Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrencilerin Güçlü Yönlerinin/Karakter Güçlerinin Keşfedilmesine Yönelik Sınıf İçi Uygulama Önerileri

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3, 737 - 752, 24.10.2021
https://doi.org/10.47793/hp.957527

Öz

Pozitif psikolojinin önemli çalışma konularından birisi bireyin güçlü yönleridir. Bu çalışmada, güçlü yönlerin/karakter güçlerinin sınıfta keşfedilmesi ve işlevsel olarak kullanılması üzerinde durulmaktadır. Öncelikle, güçlü yönlerin önemi vurgulanmaktadır. Sonra, güçlü yönlerin alanyazında sık karşılaşılan sınıflaması olarak 6 erdem ve 24 karakter gücü kısaca açıklanmaktadır. Devamında, güçlü yönlerin okullar için önemi ve okul uygulamalarına kısaca değinilmektedir. Takip eden bölümde, güçlü yönlere yönelik sınıf uygulamalarının her biri açıklanmıştır. Bu uygulamalar, Güçlü Yönler Sınıfı, Güçlü Yönler Şahsiyetleri, Güçlü Yönler Senaryoları, Güçlü Yönler Kariyer Listesi, Güçlü Yönler Kartı, Güçlü Yönler Takvimi, Güçlü Yönler Ağacı, Güçlü Yönler Filmleri, Güçlü Yönler Kitaplığı, Güçlü Yönler Metaforu, Güçlü Yönler Sessiz Sineması, Güçlü Yönler Jengası, Güçlü Yönler Yapbozu, Güçlü Yönler Bulmacası, Güçlü Yönler Küpü, Güçlü Yönler İsim-Şehiri, Güçlü Yönlerimi Kullanıyorum, Problemlere Karşı Güçlü Yönlerim, Güçlü Yönler Listem, Güçlü Yönler Günlüğüm, Güçlü Yönler Aktivitelerim, Arkadaşlarımın Gözünden Güçlü Yönlerim, Ailemin Gözünden Güçlü Yönlerimdir. Son olarak çalışma sonuç ve öneriler kısmı ile tamamlanmıştır.

Kaynakça

 • Boniwell, I. (2012). Positive psychology in a nutshell: The science of happiness. McGraw-Hill Open University Press.
 • Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, discover your strengths. Simon & Schuster.
 • Demir, R., & Murat, M. (2021). Okulda güçlü yönlerin keşfedilmesi ve desteklenmesi. İçinde G. Arslan & M. Yıldırım (Ed.), Okulda Pozitif Psikoloji Kuramdan Uygulamaya. Pegem Akademi.
 • Demir, R., & Türk, F. (2020). Pozitif psikoloji: Tarihçe, temel kavramlar, terapötik süreç, eleştiriler ve katkılar. Humanistic Perspective, 2(2), 108-125.
 • Dönmezoğullari, C., & Nazli, S. (2019). Güçlü yönler öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 257-265.
 • Ekşi, H., Demirci, İ., Kaya, Ç., & Ekşi, F. (2017). Karakter gelişim indeksinin Türk ergenlerdeki psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500.
 • Eryılmaz, A. (2013). Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 1-22.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2014). Pozitif psikoloji: Kuram, araştırma ve uygulamalar. T. Doğan (Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hokanson, B., & Karlson, R. W. (2013). Borderlands: Developing character strengths for a knowmadic world. On the Horizon, 21(2), 107-113.
 • Kabakçı, Ö. F. (2013). Karakter güçleri açısından pozitif gençlik gelişiminin incelenmesi. [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Liston, M. A. (2014). Conceptualizing and validating the character virtues ındex (CVI). University of Missouri. ProQuest Dissertations and Theses.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2020). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf rehberlik programı.
 • Molony, T., & Henwood, M. (2010). Signature strengths in positive psychology. Communiqué, 38(8), 15-16.
 • Niemiec, R. M., & Wedding, D. (2018). Filmlerle pozitif psikoloji: Karakter güçlerini geliştirmek için filmlerden yararlanma. G. Kafa (Çev.). Kaknüs Yayınları.
 • Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29(6), 891-909.
 • Peterson, C., & Park, N. (2004). Classification and measurement of character strengths: Implications for practice. In P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive Psychology in Practice. John Wiley & Sons, Inc.
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. American Psychological Association & Oxford University Press.
 • Popov, L. K. (2000). The virtues project educator’s guide: Simple ways to create a culture of character. Jalmar Press.
 • Rath, T. (2007). StrengthsFinder 2.0. Gallup Press.
 • Şahin, C. (2009). Eğitim sürecinde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. İçinde M. Güven (Ed.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Anı Yayıncılık.
 • Sarıçam, H., Mert, A., & Çelik, İ. (2019). Güçlü yönler öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 288-313.
 • Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention and positive therapy. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
 • Tsai, C. L., Chaichanasakul, A., Zhao, R., Flores, L. Y., & Lopez, S. J. (2014). Development and validation of the strengths self-efficacy scale (SSES). Journal of Career Assessment, 22(2), 221-232.
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Nobel Yayın Dağıtım.

In-Class Practice Suggestions for Discovering Students' Strengths/Character Strengths

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3, 737 - 752, 24.10.2021
https://doi.org/10.47793/hp.957527

Öz

One of the important study topics of positive psychology is the strengths of the individual. This study focuses on discovering and functionally using strengths/character strengths in the classroom. First, the importance of strengths is emphasized. Then, 6 virtues and 24 character strengths are briefly explained as a common classification of strengths in the literature. In the following, the importance of strengths for schools and school practices are briefly mentioned. The following part explained each of the classroom practices for strengths. These practices are Strengths Class, Strengths Personas, Strengths Scenarios, Strengths Career List, Strengths Card, Strengths Calendar, Strengths Tree, Strengths Movies, Strengths Library, Strengths Metaphor, Strengths Charades, Strengths Jenga, Strengths Jigsaw, Strengths Puzzle, Strengths Cube, Strengths Name-City, I Use My Strengths, My Strengths Against Problems, My Strengths List, My Strengths Diary, My Strengths Activities, My Strengths in The Eyes of My Friends, My Strengths in The Eyes of My Family. Finally, the study was completed with the conclusion and suggestions part.

Kaynakça

 • Boniwell, I. (2012). Positive psychology in a nutshell: The science of happiness. McGraw-Hill Open University Press.
 • Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, discover your strengths. Simon & Schuster.
 • Demir, R., & Murat, M. (2021). Okulda güçlü yönlerin keşfedilmesi ve desteklenmesi. İçinde G. Arslan & M. Yıldırım (Ed.), Okulda Pozitif Psikoloji Kuramdan Uygulamaya. Pegem Akademi.
 • Demir, R., & Türk, F. (2020). Pozitif psikoloji: Tarihçe, temel kavramlar, terapötik süreç, eleştiriler ve katkılar. Humanistic Perspective, 2(2), 108-125.
 • Dönmezoğullari, C., & Nazli, S. (2019). Güçlü yönler öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 257-265.
 • Ekşi, H., Demirci, İ., Kaya, Ç., & Ekşi, F. (2017). Karakter gelişim indeksinin Türk ergenlerdeki psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500.
 • Eryılmaz, A. (2013). Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 1-22.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2014). Pozitif psikoloji: Kuram, araştırma ve uygulamalar. T. Doğan (Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hokanson, B., & Karlson, R. W. (2013). Borderlands: Developing character strengths for a knowmadic world. On the Horizon, 21(2), 107-113.
 • Kabakçı, Ö. F. (2013). Karakter güçleri açısından pozitif gençlik gelişiminin incelenmesi. [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Liston, M. A. (2014). Conceptualizing and validating the character virtues ındex (CVI). University of Missouri. ProQuest Dissertations and Theses.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2020). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf rehberlik programı.
 • Molony, T., & Henwood, M. (2010). Signature strengths in positive psychology. Communiqué, 38(8), 15-16.
 • Niemiec, R. M., & Wedding, D. (2018). Filmlerle pozitif psikoloji: Karakter güçlerini geliştirmek için filmlerden yararlanma. G. Kafa (Çev.). Kaknüs Yayınları.
 • Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29(6), 891-909.
 • Peterson, C., & Park, N. (2004). Classification and measurement of character strengths: Implications for practice. In P. A. Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive Psychology in Practice. John Wiley & Sons, Inc.
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. American Psychological Association & Oxford University Press.
 • Popov, L. K. (2000). The virtues project educator’s guide: Simple ways to create a culture of character. Jalmar Press.
 • Rath, T. (2007). StrengthsFinder 2.0. Gallup Press.
 • Şahin, C. (2009). Eğitim sürecinde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik. İçinde M. Güven (Ed.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Anı Yayıncılık.
 • Sarıçam, H., Mert, A., & Çelik, İ. (2019). Güçlü yönler öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 288-313.
 • Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention and positive therapy. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press.
 • Tsai, C. L., Chaichanasakul, A., Zhao, R., Flores, L. Y., & Lopez, S. J. (2014). Development and validation of the strengths self-efficacy scale (SSES). Journal of Career Assessment, 22(2), 221-232.
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Nobel Yayın Dağıtım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Derleme
Yazarlar

Ramazan DEMİR (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3864-558X
Türkiye


Mehmet MURAT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3946-7006
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 25 Haziran 2021
Kabul Tarihi 19 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Demir, R. & Murat, M. (2021). Öğrencilerin Güçlü Yönlerinin/Karakter Güçlerinin Keşfedilmesine Yönelik Sınıf İçi Uygulama Önerileri . Humanistic Perspective , 3 (3) , 737-752 . DOI: 10.47793/hp.957527

Google AkademikIndex CopernicusResearch BibTürk Psikiyatri Diziniİdeal OnlineAsos İndexCite FactorCrossrefJournal Factor
Humanistic Perspective

2019


WEB : https://www.humanisticperspective.com | DergiPak Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: info@humanisticperspective.com