Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 22 - 33 2019-12-09

Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği

Beyzade Nadir Çetin [1] , Pınar Arslan [2]


Üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından talep edilmesini sağlamak için bir strateji olarak kurgulanan metalaştırma, toplumsal yapıyı oluşturan tüm kesimlerde tüketime ilişkin ortak algı, tutum, tavır ve yaklaşımların oluşturulmasını sağlamaya yönelik olarak işlemektedir. Bu çalışmada, tüketici kesimlerden biri olan ev kadınlarının tüketime ilişkin geliştirmiş oldukları algı, tutum, eğilim ve yaklaşımların neler olduğu araştırılmıştır. Böyle bir algı ortaklaşmasının var olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bu çalışma, Gaziantep iline bağlı Araban ilçesinde yaşayan 81 ev kadını ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel verilere dayanmaktadır. Elde edilen verilerden, kapalı bir toplum yapısı içerisinde sosyalleşmiş olmalarına rağmen; ev kadınlarının tüketime ilişkin geliştirilen teorik referans çerçevesine paralel şekilde tüketme eğilim ve pratiklerine sahip oldukları belirlenmiştir.

Tüketim, Tüketim Toplumu, Meta Değeri, Kullanım Değeri, Sembolik Değer
  • a.a
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Beyzade Nadir Çetin
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Pınar Arslan

Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Çetin, B , Arslan, P . (2019). Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 22-33 . DOI: 10.21733/ibad.603345