Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 27 - 40, 30.06.2021

Öz

Bu araştırmanın temel amacı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş olup 2012-2013 bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören fen ve teknoloji eğitimi öğrencilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 278 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada veri toplamak için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği (TPABÖGÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeyleri tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Teknolojik Pedagojik Bilgisi (TPB) ve Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin, Teknolojik Bilgisi (TB) ve Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği (TPABÖ) düzeylerinde anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akın, A. (2007). Özgüven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 166.
 • Angeli, C. ve Valanides, N. (2009). Epistemological and Methodological Issues for the Conceptualization, Development, and Assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK), Computers and Education, 52, 154-168.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011).İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri.İlköğretim Online,10(3), 850-860. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Göknar, Ö. (2012). Özgüven Kazanmak, Arkadaş Yayınları, 3.Baskı, Ankara.
 • Hambly, K. (1997). Özgüven, Rota Yayıncılık, çev. Barış bıçakçı, 2.Basım, İstanbul, s.9.
 • Harris, J., Mishra, P. and Koehler, M. (2009). Teachers’ Technological PedagogicalContent Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based Technology Integration Reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393–416.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., & Usluel, Y. K. (2007). The integration of information and communication technologies in learning and teaching process: A lesson plan example. Education and Science, 32(146), 54-63.
 • Humphreys, T.(2008).Çocuk Eğitiminin Anahtarı: Özgüven, Epsilon Yayınları, 4.Baskı, çev. Tanju ANAPA, İstanbul.
 • Karasar, N., 2012. Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ., & Kaya, O. N. (2011, September). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz yeterlik seviyelerinin belirlenmesi. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 22-24).
 • Koehler, M.J. and Mishra, P. (2006). Teachers learning technology by design. Journal of Computing in Teacher Education, 21(3), 94-102.
 • Koehler, M.J. and Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content
 • Knowledge (TPCK) for Educators (p.3-29). New York: American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge.
 • Konokman,G.Y.,Yelken, T.Y. ve Tokmak, H.S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarınınTPAB yeterliklerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Mckay, M. andFannıng, P. (2011).Özgüven, Arkadaş Yayınları, 6.Baskı, Ankara.
 • Niess, M. (2007). Developingteacher’s TPCK forteachingmathematicswithspreadsheets. In R. Carlsen et al. (Eds.), Proceedings of Societyfor Information
 • TechnologyandTeacherEducation International Conference, (pp. 2238-2245). Chesapeake, VA: AACE.
 • Sancar,H.,Tokmak,H.,Yavuz,G. ve Yelken,T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14(1),35-51
 • Timur,B. ve Taşar, M.F.(2011).Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ÖzgüvenÖlçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması.Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2), 839 -856.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe BİRHANLI> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0870-1226
Türkiye


Ramazan GÜNDÜZ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-1634-644X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 11 Haziran 2021
Kabul Tarihi 18 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Birhanlı, A. & Gündüz, R. (2021). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (2) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/60800/950923Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org