Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DEVLET MALLARI, BELEDİYE MALLARI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 93 - 115, 20.07.2023

Öz

Kamu düzeni, kamu yararı, Sosyal Devlet anlayışı ve insanın temel ihtiyaçları gibi nedenlerle İcra ve iflas Kanunu ve özel yasalar ile bazı mal ve haklar haciz kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle icra kavramı ve şikâyet kavramına değinilmiştir. Haczedilmezlik şikâyet üzerinde durulduktan sonra kamu malı ve türleri ile Devlet malı kavramı açıklanmıştır. Belediye Kanunu’nda düzenlenen haczedilmezlik şartları açıklanmıştır. Devlet malı ve belediye mallarının haczedilmezlik durumunun mülkiyet hakkı ve eşitlik ilkesi ihlaline olan etkisi değerlendirilmiştir. Son olarak köy tüzel kişiliğinin mallarının haczedilmezlik durumu değerlendirilerek çalışmaya son verilmiştir. Çalışma kapsamında Yargıtay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına da yer verilmiştir.

Kaynakça

 • AKİL, Cenk: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bir Kararı Vesilesiyle Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralı Üzerine Düşünceler, Ankara Barosu Dergisi, (2): 99-119.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, B.8, Ankara, 2017.
 • ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim: İcra ve İflas Hukuku (Takip Hukuku I-Takip Hukuku II), B.3 (Güncellenmiş), Ankara, 2020.
 • ATAY, Ender Ethem: İdare Hukuku, B.2, Ankara, 2019.
 • BALKAN, Yavuz: Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler, B.1, Ankara, 2009.
 • BAŞÖZEN, Ahmet: İcra ve İflas Hukuku Ders Notu, B.1, Ankara, 2017.
 • DİNÇ, Mutlu/BAHADIR, Çilem: İcra ve İflas Kanunu, B.14, Ankara, 2020.
 • ERCAN, İsmail: Uygulamacılar İçin Takip Hukuku El Kitabı, B.2, Ankara, 2016.
 • HASIRCI, Hakan: “1982 Any. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği” Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, B.1, Ankara, 2014/akt. KÖKSOY.
 • HASIRCI, Hakan: Belediye Mallarının Haczi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4): 2821-2865.
 • KALABALIK, Halil: Kısa İdare Hukuku (İdare Hukukunun Ana Hatları), B.3, Ankara, 2019.
 • KALABALIK, Halil: İdare Hukuku Dersleri Cilt II, B.5, Ankara, 2019.
 • KALABALIK, Halil: İdare Hukuku Dersleri Cilt I, B.5, Ankara, 2019.
 • KANYILMAZ, Önder: İcra ve İflas Kanunu, B.1, Bursa, 2013.
 • KÖKSOY, Mesut: İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, B.1, Ankara, 2018.
 • KURU, Baki: Haczi Caiz Olmayan Şeyler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(1): 277-326.
 • KURU, Baki: “Haczi Caiz Olmayan Şeyler” Makaleler, B.1, Ankara, 2006/akt. ERCAN.
 • MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda: ŞİKÂYET, B.2, Ankara, 2018.
 • MUŞUL, Timuçin: 2004 sayılı İİK ve 6183 sayılı AATUHK Düzenlemesine Göre; Haciz ve Hacze İştirak, B.1, Ankara, 2019.
 • OSKAY, Mustafa/KOÇAK, Coşkun/DEYNEKLİ, Adnan/DOĞAN, Ayhan: İİK Şerhi-1.Cilt (Madde 1-67), B.1, Ankara, 2007/akt. ERCAN.
 • ÖZBAY, İbrahim/YARDIMCI, Taner Emre: İcra ve İflas Kanunu Konuyla İlgili Mevzuat Açıklamalı, B.2, Ankara, 2018.
 • ÖZKAN, Hasan: Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı İcrada Şikâyet ve Süreler (Md. 1-23), B.1, İstanbul, 2013.
 • ÖZKAN, Hasan: Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı Haciz, Hacze İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İstihkak İddiası ve Davası, Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Md. 74-105), B.1, İstanbul, 2013.
 • PEKCANİTEZ, Hakan: İcra-İflas Hukukunda Şikâyet, B.1, Ankara, 1986/akt. MUŞUL (Şikâyet).
 • RADO, Türkan: Roma Hukukunda Cebri İcra Usullerinin İnkişafı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 10(1-2): 229-240.
 • RUHİ, Ahmet Cemal: İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikâyet, (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında, B.1, Ankara, 2019.
 • Türkiye Barolar Birliği: I. Türk Hukuk Kongresi Tutanağı, Ankara, 1072.
 • YENİPINAR BERBEROĞLU, Filiz: İcra Takibinde Şikâyet, B.1, Ankara, 2020.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Recep Dursunoğluları 0000-0002-2348-8753

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2021
Kabul Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Dursunoğluları, Recep. “DEVLET MALLARI, BELEDİYE MALLARI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME”. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, sy. 2 (Temmuz 2023): 93-115.