Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Covid –19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Bireylerin Yiyecek ve İçecek Tercihleri

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 187 - 214, 15.10.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı, Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra pandemi halini alan Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınının bireylerin beslenme tercihlerindeki tutumlarının belirlenmesidir. Hastalığın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmesinin ardından hükümetler, şehirler arasında giriş çıkış yasakları, hastalığın yoğun olduğu bölgelerde karantinalar, çeşitli etkinliklerin iptali gibi bir takım tedbirler uygulamışlardır. Uygulanan bu tedbirler turizm gibi bünyesinde pek çok sektörü barındıran iş alanlarını olumsuz etkilemiştir. Bireylerin kendilerini hastalık riski oluşturan kalabalık noktalardan izole etmeleri ile birlikte ev dışında gerçekleştirilen yiyecek ve içecek tüketim tutumlarında bir takım değişimler gözlenmiştir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda çalışmada tarama modeli kullanılmış, anket formu aracılığı ile elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bireylerin ev dışında yiyecek ve içecek tüketimi konusunda tedirgin olduğunu, sağlıklı beslenmeye yönelimin arttığını ve pandemi sonrasında günlük rutinlerinde önemli derecede değişim yaşanacağının düşünüldüğünü göstermektedir.

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid – 19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7 – 21.
 • Akarsu, B., Akarsu, B. (2019). Bilimsel Araştırma Tasarımı. İstanbul: Cinus Yayınları.
 • Akpınar, D. D., Türköz, B. K. (2019). Probiyotik – İnsan Bağışıklık Sistemi Etkileşimleri. Food and Health, 5(4), 265 – 280.
 • Aman F, and Masood S. (2020). How Nutrition can help to fight against COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, (36), 121-123.
 • Antunes, R., Frontini, R., Amaro, N., Salvador, R., Matos, R., Morouço, P. and Rebelo-Gonçalves, R. (2020). Exploring Lifestyle Habits, Physical Activity, Anxiety and Basic Psychological Needs in a Sample of Portuguese Adults During COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 4360.
 • Arıkan, R. (2018). Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 97 – 159.
 • Arslan, E., Ercan, S. (2020). Covid – 19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi. Spor Hekimliği Dergisi, 55(2), 188 – 191.
 • Ashby, N. J. (2020). The Impact of the COVID‐19 Pandemic on Unhealthy Eating in Populations with Obesity. Obesity a Research Journal, 1 – 4.
 • Aydın, B., Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid – 19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93 – 115.
 • Baker, S. R. Farrokhnia, R. A., Meyer, S., Pagel, M., Yannelis, C. (2020). How Does Household Spending Respond to an Epidemic? Consumption During The 2020 Covid – 19 Pandemic. National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. 26949, 1 – 35.
 • Baştürk, S., Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 129 – 155. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bracale, R. and Vaccaro, C. M. (2020). Changes in Food Choice Following Restrictive Measures due to Covid-19. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 30, 1423 – 1426.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1 – 360.
 • Caccialanza, R., Laviano, A., Lobascio, F., Montagna, E., Bruno, R., Ludovisi, S., Iacona, I., vd. (2020). Early Nutritional Supplementation in Non-critically Ill Patients Hospitalized for the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Rationale and Feasibility of a Shared Pragmatic Protocol. Nutrition, 1 – 5.
 • Çıltık, N. (2009). İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Demir, M., Günaydın, Y., Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid – 19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences an Education Research, 6(1), 80 – 107.
 • Di Renzo, L., Gualtieri, P., Pivari, F., Soldati, L., Attinà, A., Cinelli, G., Esposito, E., vd. (2020). Eating Habits and Lifestyle Changes During COVID-19 Lockdown: an Italian Survey. Journal of Translational Medicine, 18(1), 1 – 15.
 • Ebrahimpur, M., Payab, M., Sani, M. P. and Larijani, B. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19): 10 Questions and Discussion Points for Diabetes and COVID-19. Advanced Journal of Emergency Medicine, 1 – 4.
 • Ersoy, G. (1989). Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan İlkokul Çocuklarının Yiyecek Seçiminde Televizyon Reklamlarından Etkilenme Durumu. Beslenme ve Diyet, 18(2), 165 – 175.
 • Eskici, G. (2020). Covid – 19 Karantinası: Beslenme, Ağırlık Kontrolü ve Bağışıklığa Yönelik Öneriler. Gündem: Karantinada Ramazan Ayı Beslenme Önerileri” http://sporbilimleri.org.tr/uploads/ 1587400793d844b93930530233.pdf Erişim Tarihi: 12.08.2020.
 • Galanakis, C. M. (2020). The Food Systems in The Era of The Coronavirus (COVID – 19) Pandemic Crisis. Foods, 9(4), 523.
 • Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., Bhattoa, H. P. (2020). Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients, 12(4), 988.
 • Güven, E. (2020). Yalova İlinde Yaşayan Farklı Eğitim ve Gelir Düzeyine Sahip Fertlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliği Bilgisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ.
 • Kalantar-Zadeh, K. and Moore, L. W. (2020). Impact of Nutrition and Diet on COVID-19 Infection and Implications for Kidney Health and Kidney Disease Management. Journal of Renal Nutrition, 30(3), 197 – 181.
 • Kartal, A., Ergin, E., Kanmış, H. D. (2020). Covid – 19 Pandemik Salgın Döneminde Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Önerileri. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 149 – 155.
 • Koh, W. C., Alikhan, M. F., Koh, D., Wong, J. (2020). Containing COVID – 19: Implementation of Early and Moderately Stringent Social Distancing Measures Can Prevent The Need For Large – Scale Lockdowns. Annals of Global Health, 86(1), 1 – 5.
 • Mattioli, A. V., Pinti, M., Farinetti, A. and Nasi, M. (2020). Obesity Risk During Collective Quarantine for the COVID-19 Epidemic. Obesity Medicine, 100263, 1 – 3.
 • Mattioli, A. V., Sciomer, S., Cocchi, C., Maffei, S. and Gallina, S. (2020). Quarantine During COVID-19 Outbreak: Changes in Diet and Physical Activity Increase the Risk of Cardiovascular Disease. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 30, 1409 – 1417.
 • Mehta, V. (2020). The Impact of COVID-19 on the Dietary Habits of Middle-Class Population in Mulund, Mumbai, India. AIJR Preprints, 1 – 10.
 • Muscogiuri, G., Barrea, L., Savatano, S., Colao, A. (2020). Nutritional Recommendations for Covid – 19 Quarantine. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 850 – 851.
 • Muslu, M., Ersü, D. Ö. (2020). Yeni Koronavirüs (SARS – CoV – 2/COVID – 19) Pandemisi Sırasında Beslenme Tedavisi ve Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1 – 10.
 • Naja, F., Hamadah, R. (2020). Nutiriton Amid The COVID – 19 Pandemic: A Multi – Level Frame Work for Action. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 1117 – 1121.
 • Ongan, D., Songür Bozdağ, A. N., Ayar, Ç. (2020). Covid – 19 Salgını Sürecinde Besin Tedariği ve Güvencesi(zliği). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 215 – 220.
 • Panfili, F. M., Roversi, M., D’Argenio, P., Rossi, P., Cappa, M. and Fintini, D. (2020). Possible Role of Vitamin D in Covid-19 Infection in Pediatric Population. Journal of Endocrinological Investigation, 1– 9.
 • Romano, L., Bilotta, F., Dauri, M., Macheda, S., Pujia, A., De Santis, G. L., De Lorenzo, A., vd. (2020). Short Report–Medical Nutrition Therapy for Critically Ill Patients with COVID-19. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(7), 4035 – 4039. Ruiz – Roso, M. B., de Carvalho Padilha, P., Mantilla – Escalante, D. C., vd. (2020). Covid – 19 Confinement and Changes of Adolescant’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brasil. Nutritients, 12(6), 1807.
 • SdS, R., Chen, A. C. R. and Chen, J. R. (2020). COVID-19: Does Lifestyle Intervention Improve the Course of The Disease? A Case Series and Literature Review. Research Square, 1 – 16.
 • Şen, M. A. (2020). Koronavirüs (Covid – 19) Salgınının Türkiye’deki Yemek Firmalarında Oluşturduğu Etkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 89 – 100.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Durum Raporu. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir Erişim Tarihi: 12.08.2020.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ. (2019). Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256 – 274.
 • Topuz, H. Ş. (2020). Covid – 19 Enfeksiyonunda Beslenme. Medical Research Reports, 3(Özel Sayı): 176 – 180.
 • Xu, Y., Li, Z. X., Yu, W. J., Liu, Z., He, X. Y., Ma, Y., Chen, J., vd. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Willingness to Adopt Healthy Sietary Habits in China, Research Square, 1 – 22.

Food and Drink Preferences of Individuals in The Process of Normalizing The Covid- 19 Epidemic

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 187 - 214, 15.10.2021

Öz

The purpose of this study is to determine the attitudes of individuals for their dietary preferences of Covid-2019 (new coronavirus) epidemic, which emerged in December 2019 and became a pandemic after a very short time. After it had been declared as a pandemic by World Health Organization (WHO), governments started to take precautions such as prohibition of entries between cities, quarantines in the places where the disease was intense and cancellation of different activities. These measures implemented have unfavourably affected many business areas such as tourism that includes many other sectors, as well. A set of changes have been observed in the attitudes of food and beverage consumption outside the houses as people isolated themselves from crowded points where the disease may pose a risk. In parallel with this determined aim, scanning model was used in the study, and the data obtained with the questionnaire by means of statistical package program was analysed. The results of the study show that individuals are anxious about food and beverage consumption outside the house, tendency to healthy diet has increased and there will be a significant alteration in their daily routines after the pandemic.

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid – 19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7 – 21.
 • Akarsu, B., Akarsu, B. (2019). Bilimsel Araştırma Tasarımı. İstanbul: Cinus Yayınları.
 • Akpınar, D. D., Türköz, B. K. (2019). Probiyotik – İnsan Bağışıklık Sistemi Etkileşimleri. Food and Health, 5(4), 265 – 280.
 • Aman F, and Masood S. (2020). How Nutrition can help to fight against COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, (36), 121-123.
 • Antunes, R., Frontini, R., Amaro, N., Salvador, R., Matos, R., Morouço, P. and Rebelo-Gonçalves, R. (2020). Exploring Lifestyle Habits, Physical Activity, Anxiety and Basic Psychological Needs in a Sample of Portuguese Adults During COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 4360.
 • Arıkan, R. (2018). Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 97 – 159.
 • Arslan, E., Ercan, S. (2020). Covid – 19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi. Spor Hekimliği Dergisi, 55(2), 188 – 191.
 • Ashby, N. J. (2020). The Impact of the COVID‐19 Pandemic on Unhealthy Eating in Populations with Obesity. Obesity a Research Journal, 1 – 4.
 • Aydın, B., Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid – 19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93 – 115.
 • Baker, S. R. Farrokhnia, R. A., Meyer, S., Pagel, M., Yannelis, C. (2020). How Does Household Spending Respond to an Epidemic? Consumption During The 2020 Covid – 19 Pandemic. National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. 26949, 1 – 35.
 • Baştürk, S., Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 129 – 155. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bracale, R. and Vaccaro, C. M. (2020). Changes in Food Choice Following Restrictive Measures due to Covid-19. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 30, 1423 – 1426.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1 – 360.
 • Caccialanza, R., Laviano, A., Lobascio, F., Montagna, E., Bruno, R., Ludovisi, S., Iacona, I., vd. (2020). Early Nutritional Supplementation in Non-critically Ill Patients Hospitalized for the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Rationale and Feasibility of a Shared Pragmatic Protocol. Nutrition, 1 – 5.
 • Çıltık, N. (2009). İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Demir, M., Günaydın, Y., Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid – 19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences an Education Research, 6(1), 80 – 107.
 • Di Renzo, L., Gualtieri, P., Pivari, F., Soldati, L., Attinà, A., Cinelli, G., Esposito, E., vd. (2020). Eating Habits and Lifestyle Changes During COVID-19 Lockdown: an Italian Survey. Journal of Translational Medicine, 18(1), 1 – 15.
 • Ebrahimpur, M., Payab, M., Sani, M. P. and Larijani, B. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19): 10 Questions and Discussion Points for Diabetes and COVID-19. Advanced Journal of Emergency Medicine, 1 – 4.
 • Ersoy, G. (1989). Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan İlkokul Çocuklarının Yiyecek Seçiminde Televizyon Reklamlarından Etkilenme Durumu. Beslenme ve Diyet, 18(2), 165 – 175.
 • Eskici, G. (2020). Covid – 19 Karantinası: Beslenme, Ağırlık Kontrolü ve Bağışıklığa Yönelik Öneriler. Gündem: Karantinada Ramazan Ayı Beslenme Önerileri” http://sporbilimleri.org.tr/uploads/ 1587400793d844b93930530233.pdf Erişim Tarihi: 12.08.2020.
 • Galanakis, C. M. (2020). The Food Systems in The Era of The Coronavirus (COVID – 19) Pandemic Crisis. Foods, 9(4), 523.
 • Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., Bhattoa, H. P. (2020). Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients, 12(4), 988.
 • Güven, E. (2020). Yalova İlinde Yaşayan Farklı Eğitim ve Gelir Düzeyine Sahip Fertlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliği Bilgisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ.
 • Kalantar-Zadeh, K. and Moore, L. W. (2020). Impact of Nutrition and Diet on COVID-19 Infection and Implications for Kidney Health and Kidney Disease Management. Journal of Renal Nutrition, 30(3), 197 – 181.
 • Kartal, A., Ergin, E., Kanmış, H. D. (2020). Covid – 19 Pandemik Salgın Döneminde Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Önerileri. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 149 – 155.
 • Koh, W. C., Alikhan, M. F., Koh, D., Wong, J. (2020). Containing COVID – 19: Implementation of Early and Moderately Stringent Social Distancing Measures Can Prevent The Need For Large – Scale Lockdowns. Annals of Global Health, 86(1), 1 – 5.
 • Mattioli, A. V., Pinti, M., Farinetti, A. and Nasi, M. (2020). Obesity Risk During Collective Quarantine for the COVID-19 Epidemic. Obesity Medicine, 100263, 1 – 3.
 • Mattioli, A. V., Sciomer, S., Cocchi, C., Maffei, S. and Gallina, S. (2020). Quarantine During COVID-19 Outbreak: Changes in Diet and Physical Activity Increase the Risk of Cardiovascular Disease. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 30, 1409 – 1417.
 • Mehta, V. (2020). The Impact of COVID-19 on the Dietary Habits of Middle-Class Population in Mulund, Mumbai, India. AIJR Preprints, 1 – 10.
 • Muscogiuri, G., Barrea, L., Savatano, S., Colao, A. (2020). Nutritional Recommendations for Covid – 19 Quarantine. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 850 – 851.
 • Muslu, M., Ersü, D. Ö. (2020). Yeni Koronavirüs (SARS – CoV – 2/COVID – 19) Pandemisi Sırasında Beslenme Tedavisi ve Önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1 – 10.
 • Naja, F., Hamadah, R. (2020). Nutiriton Amid The COVID – 19 Pandemic: A Multi – Level Frame Work for Action. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 1117 – 1121.
 • Ongan, D., Songür Bozdağ, A. N., Ayar, Ç. (2020). Covid – 19 Salgını Sürecinde Besin Tedariği ve Güvencesi(zliği). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 215 – 220.
 • Panfili, F. M., Roversi, M., D’Argenio, P., Rossi, P., Cappa, M. and Fintini, D. (2020). Possible Role of Vitamin D in Covid-19 Infection in Pediatric Population. Journal of Endocrinological Investigation, 1– 9.
 • Romano, L., Bilotta, F., Dauri, M., Macheda, S., Pujia, A., De Santis, G. L., De Lorenzo, A., vd. (2020). Short Report–Medical Nutrition Therapy for Critically Ill Patients with COVID-19. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(7), 4035 – 4039. Ruiz – Roso, M. B., de Carvalho Padilha, P., Mantilla – Escalante, D. C., vd. (2020). Covid – 19 Confinement and Changes of Adolescant’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brasil. Nutritients, 12(6), 1807.
 • SdS, R., Chen, A. C. R. and Chen, J. R. (2020). COVID-19: Does Lifestyle Intervention Improve the Course of The Disease? A Case Series and Literature Review. Research Square, 1 – 16.
 • Şen, M. A. (2020). Koronavirüs (Covid – 19) Salgınının Türkiye’deki Yemek Firmalarında Oluşturduğu Etkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 89 – 100.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Durum Raporu. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir Erişim Tarihi: 12.08.2020.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ. (2019). Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256 – 274.
 • Topuz, H. Ş. (2020). Covid – 19 Enfeksiyonunda Beslenme. Medical Research Reports, 3(Özel Sayı): 176 – 180.
 • Xu, Y., Li, Z. X., Yu, W. J., Liu, Z., He, X. Y., Ma, Y., Chen, J., vd. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Willingness to Adopt Healthy Sietary Habits in China, Research Square, 1 – 22.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra Akar Şahingöz 0000-0001-6727-5277

Batuhan Öztürk 0000-0003-4951-0469

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akar Şahingöz, S., & Öztürk, B. (2021). Covid –19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Bireylerin Yiyecek ve İçecek Tercihleri. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 187-214.