Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 164 - 174 2019-12-09

Assurance Audit of Borsa İstanbul Sustainability Index Enterprises for Greenhouse Gas Declaration: A Research on ISAE 3410 Assurance Audit Standard
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma

Meltem Ece Çokmutlu [1] , Şahay Ok [2]


The review and assurance of the accuracy of the information presented in corporate reports (financial and non-financial reports) by an independent organization will increase the usability and confidence of this information in decision-making. Internationally accepted standardized independent auditing services are available for the financial information provided. In recent years, standards have been started to provide assurance services for non-financial information. The best known of these standards are those prepared by the International Standards on Auditing and Assurance Standards (IAASB). One of the specific standards prepared by the Board is ISAE 3410 Assurance Audit Standard for Greenhouse Gas Declarations”. In this study, the assurance standard (ISAE 3410) regarding the greenhouse gas declarations within the scope of assurance audit standards is explained and the explanations of ISAE 3410 greenhouse gas assurance standard in the non-financial reports submitted by the companies included in the Borsa İstanbul Sustainability Index were measured. During the measurement relevant information was collected from non-financial reports (sustainability reports and integrated reports) using content analysis method and these data analyzed by frequency distribution. When the result of the research is evaluated in general; It is observed that the companies have a high level of disclosure about greenhouse gas declarations and that they have awareness about ISAE 3410 greenhouse gas assurance standard.

Kurumsal raporlarda (finansal ve finansal olmayan raporlar) sunulan bir bilginin doğruluğunun bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesi ve güvencesinin verilmesi, bu bilginin karar almada kullanılabilirliğini ve güvenini arttıracaktır. Sunulan finansal bilgiler için uluslararası düzeyde kabul gören standartlaşmış bağımsız denetim hizmetleri mevcuttur. Son yıllarda finansal olmayan bilgiler için de güvence hizmeti sağlayabilecek standartlar hazırlanmaya başlanmıştır. Bu standartların en bilinenleri Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından hazırlanan standartlardır. Kurul tarafından hazırlanan spesifik standartlardan biri de ISAE 3410 “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetim Standardı”dır.

Bu çalışmada güvence denetimi standartları kapsamında bulunan sera gazı beyanlarına ilişkin güvence standardı (ISAE 3410) açıklanmış ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin sundukları finansal olmayan raporlarda ISAE 3410 sera gazı güvence standardına ilişkin açıklamaları ölçülmüştür. Ölçüm yapılırken elde edilen finansal olmayan raporlardan (sürdürülebilirlik raporları ve entegre raporlar) içerik analizi yöntemiyle ilgili bilgiler toplanmış ve frekans dağılımı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu genel olarak değerlendirildiğinde; işletmelerin sera gazı beyanlarına ilişkin açıklamalarının yüksek olduğu ve işletmelerin ISAE 3410 sera gazı güvence standardına ilişkin farkındalıklarının olduğu görülmüştür.

 • Altuğ., T. ve Özkan., F. Z. (2015). Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması. Verimlilik Dergisi, (2), 68-86.
 • Altıntaş, N., N. (2010). Bağımsız Denetim ve Vergi Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri: Türkiye’deki Uygulamalar Hakkında Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Aras, G., Tezcan, N., ve Kutlu Furtuna, Ö. (2016). Geleneksel Bankacılık ve Katılım Bankacılığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Topsis Yöntemiyle Karşılaştırılması. Istanbul Management Journal, 58-81.
 • Atabay., E. (2018). Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Hizmetleri (GDS:3402) Türkiye'de Finansal Sektördeki Farkındalığın Ölçümlenmesi. Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.
 • Coşkun Arslan., M. ve Demirkan., S. (2017). Auditing and Assurance Services. Muhasebe ve Finansman Dergisi (Özel Sayı), 127-141.Çıtak, N. (2015). Hesap Verebilirlik AccountAbility AA1000 Güvence Standartları Serileri. Türkmen Yayınları, İstanbul.
 • Dinç., E. ve Atabay., E. (2016). Güvence Denetim Standartları ve Güvence Denetim Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(5), 1527-1541.
 • Fernandez-Feijoo., B, Romeo., S., ve Ruiz., S. (2016). The Assurance Market Of Sustainability Reports: What Do Accounting Firms Do? Journal of Cleaner Production, 139, 1128-1137, 12.07.2019 tarihinde https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261631321X?via%3Dihub Erişim adresinden erişildi.
 • Gürtük., Anıl. ve Hahn., Rüdiger. (2016). An Empirical Assessment Of Assurance Statements İn Sustainability Reports: Smoke Screens Or Enlightening İnformation?. Journal of Cleaner Production, 136, 30-41.
 • Kardeş-Selimoğlu., S. ve Özsözgün-Çalışkan., A. (2016a). Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (ISAE) 3410- Sera Gazı Beyanları I, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 47, 1-.
 • Kardeş-Selimoğlu., S. ve Özsözgün-Çalışkan., A. (2016b). Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (ISAE) 3410- Sera Gazı Beyanları II, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 48, 1-20.
 • Kolk., A., ve Perego, P. (2010). Determinants of the Adoption of Sustainability Assurance Statements: An International Investigation. Business Strategy and the Environment, 19, 182–198, DOI: 10.1002/bse.643.
 • Manetti, G., ve Becatti, L. (2009). Assurance Services For Sustainability Reports: Standards And Empirical Evidence. Journal of Business Ethics, 87, 289–298. DOI 10.1007/s10551-008-9809-x.
 • Mock, T. J., Strohm, C., ve Swartz, K. M. (2007). An Examination Of Worldwide Assured Sustainability Reporting. Australian Accounting Review, 17(1), 67–77.
 • Mock, T. J., Rao, S. S. and Srivastava, R. P. (2013), The Development of Worldwide Sustainability Reporting. Assurance. Australian Accounting Review, 23, 280-294, DOI:10.1111/auar.12013.
 • Perego., P. (2009). Causes and Consequences of Choosing Different Assurance Providers: An International Study of Sustainability Reporting. International Journal of Management, 26(3), 412-425.
 • Perego, P., ve Kolk, A., (2012). Multinationals' Accountability On Sustainability: The Evolution Of Third-Party Assurance Of Sustainability Reports. Journal Business Ethics,110 (2), 173-190.
 • Sezer-Özçelik., A. G. (2016). Türkiye Kalkınma Bankası Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Raporu. 22.06.2019 tarihinde http://www.kalkinma.com.tr/data/file/cevreci_kalkinma/2016_yili_Sera_Gazi_Envanteri_ve_Raporu.pdf adresinden erişildi.
 • Simnett., R. Ve Nugent., M. (2007). Developing And Assurance Standard For Carbon Emissions Disclosures. Australian Accounting Rewiev, 17(2), 37-47.Yükçü, S., ve Kaplanoğlu, E. (2016). Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi. Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, 18 (Özel Sayı-1); 63-101.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5260-3925
Yazar: Meltem Ece Çokmutlu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Şahay Ok

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Ece Çokmutlu, M , Ok, Ş . (2019). Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına Yönelik Güvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 164-174 . DOI: 10.21733/ibad.628051