Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 116 - 128 2019-06-27

Effects of Organisation Culture on Organisational Cynism: Comparing The Public and Private Hospitals
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİLERİ: KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Esendal GÜLEÇ [1] , İbrahim Halil CANKUL [2] , Süreyya YILMAZ [3]


The health sector is a sector in which services for human life are offered continuously under all conditions. The concept of organizational culture is of great importance among the factors that directly affect the individual productivity of employees in the business world such as performance, belonging and job satisfaction. Regardless of their title, those working in this sector; It has an intensive workload in which the negative factors directly related to human life are examined and continuous improvement efforts are shown. This study, which is conducted in order to determine the cynicism effect of organizational culture in health sector and to compare these effects between public hospitals and private hospitals, consists of two parts. In the first part, the concept of organizational culture and the relation of organizational culture with various variables, the concept of organizational cynicism and the dimensions of cynicism are explained. In the second part of the study, data from Public and Private Hospital employees were collected from the literature by means of appropriate surveys.  The data obtained were analyzed by IBM SPSS 22.0 program and the hypotheses developed were tested. As a result of the study, it was found that there was a significant and negative relationship between organizational culture and organizational cynicism.  When the perception of organizational cynicism in public hospitals and the perception of organizational cynicism in private hospitals are compared, it is concluded that there is a difference between the two groups but this is not a significant difference. Whether the public or private sector, the organization manager to ensure the unity of purpose in the members of the organization and to prevent the attitudes and behaviors such as cynicism; establish a strong organizational culture.

Sağlık sektörü insan hayatına yönelik hizmetlerin, tüm koşullarda kesintisiz olarak sunulduğu bir sektördür. İş dünyasında çalışanların performans, aidiyet, iş doyumu gibi bireysel verimlerine doğrudan etki eden faktörler arasında örgüt kültürü kavramının önemi büyüktür. Unvanı her ne olursa olsun bu sektörde çalışanlar;  insan hayatı ile doğrudan ilişkili olumsuz faktörlerin incelendiği ve sürekli iyileştirme çabalarının gösterildiği yoğun iş yüküne sahiptir. Sağlık sektöründe örgüt kültürünün sinizme etkisinin belirlenmesi ve belirlenen bu etkilerin kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında kıyaslanmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde örgüt kültürü kavramı ve örgüt kültürünün çeşitli değişkenlerle ilişkisi,  örgütsel sinizm kavramı ve sinizmin boyutları açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise literatürden elde edilen,  çalışmanın amacına uygun anketler yoluyla Kamu ve Özel Hastane çalışanlarından veri toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 programı ile analiz edilerek ve konu ile ilgili geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda örgüt kültürü ve örgütsel sinizm arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu hastanelerinde yaşanan örgütsel sinizm algısı ile özel hastanelerde yaşanan örgütsel sinizm algısı karşılaştırıldığında,  iki grup arasında fark olduğu fakat bunun anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kamu ya da özel sektör olması fark etmez örgüt üyelerinde amaç birlikteliğinin sağlanması ve sinizm türünde tutum ve davranışların önüne geçilebilmesi için örgüt yöneticisi; güçlü bir örgüt kültürü oluşturmalıdır.

 • A. Neale, Organizational Behavior Management Challeg, The Dryden Pres, USA, 1990, s.198.Berberoğlu,G., Akman, G. “Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013
 • Başaran,S., “Hastanelerde Örgüt Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi, (İzmir
 • Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği)” Beykent Üniversitesi, Y. L.Tezi, İstanbul, 2014; Gregory B Northcraft, Margaret
 • Besler,S., Tonus Z., “Örgüt Kültürü”, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S:2, Eskişehir, 1999, s.38.
 • Efeoğlu, İ.E., İplik, E., “Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 2011, Sayfa 343-360
 • Eren, E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 8. Basım, İstanbul, 2004.
 • Eren, E., Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayıncılık, 12. Baskı, İstanbul, 2010, s.554
 • Erkutlu, H., “Örgütsel Politika Algısı Ve Psikolojik İyi Olma İlişkisi Üzerinde Birey-Örgüt Değer Uyumunun Düzenleyici Etkisi”, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, 2014
 • Fındık, M., Eryeşil, K., “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye
 • Kart, M.,E., Örgütsel Sinizm: Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji, Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2015, s.74
 • Öcal,H., Gümüştekin, G. E., Çağ, A., “Yöneticilerin Otantik Liderlik Düzeylerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 2012, ss. 276-281.
 • Özdemir S., Eğitimde Örgütsel Yenileşme, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2000.
 • Özler, D., Atalay, C., “A Research To Determine The Relationship Between Organizational Cynicism And Burnout Levels Of Employees In Health Sector”, Business an Management Review, 1(4), ss.26-38, 2011, ISSN: 2047-0398, 2011
 • Suche, S.J., Badaracco, J.L., Bell, D., Goldberg L., Henderson, R., Kaplan, R., Pozen, R., Reiling, H.B., Rose, C., Sandra J. “Leadership And Corporate Accountability” Harvard Business School, 2011
 • Terzi, A. R., Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000, ss. 43
 • Ulutürk, Ş., “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. L. Tezi, İstanbul, 2016.
 • Yazıcıoğlu, Y.,Erdoğan, S., SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay
 • Yayıncılık, Ankara, 2004, s.50
 • Yeşilkayalı F., Kılıç B., “İzmir İli Kamu Sağlığı Yöneticilerinin Liderlik Davranışları”, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2012.
 • dahiliweb.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/kurumlar.asp?lc=0&kk=0, erişim tarihi: 23.12.2016
 • uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/1/sosyal-bilimler-dergisi erişim tarihi:01.04.2019
 • WHO World Health Report 2006
 • www.sbn.gov.tr/icerik.aspx?id=116 erişim tarihi:07.04.2017
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0753-3048
Yazar: Esendal GÜLEÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Halil CANKUL
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Süreyya YILMAZ
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 20 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2019

APA Güleç, E , Cankul, İ , Yılmaz, S . (2019). ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİLERİ: KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN KARŞILAŞTIRILMASI . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 5 (2) , 116-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/43033/556045