajansı, 2016. Erişim adresi: https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/huglu-av-tufekleri-uretimi-saha-arastirmasi-raporu/1297
 • Yıldız, S. ve Alp, S. (2014). Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars Kaşar Peyniri Endüstri Kümesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 249-272. Erişim adresi:https://www.researchgate.net/publication/272957330_Bir_Kumelenme_Ornegi_Olarak_Kars_Kasar_Peyniri_Endustri_Kumesi

AĞ KÜMELEME YAKLAŞIMI İLE BEYŞEHİR SİLAH SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 144 - 167, 30.06.2021
https://doi.org/10.17218/hititsbd.880460

Öz

Makalenin amacı; Beyşehir silah sanayi sektöründeki firmalar arası iş birliği düzeyine dayalı olarak, sektör içindeki kümelenme yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle sektör içindeki kümelerin özellikleri belirlenmiş ve firmaların büyüklükleri, işgücü sayısı, ihracat durumu, ortaklık ve iş birliği düzeyine göre kümeler arasında bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın verileri, 13 sorudan oluşan bir anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Araştırma, 1962 yılında Huğlu bölgesinde av tüfeği üretimine başlanan ve günümüzde ise ticaret odasına kayıtlı 190 firmanın olduğu Beyşehir bölgesindeki 100 firmayı kapsamaktadır. Bölgenin kümelenme potansiyeli, ağ analizi ve görselleştirme yazılımı olan NodeXL ile ortaya çıkarılmıştır. Hipotezler ise ki-kare bağımsızlık testi ile SPSS paket programı aracılığıyla sınanmıştır. Analiz sonucunda; Beyşehir silah sanayi sektöründeki kümelenme yapısının daha çok bölgesel olduğu, kümelenmenin Huğlu, Üzümlü ve Beyşehir merkez olmak üzere üç ayrı bölgede yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Huğlu bölgesinden firmaların yoğunlukta olduğu kümede; kümelenme düzeyi yüksek ve parça imalatına dayalı üretim yoğundur. Bu bölgede bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi başta olmak üzere, diğer büyük işletmelerin yedek parça üreticileri ile yoğun iş birliği yapmaları, bölgede yoğun şekilde küçük ölçekli ev altı atölyesinin mevcut olmasını açıklamaktadır. Üzümlü ve Beyşehir’in yoğunlukta olduğu kümede ise daha büyük alanlarda, daha çok av tüfeği üretimi yapan firmalar yoğunluktadır.

Kaynakça

 • Ablaev, I. (2018). Innovation clusters and regional development. Academy of Strategic Management Journal, 17(3), 1-10. Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/innovation-clusters-and-regional-development-7259.html
 • Akgüç Çetinkaya, Ö. ve Ceng, E. (2018). Türkiye'deki Black Frıday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 167-180. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43010/520774
 • Blau, I. ve Neuthal, T. (2012). Twitter as a Platform for an Israeli Community of Information Science Professionals. Issues in Informing Science and Information Technology, 9, 177-186. doi: 10.28945/1613.
 • Cansız, M. (2010). Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve Uygulamaları, Ankara:DPT Yayınları. Erişim adresi: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Turkiye_Organize_Sanayi_B%C3%B6lgeleri_ Politikalar%C4%B1_Uygulamalari.pdf
 • Çağlar, E. (2006). Türkiye’de Yerelleşme ve Rekabet Gücü: Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu. Ankara. Erişim adresi: https://www.tepav.org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum4/4_4_esen.pdf
 • Çalışkan, V. ve Manav, K. (2014). Sanayi Coğrafyası Perspektifinden Huğlu (Beyşehir-Konya)’da Av Tüfeği Sanayii, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 149–169. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7419
 • Delil, S. (2013). “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kurumlar Arası İşbirliği Ağ Analizi.” Diyarbakır: Karacadağ Kalkınma Ajansı. 2, 1–41. Erişim adresi: https://www.karacadag.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.org.tr_158_IC4H77JF_trc2_bolgesi_kurumsal_arasi_isbirligi_ag_analizi.pdf
 • Demir, H. ve Taktak, F. (2011). Konumsal Veri Üzerine Sosyal Ağ Analizi (SAA): Afyonkarahisar Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1), 7–16. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/1666293-Konumsal-veri-uzerine-sosyal-ag-analizi-saa-afyonkarahisar-ornegi.html
 • Demirgil, H. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma Alanları ve Bibliyometrik Ağ Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 13(2), 36–53. doi: https://doi.org/10.29233/sdufeffd.375482
 • Eroğlu, O. ve Yalçın, A. (2014). Kümelenmeye İlişkin Literatür Taraması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 81-96. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/322026999_Kumelenmeye_Iliskin_Literatur_Taramasi
 • Gülpınar Demirci, V. ve Dikkaya, F. (2021). Sektörel Ağ Analizi: Huğlu-Üzümlü Av Tüfeği Sanayisi Üzerine Bir Saha Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1).
 • Gülpınar, V. (2013). Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 34 (1), 331-350. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3864
 • Günaydın, D. (2013). Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kümelenmeler: TR31 İzmir Bölgesi Örneği. International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal, 1(2), 11-47. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36918/422391
 • Huğlu Resmi Web Sitesi. (07.05.2020). Erişim Adresi: https://www.huglu.com.tr/kategori/hakkimizda
 • Hansen, D. L., Shneıderman, B., Smıth, M. A. ve Himelboim, I. (2011). Analyzing Social Media Networks With NodeXL: insights from a connected world. Burlington: Morgan Kaufmann.
 • ITC, (2019). Trade Map - List of Importing Markets for the Product Exported by Turkey in 2019, Erişim adresi: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx Jalalimanesh, A. ve Yaghoubi, S. (2013). Application of social network analysis in interlibrary loan services. Webology. 10, 51-60. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/258246517_Application_of_social_network_analysis_in_interlibrary_loan_services
 • Kaygalak, İ. (2011). Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi ve Sanayinin Yer Seçimindeki Yeni Eğilimler, TÜCAUM VI. Coğrafya Sempozyumu, Ankara. Erişim adresi: http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp6_19.pdf
 • Kervankıran, İ., Eteman, F. ve Çuhadar, M. (2018). Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 01, 29-50. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496555
 • Kervankıran, İ., Sert Eteman, F. ve Şardağ, A. (2019). Türkiye'de Turizm Coğrafyası Araştırmalarında Disipliner İlişkinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (3), 938-965. doi: 10.21547/jss.558270
 • Kocabaş Akay, M. (2017). Kadın ve Erkek Antropometrik Ölçüleri Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Tahminlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi (Yayımlanmamış doktora tezi), Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli. Erişim adresi: http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/1011
 • Konya Sanayi Odası (2016). Darbe Engellendi Şimdi Sıra Daha Güçlü Ekonomide. Lonca Dergisi, 52, 24-38. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/57856224-Guclu-ekonomide-simdi-sira-daha-h-h-darbe-engellendi.html
 • Kumar, S. ve Mohd Jan, J. (2013). Research collaboration networks of two OIC nations: Comparative study between Turkey and Malaysia in the field of 'Energy Fuels', 2009-2011. Scientometrics. 98, 387-414. doi: 10.1007/s11192-013-1059-8.
 • Leem, B. ve Chun, H. (2014). An impact of online recommendation network on demand. Expert Systems with Applications. 41, 1723–1729. doi: 10.1016/j.eswa.2013.08.071.
 • Muslu, C. TRT Haber, (2021). Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyeden-100u-askin-ulkeye-silah-ihracati-yapiliyor-535459.html
 • Müderrisoğlu, B. ve Gezici Korten, F. (2015). Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu. Planning, 25(2), 107-121. doi: https://jag.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_25_2_107_121.pdf
 • Ogbuokiri, B., Udanor, C. ve Aneke, S. (2016). Determining social media impact on the politics of developing countries using social network analytics. Program Emerald Insight. 50(4), 1-30. doi:10. 1108/PROG-02-2016-0011.
 • Öcal, F. M. (2008). Organize Sanayi Bölgeleri'nin bölgesel etkileri ve Konya sanayisi (Yayımlanmış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi,Konya. Erişim adresi: http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8481/235260.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Özbek Bolata, S. (2018). Ülkeler arası ilişki ağlarının modellenmesi ve analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/304/10215748.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Özcan, B. (30.09.2020). Şehirler ve Canlı Ağlar [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=45Ontquians&t=281s&ab_channel=BarışÖzcan
 • Özcan, K. ve Akci, A. (2016). Kırsal Kalkınma İçin Model Önerisi: Köy Kümeleri. TEAD, 2(1),1-11. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/207267
 • Porter, M.E. (1998), Culusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, 76(6),77-90. Retrieved from: http://marasbiber.com/wp-content/uploads/2018/05/Michael-E.-Porter-Cluster-Reading.pdf
 • Pourebrahim, N., Sultana, S., Edwards, J., Gochanour, A. ve Mohanty, S. (2019). Understanding communication dynamics on Twitter during natural disasters: A case study of Hurricane Sandy. International Journal of Disaster Risk Reduction. 37, 1-19. doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101176.
 • Sarıtaş, A. ve Tunca, M. Z. (2017). Porter Modelinden Geliştirilen Yeni Bir Model Işığında Sektörel Kümelenme Analiz: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 82-97. doi: 10.20875/makusobed.288360.
 • Seki, İ. ve Arslan, M. (2018). TRC2 (Diyarbakır – Şanlıurfa) Bölgesi Kümelenme Potansiyeli Analizi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 32-53. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/33998/369280
 • Shiau, W., Dwivedi, Y. ve Yang, H. (2017). Co-citation and cluster analyses of extant literature on social networks. International Journal of Information Management. 37(5), 390-399. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.04.007.
 • Smith, M., Shneiderman B., Milic-Frayling N., Rodrigues, E. M., Barash V., Dunne, C., Capone, T., Perer,A. ve Gleave, E. (2009). Analyzing (social media) networks with NodeXL. Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies. C&T 2009, University Park: ABD, (255-264). Erişim adresi: https://www.smrfoundation.org/wp-content/uploads/2009/06/2009-ct-nodexl-and-social-queries-a-social-media-network-analysis-toolkit1.pdf
 • Sosnovskikh, S. (2017). Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks. Russian Journal of Economics, 3(2), 174–199. doi: https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.06.004
 • STM ve KOP (2019). Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Arttırılmasına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Projesi Nihai Rapor, Thinktech STM Teknoloji Düşünce Merkezi, Konya.
 • Taşdiken, A. Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu, Konya, ABİGEM, 2018.
 • Tutar, F., Tutar, E., ve Eren, M. (2011). Bölgesel/Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü: Kümelenme. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 94-116. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869116.pdf
 • TÜİK (29.09.2020). Nüfus, yıllık nüfus artış hızı, il, ilçe, belde, köy sayısı ve nüfus yoğunluğu, 1927-2019. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/tr/main-category-sub-categories-sub-components2/#
 • Yakar, M. ve Sert Eteman, F. (2017). Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi. Göç Dergisi. 4, 82-109. doi: 10.33182/gd.v4i1.573
 • Yalçın, F. Huğlu Av Tüfekleri Üretimi Saha Araştırması Raporu, Konya, Mevlana Kalkınma Ajansı, 2016. Erişim adresi: https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/huglu-av-tufekleri-uretimi-saha-arastirmasi-raporu/1297
 • Yıldız, S. ve Alp, S. (2014). Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars Kaşar Peyniri Endüstri Kümesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 249-272. Erişim adresi:https://www.researchgate.net/publication/272957330_Bir_Kumelenme_Ornegi_Olarak_Kars_Kasar_Peyniri_Endustri_Kumesi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma DİKKAYA (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-4377-2986
Türkiye


Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8824-5154
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dikkaya, F. & Gülpınar Demirci, V. (2021). AĞ KÜMELEME YAKLAŞIMI İLE BEYŞEHİR SİLAH SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Hitit Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 144-167 . DOI: 10.17218/hititsbd.880460

                                                                               21805 218062180721808