Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI
● Çalışmanın sayfa yapısı üst, alt, sağ ve soldan 2.5 cm olmalıdır.
● Çalışma metni, Başlıklar da dahil olmak üzere, Times New Roman, 12 punto ve tek satır aralığında, dipnotlar ise Times New Roman 10 punto ve tek satır aralığında yazılmalıdır.
● Paragrafın girintisi 1.25 cm olmalıdır. Metin içinde paragraflar arası boşluk önce ve sonra 0nk şeklinde olmalıdır.
● Çalışmanın Başlığı ve Diğer Dillerdeki Başlığı, Özet ve Abstract hariç tüm başlıklar (Ana ve alt başlıklar dahil), metin ve dipnotlar iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
● Her çalışma için bir Kapak sayfası hazırlanmalı ve “Çalışma Adı_Kapak” şeklinde isimlendirilerek ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.
● Kapak sayfasında sırasıyla; Çalışmanın yazıldığı dildeki Başlığı, Diğer dillerdeki Başlığı, Yazar/Yazarların İsimleri, (kurumları, mail adresleri ve ORCİD bilgilerini içerecek şekilde) ortalanmış bir şekilde yer almalıdır. Birden fazla yazarlı makalelerde Sorumlu Yazar açıkça belirtilmelidir.
● Çalışma metni ayrı bir dosya olarak hazırlanmalı ve “Çalışma Adı_Metin” şeklinde isimlendirilerek ayrı bir dosya şeklinde sisteme yüklenmelidir. Çalışma metninde yazar/yazarların isimlerine yer verilmemeli, ayrıca yazar/yazarların kimliklerini çağrıştıracak ifadeler (kendine referans, teşekkür gibi) makalenin yayına kabul edilmesi durumunda sonradan eklenmek üzere metinden çıkarılmalıdır.
● Kapak ve Metin dosyası yanı sıra Telif Hakkı Devir Formu ve Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Kararının da sisteme yüklenmesi gereklidir.
● Çalışmanın Başlığı bütün harfleri büyük, koyu ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır.
● Başlıktan sonra çalışmanın yazıldığı dilde Özet yer almalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Özet Türkçe, diğer dillerde yazılmış makalelerde ise Özet makalenin yazıldığı dilde olmalıdır.
● Özet Times New Roman 10 punto yazı karakterinde tek satır aralığında ve İtalik şekilde yazılmalıdır. Makalenin Özeti 150-500 kelime arasında olmalıdır.
● Özet’in ardından en fazla 5 kelimeden oluşan Anahtar Sözcükler yer almalıdır.
● Makalenin diğer dillerdeki başlığı (çalışma Türkçe ise İngilizce, diğer dillerde ise Türkçe), Abstract ve Keywords de Times New Roman 10 punto yazı karakterinde tek satır aralığında ve italik şekilde yazılmalıdır. Abstract 150-500 kelime arasında olmalıdır.
● Çalışmanın Ana Başlıkları koyu, tamamı büyük harflerle Paragraf girintisi 1.25 cm olacak şekilde; alt başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük, Paragraf girintisi 1.25 cm olacak şekilde yazılmalıdır. Birinci düzey alt başlık koyu, ikinci düzey alt başlık koyu italik, üçüncü düzey alt başlık ise italik şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklara numara verilmemelidir.
● Giriş bölümü yeni bir sayfadan başlamalı, sonraki Ana Başlıklar ve alt başlıklar sayfa atlanmaksızın devam etmelidir.
● Ana Başlıklardan önce 12nk, diğer düzeylerdeki başlıklar ile Tablo ve Şekil adlarında ise önce 6nk şeklinde olmalıdır.
● Sonuç ve Kaynakça bölümleri yeni bir sayfadan başlamalıdır.
● Her çalışmanın sonunda yeni bir sayfadan başlayacak şekilde ve 750-1000 kelime arasında Extended Abstract (Genişletilmiş Özet) yer almalıdır. Genişletilmiş özet Türkçe yazılmış çalışmalarda İngilizce, diğer dillerde (Arapça, İngilizce, Almanca vb.) yazılmış çalışmalarda ise Türkçe yazılmalıdır. Genişletilmiş özette çalışmada kullanılan yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmeli, ihtiyaç duyulması halinde başlıklar kullanılmalıdır.
● Makaleler, 10000 sözcüğü geçmemelidir.
● Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
● Metin içi atıflarda esas olarak APA sistemi tercih edilmekle birlikte yazar/yazarlar metinlerinde bütünlüklü bir standart takip etmeleri kaydıyla MLA ve ISNAD atıf sistemlerinden herhangi birisini de kullanılabilirler.
● APA sisteminde metin içi atıflarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir;
o Bir kaynağa genel olarak referans verilecekse ve yazar adı metin içinde geçiyorsa parantez içinde sadece eserin yayın yılı yer almalıdır.
Örnek: Tilly (2005) bu konuda daha ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.
o Kaynağın belirli bir sayfasına veya sayfa aralığına referans verilecekse ve yazarın adı metin içinde geçiyorsa yayın yılı ve sayfa numarası virgülle ayrılmış bir şekilde verilir.
Örnek: Jennings’in de (2005, s. 431) belirttiği üzere…
o Yazarın adı cümle içince geçmiyorsa yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası virgülle ayrılmış bir şekilde verilir.
Örnek: Osmanlıların özgüllüğünü yansıtan malikane sisteminden sipahi tımarına doğru bir ilerleme olarak da yorumlanabilir (Barkan, 1980, s.282).
o Birden fazla yazarlı kaynağa referans verilirken yazarların soyadları arasına ‘ve’ konmalı; yazar sayısı üçten fazla ise ilk yazarın soyadından sonra ‘vd.’ yazılmalıdır.
Örnek: (Genç ve Özvar, 2006, s. 15), (Martin vd., 2009, s. 15).
o Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla çalışmasına referans verilirken yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir
Örnek: (Barkan, 1980a, s. 127) (Barkan, 1980b, s. 210).
o Yazarı belli olmayan bir çalışmaya referans verilirken çalışmanın ilk birkaç sözcüğü ve sayfa numarası virgülle ayrılmış şekilde kullanılır ve çalışmanın adı italik olarak yazılır.
Örnek: (Educational Measurement Handbook, 1999)
o Kişisel görüşmeler metin içinde Kişisel Görüşme, görüşme tarihi şeklinde yer almalı ancak kaynakçada belirtilmemelidir.
Örnek: (Oral Sander, Kişisel Görüşme, Aralık 1990)
o Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esas olmakla birlikte çeşitli nedenlerle ulaşılamadığı durumlarda Alıntılayan veya Aktaran ifadelerine yer verilmelidir.
Örnek: (Alıntılayan, Gürbilek, 2004, s. 115), (Aktaran, Johnson, 2007b, ss. 37-38).
● Metin içinde gönderme yapılan çalışmaların tamamı Kaynakça bölümünde yer almalı, metin içinde gönderme yapılmayan çalışmalara Kaynakça’da kesinlikle yer verilmemelidir. Kaynakça yazımında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.
o Kitaplar: Yazarın soyadı, ilk adının baş harfi, yayın tarihi, çalışmanın adı (italik, başlığın ilk harfleri büyük), yayın evi sırası ile yazılmalıdır.
Örnek: Gürbilek, N. (2004). Kör Ayna, Kayıp Şark. Metis.
o Kitap Bölümü: Bölüm yazarının soyadı, ilk adının baş harfi, yayın tarihi, bölüm adı. Editör adı, soyadı (Ed.), kitap adı (italik) içinde (s. Sayfa aralığı). Yayımcı.
Örnek: Çelik, E. (1999). Tanzimat Döneminde Divan Şiirine Bakış. Kalpaklı, M. (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler içinde (ss.15-23). YKY.
o Çeviri Kitap:
Örnek: Bahtin, M.M. (2004). Dostoyevski Poetikasının Sorunları (C. Soydemir, Çev.). Metis.
o Çok Ciltli Kitaplar:
Örnek: Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3 cilt). İletişim.
o Dergiden Makale:
Örnek: Altundağ, Ş. (1947). Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 5(2), 187-197.