Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 27 - 40 2021-06-30

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Ayşe BİRHANLI [1] , Ramazan GÜNDÜZ [2]


Bu araştırmanın temel amacı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş olup 2012-2013 bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören fen ve teknoloji eğitimi öğrencilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 278 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada veri toplamak için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği (TPABÖGÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeyleri tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Teknolojik Pedagojik Bilgisi (TPB) ve Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin, Teknolojik Bilgisi (TB) ve Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği (TPABÖ) düzeylerinde anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özgüven, Fen ve Teknoloji, Öğretmen Adayı
 • Akın, A. (2007). Özgüven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 166.
 • Angeli, C. ve Valanides, N. (2009). Epistemological and Methodological Issues for the Conceptualization, Development, and Assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK), Computers and Education, 52, 154-168.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011).İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri.İlköğretim Online,10(3), 850-860. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Göknar, Ö. (2012). Özgüven Kazanmak, Arkadaş Yayınları, 3.Baskı, Ankara.
 • Hambly, K. (1997). Özgüven, Rota Yayıncılık, çev. Barış bıçakçı, 2.Basım, İstanbul, s.9.
 • Harris, J., Mishra, P. and Koehler, M. (2009). Teachers’ Technological PedagogicalContent Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based Technology Integration Reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393–416.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., & Usluel, Y. K. (2007). The integration of information and communication technologies in learning and teaching process: A lesson plan example. Education and Science, 32(146), 54-63.
 • Humphreys, T.(2008).Çocuk Eğitiminin Anahtarı: Özgüven, Epsilon Yayınları, 4.Baskı, çev. Tanju ANAPA, İstanbul.
 • Karasar, N., 2012. Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ., & Kaya, O. N. (2011, September). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz yeterlik seviyelerinin belirlenmesi. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 22-24).
 • Koehler, M.J. and Mishra, P. (2006). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education, 21(3), 94-102.
 • Koehler, M.J. and Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content
 • Knowledge (TPCK) for Educators (p.3-29). New York: American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge.
 • Konokman,G.Y.,Yelken, T.Y. ve Tokmak, H.S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarınınTPAB yeterliklerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Mckay, M. andFannıng, P. (2011).Özgüven, Arkadaş Yayınları, 6.Baskı, Ankara.
 • Niess, M. (2007). Developingteacher’s TPCK forteachingmathematicswithspreadsheets. In R. Carlsen et al. (Eds.), Proceedings of Societyfor Information
 • TechnologyandTeacherEducation International Conference, (pp. 2238-2245). Chesapeake, VA: AACE.
 • Sancar,H.,Tokmak,H.,Yavuz,G. ve Yelken,T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14(1),35-51
 • Timur,B. ve Taşar, M.F.(2011).Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ÖzgüvenÖlçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması.Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2), 839 -856.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0870-1226
Yazar: Ayşe BİRHANLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1634-644X
Yazar: Ramazan GÜNDÜZ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

APA Birhanlı, A , Gündüz, R . (2021). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (2) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/60800/950923