Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 363 - 377 2019-10-30

Study of the Social Media Addiction Levels of Adolescents in terms of Perceived Self-Esteem
Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesi

Fulya Yüksel-Sahin [1] , Özlem Öztoprak [2]


Araştırmanın amacı, ergenlerin benlik saygısına ve bazı kişisel değişkenlere (cinsiyet, ekonomik gelir ve anne- baba tutumları) göre  sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir  farklılığın olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 316 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” , “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu”  kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi Diskriminant Analizi Testi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, benlik saygısına, cinsiyete ve annelerinin tutumlarına göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak, babalarının tutumlarına ve  ekonomik gelire göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Ergenler, Benlik Saygısı, Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Artan, T. (2017). Benlik saygısı, vücutl algısı, narsisizm ve sosyal karşılaştırmanın sosyal medya kullanımı üzerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Aryana , M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre-university students. Journal of Applied Sciences, 10, 2474-2477.
 • Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 276-295.
 • Büyükşahin-Çevik, G. ve Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve annebaba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 225-240.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, Ü.(2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 9 (2), 27-50.
 • Demirli, C. ve Aydıner, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar bağımlılıklarıyla benlik saygıları arasındaki ilişkinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (31), 47-60.
 • Düvenci, A. (2012). Ağ neslinin internet kullanımı üzerindeki sosyal medya etkisinin sosyal sapma yaklaşımı ile incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Echeburua, E. ve Corral, P. (2010) Addiction to new technologies and to online social networking in young people: a new challenge. Adicciones 22 (2), 91-96.
 • Esen, B. K. ve Gündoğdu, M. (2010). The relationship between internet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2 (1), 29-36.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Griffiths, M. D. (2013). Social networking addiction: emerging themes and issues. Journal of Addiction Research & Therapy, 4 (5). e118.doi:10.4172/2155-6105.1000e118.
 • Hawi, N. ve Rupert, M.S. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students article in social science computer review. Social Science Computer Review 35 (5). Doi: 10.1177/0894439316660340.
 • Hou, Y., Xiong, D., Jiang, T., Song, L., ve Wang, Q. (2019). Social media addiction: Its impact, mediation, and intervention. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13 (1).http://dx.doi.org/10.5817/CP2019-1-4.
 • Ingólfsdóttir, H. R. (2017). The relationship between social media use and self-esteem: gender difference and the effects of parental support. self-esteem: social media use and gender difference. Retrieved from https://skemman.is/ bitstream/1946/28394/1/Hanna_Run_Complete_Thesis_B Sc_skemman.pdf
 • Khan, N. T (2018). Internet addiction: a global psychological addiction disorder. The Journal of Medical Research, 4 (4), 202-203.
 • Kırcaburun, K. (2016). Self-esteem, daily ınternet use and social media addiction as predictors of depression among Turkish adolescents. Journal of Education and Practice, 7 (24), 64-72.
 • Kim, W.,Jeong, O. R. ve Lee, S. W. (2010). On social web site. Information Systems. 35 (2), 215-236.
 • Kuss, D. J. ve Griffiths, M. D.(2011). Online social networking and addiction a review of the psychological literature. International of Journal Environmenta Research and Public Health, 8, 3528-3552.
 • Rollero, C., Daniele, A., ve Tartaglia, S. (2019). Do men post and women view? The role of gender, personality and emotions in online social activity.Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13 (1), article 1. http://dx.doi.org/10.5817/CP2019-1-1.
 • Social media - Statistics & Facts.(2019). https://www.statista.com, Published by J. Clement.
 • Taş, İ. (2017) Ergenler için sosyal medya bağımlılığı ölçeği kısa formunun (smbö-kf) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Online Journal of Technology Addiction ve Cyberbullying, 4 (1), 27-40.
 • Taylor, S., Peplau, L. A. ve ve Sears, D.O. (2012). Sosyal Psikoloji (Çev: A. Dönmez). Ankara: İmge.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Uzun, Ö., Yıldırım, V.ve Uzun, E. (2016). Dikkat Eksikiliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek ilişkisi. TJFM&PC, 10 (3), 142-147.
 • Valkenburg, P. M., Peter, J.ve Alexander P. Schouten, A.P. (2016). friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. CyberPsychology & Behavior, 9 (5).
 • Weiten, W., Yost, H. E. ve Dunn, D.S. (2016). Psikoloji ve Çağdaş Yaşam (Çev Ed: Ebru İkiz). Ankara:Nobel.
 • Yaygır, C. (2018). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Yiğit, H, (2010). Ergenlerin benlik saygılarının yaşam doyumu ve bazı özlük nitelikleri açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Young, K.,(1999) Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.). Innovations in Clinical Practice: A Source Book (Vol. 17; pp. 19-31). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3454-2142
Yazar: Fulya Yüksel-Sahin (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem Öztoprak

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Yüksel-Sahin, F , Öztoprak, Ö . (2019). Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 363-377 . DOI: 10.21733/ibad.613902