Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 246 - 259 2020-12-31

FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ANXIETIES OF PARAMEDIC STUDENTS
PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI VE ANKSİYETELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Songül GÜNGÖR [1] , Hatice DEMİRAĞ [2]


This study was carried out to determine the factors affecting the academic success and anxıetıes of paramedic students. The descriptive and cross-sectional planned data were collected between December 2017 and January 2019. The research was carried out with 172 paramedic 2nd year students. The data of the research were collected with "Information Form" and "Beck Anxiety Inventory (BAI)". The datas, In SPSS 22,0, in relationship seeker data İndependent-Samples T-testi and One-Way ANOVA (parametric); Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test (nonparametric) and Games Howell Posthoc test and in descriptive statistics were used. The average age of the students participating in the study was 19.94 ± 1.29 and more than half of the participants were male students (56.9%). Half of the students (50%) are graduates of health vocational high schools, average of high school graduation is 76.55 ± 7.12; the general weighted grade point average (GANO) of associate degree program they received education was 2.67 ± 0.65. Students' high school, high school graduation average, department preference order, type of family they have, number of siblings, education level of their parents, profession of their mothers, the city where they reside for a long time, their place of residence and perception of income statistically among their GANOs and averages of BAÖ points (p>0,05). A statistically significant difference was found between the father's profession and academic achievements of students, between voluntarily choosing the paramedic section and anxiety. As a result; It was found that the academic achievement of the students and the unwanted choices of the department affect their academic achievement.
Bu çalışma, paramedik öğrencilerinin akademik başarılarını ve anksiyetelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte yapılan bu çalışmanın verileri Aralık 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma, 172 paramedik ikinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 22,0 programında tanımlayıcı istatistikler ve ilişki arayıcı verilerde İndependent-Samples T-testi ve One-Way ANOVA (parametrik); Mann Whitney U test ve Kruskal Wallis testi (nonparametrik) ile Games Howell Posthoc testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,94±1,29 ve %56,9’u erkektir. Öğrencilerin %50’si sağlık meslek lisesi mezunu, lise mezuniyet ortalaması 76,55±7,12; ön lisans programı genel ağırlıklı not ortalamaları (GANO) 2,67±0,65’dir. Öğrencilerin mezun oldukları lise, lise mezuniyet ortalaması, bölüm tercih sırası, aile tipi, kardeş sayısı, anne ve baba eğitim düzeyi, anne mesleği, uzun süre ikamet edilen yer, şu an ikamet edilen yer ve gelir algısı durumları ile GANO’ları ve BAÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Öğrencilerin baba mesleği ile akademik başarıları arasında, paramedik bölümünü isteyerek seçme ile ansksiyete arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Sonuç olarak; öğrencilerin akademik başarılarını baba mesleğinin, ansksiyetelerini ise bölümü isteyerek seçip seçmeme durumlarının etkilediği bulundu.
 • 1. Özcan C. İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik. G Özel., B Özel Akbuğa., C Özcan (Ed.), İçinde Özcan C.Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu ve Sunumu. (s. 10-24). Ankara. Güneş Tıp Kitapevleri, 2018.
 • 2. Resmi Gazete. Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik, 2014; sayı: 29007. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf. (Erişim Tarihi: 17.04.2020).
 • 3. Yıldırım D, Sarı E, Gündüz S, Yolcu S. Paramedik Eğitiminin Dünü ve Bugünü. Smyrna Tıp Dergisi, 2014; 1: sf.51-53.
 • 4. Öztürk N, Ulusoy H. Lisans ve Yüksek lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2008; 1(1): 15-25.
 • 5. Ayyıldız T., Konuk Şener D., Veren F., Kulakçı H., Akkan F., Ada A., Aldoğan A., Yeral K., Emek A., Tetik D., Dinç G. Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 2(5): 222-228.
 • 6. Softa Kaçan H, Karaahmetoğlu Ulaş G., Çabuk F. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015; 23 (4): 1481-1494.
 • 7. Genç, M. İlköğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyete göre sınav kaygı düzeylerinin belirlenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 11(1): 85-95.
 • 8. Ulusoy M, Şahin NH, Erkmen H. Turkish version Of beck anxiety inventory: psychometric properties. ProQuest Health & Medical Complete, 1998; 12 (2): 163-172.
 • 9. Dil S, Bulantekin Ö. Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1): 17-24.
 • 10. Demirtaş H, Özer N. Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2007; 2: 34-48.
 • 11. Güven B. İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TSA Dergisi, 2008; 12(1): 5–54.
 • 12. Özay E, Ocak İ, Ocak G. Genel Biyoloji Uygulamalarında Akademik Başarı ve Kalıcılığa Cinsiyetin Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 2: 63-67.
 • 13. Çırpan Küdür F, Çınar S. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Akran Desteği İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013; 3(4): 191-199.
 • 14. Kılıç E, Karadeniz S. Cinsiyet ve Öğrenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Başarıya Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 24(3): 129–46.
 • 15. Keskin G, Sezgin B. Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2009; 4: 3-18.
 • 16. Abay AR, Keleşoğlu F. Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Lise Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yalova Sosyal Bilimleri Dergisi, 2016; 11(6): 10-25.
 • 17. Polat, S. Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2008; 25(7): 46-61.
 • 18. Karaoglu N, Seker M. Anxiety and Depression in Medical Students Related to Desire for and Expectations from a Medical Career. West Indian Med J, 2010; 59(2): 196- 202.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2814-5378
Yazar: Songül GÜNGÖR
Kurum: OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2393-563X
Yazar: Hatice DEMİRAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Güngör, S , Demirağ, H . (2020). PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI VE ANKSİYETELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 246-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/727308