Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 517 - 531 2019-12-09

Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan Düzensiz Göçmenler ve KKTC’nin Göçmen Politikaları
Irregular Migrants Trapped in A Threat and Hope Perception and TRNC’s Immigration Policy

Mehmet Balyemez [1]


Göç kavramının geçmişi insanlık tarihine kadar uzanmaktadır. İnsan toplulukları avcı toplayıcı dönemde barınma ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli göç ederlerken bu durum zamanla evrilmiştir. Sanayi Devrimiyle birlikte göçmenlerin yeni rotası fabrikaların bulunduğu yerlere yönelmiş ve kırdan şehre emek göçü başlamıştır. Küresel savaşların yaşandığı 20’nci yüzyılın ilk yarısında ise etnik temelli kitlesel göç hareketleri gözlenmiştir. Günümüzde ise göç hareketleri, bölgesel çatışma ortamından kaynaklanan güvenlik endişelerinden dolayı kitlesel ve düzensiz olduğu söylenebilir.Kıbrıs Adası, göç hareketlerini tarihin her döneminde yakından hissetmiştir. Kıbrıs’ın kuzey Afrika ve Orta Doğu ile Anadolu’ya yakın olmasından dolayı her üç coğrafi bölgeden adaya göç hareketleri olmuştur. Ancak adanın küçük olması ve ticari hayatın çok gelişmemesinden dolayı göçmenler çoğunlukla Kıbrıs’ta geçici olarak kalmışlardır.Özellikle 21’inci yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yaşanan şiddet ortamından kurutulmak isteyen milyonlarca düzensiz göçmen, yaşadıkları ülkeleri terk etmişler bilinmeze doğru umut yolculuklarına başlamışlardır. Düzensiz göçmenlerin umut yolculuklarında kullandıkları rotalardan biri de Kıbrıs olmuştur. Düzensiz göçmenlerden bazıları Kıbrıs üzerinden AB sınırlarına ulaşmayı hedeflemişlerdir. Ancak KKTC’nin güncel politikaları arasında Düzensiz Göçmenlerin durumlarına dair hususlar yer almamıştır. Bu durum KKTC sınırlarına giren düzensiz göçmenlerin durumlarını güçlendirmektedir. 

The concept of migration dates back to the history of mankind. This period has evolved over time, as human communities migrate constantly to meet their basic needs such as sheltering and eating, during the hunter-gathering period. With the Industrial Revolution, the new route of the migrants turned to the places where the factories were located and labor migration from the countryside to the city began. In the first half of the 20th century, when global wars took place, mass migration and population movements based on ethnicity were observed. Nowadays, it can be said that migration movements are mass and irregular, due to the security concerns arising from the environment of regional conflict. Irregular migrants have been forced to leave their country due to an unsafe environment, while at the same time facing the perception of being a threat in other third countries, especially EU countries. The Cyprus island has influenced the migration movements in every period of history. Since Cyprus is located close to North Africa and the Middle East and Anatolia, there have been migration and population movements from all three geographical regions to the island. However, due to the small size of the island and little development of commercial life, Cyprus have often been a temporary destination for migrants. Especially since the beginning of the 21st century millions of irregular migrants, who wanted to be freed from the emergence of violence in North Africa and the Middle East, had to leave their countries of origin. Therefore, one of the routes used by irregular migrants on their journeys of hope was the Cyprus island. Some of the irregular migrants aimed to reach the borders of the European Union (EU) via Cyprus. However, the current policies of the Turkish Republic of Cyprus (TRNC) did not include issues regarding the situation of irregular migrants. This situation strengthens the situation of irregular migrants entering the TRNC borders. Lack of TRNC migrant politics, the International Organization for Migration, the refusal of the TRNC as an official state in accordance with UN resolutions, and therefore the absence of representation of the United Nations High Commissioner for Refugees in the TRNC, The absence of an institution that irregular migrants reaching TRNC will contact in order to obtain refugee status was discussed in this article and the solution proposals were expressed as a result of the study.

  • Gautam, Tika Ram (2005), “Causes and Impact of Migration : A Sociological Study of Emigration From Kandebash, Baglung, Nepal”, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 146-163.Kurtuluş, Berrak, (2000), “Uluslararası Göç Odağı: Orta Doğu”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 50: (1–4).Hein, Jeremy, “Refugees, Immigrants, and the State”, Annual Review of Sociology,19:43-59.Goran Rystad, “Immigration History and the Future of International Migration”, International Migration Review, 26(4): s. 1168-1199.Ihlamur-Öner, Suna Gülfer, “Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası”, Ortadoğu Analiz, 6 (61): s. 42-45.Kolukırık, Suat (2014), Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler. ZfWT (Zeitschrift für die Welt der Türken ) Journal of World of Turks, 6 (2): 37-53, http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/view/603/603, (10.04.2019).Demirhan, Yılmaz ve Aslan, Seyfettin (2015), Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi, Birey ve Toplum, 9 (2015): 23-62.Olcay, Ziya (2012), Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri, TBB Dergisi, 99: s.232-233.Barkın, Ersan (2014), 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi,2014/1: s.327-335, http://ankarahukukburosu.org/images/barkin-m%C3%BCltecilik-ankara%20barosu.pdf, (11.02.2019).Koca, Burcu Toğral (2014), Biyopolitika, Güvenlik ve Frontex’in Türkiye-Yunanistan Sınırındaki Rolü,Göç Dergisi, 1: 57-76.Bigo, Didier (2002), Security and Immigration: Toward a Critique of The Governmentality of Unease, Alternatives ,27(1): s.63-92.Lohrmann, Reinhard (2000), Migrants, Refugees and Insecurity. Current Threats to Peace, International Migration, 38 (4): s.20-22.Türkoğlu, Oğuzhan (2011), Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,30 (2): 101-118.Balta Evren (2016), Güvencesizlik, Mültecilik, saha, (2016):5-8.Leonard, Sarah (2011), EU Border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices, European Security ,19 (2):231-254.KitapGözügüzel, Eren (2014), KKTC Üzerinden Yapılan Göçmen Kaçakçılığı, ( Ankara, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).Murat, Sedat ve Taşkesenlioğlu, Zehra (2009), Avrupa Birliği Düzeyinde Göç, Entegrasyon ve Yerel Yönetimler, (İstanbul:Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları No:14).Dağı, İhsan ve Polat, Necati (2004), Demokrasi ve İnsan Hakları, (Ankara:Liberte Yayınları).Both, Katherina, Dardiry, Shadia El, Grant, Laura, Intrand, Caroline, Kynsilehto, Anitta, Mantanika, Regina, Martin, Marie, Rodier, Claire, Tassin, Louise, Ottavy, Eva. (2013), Yunanistan ve Türkiye Arasında FRONTEX: Geri Çevrilme Sınırı, (FIDH,Migeurop,REMDH); https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_tu_web-sommr-tu-ok.pdf,(05.05.2019). Hansen, Thomas Blom ve Stepputat, Finn (2005), Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World, (Princeton: Princeton University Press).İçduygu, Ahmet ve Kirişçi, Kemal (2009), Land of Diverse Migrations Challanges of Emigration and Immigration in Turkey, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınevi).Paşa, Faika Deniz (2011), Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin 2010 Yılı Raporu, Lefkoşa: Mavi Basım)Polili, Öncel (2012), Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci Hakları, (Lefkoşa: Mavi Basım).Yıldız, Ayselin (201), Göçmen Kaçakçılığı Algısı ve Göçmenlerin Karar Süreçleri, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyonu Tarafından Yürütülen “Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Girişimleri Projesi”Raporu,2017:http://www.turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/G%C3%B6%C3%A7men%20Ka%C3%A7akc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Alg%C4%B1s%C4%B1%20ve%20G%C3%B6%C3%A7menlerin%20Karar%20S%C3%BCre%C3%A7leri.pdf; (12.062018).KKTC İçişleri Bakanlığı (2019), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konusunda İşbirliğine İlişkin Protokol, http://icisleri.gov.ct.tr/Portals/32/goc-konusunda-isbirligine-iliskin-protokol_1.pdf, (12.05.2019)UNHCR, (2017), Desparate Journeys, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865,(10.05.2019).UNHCR, (2018), Forced displacement at record 68.5 million, https://www.unhcr.org/news/stories/2018/6/5b222c494/forced-displacement-record-685-million.html, (15.06.2018).UNHCR, (2015), Mid-Year Trends 2015, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.html, (15.06.2018).İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİG) (2018), İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, (Ankara)İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİG) (2016), 2016 Türkiye Göç Raporu, (Ankara), http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf, (09.05.2019).İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİG) (2016), İdare Faaliyet Raporu 2016,(Ankara), http://www.goc.gov.tr/files/files/faaliyet_raporu_020617.pdf ( 28.01.2018).İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİG) (2014), 2014 Yıllık Göç Raporu,(Ankara), http://www.goc.gov.tr/files/files/2014_yillik_goc_raporu.pdf, s. 58-59. (15.05.2019).İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİG) (2015), 2015 Yıllık Göç Raporu,(Ankara), http://www.goc.gov.tr/files/files/2015_yillik_goc_raporu.pdf, (15.05.2019).Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) (2019), Düzensiz Göç İstatistikleri, (Ankara), https://www.sg.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html, (10.05.2019).International Labour Office (ILO) (2004), https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf, (11.03.2019)International Organization for Migrations (IOM) (2018), https://www.iom.int/key-migration-terms/#Irregular-migration, (14.06.2018).Independent Balkan News Agency (IBNA) (2017), http://www.balkaneu.com/bulgarian-government-gives-further-1-2m-levafor-new-section-of-fence-at-turkish-border (15.05.2019).Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) (2018), http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html/; (15.05.2019).FRONTEX (2014), Annual Risk Analysis, http://www.goc.gov.tr/files/files/2015_yillik_goc_raporu.pdf, (15.05.2019).FRONTEX, Risk Analysis for 2019,(2019), file:///C:/Users/DELL/Desktop/DÜZENSİZ%20GÖÇMENLER%20ve%20KKTC/FRONTEX%20Risk_Analysis_for_2019.pdf, (20.04.2019).International Migration Organisation(IOM) (2018), Global Migration Indicators, http://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf,(12.05.2019).İnternet Kaynağı “CNN: Paris’teki terör saldırılarında en az 153 kişi öldürüldü”, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/pariste-silahli-saldiri-40013825, (12.05.2019).“Mültecilere tekme atan Macar Kameramana ödül”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37689036, (12.05.2019). “Origin and Tasks”, https://frontex.europa.eu/about-frontex/origin-tasks/(12.05.2019).“ Legal Basis”, https://frontex.europa.eu/about-frontex/legal-basis/, (12.05.2019).“18 Mart 2016 Tarihli Türkiye -AB Zirvesi Ortak Açıklaması”, https://www.ab.gov.tr/50241.html, (09.05.2019) “Regulations”, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/65db3442-7bcf-11e6-b076-01aa75ed71a1/language-en/ (11.05.2019).“Anayasa”, http://www.cm.gov.nc.tr/Bilgi/Anayasa.pdf, (11.03. 2019).“Tüzük”, http://www.mahkemeler.net/tuzuk/stf105b.pdf, (11.03. 2019).“ Arrivals”, http://migration.iom.int/europe?type=arrivals, (11.03. 2019).“KKTC’de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı”, Haberler.com, (2019), https://www.haberler.com/kktc-de-33-duzensiz-gocmen-yakalandi-11745661-haberi/,(20.02.2019). “KKTC’de 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı”, Haberler.com, (2019), https://www.haberler.com/kktc-de-iki-duzensiz-gocmen-yakalandi-11641115-haberi/,(Erişim Tarihi: 20 Şubat 2019).“KKTC’de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı”, Star, (2018), https://www.star.com.tr/yasam/kktcde-21-duzensiz-gocmen-yakalandi-haber-1422226/,(20.02.2019). “KKTC Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu”, Haberler.com, (2018), https://www.haberler.com/kktc-aciklarinda-kacak-gocmen-operasyonu-11269386-haberi/,(20.02.2019). http://www.detaykibris.com/%C4%B0lan-haberleri.htm,(Erişim Tarihi: 22 Şubat 2019).“Kıbrıs Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 19 ölü 25 kayıp”, Takvim, (2018), https://www.takvim.com.tr/yasam/2018/07/18/kibris-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-19-olu-25-kayip, (22.02.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1532-0643
Yazar: Mehmet Balyemez (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: KKTC


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Balyemez, M . (2019). Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan Düzensiz Göçmenler ve KKTC’nin Göçmen Politikaları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 517-531 . DOI: 10.21733/ibad.626477