Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IN ENHANCEMENT OF WOMEN EMPLOYMENT AN ALTERNATİVEEVOLUTION: WORK AT HOME

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 43 - 61, 01.06.2014

Öz

An important element of sustainable development, woman labor is unable to participate in the labor market, particularly in developing countries, due to various reasons lead by cultural factors, differences in the human capital level and public policies that regulate/affect the position of women in labor markets. The basic setup of the study is constituted by making various assignments regarding the position the woman labor have within the working life. The argument whether the home based teleworking method (telework at home) that has come to the fore with the development of the computer and communication technologies provide employment opportunities for the woman provide who prefer to work at home in order to work in an accessible and unhindered work environment without being exposed to prejudgments and discriminatory behaviors is questioned with this study. Telework at home is a way of telework that the employee does all the work at home and delivers to the employer by means of telephone, fax, e-mail and is a substantial initiative for the employment since of the woman it eliminates the need to be mobile.

Kaynakça

 • ABDEL-WAHABAhmedGad (2007) “Employees’ attitudestowardsTelecommuting. An Empiricalİnvestigation in theEgyptianGovernorate of Dakahlia”, Behaviour& Information Technology, Vol. 26, No. 5, pp. 367-375.
 • ALKAN MEŞHUR, Filiz H. (2006) “Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma: Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Konya.
 • ALKAN MEŞHUR, Filiz H. (2007) “Geleceğin Çalışma Biçimi Tele Çalışmaya İlişkin Yaklaşımlar”, Akademik Bilişim 07-09 Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, ss.265-272.
 • Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı, “Avrupa Birliği’nde Tele Çalışma”, Yönetici Özeti, BÉLANGER France (1999) “Workers' PropensitytoTelecommute: An EmpiricalStudy”,Information & Management, Volume: 35, Issue: 3, 1999, pp. 139-153.
 • BLAU, David. M.,&. ROBINS, Philip K (1988) Child-Care Costs and Family Labor Supply, The Review of Economics and Statistics, 70 (3), 374-381.
 • BLAU, David. M.,&. ROBINS, Philip K. (2013). FemaleLaborSupply: Why is the US FallingBehind?,IZA DiscussionPaper Series,7140, 1-21.
 • COOPER Richard C. (1996) “Telecommuting: theGood, theBadandtheParticulars”, Supervision, Volume:57, pp.10-12.
 • DEMİRCİOĞLU A. Murat ve ENGİN Murat (2002) Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2002-52, İstanbul.
 • GOUGH Jan “Güney Avrupa’da Sosyal Yardım” (2008) Sosyal Politika Yazıları, 3.b., Der: Ayşe BUĞRA ve Çağlar KEYDER, İletişim Yayınları, , İstanbul, ss. 231-260.
 • HARPAZ Itzhak (2002) “AdvantagesandDisadvantages of Telecommutingfortheİndividual, OrganizationandSociety” , WorkStudy, Wolume:51, Number: 2, 2002, pp. 74 - 80.
 • ILO http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html (20. 10.2013) KANDEMİR Murat (2011) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, Legal Yayınları, İstanbul.
 • KAYALAR Murat (1997) “Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatının Kalitesini Arttırmasındaki Etkileri ve Bir Uygulama”, ”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta.
 • KIZILGÖL AYVAZ Özlem (2012) Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 88-101.
 • KUZGUN İnci (2009) “Türkiye’de Özürlülerin Ücret Karşılığı İstihdamını Belirleyen Değişkenler ve Öneriler”, Journal of Yasar University, Cilt: 4, Sayı: 15, ss. 2451-2466.
 • ÖZBAY,Ferhunde. (1994).Women'sLabor in Ruraland Urban Settings, Symposium on GenderandSociety, 8(1-2), 1-17.
 • ÖZER, Mustafa &BİÇERLİ, Kemal (2003). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(1), 55-85.
 • PINHAS Mordo Murat (2007) Sosyal Politika Boyutunda Avrupa Birliği’nde Esnek Çalışma, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul.
 • POWELL, Lisa M. (2002) “JointLaborSupplyandChildcareChoiceDecisions of MarriedMothers”, TheJournal of Human Resources, 3(1), 106-128.
 • RIBAR, David C., (1992) “Child CareandLaborSupply of MarriedWomenReduced Form Evidence” TheJournal of Human Resources, Vol. 27, No. 1, pp:134-165.
 • SELAMOĞLU, Ahmet (2002). Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4,( 2002/2), 33-63.
 • SOYSAL Tamer (2006) “Tele Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 9, ss. 133-165.
 • ŞENGÜL, Seda & KIRAL, Gülsen (2006) “Türkiye’de Kadının İşgücü Pazarına Katılım ve Doğurganlık Kararları”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20, (1),1-17.
 • TAN Gizem (2007)“Atipik Çalışma Sözleşmelerinden Evde Çalışma ve Tele Çalışma” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • TATEJane (1995) “Home Working in TheEurepeonUnion. EurepeonCommission. Directorate-General forEmployment, IndustrialRelationsandSocialAffairs”, Report of TheAdhocWorkingGroup, Lüxembourg, Belgium.
 • Telework: Recruitment, RetentionandJobs, http://www.ivc.ca/jobs/index.html , (12. 04. 2012). TİSK (1999) Çalışma Hayatında Esneklik, TİSK Yayınları, Yayın No :190, Ankara.
 • TOKOL Aysen (2003) “Tele Çalışma Geleceğin Çalışma Şekli Olabilir mi?”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, 2003, http://www.isguc.org/index.php?lg=eng&p=article&id=18&cilt=5&sayi=1&yil=2003, (30. 11.2011).
 • TOPCUK Yılmaz (2006) “Esnek Çalışma ve Esnek Çalışanların Sosyal Güvenliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • TOZLU Emine (2011) “Genel Olarak Esnek Çalışma Sistemleri ve Tele Çalışma ve Sıkıştırılmış İş Haftasının Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi VizyonerDergisi , Cilt:3, Sayı: 5, ss. 99-116.
 • TUİK (2012) Hanehalkı İşgücü Anketi WALDFOGEL, Jane (1998) “ Understanding the éFamily Gap” in Pay for Women with Children” The Journal of Economic Perspectives, Vol.12, No.1, pp:137-156.
 • Work At Home/Telework as a ReasonableAccommodation, http://www.eeoc.gov/facts/telework.html, (14. 03. 2012).
 • YAVUZ Arif (1998) Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitabevi, Ankara. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/961/tr/1/EF09961TR.pdf , (30. 11.2011).

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMADA ALTERNATIF BIR DEGERLENDIRME: EVDE ÇALIŞMA

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2, 43 - 61, 01.06.2014

Öz

Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir unsur olan kadın işgücü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde temelde kültürel faktörler, beşeri sermaye düzeyindeki farklılıklar ve kadınların emek piyasalarındaki konumlarını düzenleyen/etkileyen kamu politikaları gibi çeşitli nedenlerden dolayı emek piyasasına yeteri düzeyde katılamamaktadır. Çalışmayla; bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile gündeme gelen ev esaslı tele çalışma (evde tele çalışma) yönteminin, evde çalışmayı tercih eden kadın işgücüne; erişilebilir ve engelsiz bir çalışma ortamında önyargı ve ayrımcı davranışlara maruz kalmadan istihdam fırsatı sunduğu argümanı sorgulanmaktadır. Evde tele çalışma çalışanın, tüm işlerini evden yaparak, telefon, faks, elektronik posta aracılığı ile işverene ilettiği tele çalışma şeklidir ve hareketlilik ihtiyacını ortadan kaldırdığından kadın işgücü için önemli bir açılımdır. 

Kaynakça

 • ABDEL-WAHABAhmedGad (2007) “Employees’ attitudestowardsTelecommuting. An Empiricalİnvestigation in theEgyptianGovernorate of Dakahlia”, Behaviour& Information Technology, Vol. 26, No. 5, pp. 367-375.
 • ALKAN MEŞHUR, Filiz H. (2006) “Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma: Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Konya.
 • ALKAN MEŞHUR, Filiz H. (2007) “Geleceğin Çalışma Biçimi Tele Çalışmaya İlişkin Yaklaşımlar”, Akademik Bilişim 07-09 Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, ss.265-272.
 • Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı, “Avrupa Birliği’nde Tele Çalışma”, Yönetici Özeti, BÉLANGER France (1999) “Workers' PropensitytoTelecommute: An EmpiricalStudy”,Information & Management, Volume: 35, Issue: 3, 1999, pp. 139-153.
 • BLAU, David. M.,&. ROBINS, Philip K (1988) Child-Care Costs and Family Labor Supply, The Review of Economics and Statistics, 70 (3), 374-381.
 • BLAU, David. M.,&. ROBINS, Philip K. (2013). FemaleLaborSupply: Why is the US FallingBehind?,IZA DiscussionPaper Series,7140, 1-21.
 • COOPER Richard C. (1996) “Telecommuting: theGood, theBadandtheParticulars”, Supervision, Volume:57, pp.10-12.
 • DEMİRCİOĞLU A. Murat ve ENGİN Murat (2002) Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2002-52, İstanbul.
 • GOUGH Jan “Güney Avrupa’da Sosyal Yardım” (2008) Sosyal Politika Yazıları, 3.b., Der: Ayşe BUĞRA ve Çağlar KEYDER, İletişim Yayınları, , İstanbul, ss. 231-260.
 • HARPAZ Itzhak (2002) “AdvantagesandDisadvantages of Telecommutingfortheİndividual, OrganizationandSociety” , WorkStudy, Wolume:51, Number: 2, 2002, pp. 74 - 80.
 • ILO http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html (20. 10.2013) KANDEMİR Murat (2011) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, Legal Yayınları, İstanbul.
 • KAYALAR Murat (1997) “Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatının Kalitesini Arttırmasındaki Etkileri ve Bir Uygulama”, ”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta.
 • KIZILGÖL AYVAZ Özlem (2012) Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 88-101.
 • KUZGUN İnci (2009) “Türkiye’de Özürlülerin Ücret Karşılığı İstihdamını Belirleyen Değişkenler ve Öneriler”, Journal of Yasar University, Cilt: 4, Sayı: 15, ss. 2451-2466.
 • ÖZBAY,Ferhunde. (1994).Women'sLabor in Ruraland Urban Settings, Symposium on GenderandSociety, 8(1-2), 1-17.
 • ÖZER, Mustafa &BİÇERLİ, Kemal (2003). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(1), 55-85.
 • PINHAS Mordo Murat (2007) Sosyal Politika Boyutunda Avrupa Birliği’nde Esnek Çalışma, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul.
 • POWELL, Lisa M. (2002) “JointLaborSupplyandChildcareChoiceDecisions of MarriedMothers”, TheJournal of Human Resources, 3(1), 106-128.
 • RIBAR, David C., (1992) “Child CareandLaborSupply of MarriedWomenReduced Form Evidence” TheJournal of Human Resources, Vol. 27, No. 1, pp:134-165.
 • SELAMOĞLU, Ahmet (2002). Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4,( 2002/2), 33-63.
 • SOYSAL Tamer (2006) “Tele Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 9, ss. 133-165.
 • ŞENGÜL, Seda & KIRAL, Gülsen (2006) “Türkiye’de Kadının İşgücü Pazarına Katılım ve Doğurganlık Kararları”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20, (1),1-17.
 • TAN Gizem (2007)“Atipik Çalışma Sözleşmelerinden Evde Çalışma ve Tele Çalışma” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • TATEJane (1995) “Home Working in TheEurepeonUnion. EurepeonCommission. Directorate-General forEmployment, IndustrialRelationsandSocialAffairs”, Report of TheAdhocWorkingGroup, Lüxembourg, Belgium.
 • Telework: Recruitment, RetentionandJobs, http://www.ivc.ca/jobs/index.html , (12. 04. 2012). TİSK (1999) Çalışma Hayatında Esneklik, TİSK Yayınları, Yayın No :190, Ankara.
 • TOKOL Aysen (2003) “Tele Çalışma Geleceğin Çalışma Şekli Olabilir mi?”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, 2003, http://www.isguc.org/index.php?lg=eng&p=article&id=18&cilt=5&sayi=1&yil=2003, (30. 11.2011).
 • TOPCUK Yılmaz (2006) “Esnek Çalışma ve Esnek Çalışanların Sosyal Güvenliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • TOZLU Emine (2011) “Genel Olarak Esnek Çalışma Sistemleri ve Tele Çalışma ve Sıkıştırılmış İş Haftasının Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi VizyonerDergisi , Cilt:3, Sayı: 5, ss. 99-116.
 • TUİK (2012) Hanehalkı İşgücü Anketi WALDFOGEL, Jane (1998) “ Understanding the éFamily Gap” in Pay for Women with Children” The Journal of Economic Perspectives, Vol.12, No.1, pp:137-156.
 • Work At Home/Telework as a ReasonableAccommodation, http://www.eeoc.gov/facts/telework.html, (14. 03. 2012).
 • YAVUZ Arif (1998) Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitabevi, Ankara. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/961/tr/1/EF09961TR.pdf , (30. 11.2011).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sanem BERKÜN> (Sorumlu Yazar)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Nur DİLBAZ ALACAHAN>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


Ruya ATAKLI YAVUZ Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2014
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Berkün, S. , Dilbaz Alacahan, N. & Ataklı Yavuz, R. (2014). KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMADA ALTERNATIF BIR DEGERLENDIRME: EVDE ÇALIŞMA . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (2) , 43-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36920/422422Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org