Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Öğretim Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime Uygunluğunun İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 1, 24 - 36, 31.01.2021

Öz

Uzaktan eğitim, öğretme ve öğrenme süreçlerinin teknoloji ve bilginin yapılandırılmış bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirildiği eğitim şeklidir. Dünya genelinde yaşanmakta olan ve gündelik hayata dair hemen her eylemin değiştirilmesini zorunlu kılan COVID-19 pandemisi, eğitimin de şeklini değiştirerek uzaktan eğitime hızlı bir geçiş olmasına neden olmuştur. Bu çalışmada ülkemizde de uzaktan eğitim süreçleri aracılığıyla uygulanmasına devam eden ilkokul öğretim programlarından bazılarının (hayat bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, matematik, fen bilimleri) uzaktan eğitime uygunluklarının incelenerek öğretim programlarının ve uzaktan eğitim süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma desenine göre yürütülmüş olan bu çalışma bir durum çalışması örneğidir. Çalışmada öğretim programları doküman incelemesi tekniğinden yararlanılarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğretim programlarda yer alan kazanımların çok büyük çoğunluğu uzaktan eğitime uyarlanabilir nitelikte olmakla birlikte uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kaybı yaşamamaları için belirlenen bazı kazanımların gözden geçirilerek düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretim programlarında uzaktan eğitimi işaret eden birtakım unsurlara ve kazanımlara yer verilmiş olmasına rağmen bu kazanımlar için yapılabilecek örnek yaşantılara ve değerlendirme etkinliklere yer verilmemiş olmasının programlardan uzaktan eğitim süreçlerinde istenilen verimlilikte faydalanılabilmesine engel oluşturulabileceği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Adıyaman, Z., & Müdürlüğü, M. E. T. G. (2001). Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi. The Turkish Online Journal Of Educational Technology Tojet, 1(11), 92-97.
 • Adnan, M., & Anwar, K, (2020). Online Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1), 45-51
 • Al, U., & Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9(1), 23-28.
 • Bowen, Glenn A., (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2, pp. 27-40. DOI 10.3316/QRJ0902027.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Chang, G. C., & Yano, S. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures.
 • Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: SAGE Publications.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282.
 • Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. EDUCAUSE Quarterly, 4. https:// er.educause.edu/articles/2008/11/asynchronous-and-synchronouselearning
 • İbicioğlu, H. ve Antalyalı, Ö. L. (2005). Uzaktan Eğitimin Başarısında imkan Algı Motivasyon Ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.
 • Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. London and New York: Routledge.
 • Keskin, M., & Derya, Ö.. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kim, J. (2020). Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52(2), 145-158.
 • Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational practice? An investigation into what educators think as to online learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (3), 214-222.
 • Lall, S., & Singh, N. (2020). COVID-19: Unmasking the new face of education. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(SPL1), 48-53.
 • Olt, P. A. (2018). Virtually there: Distant freshmen blended in classes through synchronous online education. Innovative Higher Education, 43(5), 381-395.
 • Özden, M. Y. (2004). Türkiye 2. Bilişim Şurası Eğitim Çalışma Grubu Taslak Rapor. http://guide.ceit.metu.edu.tr/tbs/EgitimCalismaGrubuTaslakRaporuMYO.pdf adresinden 21.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486.
 • Tseng, J. J., Cheng, Y. S., & Yeh, H. N. (2019). How pre-service English teachers enact TPACK in the context of web-conferencing teaching: A design thinking approach. Computers & Education, 128, 171-182.
 • MEB, (2018). Hayat bilgisi dersi 1,2 ve 3. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara.
 • MEB, (2018). Matematik dersi 1-8. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara.
 • MEB, (2018). Fen bilimleri dersi 3-8. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara.
 • MEB, (2018). Sosyal Bilgiler dersi 4-8. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara.
 • MEB, (2019). Türkçe dersi 1-8. sınıflar öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ankara.
 • MEB,2020.http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr adresinden 23.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage publications.
 • OECD,1.Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and teachers in supporting students during the COVID-19 crisishttps://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-learning-when-schools-are-closed
 • OECD,2. Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544 8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration
 • Özer,M. (2020). Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Sun, L., Tang, Y., & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. Nature Materials, 19(6), 687-687.
 • UNESCO. (2020ı). COVID-19:10 Recommendations to plan distance learning solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%20 13%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4.
 • Moore, M. G. (Ed.). (2013). Handbook of distance education. Routledge.
 • Wedemeyer, C. (1981). Learning at the back door. Reflections on non-traditional learning in the lifespan. Madison: University of Wisconsin.
 • Yeşil, Y. (2017). Türkiye'de Mesleki Eğitimin Gelişimi Açısından Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Önemi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22(3).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Seda KOÇ
NAMIK KEMAL UNIVERSITY
0000-0003-1656-8808
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Koç, E. S. (2021). İlkokul Öğretim Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime Uygunluğunun İncelenmesi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (1) , 24-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/59568/846418Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org