Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Nasıl Bir Uzaktan Eğitim? 1 Yılın Sonunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 13 - 26, 30.06.2021

Öz

Uzaktan eğitim, eğitim bilimleri alan yazınında uzun zamandan beri var olan bir kavramdır. Bundan 1 yıl öncesine kadar uzaktan eğitimden çoğunlukla eğitim süreçlerinden yararlanan birey sayısını arttırabilmek ve bu desteklemek amacıyla uygulanmaktaydı. Bugün ise devam etmekte olan ve eğitim dahil olmak üzere pek çok zorunlu hizmetin normale dönmesini engelleyen COVID-19 pandemisi nedeniyle okul öncesinden yüksek öğretime, örgün eğitimden yaygın eğitime eğitim uygulamalarının neredeyse tamamında kullanılan eğitim şekli uzaktan eğitim olmuştur. Diğer bir ifade ile uzaktan eğitim, eğitim süreçlerini tek başına yürütmek zorunda kalmış; yüz yüze eğitim süreçlerinde gerçekleştirilen uygulamaların tamamının sürdürülmesi adına önemli bir sorumluluğu üstlenmiştir. Bu kritik sorumluluğun yerine getirilebilmesi uzaktan eğitim süreçlerinin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle gerçekleştirilen uygulamaların gözden geçirilerek varsa geliştirmeye açık yönlerinin geliştirilebilmesi eğitim paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada ülkemizde son 1 yıl içinde paydaş görüşleri doğrultusunda yapılmış bazı çalışma sonuçlarından yararlanılarak uzaktan eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • AECT, 2021. The Association for Educational Communications and Technology, http://members.aect.org/edtech/ed1/13/13-02.html Erişim Tarihi: 01.03.2021
 • Akkoyunlu, B., & YILMAZ, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 9-18.
 • Aksoğan, M. (2020). Opinions of Students About Distance Education in the Pandemi Process. NATURENGS, 1-9.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). Digital Compass Learning: Distance Education Enrollment Report 2017. Babson survey research group.
 • Aras, E & Karakaya, Y.E. (2020). Spor Eğitimi Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personelin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 1-12.
 • Arat, T., ve Bakan, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim Ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 365, 14(1-2).
 • Ateş, V. (2010). Gazi üniversitesi uzaktan eğitim programlarında kullanılmakta olan öğrenme yönetim sisteminin ders verenler açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.
 • Atılgan, B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(6), 396-406.
 • Ayas, A.P. (2005). Kavram öğrenimi, S. Çepni (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (65-91), Ankara: PegamA Yayıncılık
 • Aydemir, M. (2018). Uzaktan Eğitim Program, Ders ve Materyal Tasarımı. Eğitim Yayınevi.
 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarinin Web 2. 0 Araçlarina Yönelik Algilarinin İncelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 149-166.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., & Eersoy, M. (2018). Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 91-100. Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(1), 24-40.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sırasında İlköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik İmge ve Algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A., & Uçar, H. (2018). E-Öğrenme ve e-sınavlar: Çevrimiçi ölçme değerlendirme süreçlerinde kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin öğrenen görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 745-755.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124.
 • Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 119-135.
 • Churches, 2010. Bloom's Digital Taxonomy. https://www.researchgate.net/publication/228381038_Bloom's_Digital_Taxonomy
 • Crompton, H., & Traxler, J. (Eds.). (2018). Mobile learning and higher education: Challenges in context. Routledge.
 • Demiray, U., McIsaac, M (1995). Turkey: The Open Learning Faculty. Close Encounters To The Fourth Kind: Distance Education Versus Classroom (Ed. Ugur Demiray). Eskisehir: Turkuaz Yayınları, 263-284.
 • De Oliveira, M. M. S., Penedo, A. S. T., & Pereira, V. S. (2018). Distance education: advantages and disadvantages of the point of view of education and society. Dialogia, (29), 139-152.
 • Deveci, M., & Ahmetoğlu, E. (2018). Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 123-131.
 • Duran, L. (2020). Distance learners' experiences of silence online: a phenomenological inquiry. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1), 81-98.
 • Eastman, J., C. Swift, (2001), “New horizons in distance education: The online learner-centered marketing class,” Journal of Marketing Education, Cilt: 23, Sayı:1.
 • Erdem, A., & Koç, E. S. (2019). Active Learning Methods and Techniques Preferred by Teacher Candidates. Journal of Education and Future, (16), 29-38.
 • Ekiz, M. A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karantina Dönemindeki Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri (Nitel Bir Araştirma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri Balıkesir Üniversitesi örneği (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding student differences. Journal of engineering education, 94(1), 57-72.
 • Gohl ve Thorson, 2020. Strategies for Fostering a Productive Distance Learning Experience. https://www.gettingsmart.com/2020/10/strategies-for-fostering-a-productive-distance-learning-experience/ Erişim Tarihi: 28.02.2021
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Uzaktan Eğitim Ve Mobil Öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1).
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282.
 • İbicioğlu, H., & Antalyalı, U. Ö. L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan algı motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338.
 • İmamoğlu, H. V., & İmamoğlu, F. S. (2020). Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4), 742-761.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56.
 • Kalem, S., & Fer, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişm Sürecine Etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2).
 • Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Kaya, S. (2020). Zorunlu Uzaktan Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar: Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri. VIIth International Eurasian Educational ResearchCongress, 10-13.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B., & Barışık, C. Ş. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(7).
 • Kırali, F. N., & Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algisina ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83.
 • Lieberman, M. (2018, October 10 ). Exam Proctoring for Online Students Hasn’t Yet Transformed. Inside Higher Ed. Retrieved from https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2018/10/10/online-students-experience-wide-range-proctoring-situations-tech
 • MEB,2020.http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr Erişim Tarihi: 02.03.2021
 • OECD,2020.Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and teachers in supporting students during the COVID-19 crisishttps://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-learning-when-schools-are-closed Erişim Tarihi: 01.03.2021
 • OECD,2020. Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=120_120544 8ksud7oaj2&title=Education_responses_to_Covid-19_Embracing_digital_learning_and_online_collaboration Erişim Tarihi: 01.03.2021
 • Offir, B., Lev, Y., & Bezalel, R. (2008). Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems. Computers & Education, 51(3), 1172-1183.
 • Öntaş, T., & KAYA, B. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Tasarlama Sürecinde Geri Bildirim Verilmesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(224), 59-73.
 • Özdemir, D., & Uğur, M. E. Model Proposal On The Determınation Of Student Attendance in Distance Education With Face Recognition Technology. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 19-32.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. Covıd-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). Atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin öğrenci görüşleri açisindan değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
 • Paydar, S., & Doğan, A. (2019). Öğretmen adaylarının açık ve uzaktan öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 1(2), 154-162.
 • Peker, R. (1992). Geri bildirimin üniversite öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme dersindeki başarısına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-39.
 • Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486.
 • Sağlam A., Nefise, A. V. C. I., & İYİBİL, Ü. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerini Algılama Düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 115-128.
 • Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakiş Açilari Üzerine Bir Araştirma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Seven, M. A., & Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Şeren, N., Tut, E., & Kesten, A. (2020). Korona Virüs Sürecinde Uzaktan Eğitim: Temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Turkish Studies, 15, 6.
 • University of Virginia, 2018. https://education.virginia.edu/news/five-ways-foster-community-distance-education Erişim Tarihi: 26.02.2021
 • Uzoğlu, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 335-351.
 • Ünal, M, & Bulunuz, N. Covıd-19 Salgını Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Ve Sonraki Sürece İlişkin Öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.
 • Yıldız, V. A. (2020, September). Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Dönemi Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri. In Conference Proceeding Book (p. 19). Near East University.
 • Yılmaz, E. O., & Aktuğ, S. (2011). Uzaktan eğitimde çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim üzerine görüşleri. M. Akgül vd.(Ed.), Akademik Bilişim, 501-512.
 • Yorgancı, S. (2015). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401-1420.
 • YÖK, 2020. Koronavirüs (Covıd-19) Bilgilendirme Notu:1 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx Erişim Tarihi: 02.03.2021
 • Yurtbakan, E., & Akyıldız, S. (2020). Sınıf Öğretmenleri, İlkokul Öğrencileri ve Ebeveynlerin Covid-19 İzolasyon Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(6).
 • UNESCO. (2020ı). COVID-19:10 Recommendations to plan distance learning solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning Erişim Tarihi: 01.03.2021
 • Zorlu, F. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uzaktan Eğitim Ortamlarında Uygulanmasına Yönelik Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 219-232.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Seda KOÇ> (Sorumlu Yazar)
NAMIK KEMAL UNIVERSITY
0000-0003-1656-8808
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 6 Mart 2021
Kabul Tarihi 15 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koç, E. S. (2021). Nasıl Bir Uzaktan Eğitim? 1 Yılın Sonunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (2) , 13-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/60800/892227Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org