Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Relationship Between the Attitudes of Secondary School Students towards Physical Education and Sports Class and Responsibility Behaviors towards Learning

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 17, 10.02.2020

Öz

The purpose of this study is to analyze the relationship between the attitudes of Secondary School students in Simav district of the city of Kütahya towards the Physical Training and Sports lesson and their responsibility behavior in learning process. A total of 315 (135 female and 180 male) students having their education in the 6th, 7th and 8th grades at Hisar Bey, Naşa and İmam Hatip Secondary Schools in Simav attended our study. In order to measure students’ attitudes, “The Scale for Second-Level Primary School Students’ Attitude towards Physical Training Lesson and the Scale for Responsibility in Learning Process” has been developed and used. The scale is comprised of three parts. The first part is composed of 11 items regarding personal information, the second part of a 20-item 5-point likert scale regarding the attitudes towards physical training lesson and the third part of a 35-item 5-point likert scale regarding students’ responsibilities in learning process.  When the total score of attitudes and behavior towards physical training and sports lesson and the total score of the responsibility in learning process are compared with respect to gender, a statistically significant difference (p<0.05) has been found in favor of female students. It has been observed that the female students’ attitudes and behavior towards physical training and sports lesson and their responsibility in the learning process are higher than the male students.Female students are in a better condition than the male students with a significant difference with respect to the levels of attitude towards physical training and sports lesson and learning responsibility.

Kaynakça

  • Altay F. , Özdemir Z(2006). Ankara İli Merkez İlçelerinde İlköğretim Birinci Kademesinde Öğrenim Gören 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla,2006, s:591–593, Aracı H.(1998), Okullarda Beden Eğitimi. Montaj Baskı 13.Ankara Ayas, A.(2013) Eğitimle İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Bilimine Giriş. Editörler; H. Özmen ve D. Ekiz (Editörler). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Birtwistle Ge(1991), Brodie da Cross curricular health-related fitness in the primary school: a case study approach. Research Supplement: British Journal of Physical Education, 10, p:8–12 Carnell, E. (2005). Understanding and enriching young people's learning: issues, complexities and challenges. Improvıng Schools, 8(3), 269–284. Demirel Ö.(2005) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Sanatı, 8.Baski, Pegem A Yayincilik, Güvenç, H. (2010). The effects of cooperative learning and learning journals on teacher candidates’ self-regulated learning.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice-, 10(3), 1477-1487. Hughes,(2001) C. Developing conceptual literacy in lifelong learning research: a case ofresponsibility?. British Educational Research Journal, 27(5), 601-614, Hünük, D.(2003) “Ankara’nın Merkez İlçelerinde İlkögretim İkinci Kademede ÖgrenimGören Ögrencilerin Beden Egitimi ve Spor Dersine İliskin Tutumları” BasılmamısYüksek Lisans Tezi , Hacettepe Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü,Ankara. Illeris K.(2011) Learning, identity and self-orientation in youth. Young, 11(4), 357-376. DOI:12.1177/11033088030114004. [Online]: http://you.sagepub.com/content/11/4/357adresinden 05.02.2011’de indirilmiştir,2003. İnceoğlu M(2004)., Tutum Algı İletişim, V Yay., 11,13, 33, 34,35-37, 39, Ankara, İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. Beşinci Baskı. İstanbul: BeykentÜniversitesi Yayınevi. Kangalgıl MD, Hunuk D, Demirhan G (2004) Spor yapan ve yapmayan kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. 10, ICHPER-SD Avrupa kongresi ve Sekizinci Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Antalya. S: 137 Koçak S(2004), Hürmeriç I Attitudes of primary school students towards their physical education classes in Turkey. 10th Ichper-SD Europan Congress and TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 November, Mirage Park Resort, Antalya, p:134. Korkmaz, Ö. ve Yeşil R.(2011) Cinsiyet temelli gruplarla çalışan öğrencilerin başarılarının, teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının ve grupla çalışmaya ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi. GÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 201-229. Selçuk, Z., Güner N. (2001). Sinif çi Rehberlik Uygulamalari. 2.Baski, Ankara:Pegem Yayincilik Senemoğlu N.(2011) College of education students’ approaches to learning and study skills.Eğitim ve Bilim-Education and Science-, 36(160), 65-80, Sezer,(2008) T. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk DeğerininÖğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Wersch AV, Trew K, Turner I(1992). Post-primary school pupils interests in physical education, age and gender differences. British Journal of Educational Psychology, 1992; 62: 56-72. White, L.F. (1998). Motivating students to become more responsible for learning.College Student Journal, 32(2), 190-196. Yaylacı, F. (1998)“ İlköğretim Okulları Beden Eğitimi Dersi Öğretim ProgramınınDeğerlendirilmesi” Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1. Yilman M.(2006) Sınıf Yönetimi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Zarick, L.M. & Stonebraker(2009), R. I’ll do it tomorrow the logic of procrastination. College Teaching.57(4), 211-215 .

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumları İle Öğrenmeye Karşı Sorumluluk Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 17, 10.02.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, Kütahya ili Simav İlçesinde Orta Okul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumları ile öğrenmeye karşı sorumluluk davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza, Simav’da öğrenim gören Hisar Bey Orta Okulu, Naşa Orta Okulu ve İmam Hatip Orta Okulundan 6.sınıf, 7. sınıf, 8. Sınıf öğrencileri 135 kadın 180 Erkek olmak üzere toplam 315 öğrenci denek olarak katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için geliştirilen “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ile Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerden oluşan 11 maddeden ikinci bölüm ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlara ilişkin 5’li Likert tipi 20 maddelik ölçekten üçüncü bölüm ise öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklara ilişkin 5’li Likert tipi 35 maddelik ölçekten oluşmuştur. Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranış toplam skoru ile öğrenmeye yönelik sorumluluk toplam skorlarının cinsiyete göre karşılaştırıldığında kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kız öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları ile öğrenmeye yönelik sorumluluklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ile öğrenme sorumlulukları seviyelerine göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı bir farkla daha iyi durumdadırlar.

Kaynakça

  • Altay F. , Özdemir Z(2006). Ankara İli Merkez İlçelerinde İlköğretim Birinci Kademesinde Öğrenim Gören 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla,2006, s:591–593, Aracı H.(1998), Okullarda Beden Eğitimi. Montaj Baskı 13.Ankara Ayas, A.(2013) Eğitimle İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Bilimine Giriş. Editörler; H. Özmen ve D. Ekiz (Editörler). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Birtwistle Ge(1991), Brodie da Cross curricular health-related fitness in the primary school: a case study approach. Research Supplement: British Journal of Physical Education, 10, p:8–12 Carnell, E. (2005). Understanding and enriching young people's learning: issues, complexities and challenges. Improvıng Schools, 8(3), 269–284. Demirel Ö.(2005) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Sanatı, 8.Baski, Pegem A Yayincilik, Güvenç, H. (2010). The effects of cooperative learning and learning journals on teacher candidates’ self-regulated learning.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice-, 10(3), 1477-1487. Hughes,(2001) C. Developing conceptual literacy in lifelong learning research: a case ofresponsibility?. British Educational Research Journal, 27(5), 601-614, Hünük, D.(2003) “Ankara’nın Merkez İlçelerinde İlkögretim İkinci Kademede ÖgrenimGören Ögrencilerin Beden Egitimi ve Spor Dersine İliskin Tutumları” BasılmamısYüksek Lisans Tezi , Hacettepe Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü,Ankara. Illeris K.(2011) Learning, identity and self-orientation in youth. Young, 11(4), 357-376. DOI:12.1177/11033088030114004. [Online]: http://you.sagepub.com/content/11/4/357adresinden 05.02.2011’de indirilmiştir,2003. İnceoğlu M(2004)., Tutum Algı İletişim, V Yay., 11,13, 33, 34,35-37, 39, Ankara, İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. Beşinci Baskı. İstanbul: BeykentÜniversitesi Yayınevi. Kangalgıl MD, Hunuk D, Demirhan G (2004) Spor yapan ve yapmayan kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. 10, ICHPER-SD Avrupa kongresi ve Sekizinci Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Antalya. S: 137 Koçak S(2004), Hürmeriç I Attitudes of primary school students towards their physical education classes in Turkey. 10th Ichper-SD Europan Congress and TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 November, Mirage Park Resort, Antalya, p:134. Korkmaz, Ö. ve Yeşil R.(2011) Cinsiyet temelli gruplarla çalışan öğrencilerin başarılarının, teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının ve grupla çalışmaya ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi. GÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 201-229. Selçuk, Z., Güner N. (2001). Sinif çi Rehberlik Uygulamalari. 2.Baski, Ankara:Pegem Yayincilik Senemoğlu N.(2011) College of education students’ approaches to learning and study skills.Eğitim ve Bilim-Education and Science-, 36(160), 65-80, Sezer,(2008) T. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk DeğerininÖğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Wersch AV, Trew K, Turner I(1992). Post-primary school pupils interests in physical education, age and gender differences. British Journal of Educational Psychology, 1992; 62: 56-72. White, L.F. (1998). Motivating students to become more responsible for learning.College Student Journal, 32(2), 190-196. Yaylacı, F. (1998)“ İlköğretim Okulları Beden Eğitimi Dersi Öğretim ProgramınınDeğerlendirilmesi” Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1. Yilman M.(2006) Sınıf Yönetimi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Zarick, L.M. & Stonebraker(2009), R. I’ll do it tomorrow the logic of procrastination. College Teaching.57(4), 211-215 .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aylin ZEKİOĞLU

Salih GÜRSOY

Recep GÜRSOY

Hatice ÇAMLIYER

Yayımlanma Tarihi 10 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 13 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ZEKİOĞLU, A., GÜRSOY, S., GÜRSOY, R., ÇAMLIYER, H. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumları İle Öğrenmeye Karşı Sorumluluk Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Humanistic Perspective, 2(1), 9-17.


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com