Yazım Kuralları


Genel Bakış

1- Bütün makale/makale dosyaları elektronik ortamda ve Makale Şablonları adresinde yer alan formları kullanarak yapılmalıdır.

2- Yüklenen makale başka bir dergiye gönderilmemiş/basılmamış olmalıdır. Aynı şekilde dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların,  yayımlanmış/sözlü/poster/sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir.

3- Makale kabul edildikten sonraki düzenleme aşamasında, sorumlu yazar makalede varsa diğer yazarlarının isim ve imzalarının olduğu Telif Formu'nu sistemine yüklemek zorundadır.

4- Dergiye gönderilen çalışmanın ilk versiyonunda çalışmada katkısı olan yazar isim ve adreslerinin hiçbiri yazılmamalıdır. Böylece makalenin değerlendirme aşamasında hakemler çalışmanın hangi yazar/yazarlara ait olduğunu göremeyeceklerdir. ( Kör Hakem Değerlendirme Süreci) 

5- Yüklenen makalenin kabulü, en az iki hakem görüşü alındıktan ve ilgili bölüm editörü kabul ettikten sonra gerçekleşir.

6- Çalışmanın özgünlüğü ve benzerlik oranı turnitin programı ile taranmakta olup sadece orjinallik oranının % 20'nin altında olan makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

7- Tüm yazarlar Makale Şablonları menüsünde yer alan  "Kabul Edilen Makale Formatı" na uygun şekilde makaleyi düzenlemelidir.

8- Makale isim kısaltmaları  " Web of Science Kısaltmaları " kullanılarak yapılmalıdır.

9- Yüklenen makale metni toplamı 10-12 sayfa ve 18,000-20,000 kelimeyi geçmemelidir.

10- Yüklenen makalede Özet ve Abstract metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir. 

11- Makalede sunulan görüntüler en az 96 dpi değerine sahip olmalıdır.

12- Makalede verilen denklemler denklem oluşturma aracı ile oluşturulmalıdır.

 

Makale Hazırlanması


Makalede zorunlu başlıklar:

1- Özet: Çalışmanın ana taslağını, yapılış amacını, kullanılan yöntem/metodu, ede edilen bulguların kısaca belirtildiği kısımdır. Son cümlelerde mutlaka çalışma sonrası elde edilen kazanım ve sonuçlar belirtilmelidir. Yüklenen makalede Özet metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir.

2- Abstract (İngilizce Özet): Türkçe özet metninin tam olarak ingilizce tercüme metnidir. Yüklenen makalede Abstract metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir.

3- Anahtar Kelimeler ve Keywords: Çalışmanın aranması ve bulunmasını kolaylaştıracak türkçe ve ingilizce kelimelerdir. En az 3(üç), en çok 6(beş) adet kelime/kelime grubundan oluşabilir.

4- Giriş: Çalışmayla ele alınan konunun, problemin ne olduğuna, araştırmanın amacı ve önemine, sınırlılıklarının belirtildiği ve bu bilgilerin literatür taraması ile desteklendiği metin kısmıdır.

5- Materyal ve Metod: Çalışmanın yapılması ve sonuca varılması için yapılan deney/gözlem ve uğraşların tamamının belirtildiği kısımdır.

6- Bulgular ve Tartışma: Yapılan çalışmanın, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve farklılıkları ile tartışıldığı kısımdır.

7- Sonuç: Yapılan çalışmanın bilimsel/günlük hayata katkısı, literatüre ne kazandırdığı, teori ve uygulama açısından hangi kanılara varıldığının yazıldığı kısımdır.

8- Teşekkür: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan kişi/kuruluşların belirtildiği kısımdır.

9- Çıkar Çatışması(varsa): Yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması olabilecek kişi/kurumların belirtildiği kısımdır.

10- Kaynaklar: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde yararlanılan bilimsel kitap/dergi/web sayfası/görsel ve yazılı materyallerin belirtildiği kısımdır. Makaledeki yazarlar konuyla ilgili kaynakların tam olarak ve bütün detayları ile verildiğinden sorumludur.


Dergimize yüklenen makalelerin ithenticate programıyla benzerlik oranı belirlenmektedir. Ithenticate ile ulusal ve uluslararası veritabanından karşılaştırma yaparak bir benzerlik raporu oluşturulur.

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi editör kurulu intihal politikamız gereği aşağıdaki kuralları uygular;

- Benzerlik oranı % 20'den fazla olan makaleler reddedilir. Bu gibi durumlarda yazar/lar'dan makalenin tekrar revize edilerek yüklenmesi istenir.

- Çift-kör hakem değerlendirme sürecine sadece benzerlik oranı ≤ % 20 makaleler alınır.

- Bir çalışmadan yapılan alıntı en fazla %4 oranında olabilir. Daha fazla olması durumunda yazar/lar'dan makalenin tekrar revize edilerek yüklenmesi istenir. Ayrıca blok alıntılara izin verilmemektedir.

- Yukarıda söz edilen kuralları Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisine makale yükleyen bütün yazarlar kabul etmiş sayılır.