Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 18 2020-01-30

EVALUATION of BREASTFEEDING KNOWLEDGE LEVEL of MOTHERS WITH a BABIES BETWEEN 0-3 MONTHS
0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammet Mesut Nezir ENGİN [1] , Önder KILIÇASLAN [2] , Merve ASLANTAŞ [3] , Kenan KOCABAY [4]


Breast milk is a vital food for babies' healthy growth, evelopment and balanced nutrition. According to the data obtained from the studies, breastfeeding is common in our country. However, although it is widespread, the lack of positive effects of breastfeeding on the health of children suggests that families make misapplication when feeding their babies with breast milk. For this reason, it is aimed to determine the errors, correct the errors and shape the trainings given to the mothers by evaluating the nutritional knowledge levels of colostrum and breast milk of mothers with 0-3 months babies. In this cross-sectional study, mothers who were admitted to the Neonatal Polyclinic of Düzce University Hospital between January 2018 and April 2018 were planned to take. Ethics committee approval was received for this study. Demographic information, obstetric history of the mothers and questions about the time of onset of breastfeeding were recorded. The study was conducted with the participation of 924 mothers who applied to the neonatal outpatient clinic for various reasons, who had a baby between 0-3 months and were willing to participate in the study. According to the ages of the mothers included in the study, 9.5% were under 20 years old, 31% were between 20-24 years old, 23.8% were between 25-29 years old, 19% were between 30-34 years old and 16% were 35 years of age and over. The was 98% of the mothers breastfed their babies, 53% stated that only breast milk, and 45% stated that they gave breast milk and  formula. The 14.2% of the study group stated that there was no information source about breast milk, and 52’4% stated that they were not informed by health workers. Only 21.4% of the baby's breastfeeding period left unanswered and only 57.1% responded that 6 months should be given. The 54% did not answer the question of vitamin D duration of use. The majority of the mothers were breastfeeding their babies, but infants who received only breast milk were not at the desired level. It was observed that the awareness of using breast milk for 6 months alone and giving vitamin D for one year has not reached the expected level yet. Considering that the majority of mothers do not receive information from the health care provider, it should be planned of by family physicians to that the awareness of using breast milk for 6 months alone and giving vitamin D for one year told to mothers.

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimleri ve dengeli beslenmeleri için son derece önemli olan canlı bir besindir. Yapılan çalışmalarda elde edilen verilere göre ülkemizde de anne sütü ile beslenme yaygındır. Ancak, yaygın olmasına rağmen, emzirmenin çocuk sağlığına olumlu etkilerinin görülmemesi, ailelerin bebeklerini anne sütü ile beslerken hatalı uygulamalarda bulunduklarını düşündürmektedir. Bu sebeple 0-3 ay bebek sahibi annelerin kolostrum ve anne sütü ile beslenme bilgi düzeyleri değerlendirilerek yanlışların saptanması, hataların düzeltilmesi ve annelere verilen eğitimlerin şekillendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kesitsel tipteki çalışmada, Ocak 2018-Nisan 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Polikliniğine başvuran annelerin alınması planlandı. Çalışma için etik kurul onayı alındı. Annelerin, demografik bilgileri, obstetrik öyküleri ve emzirmeye başlama zamanları ile ilgili sorular kaydedildi. Yenidoğan polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran, 0-3 ay arası bebeği olan ve araştırmaya katılmaya istekli 924 annenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya alınan annelerin yaşlarına bakıldığında %9,5’inin 20 yaş altında, %31’inin 20-24 yaş aralığında, %23,8’inin 25-29 yaş aralığında, %19’unun 30-34 yaş aralığında ve %16’sının 35 yaş ve üstünde olduğu görüldü. Annelerin %98’i bebeklerini emzirdiğini, %53’ü sadece anne sütü verdiğini ve %45’i anne sütü ve formül mama verdiğini belirttiler. Çalışma grubunun %14,2 si anne sütü ile ilgili bilgilendirme kaynağının olmadığını, %52’4’ü sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmediğini belirtti. Bebeğin sadece anne sütü ile beslenme süresi sorusunu %21’4’ü yanıtsız bıraktı ve sadece %57,1’i 6 ay verilmelidir yanıtını verdi. Bebeğe D vitamini verilme süresi sorusunu da %54’ü yanıtsız bıraktı. Çalışmaya katılan annelerin büyük çoğunluğunun bebeklerini emzirdiği, fakat sadece anne sütü alan bebeklerin istenen seviyede olmadığı görüldü. Tek başına 6 ay anne sütü kullanımı ve D vitaminin bir yıl süre ile verilmesi bilincinin henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı görüldü. Annelerin çoğunluğunun sağlık çalışanından bilgi almadığı da göz önüne alınırsa sadece anne sütü ile beslenme ve bir yıl boyunca D vitamini kullanılması gerekliliği konularında bilgilendirmelerin yapılması özellikle aile hekimliklerince planlanmalıdır.

 • 1) Baysal A (Editör). Beslenme. Dokuzuncu Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 2002: 60-155.
 • 2) Amerikan Pediatri Akademisi, Emzirme ve Anne sütünün kullanılması. [Erişim Tarihi: 14 Haziran 2019]. Erişim Adresi: https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827.full#content-block
 • 3) Taşcı, K.D., Turan, T., (2006). Doğum yapan annelerin emzirme tutumunun değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu. Eylül Ekim Kasım Aralık 2006, 52-56.
 • 4) Tunçel, E.K., Dündar, C., Canbaz, S., Peşken, Y., (2006). Bir üniversite hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(1), 1-6.
 • 5) Bektaş, B., (1998). İlk sekiz haftada annelerin emzirme başarısını etkileyen etmenlerin incelenmesiYüksek Lisans Tezi. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
 • 6) Uslu S, Can E, Özdemir H, Bülbül A. Bir Yenidoğan Ünitesinde Annelerin Anne Sütü ile Beslenme Bilgi Düzeyleri. Çocuk Dergisi 10(2):82-85, 2010
 • 7) Bektaş, B., (1998). İlk sekiz haftada annelerin emzirme başarısını etkileyen etmenlerin incelenmesi Yüksek Lisans Tezi. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
 • 8) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İnternet. Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ile demir yetersizliği anemisinin önlenmesi ve kontrolü, Ankara. [Erişim Tarihi: 15 Haziran 2019]. Erişim Adresi: http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/
 • 9) Demirel, F., Üner, A., Kırımi, E., (2001). Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesindeki alışkanlıkları ve uygulamaları. Van Tıp Dergisi. 8(1), 18-22.
 • 10) Türkyılmaz AS, Adalı T, Seçkiner PÇ. Beslenme Durumu ve Çocuk Sağlığı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013.
 • 11) Bağ, Ö., Yaprak, I., Halıcıoğlu, O., Parlak, Ö., Harputluoğlu, N., Astarcıoğlu, G. Annelerin anne sütü hakkındaki bilgi düzeyi ve emzirmeyi etkileyen psikososyal faktörler. İzmir Tepecik Hastanesi Dergisi. 2006;16(2):63-70.
 • 12) Can E, Meral C, Süleymanoğlu S, Aydınöz S, Karademir F, Özkaya H ve ark. Bir Eğitim Hastanesine Başvuran Annelerde Anne Sütü ve D Vitamini Bilincinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2000;8(1):37-9.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0874-6857
Yazar: Muhammet Mesut Nezir ENGİN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9311-006X
Yazar: Önder KILIÇASLAN

Orcid: 0000-0001-6490-2984
Yazar: Merve ASLANTAŞ

Orcid: 0000-0002-4030-1145
Yazar: Kenan KOCABAY

Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 3 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2020

APA Engin, M , Kılıçaslan, Ö , Aslantaş, M , Kocabay, K . (2020). 0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/46728/578465