Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 195 - 208 2021-02-22

Communication Technologies and The Concept of Changing Empathy
İletişim Teknolojileri ve Değişen Empati Kavramı

İpek OKKAY [1] , Fatih BAL [2]


Empathy is the ability to share someone else's emotions and can be considered one of the most important traits people show. Empathy is discovering what we share. The ability to empathize enables us to love, learn, communicate, collaborate, and live in a developed and successful society. Modern communication technologies make our daily work easier. People use empathy to highlight the changes needed to improve their own lives and communities. As in many other elements of contemporary culture, the rapid adoption of social and mobile technologies has changed the communication models of society and the concept of empathy has started to be shaken, especially with digital communication. Developing communication technologies may cause empathy gap. Although all the innovations and advances brought by communication technologies benefit society, the use of excessive technology can cause psychological problems such as apathy and anti-sociability, and weaken communication skills. The method of "document scanning - literature scanning" was used as a data collection method in the study. In this direction, the changes made by communication technologies on the concept of empathy were examined in the literature. It has been observed that communication technologies have a negative effect on people's ability to empathize, and empathy gap increases as people become more individualized.

Empati başkasının duygularını paylaşma yeteneğidir ve insanların gösterdiği en önemli özelliklerden biri sayılabilmektedir. Empati, paylaştığımız şeyleri keşfetmektir. Empati kurabilme yeteneği sevmemizi, öğrenmemizi, iletişim kurmamızı, iş birliği yapmamızı, gelişmiş ve başarılı bir toplumda yaşamamızı sağlamaktadır. Modern iletişim teknolojileri, günlük işlerimizi kolaylaştırmaktadır. İnsanlar kendi yaşamlarını ve topluluklarını iyileştirmek için gerekli değişiklikleri vurgulamak için empatiyi kullanırlar. Çağdaş kültürün diğer birçok öğesinde olduğu gibi sosyal ve mobil teknolojilerin hızlı bir şekilde benimsenmesi toplumun iletişim modellerini değiştirmiş ve özellikle dijital iletişim ile birlikte empati kavramı sarsıntıya uğramaya başlamıştır. Gelişen iletişim teknolojileri empati açığına sebep olabilmektedir. İletişim teknolojilerinin getirdiği tüm yenilik ve ilerlemeler topluma fayda sağlasa da fazla teknoloji kullanımı ilgisizlik, anti sosyallik gibi psikolojik sorunlara neden olabilmekte, iletişim kurma becerilerini zayıflatabilmektedir. Araştırmada veri toplama yolu olarak, "belge tarama- literatür tarama" yönteminden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda iletişim teknolojilerinin empati kavramı üzerinde yaptığı değişiklikler alanyazında incelenmiştir. İletişim teknolojilerinin insanların empati kurabilme yetenekleri üzerinde negatif etkisi olduğunu, insanlar bireyselleştikçe empati açığının arttığı gözlemlenmiştir.
  • Adorno, T. W. (2003). Auschwitz sonrasında eğitim. Adorno: Kitle, melankoli, felsefe. Cogito, 36, 236-243.
  • Al-Shura, A. N. (2020). Medical empathy, pharmacological systems, and treatment strategies in integrative cardiovascular chinese medicine. San Diego, United States: Academic Press.
  • Anderson, J. Q. & Rainie, L. (2012). Millennials will benefit and suffer due to their hyperconnected lives. Washington, DC: Pew Research Center.
  • Bockarova, M. (2016). The intersection between technology, mind-wandering, and empathy. S. Y. Tettegah & D. L. Espelage (Ed.), Emotions, technology, and behaviors (pp. 47-62). San Diego, CA, USA: Elsevier.
  • Konrath, S. H., O'Brien, E. H., & Hsing, C. (2011). Changes in dispositional empathy in American college students over time: a meta-analysis. Personality and Social Psychology Review,15(2), 180-198.
  • Komito, L. (2011). Social media and migration: Virtual community 2.0. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(6), 1075-1086.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7107-2832
Yazar: İpek OKKAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9974-2033
Yazar: Fatih BAL
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Okkay, İ , Bal, F . (2021). İletişim Teknolojileri ve Değişen Empati Kavramı . Humanistic Perspective , 3 (1) , 195-208 . DOI: 10.47793/hp.873320