Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 156 - 166, 31.08.2022
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.1167269

Öz

Amaç: Bu araştırma, Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketi’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipteki bu araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde eğitim gören 141 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketi” kullanıldı. Ölçeğin, geçerlik ve güvenirliği için dil geçerliği, kapsam geçerliği, yapı geçerliği, faktör ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çeviri-geri çeviri tekniği kullanılarak yapılan dil geçerliğinin ardından kapsam geçerliği yapıldı ve kapsam geçerlik indeksi puanı 1.0 olarak belirlendi. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizinde üç faktörün toplam varyansın %64,56’sını açıkladığı bulundu. Güvenirlik analizlerinde ölçeğin tamamına yönelik Cronbach alfa katsayısının 0.947, öğretim alt boyutu için 0.867, değerlendirme alt boyutu için 0.823, genel beceriler ve öğrenme deneyimleri alt boyutu için 0.925 olduğu bulundu. Zamana karşı güvenirliği test etmek için yapılan analizde iki ölçüm arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi (r= 0.634, p<0.001). Sonuç: Araştırma sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekle benzer yapıda olduğu ve ölçeğin Türkçe formunun hemşirelik öğrencilerinin mesleki eğitim ve öğretimden memnuniyetlerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.

Kaynakça

 • Demirli C, Kerimgil S. Yükseköğretimde eğitim öğretimle ilgili öğrenci memnuniyeti ölçeğinin geliştirilmesi. Educ Sci. 2009;4(4):1392-403.
 • Güven ŞD, Ünsal A, Çakıcı N. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi. 2021;25(86):583-96.
 • Weerasinghe IS, Fernando RL. Students' satisfaction in higher education. Am J Educ Res. 2017;5(5):533-9.
 • Farooq S, Rehman R, Dias JM, Hussain M. Perceptions of nursing students of educational environment at a private undergraduate school of nursing in Karachi. J Pak Med Assoc. 2018;68(2):216-23.
 • Kaya İ, Engin O. Yükseköğretim kurumu içerisinde yer alan bir bölümde kalite iyileştirme sürecine yönelik olarak öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2004;4:218-28.
 • Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Amaç ve Faaliyetler [Internet]. 2021 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://www.hepdak.org.tr/amac-ve-faaliyetler
 • Egelioğlu N, Arslan S, Bakan G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2011;13(1):14-24.
 • Özdelikara A, Babur S. Education Satisfactıon of Nursing Students and Influencing Factors. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016;9(1):2-8.
 • Türk Dil Kurumu. Memnuniyet [Internet]. 2021 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Dhaqane MK, Afrah NA. Satisfaction of students and academic performance in Benadir university. J. educ. pract. 2012;7(24):59–63.
 • Razinkina E, Pankova L, Trostinskaya I, Pozdeeva E, Evseeva L, Tanova A. Student satisfaction as an element of education quality monitoring in innovative higher education institution. Safarik D, Tabunschikov Y, Murgul V, editors. E3S Web of Conferences; 4-8 September 2017; Russia; 2018. s. 1-8.
 • Alqahtani N, Innab A, Bahari G. Virtual Education During COVID-19: Exploring Factors Associated With E-Learning Satisfaction Among Saudi Nursing Students. Nurse Educ. 2021;46(2):E18-22.
 • Elliott KM, Shin D. Student satisfaction: An alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management. 2002;24:197-209.
 • Mbewe M, Mbewe N. Ngoma CM. Factors contributing to students’ satisfaction with direct observation of procedural skills in the school of nursing sciences at the University of Zambia. J Nurs Educ Pract. 2020;10(9):47-56.
 • İkiz AK, Damar M, Özdağoğlu G, Özler C, Arbak Y, Tuncel P, et al. Stratejik planlamanın önemli bir girdisi olarak öğrenci memnuniyetinin ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2017;1:28-40.
 • In’airat HM, Al-kassem HA. Total quality management in higher education: a review. International Journal of Human Resource Studies. 2014;4(3):294-307.
 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz Ş, Akgün E. Determining student satisfaction in a nursing college. Nurse Educ Today. 2005;25:255–62.
 • Karaçay P, Kaya H. Simülasyonla Eğitimde Kullanılan “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği” nin Türkçeye Uyarlanması. F.N. Hem. Derg. 2017;25(2):95-103.
 • Uslu Y, Yavuz van Gıersbergen M. Simülasyona Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi. 2020;7:53-61.
 • Fieger P. Measuring Student Satisfaction From the Student Outcomes Survey. Technical Paper [Internet]. 2012 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532394.pdf
 • MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong S. Sample size in factor analysis. Psychol Methods. 1999;4:84-99.
 • Chen HC, Lo HS. Nursing student satisfaction with an associate nursing program. Nurs Educ Perspect. 2015;36(1):27-33.
 • Şavgar C, Orgun F. Öğrenci hemşirelerin entegre eğitim sisteminden memnuniyetlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;34(2):30-43.
 • Yurdugül H. Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Bildiri]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi; 28-30 Eylül 2005; Denizli, Türkiye.
 • Davis LL. Instrument review: getting the most from your panel of experts. Appl Nurs Res. 1992;5(4):194-7.
 • Aktürk Z, Acemoğlu H. Tıbbi araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik. Dicle Tıp Dergisi.2012;39(2):316-9.
 • Orçan F. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi: İlk hangisi kullanılmalı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2018;9(4):413-21.
 • Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186-91.
 • Kelecioğlu H., Göçer Şahin S. Geçmişten günümüze geçerlik. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2014;5(2):1-11.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;40:39-49.
 • Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;30(3):211-6.
 • Esin, N. Veri Toplama Yöntem ve Araçları & Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik ve Geçerliği. İçinde S. Erdoğan, N. Nahcivan, MN, editors. Hemşirelikte Araştırma. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;40:39-49.
 • Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian journal of paramedicine. 2010;8(3):1-13.
 • Orçan F. Exploratory and confirmatory factor analysis: which one to use first?. Egit Psikol Olcme Deger Derg. 2018;9(4):414-21.
 • Maskey R, Fei J, Nguyen HO. Use of exploratory factor analysis in maritime research. The Asian journa.l of shipping and logistics. 2018;34(2):91-111.
 • Marshall AP, Fisher MJ, Brammer J, Eustace P, Grech, C, Jones B. et.al.. Assessing psychometric properties of scales: A case study. J Adv Nurs. 2007;59(4):398-406.
 • Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 24. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2010.
 • Erkorkmaz Ü, Etikan İ, Demir O, Özdamar K, Sanisoğlu SY. Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):210-23.
 • Akgül A. Korelasyon analizi. Tıbbi araştırmalarda istatistik analiz teknikleri: SPSS uygulamaları. 2.Baskı. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti; 2003.
 • Tabachnick BG. Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th Edition. New York: Harper & Row; 1995.
 • Boonroungrut C, Oo TT, One K. Exploring Classroom Emotion with Cloud-Based Facial Recognizer in the Chinese Beginning Class: A Preliminary Study. International Journal of Instruction. 2019;12(1):947-58.
 • Espinoza Vegenas M, Sanhueza-Alvarado O, Ramírez-Elizondo N, Sáez-Carrillo KA. Validation of the construct and reliability of an emotional intelligence scale applied to nursing students. Rev Latino-Am. Enfermagem. 2015;23:139-47.
 • Kılıç S. Cronbachs Alpha reliability coefficient. Journal of Mood Disorders. 2016;6:47-8.
 • Aksayan S, Gözüm S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi. 2002;4:9-14
 • Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin NM. Hemşirelikte Araştırma Süreç Uygulama ve Kritik. 4.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2014.
 • Shou Y, Sellbom M, Chen HF. Fundamentals of Measurement in Clinical Psychology. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier;2021.

The Turkish Validity and Reliability Study of the Student Satisfaction from the Student Outcomes Survey

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 156 - 166, 31.08.2022
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.1167269

Öz

Aim: This study was carried out to examine the validity and reliability of the Turkish form of Student Satisfaction from the Student Outcomes Survey. Material and Methods: The sample of this methodological study consisted of 141 nursing students studying at the Nursing Faculty of a state university. “Student Information Form” and “Student Satisfaction from the Student Outcomes Survey” were used to collect data. The validity and reliability of this survey were evaluated with language, content, construct validity, internal consistency reliability, and test-retest reliability analyses. Results: Content validity was performed after language validity using the translation-back translation, and the content validity index score was determined as 1.0. In the exploratory factor analysis, this survey showed a three-factor structure and explained 64.56% of the total variance. The Cronbach's alpha coefficient was 0.947 for the total scale, 0.867 for the teaching, 0.823 for the evaluation, and 0.925 for the general skills and learning experiences sub-dimension. In reliability analysis against time, it was determined that there was a positive correlation between the two measurements (r=0.634, p<0.001). Conclusion: The study results showed that the scale had a similar structure to the original scale and the Turkish version of the scale was a valid and reliable measurement tool for evaluating the satisfaction of nursing students from vocational education and training.

Kaynakça

 • Demirli C, Kerimgil S. Yükseköğretimde eğitim öğretimle ilgili öğrenci memnuniyeti ölçeğinin geliştirilmesi. Educ Sci. 2009;4(4):1392-403.
 • Güven ŞD, Ünsal A, Çakıcı N. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi. 2021;25(86):583-96.
 • Weerasinghe IS, Fernando RL. Students' satisfaction in higher education. Am J Educ Res. 2017;5(5):533-9.
 • Farooq S, Rehman R, Dias JM, Hussain M. Perceptions of nursing students of educational environment at a private undergraduate school of nursing in Karachi. J Pak Med Assoc. 2018;68(2):216-23.
 • Kaya İ, Engin O. Yükseköğretim kurumu içerisinde yer alan bir bölümde kalite iyileştirme sürecine yönelik olarak öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2004;4:218-28.
 • Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Amaç ve Faaliyetler [Internet]. 2021 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://www.hepdak.org.tr/amac-ve-faaliyetler
 • Egelioğlu N, Arslan S, Bakan G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2011;13(1):14-24.
 • Özdelikara A, Babur S. Education Satisfactıon of Nursing Students and Influencing Factors. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016;9(1):2-8.
 • Türk Dil Kurumu. Memnuniyet [Internet]. 2021 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Dhaqane MK, Afrah NA. Satisfaction of students and academic performance in Benadir university. J. educ. pract. 2012;7(24):59–63.
 • Razinkina E, Pankova L, Trostinskaya I, Pozdeeva E, Evseeva L, Tanova A. Student satisfaction as an element of education quality monitoring in innovative higher education institution. Safarik D, Tabunschikov Y, Murgul V, editors. E3S Web of Conferences; 4-8 September 2017; Russia; 2018. s. 1-8.
 • Alqahtani N, Innab A, Bahari G. Virtual Education During COVID-19: Exploring Factors Associated With E-Learning Satisfaction Among Saudi Nursing Students. Nurse Educ. 2021;46(2):E18-22.
 • Elliott KM, Shin D. Student satisfaction: An alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management. 2002;24:197-209.
 • Mbewe M, Mbewe N. Ngoma CM. Factors contributing to students’ satisfaction with direct observation of procedural skills in the school of nursing sciences at the University of Zambia. J Nurs Educ Pract. 2020;10(9):47-56.
 • İkiz AK, Damar M, Özdağoğlu G, Özler C, Arbak Y, Tuncel P, et al. Stratejik planlamanın önemli bir girdisi olarak öğrenci memnuniyetinin ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2017;1:28-40.
 • In’airat HM, Al-kassem HA. Total quality management in higher education: a review. International Journal of Human Resource Studies. 2014;4(3):294-307.
 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz Ş, Akgün E. Determining student satisfaction in a nursing college. Nurse Educ Today. 2005;25:255–62.
 • Karaçay P, Kaya H. Simülasyonla Eğitimde Kullanılan “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği” nin Türkçeye Uyarlanması. F.N. Hem. Derg. 2017;25(2):95-103.
 • Uslu Y, Yavuz van Gıersbergen M. Simülasyona Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi. 2020;7:53-61.
 • Fieger P. Measuring Student Satisfaction From the Student Outcomes Survey. Technical Paper [Internet]. 2012 [Erişim Tarihi 22 Eylül 2021]. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED532394.pdf
 • MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong S. Sample size in factor analysis. Psychol Methods. 1999;4:84-99.
 • Chen HC, Lo HS. Nursing student satisfaction with an associate nursing program. Nurs Educ Perspect. 2015;36(1):27-33.
 • Şavgar C, Orgun F. Öğrenci hemşirelerin entegre eğitim sisteminden memnuniyetlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;34(2):30-43.
 • Yurdugül H. Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Bildiri]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi; 28-30 Eylül 2005; Denizli, Türkiye.
 • Davis LL. Instrument review: getting the most from your panel of experts. Appl Nurs Res. 1992;5(4):194-7.
 • Aktürk Z, Acemoğlu H. Tıbbi araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik. Dicle Tıp Dergisi.2012;39(2):316-9.
 • Orçan F. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi: İlk hangisi kullanılmalı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2018;9(4):413-21.
 • Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186-91.
 • Kelecioğlu H., Göçer Şahin S. Geçmişten günümüze geçerlik. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2014;5(2):1-11.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;40:39-49.
 • Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;30(3):211-6.
 • Esin, N. Veri Toplama Yöntem ve Araçları & Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik ve Geçerliği. İçinde S. Erdoğan, N. Nahcivan, MN, editors. Hemşirelikte Araştırma. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014.
 • Karakoç FY, Dönmez L. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası. 2014;40:39-49.
 • Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian journal of paramedicine. 2010;8(3):1-13.
 • Orçan F. Exploratory and confirmatory factor analysis: which one to use first?. Egit Psikol Olcme Deger Derg. 2018;9(4):414-21.
 • Maskey R, Fei J, Nguyen HO. Use of exploratory factor analysis in maritime research. The Asian journa.l of shipping and logistics. 2018;34(2):91-111.
 • Marshall AP, Fisher MJ, Brammer J, Eustace P, Grech, C, Jones B. et.al.. Assessing psychometric properties of scales: A case study. J Adv Nurs. 2007;59(4):398-406.
 • Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 24. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2010.
 • Erkorkmaz Ü, Etikan İ, Demir O, Özdamar K, Sanisoğlu SY. Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):210-23.
 • Akgül A. Korelasyon analizi. Tıbbi araştırmalarda istatistik analiz teknikleri: SPSS uygulamaları. 2.Baskı. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti; 2003.
 • Tabachnick BG. Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th Edition. New York: Harper & Row; 1995.
 • Boonroungrut C, Oo TT, One K. Exploring Classroom Emotion with Cloud-Based Facial Recognizer in the Chinese Beginning Class: A Preliminary Study. International Journal of Instruction. 2019;12(1):947-58.
 • Espinoza Vegenas M, Sanhueza-Alvarado O, Ramírez-Elizondo N, Sáez-Carrillo KA. Validation of the construct and reliability of an emotional intelligence scale applied to nursing students. Rev Latino-Am. Enfermagem. 2015;23:139-47.
 • Kılıç S. Cronbachs Alpha reliability coefficient. Journal of Mood Disorders. 2016;6:47-8.
 • Aksayan S, Gözüm S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi. 2002;4:9-14
 • Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin NM. Hemşirelikte Araştırma Süreç Uygulama ve Kritik. 4.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2014.
 • Shou Y, Sellbom M, Chen HF. Fundamentals of Measurement in Clinical Psychology. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier;2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aylin BİLGİN> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
0000-0002-1910-2985
Türkiye


Leyla ÖZDEMİR>
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
0000-0002-0057-8027
Türkiye


Fatma USLU ŞAHAN>
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
0000-0001-6451-296X
Türkiye


Ayşe ARIKAN DÖNMEZ>
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
0000-0003-4893-9335
Türkiye


Sevgisun KAPSUCU Bu kişi benim
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
0000-0003-3908-3846
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Bilgin A. , Özdemir L. , Uslu Şahan F. , Arıkan Dönmez A. , Kapsucu S. Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2022; 9(2): 156-166.