Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN DEMOKRATİK-KATILIMCI VE TAM SERBESTİ TANIYAN YÖNETİM TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 2, 269 - 292, 01.04.2019

Öz

Araştırmanın amacı, yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin, demokratik ve tam
serbesti tanıyan (laissez-faire) yönetim tarzları üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Bilişim sektöründe çalışan 368 yöneticinin katılımıyla anket yapılmıştır. Bulgulara
göre duygusal zekânın kendini gerçekleştirme boyutunun tam serbesti tanıyan
yönetim tarzı üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi vardır (p<.001). Duygusal
zekânın iddialılık boyutunun laissez-faire yönetim tarzı üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğu ve iki kavram arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.001).
Duygusal zekânın gerçekçilik boyutunun (p<.01) ve problem çözme boyutunun
(p<.05) tam serbesti tanıyan yönetim tarzı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi
vardır. Demokratik-katılımcı yönetim tarzı ile ilgili bulgulara göre duygusal
zekânın kendini gerçekleştirme ve problem çözme boyutlarının demokratikkatılımcı
yönetim tarzı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı (p<.001 ve p<.01)
ve pozitif etkisi varken, gerçekçilik boyutunun anlamlı (p<.05) ve negatif etkisi
“bulunmaktadır. Duygusal zekânın diğer hiçbir boyutunun demokratik-katılımcı

yönetim tarzı ve tam serbesti tanıyan yönetim tarzı üzerinde anlamlı etkisi
bulunmamaktadır (p>.05).

Kaynakça

  • Castillo, S.A.M., Valle, D.D.I. “Is emotional intelligence the panacea for a better job performance? A study on low-skilled back office jobs.” [s.l.] Employee Relations, Vol. 39 Issue: 5, 683-698. 2017. Che, X.X., Zhou, Z.E., Kessler, S.R., Spector, P.E., “Stressors Beget Stressors: The Effect Of Passive Leadership On Employee Health Through Workload And Work-Family Conflict,” [s.l.] Work & Stress, 1-17. 2017. Çakar, U., Arbak, A., “Dönüşümcü Liderlik Duygusal Zekâ Gerektirir mi? Yöneticiler Üzerinde Örnek Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 18(2), 83-98, 2003. Dabrowski, A., “Reflections of Emotions”, [s.l.] Studia Humana Vol. 5:3, 3-7, 2016. Deniz, E.M, Erus, M.S., Büyükcebeci, A., “Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 47(7), 17-31, 2017 Diebig, M., Bormann, C.K. ve Rowold, J., “A double-edged sword: Relationship between full-range leadership behaviors and followers’ hair cortisol level”, [s.l.] The Leadership Quarterly 27 684–696, 2017. Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M., Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayınlar, İstanbul, 2013. Field, A., “Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4th Ed, Sage Publications [Electronic Version], London, 2013. İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2014. Ju, C., Lan, J., Li, Y., Feng, W., You, X.,” The mediating role of workplace social support on the relationship between trait emotional intelligence and teacher burnout”, [s.l.] Teaching and Teacher Education, 51, 58-67, 2015. Kurt, T., Terzi, A.R., “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, [s.l.] Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 33(2), 166, 2005. Lam, S.C., Higgins, E.,[s.l.] Asia Pacific Management Review, 18(4), 441-467, 2013. Martin, H., Edwards, K., “The Interaction Between Leadership Styles and Management Level, and Their Impact On Integrated Solutions for Infrastructure Development, 2016. Moran, T.M., Carter, B.C., “Cultivating the emotional intelligence of instructional coaches”, [s.l.,] International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 5 Issue: 4, 287-303, 2016. Örücü, E., Çoban, M., “Kamu ve Özel Bankalarda Uygulanan Liderlik Tarzlarının Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.52, 1-15, 2017. Pellitteri, J., “Which Emotional Intelligence? A Comparison of Measures and Implicatios for Counseling Psychology”, [s.l.] Psychology Research, 6(2), 57- 68, 2016. Ramos, P., Mota, C., Corrêa, L., “Exploring the management style of Brazilians project managers”, [s.l.] International Journal of Project Management, 902- 913, 2016. Sandhaland, H., Oltedal, A.H., Hystad, W.S., Eid, J., “Effects of leadership style and psychological job demands on situation awareness and the willingness to take a risk: A survey of selected offshore vessels”, [s.l.] Safety Science, 178-186, 2017. Tuğsal, T., İş-Yaşam Dengesi, Sosyal Destek ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi, Cinius Yayınları, İstanbul, 2018. Yüksel, M., “Duygusal Zekâ ve Performans İlişkisi: Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 2006. http://www.reuvenbaron.org/wp/the-bar-on-model/ Erişim tarihi: 12.07.2017 https://www.econstor.eu/handle/10419/145297 Erişim tarihi: 09.07.2017 http://www.reuvenbaron.org/wp/the-bar-on-model/ Erişim tarihi: 08.06.2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat ÖZTURAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)


Türker TUĞSAL
0000-0002-7585-4989

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 2 Ocak 2019
Kabul Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özturan, M. & Tuğsal, T. (2019). YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN DEMOKRATİK-KATILIMCI VE TAM SERBESTİ TANIYAN YÖNETİM TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 11 (2) , 269-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/44080/543181


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png