Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Koronavirüs Anksiyetesiyle İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Öz Yeterliliğin Aracı Rolü

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3, 696 - 719, 24.10.2021
https://doi.org/10.47793/hp.998182

Öz

Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerinin koronavirüs anksiyetesi ile intihar olasılığı arasındaki ilişkide öz yeterliliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmaya 341 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. Katılımcılardan veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, İntihar Olasılığı Ölçeği, Koronavirüs Anksiyetesi Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 paket programında analiz edilmiştir. Veriler incelenirken Bağımsız Örneklemler için t Testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Aynı zamanda aracı değişkenin bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasındaki aracı rolünü incelemek amacıyla yenide örnekleme yönteminden (bootstrapping) faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öz yeterliliğin koronavirüs anksiyetesi ve intihar olasılığı arasındaki ilişkide kısmi olarak aracı rol oynadığı bulunmuştur. Aynı zamanda koronavirüs sebebiyle yalnız kaldığını söyleyenlerin koronavirüs kaygısı puanlarının yalnız kalmadığını söyleyenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Son olarak pandemi sürecinde, pandemi şartlarından dolayı istismara uğrayanların koronavirüs kaygısı ve intihar olasılıkları puanlarının istismara uğramayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öz yeterliliğin koronavirüs anksiyetesi ve intihar olasılığı arasındaki ilişkiye kısmi olarak aracılık ettiği bulunmuştur. Buna göre öz yeterliliğin artmasıyla intihar olasılığının azaldığı belirlenmiştir. Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Akbay, S., & Gizir, C. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. [Academic procrastination among university students according to gender: the role of academic motivation, academic self-efficacy and academic attributional style] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3).
 • Al Khatib, S.A. (2012). Exploring the relationship among loneliness, self-esteem, self-efficacy and gender in united arab emirates college students. Europe’s Journal of Psychology, 8(1), 159-181. https://doi.org/10.5964/ejop.v8i1.301
 • Alabay, E. (2006). İlköğretim okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1.
 • Albal, E. (2009). Depresyonla başa çıkmada öz yeterlik ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişki. [Master’s thesis, İstanbul University, Health Sciences Institute: İstanbul]. Available from Yok Tez Merkezi database (247464).
 • Allen-Ebrahimian, B. (2020). China’s Domestic Violence Epidemic, Axios.
 • Ammerman, B. A., Burke, T. A., Jacobucci, R., & McClure, K. (2020). Preliminary investigation of the association between covid-19 and suicidal thoughts and behaviors in the US. https://doi.org/10.31234/osf.io/68djp
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: bir kavram analizi. [Self-efficacy: a concept analysis]. Electronic Turkish Studies, 11(19). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001
 • Atay, İ. M., Eren, İ., & Gündoğar, D. (2012). Isparta il merkezinde intihar girişimi, ölüm düşünceleri yaygınlığı ve risk faktörleri. [The Prevalence of Suicide Attempts, Death Ideas and the Risk Factors in the City of Isparta] Türk Psikiyatri Dergisi, 23(2), 89-98.
 • Atlı, Z., Eskin, M., & Dereboy, Ç. (2009). İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) klinik örneklemde geçerlik ve güvenirliği. [The Validity and the Reliliability of Suicide Probability Scale (SPS) in Clinical Sample] Klinik Psikiyatri Dergisi, 12(3), 111-124.
 • Aypay, A. (2010). Genel Öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. [The Adaptation Study of General Self-Efficacy (GSE) Scale to Turkish] İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-132.
 • Bandura, A. (1999). Self-efficacy pathways to childhood depression. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 258-259.
 • Banerjee D. (2020). The COVID-19 outbreak: crucial role the psychiatrists can play. Asian Journal of Psychiatry. 50.
 • Batıgün, A. D. (2005). İntihar olasılığı: Yaşamı sürdürme nedenleri, umutsuzluk ve yalnızlık açısından bir inceleme. [Suicide Probability: An Assessment Terms of Reasons for Living, Hopelessness and Loneliness]. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 29-39.
 • Batıgün, D. A. (2008). İntihar olasılığı ve cinsiyet: İletişim becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri, yalnızlık ve umutsuzluk açısından bir inceleme. [Suicide Risk and Gender: An Evaluation of Suicide in Respect to Interpersonal Relationship Style, Reasons for Living, Loneliness, and Hopelessness] Türk Psikoloji Dergisi, 23(62), 65-75.
 • Berk, B. B. (2006). Macro-micro relationships in Durkheim's analysis of egoistic suicide. Sociological Theory, 24(1), 58-80. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2006.00264.x
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395(10227):912-20.
 • Brown, S., & Schuman, D. L. (2020). Suicide in the time of COVID-19: A perfect storm. J Rural Health. 3. https://doi.org/10.1111/jrh.12458
 • Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 2, 100089.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C. & Cervone, D. (2004). The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting beyond global dispositional tendencies. Personality and individual Differences, 37(4), 751-763. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.11.003
 • Cheyette, S. R., & Cummings, J. L. (1995). Encephalitis lethargica: lessons for contemporary neuropsychiatry. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 7(2), 125.
 • Çiçek, B., & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. [The Relationship Between Anxiety Self-efficacy and Psychological Well-Being during COVID-19 Pandemic Process: Comparison of Private and Public Sector Employees]. Turkish Studies, 15(4), 241-260.
 • Çölgeçen, Y., & Çölgeçen, H. (2020). Covid-19 pandemisine bağlı yaşanan kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi:türkiye örneği. [Evaluation of Anxiety Levels Arising From Covid-19 Pandemic: The Case of Turkey] Electronic Turkish Studies, 15(4). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44399
 • Courtet, P., Olié, E., Debien, C., & Vaiva, G. (2020). Keep socially (but not physically) connected and carry on: preventing suicide in the age of COVID-19. The Journal of clinical psychiatry, 81(3). https://doi.org/10.4088/JCP.20com13370
 • COVID-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (Scientific Advisory Board Study) (2020). T.C. Ministry of Health, 24 July 2020.
 • Coyne, Lisa W., et al. (2020). First Things First: Parent Psychological Flexibility and Self-Compassion During COVID-19. Behavior Analysis in Practice, 1.
 • Craft, L. L. (2002). Exercise and Clinical Depression: Examining Psychological Mechanisms. Doctoral dissertation, Michigan State University, Michigan USA.
 • Cull J.G., & Gill W.S. (1990) Suicide probability scale, Western Psychological Services, Los Angels.
 • Dieserud, G., Roysamb, E., Ekeberg, Q., & Kraft, P. (2001). Toward an inte grative model of suicide attempt: A cognitive psychological approach. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31(2), 155-160.
 • Dunmore R. (2020). Coronavirus-related suicides surface amid increased anxiety. Newsone.
 • Erdoğdu, Y., Koçoğlu, F., & Sevim, C. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde anksiyete ile umutsuzluk düzeylerinin psikososyal ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. [An investigation of the psychosocial and demographic determinants of anxiety and hopelessness during COVID-19 pandemic] Klinik Psikiyatri Dergisi, 23. https://doi.org/10.5505/kpd.2020.35403
 • Eskin, M. (2001). Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi [Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior]. Klinik Psikyatri Dergisi, 4(1), 5-11.
 • Evren, C., Evren, B., Dalbudak, E., Topcu, M., & Kutlu, N. (2020). Measuring anxiety related to COVID-19: A Turkish validation study of the Coronavirus Anxiety Scale. Death Studies, 1-7.
 • Gilliam, C. M. (2005). The effects of rumination on problem-solving self-efficacy and self-efficacy for controlling upsetting thoughts in the context of depressive symptoms. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, St. Louis.
 • Göksu, Ö. & Kumcağız, H. (2020). COVID-19 salgınında bireylerde algılanan stres düzeyi ve kaygı düzeyleri. [Perceived Stress Level and Anxiety Levels in Individuals in Covid-19 Outbreak] Turkish Studies, 15(4): 463-479. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44397
 • Harriss, L., Hawton, K., & Zahl, D. (2005). Value of measuring suicidal intent in the assessment of people attending hospital following self-poisoning or self-injury. British Journal of Psychiatry, 186, 60-66. https://doi.org/10.1192/bjp.186.1.60
 • Hocaoğlu, Ç., & Erdoğan, A. (2020). COVID-19 ve intihar. Coşar B, editör. Psikiyatri ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. p.35- 42.
 • Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a webbased cross-sectional survey. Psychiatry Research.
 • Hussain, S., & Munaf, S. (2012). Perceived Father Acceptance Rejection in Childhood and Psychological Adjustment in Adulthood. International Journal of Business and Social Science, 3,1.
 • Iob, E., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). Abuse, self-harm and suicidal ideation in the UK during the COVID-19 pandemic. The British Journal of Psychiatry, 217(4), 543-546. https://doi.org/10.1192/bjp.2020.130
 • K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A., & Joiner Jr, T. E. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological review, 117(2), 575.
 • Keskin, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Öz-Yeterlikleri ve Öğretmenlik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. [Master’s thesis, Muğla Sıtkı Koçman University, Education Sciences Institute: Muğla]. Available from Yok Tez Merkezi database (601597).
 • Keskin, Ü. G., & Orgun, F. (2006). Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. [Studying the strategies of students’ coping with the levels of selfefficacy-sufficiency] Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, 93-97.
 • Kim, J., & Cicchetti, D. (2003). Social Self-efficacy and behavior problems in maltreated and nonmaltre-ated children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32(1), 106-117. https://doi.org/10.1207%2FS15374424JCCP3201_10
 • Kjoller, M., & Helweg-Larsen, M. (2000). Suicidal ideation and suicide attempts among adult Danes. Scandinavian Jornal of Public Health, 28, 54-61. Https://doi.org/10.1177/140349480002800110
 • Kul, A., Demir, R., & Katmer, A. N. (2020). Covid-19 salgını döneminde psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak yaşam anlamı ve kaygı. [Meaning of life and anxiety as predictors of psycholological resilience during the covid-19 epidemic] Electronic Turkish Studies, 15(6). 695-719. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44419
 • Kumar, C. T. S., Mohan, R., Ranjith, G., & Chandrasekaran, R. (2006). Gender differences in medically serious suicide attempts: A study from South India. Psychiatry Research, 144, 79-86. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2005.11.012
 • Lackaye, T., & Margalit, M. (2008). Self-efficacy, loneliness, effort, and hope: developmental differences in the experiences of students with learning disabilities and their non-learning disabled peers at two age groups. learning disabilities: A Contemporary Journal, 6(2), 1-20. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2006.00211.x
 • Lai J, Ma S, Wang Y, et al. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open, 3(3). https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen. 2020.3976
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A Brief Mental Health Screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 393-401. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102268.
 • Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.
 • Liu, S., You, J., Ying, J., Li, X., & Shi, Q. (2020). Emotion reactivity, nonsuicidal self-injury, and regulatory emotional self-efficacy: a moderated mediation model of suicide ideation. Journal of Affective Disorders, 266, 82-89.
 • Mak, I. W., Chu, C. M., Pan, P. C., Yiu, M. G. & Chan, V. L. (2009). Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. Gen Hosp Psychiatry. 31(4), 318-26.
 • Mann, J. J., Apter, A., Bertolote, J., Beautrais, A., Currier, D., Haas, A., ... & Mehlum, L. (2005). Suicide prevention strategies: a systematic review. Jama, 294(16), 2064-2074. https://doi.org/0.1001/jama.294.16.2064
 • Mercan, N., Demirci, K., Ozler, D., & Oyur, E. (2015). İş yaşamında yalnızlık, duygusal zeka ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. [A study on the relations between loneliness, emotional intelligence and psychological capital] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 197-211.
 • Mercer, K. L. (2004). Relations of Self-Efficacy to Symptoms of Depression and Anxiety in Adolescents with Learning Disabilties [Unpublished doctoral dissertation]. University of British Colombia.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (third edition). Pyrczak Publishing.
 • Molina, J. A., & Duarte, R. (2006). Risk determinants of suicide attempts among adolescents. American Journal of Economics and Sociology, 65(2), 407-434. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2006.00456.x
 • Mukhtar, M. S. (2020). Mental health and psychosocial aspects of coronavirus outbreak in Pakistan: psychological intervention for public mental health crisis. Asian Journal of Psychiatry.
 • Okusaga, O., Yolken, R. H., Langenberg, P., Lapidus, M., Arling, T. A., Dickerson, F. B., ... & Postolache, T. T. (2011). Association of seropositivity for influenza and coronaviruses with history of mood disorders and suicide attempts. Journal of Affective Disorders, 130(1-2), 220-225.
 • Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Francisco, R., Mazzeschi, C., Pedro, M., ve Espada, J. P. (2020). Coping behaviors and psychological disturbances in youth affected by the COVID-19 health crisis. https://doi.org/10.31234/osf.io/2gnxb
 • Oyesanya, M., Lopez-Morinigo, J., & Dutta, R. (2015). Systematic review of suicide in economic recession. World Journal of Psychiatry, 5(2), 243. https://doi.org/10.5498/wjp.v5.i2.243
 • Page, R. M., Yanagishita, J., Suwanteerangkul, J., Zarco, E.P., Mei-Lee, C. & Miao, N. F. (2006). Hopelessness and loneliness among suicide attempters in school-based samples of Taiwanese, Philippine and Thai Adolescents. School Psychology International, 27, 583-598.
 • Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731.
 • Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
 • Reger, M. A, Stanley, I. H., & Joiner, T, E. (2020). Suicide mortality and coronavirus disease 2019-a perfect storm? JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.1060
 • Şahin, N. H., & Batıgün, A. D. (2009). Lise ve üniversite öğrencilerinde intihar riskini belirlemeye yönelik bir modelin sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 28-36.
 • Sahoo, S., Bharadwaj, S., Parveen, S., Singh, A. P., Tandup, C., Mehra, A., ... & Grover, S. (2020). Self-harm and COVID-19 Pandemic: An emerging concern–A report of 2 cases from India. Asian journal of psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102104
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs, 1(1), 35-37.
 • Selvi, G. (2020). Sınıf öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi: Fatih Projesi örneği [Unpublished master’s thesis].Sakarya University.
 • Sher, L. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM: An International Journal of Medicine, 113(10), 707-712. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa202
 • Stickley, A., & Koyanagi, A. (2016) Loneliness, Common Mental Disorders and Suicidal Behavior: Findings from a General Population Survey. Journal of Affective Disorders, 197, 81-87. Https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.054
 • Stravynski, A., & Boyer, R. (2001). Loneliness in relation to suicide ideation and parasuicide: A population-wide study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31(1), 32-40. Https://doi.org/10.1521/suli.31.1.32.21312
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 (2019-n CoV Hastalığı) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması) (2020). T.C. Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan 2020.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition).Pearson Education.
 • Tang, K., Gaoshan, J., Ahonsi, B., Ali, M., Bonet, M., Broutet, N., ... & Thwin, S. S. (2020). Sexual and reproductive health (SRH): a key issue in the emergency response to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Reproductive Health, 17, 1-3.
 • Tate, C. M. (2005). Revision of the self-efficacy questionnaire of social skills for use with deaf college students [Unpublished doctoral dissertation]. Gallaudet University.
 • Taylor, D., & Bury, M. (2007). Chronic illness, expert patients and care transition. Sociology of Health & Illness, 29(1), 37-39.
 • Telef, B. B., & Karaca, R. (2011). Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi. [Adolescents’ self-effıcacy and psychologıcal symptoms’ investigation] Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 499-518.
 • Thomas, H. V., Crawford, M., Meltzer, H. & Lewis, G. (2002). Thinking life is not worth living. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 351-356. https://doi.org/10.1007/s00127-002-0556-5
 • Totan, T., & Kabasakal, Z. (2011). İlköğretim öğrencilerinde yalnızlık ve umut arasındaki ilişkilerde öz-yeterlik alanlarının aracılık etkileri, 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Konya.
 • Tull, M. T., Edmonds, K. A., Scamaldo, K., Richmond, J. R., Rose, J. P., & Gratz, K. L. (2020). Psychological outcomes associated with stay-at-home orders and the perceived ımpact of covıd-19 on daily life. Psychiatry Research, 289. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113098
 • Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID‐19: Increased vulnerability and reduced options for support. International Journal of Mental Health Nursing (2020) 29, 549–552. https://doi.org/10.1111/inm.12735
 • Weishaar, M. E. (1996). Cognitive Risk Factors in Suicid. İçinde: P. M. Salkovskis (Ed). Frontiers of Cognitive Therapy. Guilford Press.
 • Wheaton, M. G., Deacon, B. J., McGrath, P. B., Berman, N. C., & Abramowitz, J. S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety disorders, 26(3), 401-408. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.002
 • Whetstone, L. M., Morrissey, S. L., & Cummings, D. M. (2007). Children at risk: The association between perceived weight status and suicidal thoughts and attempts in middle school youth. Journal of School Health, 77(2), 59-66. https://doi.org/10.1111/j.1746-Bu 1561.2007.00168.x
 • WHO (2020). WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen (Date of Access: 01 January 2020).
 • Yates, T. M. (2007). The developmental consequences of child emotional maltreatment: A neurodevelopmental perspective. Journal of Emotional Maltreatment, 7(2), 9-34. https://doi.org/10.1300/J135v07n02_02
 • Zhang, Y., Xiao, M., Zhang, S., Xia, P., Cao, W., Jiang, W., ... & Wang, C. (2020). Coagulopathy and antiphospholipid antibodies in patients with Covid-19. New England Journal of Medicine, 382(17), e38. https://doi.org/10.1056/NEJMc2007575

The Mediating Role of Self-Sufficiency in the Relationship Between Coronavirus Anxiety and Suicide Probability

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3, 696 - 719, 24.10.2021
https://doi.org/10.47793/hp.998182

Öz

The aim of this study is to examine the mediating role of self-efficacy in the relationship between coronavirus anxiety and suicide probability of university students during the Covid-19 pandemic. 341 university students participated in the study. While analyzing the data, Unpaired t Test, Pearson Product Moment Correlation Analysis and Hierarchical Regression Analysis were used. At the same time, the bootstrapping method was used to examine the role of mediating variable between the dependent variable and independent variable. According to the findings, it was found that self-efficacy plays a partial mediating role in the relationship between coronavirus anxiety and the suicide probability. In addition, it was also found that those who said they became lonely because of coronavirus had higher coronavirus anxiety scores than those who said they were not alone. Finally, it was determined that during the pandemic process, the coronavirus anxiety and suicide probability scores of those who were abused due to pandemic conditions were higher than those who were not. According to results obtained from the study, self-efficacy was found to partially mediate the relationship between coronavirus anxiety and the suicide probability. Accordingly, it was determined that the probability of suicide decreased with increased self-efficacy.

Kaynakça

 • Akbay, S., & Gizir, C. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. [Academic procrastination among university students according to gender: the role of academic motivation, academic self-efficacy and academic attributional style] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3).
 • Al Khatib, S.A. (2012). Exploring the relationship among loneliness, self-esteem, self-efficacy and gender in united arab emirates college students. Europe’s Journal of Psychology, 8(1), 159-181. https://doi.org/10.5964/ejop.v8i1.301
 • Alabay, E. (2006). İlköğretim okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1.
 • Albal, E. (2009). Depresyonla başa çıkmada öz yeterlik ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişki. [Master’s thesis, İstanbul University, Health Sciences Institute: İstanbul]. Available from Yok Tez Merkezi database (247464).
 • Allen-Ebrahimian, B. (2020). China’s Domestic Violence Epidemic, Axios.
 • Ammerman, B. A., Burke, T. A., Jacobucci, R., & McClure, K. (2020). Preliminary investigation of the association between covid-19 and suicidal thoughts and behaviors in the US. https://doi.org/10.31234/osf.io/68djp
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: bir kavram analizi. [Self-efficacy: a concept analysis]. Electronic Turkish Studies, 11(19). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001
 • Atay, İ. M., Eren, İ., & Gündoğar, D. (2012). Isparta il merkezinde intihar girişimi, ölüm düşünceleri yaygınlığı ve risk faktörleri. [The Prevalence of Suicide Attempts, Death Ideas and the Risk Factors in the City of Isparta] Türk Psikiyatri Dergisi, 23(2), 89-98.
 • Atlı, Z., Eskin, M., & Dereboy, Ç. (2009). İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) klinik örneklemde geçerlik ve güvenirliği. [The Validity and the Reliliability of Suicide Probability Scale (SPS) in Clinical Sample] Klinik Psikiyatri Dergisi, 12(3), 111-124.
 • Aypay, A. (2010). Genel Öz yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. [The Adaptation Study of General Self-Efficacy (GSE) Scale to Turkish] İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-132.
 • Bandura, A. (1999). Self-efficacy pathways to childhood depression. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 258-259.
 • Banerjee D. (2020). The COVID-19 outbreak: crucial role the psychiatrists can play. Asian Journal of Psychiatry. 50.
 • Batıgün, A. D. (2005). İntihar olasılığı: Yaşamı sürdürme nedenleri, umutsuzluk ve yalnızlık açısından bir inceleme. [Suicide Probability: An Assessment Terms of Reasons for Living, Hopelessness and Loneliness]. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 29-39.
 • Batıgün, D. A. (2008). İntihar olasılığı ve cinsiyet: İletişim becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri, yalnızlık ve umutsuzluk açısından bir inceleme. [Suicide Risk and Gender: An Evaluation of Suicide in Respect to Interpersonal Relationship Style, Reasons for Living, Loneliness, and Hopelessness] Türk Psikoloji Dergisi, 23(62), 65-75.
 • Berk, B. B. (2006). Macro-micro relationships in Durkheim's analysis of egoistic suicide. Sociological Theory, 24(1), 58-80. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2006.00264.x
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395(10227):912-20.
 • Brown, S., & Schuman, D. L. (2020). Suicide in the time of COVID-19: A perfect storm. J Rural Health. 3. https://doi.org/10.1111/jrh.12458
 • Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 2, 100089.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C. & Cervone, D. (2004). The contribution of self-efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting beyond global dispositional tendencies. Personality and individual Differences, 37(4), 751-763. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.11.003
 • Cheyette, S. R., & Cummings, J. L. (1995). Encephalitis lethargica: lessons for contemporary neuropsychiatry. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 7(2), 125.
 • Çiçek, B., & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. [The Relationship Between Anxiety Self-efficacy and Psychological Well-Being during COVID-19 Pandemic Process: Comparison of Private and Public Sector Employees]. Turkish Studies, 15(4), 241-260.
 • Çölgeçen, Y., & Çölgeçen, H. (2020). Covid-19 pandemisine bağlı yaşanan kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi:türkiye örneği. [Evaluation of Anxiety Levels Arising From Covid-19 Pandemic: The Case of Turkey] Electronic Turkish Studies, 15(4). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44399
 • Courtet, P., Olié, E., Debien, C., & Vaiva, G. (2020). Keep socially (but not physically) connected and carry on: preventing suicide in the age of COVID-19. The Journal of clinical psychiatry, 81(3). https://doi.org/10.4088/JCP.20com13370
 • COVID-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (Scientific Advisory Board Study) (2020). T.C. Ministry of Health, 24 July 2020.
 • Coyne, Lisa W., et al. (2020). First Things First: Parent Psychological Flexibility and Self-Compassion During COVID-19. Behavior Analysis in Practice, 1.
 • Craft, L. L. (2002). Exercise and Clinical Depression: Examining Psychological Mechanisms. Doctoral dissertation, Michigan State University, Michigan USA.
 • Cull J.G., & Gill W.S. (1990) Suicide probability scale, Western Psychological Services, Los Angels.
 • Dieserud, G., Roysamb, E., Ekeberg, Q., & Kraft, P. (2001). Toward an inte grative model of suicide attempt: A cognitive psychological approach. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31(2), 155-160.
 • Dunmore R. (2020). Coronavirus-related suicides surface amid increased anxiety. Newsone.
 • Erdoğdu, Y., Koçoğlu, F., & Sevim, C. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde anksiyete ile umutsuzluk düzeylerinin psikososyal ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. [An investigation of the psychosocial and demographic determinants of anxiety and hopelessness during COVID-19 pandemic] Klinik Psikiyatri Dergisi, 23. https://doi.org/10.5505/kpd.2020.35403
 • Eskin, M. (2001). Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi [Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior]. Klinik Psikyatri Dergisi, 4(1), 5-11.
 • Evren, C., Evren, B., Dalbudak, E., Topcu, M., & Kutlu, N. (2020). Measuring anxiety related to COVID-19: A Turkish validation study of the Coronavirus Anxiety Scale. Death Studies, 1-7.
 • Gilliam, C. M. (2005). The effects of rumination on problem-solving self-efficacy and self-efficacy for controlling upsetting thoughts in the context of depressive symptoms. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, St. Louis.
 • Göksu, Ö. & Kumcağız, H. (2020). COVID-19 salgınında bireylerde algılanan stres düzeyi ve kaygı düzeyleri. [Perceived Stress Level and Anxiety Levels in Individuals in Covid-19 Outbreak] Turkish Studies, 15(4): 463-479. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44397
 • Harriss, L., Hawton, K., & Zahl, D. (2005). Value of measuring suicidal intent in the assessment of people attending hospital following self-poisoning or self-injury. British Journal of Psychiatry, 186, 60-66. https://doi.org/10.1192/bjp.186.1.60
 • Hocaoğlu, Ç., & Erdoğan, A. (2020). COVID-19 ve intihar. Coşar B, editör. Psikiyatri ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. p.35- 42.
 • Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a webbased cross-sectional survey. Psychiatry Research.
 • Hussain, S., & Munaf, S. (2012). Perceived Father Acceptance Rejection in Childhood and Psychological Adjustment in Adulthood. International Journal of Business and Social Science, 3,1.
 • Iob, E., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). Abuse, self-harm and suicidal ideation in the UK during the COVID-19 pandemic. The British Journal of Psychiatry, 217(4), 543-546. https://doi.org/10.1192/bjp.2020.130
 • K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A., & Joiner Jr, T. E. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological review, 117(2), 575.
 • Keskin, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Öz-Yeterlikleri ve Öğretmenlik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. [Master’s thesis, Muğla Sıtkı Koçman University, Education Sciences Institute: Muğla]. Available from Yok Tez Merkezi database (601597).
 • Keskin, Ü. G., & Orgun, F. (2006). Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. [Studying the strategies of students’ coping with the levels of selfefficacy-sufficiency] Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, 93-97.
 • Kim, J., & Cicchetti, D. (2003). Social Self-efficacy and behavior problems in maltreated and nonmaltre-ated children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32(1), 106-117. https://doi.org/10.1207%2FS15374424JCCP3201_10
 • Kjoller, M., & Helweg-Larsen, M. (2000). Suicidal ideation and suicide attempts among adult Danes. Scandinavian Jornal of Public Health, 28, 54-61. Https://doi.org/10.1177/140349480002800110
 • Kul, A., Demir, R., & Katmer, A. N. (2020). Covid-19 salgını döneminde psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak yaşam anlamı ve kaygı. [Meaning of life and anxiety as predictors of psycholological resilience during the covid-19 epidemic] Electronic Turkish Studies, 15(6). 695-719. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44419
 • Kumar, C. T. S., Mohan, R., Ranjith, G., & Chandrasekaran, R. (2006). Gender differences in medically serious suicide attempts: A study from South India. Psychiatry Research, 144, 79-86. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2005.11.012
 • Lackaye, T., & Margalit, M. (2008). Self-efficacy, loneliness, effort, and hope: developmental differences in the experiences of students with learning disabilities and their non-learning disabled peers at two age groups. learning disabilities: A Contemporary Journal, 6(2), 1-20. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2006.00211.x
 • Lai J, Ma S, Wang Y, et al. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open, 3(3). https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen. 2020.3976
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A Brief Mental Health Screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 393-401. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102268.
 • Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.
 • Liu, S., You, J., Ying, J., Li, X., & Shi, Q. (2020). Emotion reactivity, nonsuicidal self-injury, and regulatory emotional self-efficacy: a moderated mediation model of suicide ideation. Journal of Affective Disorders, 266, 82-89.
 • Mak, I. W., Chu, C. M., Pan, P. C., Yiu, M. G. & Chan, V. L. (2009). Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. Gen Hosp Psychiatry. 31(4), 318-26.
 • Mann, J. J., Apter, A., Bertolote, J., Beautrais, A., Currier, D., Haas, A., ... & Mehlum, L. (2005). Suicide prevention strategies: a systematic review. Jama, 294(16), 2064-2074. https://doi.org/0.1001/jama.294.16.2064
 • Mercan, N., Demirci, K., Ozler, D., & Oyur, E. (2015). İş yaşamında yalnızlık, duygusal zeka ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. [A study on the relations between loneliness, emotional intelligence and psychological capital] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 197-211.
 • Mercer, K. L. (2004). Relations of Self-Efficacy to Symptoms of Depression and Anxiety in Adolescents with Learning Disabilties [Unpublished doctoral dissertation]. University of British Colombia.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (third edition). Pyrczak Publishing.
 • Molina, J. A., & Duarte, R. (2006). Risk determinants of suicide attempts among adolescents. American Journal of Economics and Sociology, 65(2), 407-434. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2006.00456.x
 • Mukhtar, M. S. (2020). Mental health and psychosocial aspects of coronavirus outbreak in Pakistan: psychological intervention for public mental health crisis. Asian Journal of Psychiatry.
 • Okusaga, O., Yolken, R. H., Langenberg, P., Lapidus, M., Arling, T. A., Dickerson, F. B., ... & Postolache, T. T. (2011). Association of seropositivity for influenza and coronaviruses with history of mood disorders and suicide attempts. Journal of Affective Disorders, 130(1-2), 220-225.
 • Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Francisco, R., Mazzeschi, C., Pedro, M., ve Espada, J. P. (2020). Coping behaviors and psychological disturbances in youth affected by the COVID-19 health crisis. https://doi.org/10.31234/osf.io/2gnxb
 • Oyesanya, M., Lopez-Morinigo, J., & Dutta, R. (2015). Systematic review of suicide in economic recession. World Journal of Psychiatry, 5(2), 243. https://doi.org/10.5498/wjp.v5.i2.243
 • Page, R. M., Yanagishita, J., Suwanteerangkul, J., Zarco, E.P., Mei-Lee, C. & Miao, N. F. (2006). Hopelessness and loneliness among suicide attempters in school-based samples of Taiwanese, Philippine and Thai Adolescents. School Psychology International, 27, 583-598.
 • Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731.
 • Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
 • Reger, M. A, Stanley, I. H., & Joiner, T, E. (2020). Suicide mortality and coronavirus disease 2019-a perfect storm? JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.1060
 • Şahin, N. H., & Batıgün, A. D. (2009). Lise ve üniversite öğrencilerinde intihar riskini belirlemeye yönelik bir modelin sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 28-36.
 • Sahoo, S., Bharadwaj, S., Parveen, S., Singh, A. P., Tandup, C., Mehra, A., ... & Grover, S. (2020). Self-harm and COVID-19 Pandemic: An emerging concern–A report of 2 cases from India. Asian journal of psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102104
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs, 1(1), 35-37.
 • Selvi, G. (2020). Sınıf öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz-yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi: Fatih Projesi örneği [Unpublished master’s thesis].Sakarya University.
 • Sher, L. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM: An International Journal of Medicine, 113(10), 707-712. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa202
 • Stickley, A., & Koyanagi, A. (2016) Loneliness, Common Mental Disorders and Suicidal Behavior: Findings from a General Population Survey. Journal of Affective Disorders, 197, 81-87. Https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.054
 • Stravynski, A., & Boyer, R. (2001). Loneliness in relation to suicide ideation and parasuicide: A population-wide study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31(1), 32-40. Https://doi.org/10.1521/suli.31.1.32.21312
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 (2019-n CoV Hastalığı) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması) (2020). T.C. Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan 2020.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition).Pearson Education.
 • Tang, K., Gaoshan, J., Ahonsi, B., Ali, M., Bonet, M., Broutet, N., ... & Thwin, S. S. (2020). Sexual and reproductive health (SRH): a key issue in the emergency response to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Reproductive Health, 17, 1-3.
 • Tate, C. M. (2005). Revision of the self-efficacy questionnaire of social skills for use with deaf college students [Unpublished doctoral dissertation]. Gallaudet University.
 • Taylor, D., & Bury, M. (2007). Chronic illness, expert patients and care transition. Sociology of Health & Illness, 29(1), 37-39.
 • Telef, B. B., & Karaca, R. (2011). Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi. [Adolescents’ self-effıcacy and psychologıcal symptoms’ investigation] Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 499-518.
 • Thomas, H. V., Crawford, M., Meltzer, H. & Lewis, G. (2002). Thinking life is not worth living. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 351-356. https://doi.org/10.1007/s00127-002-0556-5
 • Totan, T., & Kabasakal, Z. (2011). İlköğretim öğrencilerinde yalnızlık ve umut arasındaki ilişkilerde öz-yeterlik alanlarının aracılık etkileri, 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Konya.
 • Tull, M. T., Edmonds, K. A., Scamaldo, K., Richmond, J. R., Rose, J. P., & Gratz, K. L. (2020). Psychological outcomes associated with stay-at-home orders and the perceived ımpact of covıd-19 on daily life. Psychiatry Research, 289. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113098
 • Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID‐19: Increased vulnerability and reduced options for support. International Journal of Mental Health Nursing (2020) 29, 549–552. https://doi.org/10.1111/inm.12735
 • Weishaar, M. E. (1996). Cognitive Risk Factors in Suicid. İçinde: P. M. Salkovskis (Ed). Frontiers of Cognitive Therapy. Guilford Press.
 • Wheaton, M. G., Deacon, B. J., McGrath, P. B., Berman, N. C., & Abramowitz, J. S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety disorders, 26(3), 401-408. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.002
 • Whetstone, L. M., Morrissey, S. L., & Cummings, D. M. (2007). Children at risk: The association between perceived weight status and suicidal thoughts and attempts in middle school youth. Journal of School Health, 77(2), 59-66. https://doi.org/10.1111/j.1746-Bu 1561.2007.00168.x
 • WHO (2020). WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen (Date of Access: 01 January 2020).
 • Yates, T. M. (2007). The developmental consequences of child emotional maltreatment: A neurodevelopmental perspective. Journal of Emotional Maltreatment, 7(2), 9-34. https://doi.org/10.1300/J135v07n02_02
 • Zhang, Y., Xiao, M., Zhang, S., Xia, P., Cao, W., Jiang, W., ... & Wang, C. (2020). Coagulopathy and antiphospholipid antibodies in patients with Covid-19. New England Journal of Medicine, 382(17), e38. https://doi.org/10.1056/NEJMc2007575

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikoloji, Psikoloji, Klinik
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Musa YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2051-6699
Türkiye


Ümit BAYIN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6238-7579
Türkiye


Özge AKINCI GÖKDAL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7597-661X
Türkiye


Mustafa KOÇ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8644-4109
Türkiye

Teşekkür We would like to thank Dr. Betül DÜŞÜNCELİ for her contributions and feedback.
Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 23 Eylül 2021
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yıldırım, M. , Bayın, Ü. , Akıncı Gökdal, Ö. & Koç, M. (2021). The Mediating Role of Self-Sufficiency in the Relationship Between Coronavirus Anxiety and Suicide Probability . Humanistic Perspective , 3 (3) , 696-719 . DOI: 10.47793/hp.998182

Google AkademikIndex CopernicusResearch BibTürk Psikiyatri Diziniİdeal OnlineAsos İndexCite FactorCrossrefJournal Factor
Humanistic Perspective

2019


WEB : https://www.humanisticperspective.com | DergiPak Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: info@humanisticperspective.com