Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BANKA KREDİ SENDİKASYONLARINDA KREDİ VERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İTİBAR RİSKİ

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 79 - 92, 20.07.2023

Öz

Türk öğretisinde adi ortaklık olduğu kabul edilen kredi sendikasyonlarının üçüncü kişiler ile yapmış oldukları sözleşmelerinin ifasından kaynaklanan sebeplerden ötürü ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinde özen borcunun ihlali, ortakların itibarları bakımından risk oluşturabilir. İşbu makalede bu konu açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • AKGÜÇ, Öztin: Ticaret Bankalarının Yönetimi, Arayış Basım Yayıncılık, İstanbul, 2011
 • AKSOY, Hüseyin Can: Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer’i Teminatlarla Güvence Altına Alınması, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019
 • AKYOL, Şener: Sözleşmenin Yorumu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010
 • ALTAY, Erdinç: Bankacılıkta Risk, 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2021
 • ANTALYA, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1, 2, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara
 • AYAR, Ahmet: Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019
 • AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021
 • AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 15. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022
 • BAHTİYAR, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, 16. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2022
 • BALKAN, Bülent: İtibar Riski ve Etik, Denetişim, Sayı 18, 2018
 • BARLAS, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016
 • BAŞ SÜZEL, Ece: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015
 • ÇAKIRCA, Seda İrem: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012
 • ÇALIŞ, Nevzat: İtibar Riski ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’te Ampirik Bir Uygulama, T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir, 2019
 • ÇAMOĞLU, Ersin/POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019,
 • ÇELİKBOYA, Kerem: Ticari İşletmenin Devri, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017
 • DEMİREL, Duygu: Ticari İtibarın Zedelenmesi ve Manevi Tazminat Davası, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, Ocak 2013
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019
 • ERLÜLE, Fulya: Türk Borçlar Kanunu’na göre Bedensel bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, 3. Baskı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021
 • GÜNDOĞDU, Aysel: Bankaların İtibar Riski ve Türk Bankacılık Sisteminde İtibar Riskine Dair Vakalar, Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, 2016
 • KAPANCI, Kadir Berk/BAŞOĞLU, Başak: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Cilt 6, 7, 8, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Medeni Hukuk, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019
 • NARTER, Sami: Uygulamada Manevi Tazminat, Adalet Yayınevi, Ankara
 • ÖZ, M. Turgut (ed.): Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023
 • POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 18. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019
 • SARIKAYA, Murat: Sözleşmenin Yorumu, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019
 • ŞAKAR, A. Nurhan (ed.): Kurumsal İtibar ve Paradigmalar, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011
 • ŞİT, Başak: Kredi Düzeni Açısından Sendikasyon Kredileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 27, Sayı: 2, 2011
 • UZUNOĞLU, Ebru/ÖKSÜZ, Burcu: Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü, Selçuk İletişim, Yıl 2008, Cilt 5, Sayı 3
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melih İbrahim Berzek 0000-0002-9710-9840

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2023
Kabul Tarihi 20 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Berzek, Melih İbrahim. “BANKA KREDİ SENDİKASYONLARINDA KREDİ VERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İTİBAR RİSKİ”. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, sy. 2 (Temmuz 2023): 79-92.