Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REKABETTEN İŞBİRLİĞİNE GİDEN SÜREÇTE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE BİR TEST: SURİYE KRİZİ

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, 39 - 50, 30.12.2017
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.05

Öz

Soğuk Savaşın sonra ermesinin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler geleneksel “rekabet” ağırlıklı çizgiden uzaklaşarak “işbirliği” çizgisine evirilmiştir. 2000’li yıllarda iktidar değişimleri ile gelişen ilişkiler, 2011’de başlayan Suriye’deki krizle beraber inişli çıkışlı bir durum sergilemiştir. 2011’den günümüze kadar süren krizde Rusya’nın ve Türkiye’nin takındıkları tavır ve uyguladıkları politikalar bu makalede ele alınırken, iki ülkenin Suriye krizine bakışı ve kriz esnasındaki işbirliği ve rekabet alanları açıklanmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

  • AKBAŞ, Zafer, “Ortadoğu’daki Değişim Süreci ve Türk Dış Politikası”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2012 AKILLI, Erman, “Türk Dış Politikası Zeminin Arap Baharı”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 37, 2012 ASKER, Ali, “Rusya’nın Suriye’de Stratejik Hamleleri: Sonu Meçhul Başlangıç”, Yeni Türkiye, Yıl 22, Sayı 87, 2016 ASKER, Ali ve Marziye Memmedli, “Arap Baharı’nda Rusya’nın Libya Politikası: Moskova’nın Çifte Tutumu”, Yeni Türkiye, Yıl 22, Sayı 87, 2016 BALCI, Ali, Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları, 2013 BAYEZİt, Fatih, “Dengeleme Davranışı Olarak Fırat Kalkanı Operasyonu: Neoklasik Realist Bakış”, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2016 ÇALIŞKAn, Burak, “Rusya-Suriye İlişkileri ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi”, İNSAMER Araştırma, 2014 ÇAMAn, Mehmet Efe, “Suriye Örneğinde Türkiye ve Rusya Arasındaki Jeopolitik İhtilafının İdeolojik Nedenleri”, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yalovabaccd/ ,29.10.2017 ÇELİKPALA, Mitat, “Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri”, Bilig Dergisi, Sayı 72, 2015 DALACOURA, Katerina, “The 2011 Uprising in The Arab Middle East: Political Change and Geopolitical Implications”, International Affairs, Cilt 88, Sayı 1, 2012 DİLEk, Mehmet Sait, “Rusya Federasyonu-Suriye İlişkilerinin Temelleri”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2017 DIŞ POLİTİKA VE SAVUNMA ARAŞTIRMALARI GRUBU, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, Bilgesam Analiz, Sayı 1360, 2017 DOĞAN, Gürkan ve Bülent Durgun, “Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2012 ERTUĞRUl, Doğan, “Türkiye Dış Politikası İçin Bir Test: Suriye Krizi”, TESEV, 2012 ERŞEN, Emre, “The Turkish-Russian Dialogue in Syria: Prospects and Challenges”, Al Sharq Forum Analysis Series, 2017 ERŞEN, Emre, Rusya’nın Arap Baharı Politikası, https://www.academia.edu/6442804/Rusyan%C4%B1n_Arap_Bahar%C4%B1_Politikas%C4%B1, 11.12.2017 HASANLI, Cemil (Çev: Ali Asker), Tarafsızlıktan Soğuk Savaşa Doğru Türk-Sovyet İlişkileri 1939- 1953, Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Ankara, 2011 İMANBEYLİ, Vügar, “Uçak Krizi ve Türkiye-Rusya İlişkileri”, SETA Perspektif, Sayı 119, 2015 KİBAROĞLU, Mustafa, “Arap Baharı ve Türkiye”, ADAM Akademi, Sayı 2, 2011 KOÇAK, Muhammet, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, SETA, Sayı 201, 2017 LEVENT, Hediye, “Suriye Krizi’nin Dinamikleri ve Aktörlerin Değerlendirilmesi”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, 2012 MUSAOĞLU, Neziha, “Krizin İlk İki Yılında Suriye Krizinin Çözümü/Çözümsüzlüğünde Rusya”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 48, 2015 OĞUZLU, Tarık, “Türkiye ve Arap Baharı: Türk Dış Politikasında Liberal, İddialı ve Batılı Eksenin Yükselişi”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 2, 2012 OĞUZLU, Tarık, “The Arap Spring and The Rise of The 2.0 Version of Turkey’s Zero Problems With Neighbors Policy”, SAM Paper, Sayı 1, 2012 ORHAN, Oytun, “Suriye ile Jet Krizi, Rusya’nın Rolü ve Türk Dış Politikası”,Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, 2012 ORHAN, Oytun, “Fırat Kalkanı Hedefler, Fırsatlar ve Riskler”, Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 7, 2016 ÖZBAY, Fatih, “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010”, Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 4, 2011 ÖZERTEM, Hasan Selim, “Turkey and Russia: A Fragile Friendship”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 15, Sayı 4, 2017 ÖZLÜK, Erdem, “Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve Özür Meselesi”, ORSAM, sayı 35, 2015 SAĞLAM, Mühdan,“İnadın Ötesinde: Rusya’nın Suriye Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, Sayı 4 SİNKAYA, Bayram, “Yeni Ortadoğu Jeopolitiğinde İran-Rusya Ekseni”, Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 72, 2016 ŞEN, Yağmur, “Suriye’de Arap Baharı”, Yasama Dergisi, Sayı 23. TELATAR, Gökhan, “Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş Mı?”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2015 TURAN, İlter, “Türk-Rus İlişkileri: Sorunlar ve Fırsatlar”, Bilgeseam Rapor No:5, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-10-2014040950rapor5.pdf, 12.12.2017 YAZICI, Amine, “Rusya’nın Suriye Politikası” Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, SDE Analiz, 2012 YEŞİLTAŞ, Murat, Merve Seren ve Necdet Özçelik, “Fırat Kalkanı Harekâtı: Harekâtın İcrası, İstikrarın Tesisi ve Alınan Dersler”, SETA Rapor, 2017 YÜCE, Samet, “Rusya’nın Suriye’deki Varlığının Nedenleri”, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 11, 2016 ДМИТРИЙ Тренин, Россия и кризис в Сирии, http://carnegie.ru/2013/02/12/ru-pub-50914, 02.11.2017

A TEST FOR TURKEY-RUSSIA RELATIONS IN THE PROCESS FROM COMPETITION TO COOPERATION: THE SYRIAN CRISIS

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, 39 - 50, 30.12.2017
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.05

Öz

After the Cold War ended, the relations between Turkey and Russia have evolved from being traditionally “competitive” into “cooperative”. The developing relations thanks to the govermental changes in 2000s have had up and downs since the crisis that broke out in Syria in 2011. This article deals with the attitudes and the policies of Russia and Turkey and tries to explain both countries’ approaches to the crisis in Syria and their cooperation and competition during that crisis in Syria since 2011.

Kaynakça

  • AKBAŞ, Zafer, “Ortadoğu’daki Değişim Süreci ve Türk Dış Politikası”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2012 AKILLI, Erman, “Türk Dış Politikası Zeminin Arap Baharı”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 37, 2012 ASKER, Ali, “Rusya’nın Suriye’de Stratejik Hamleleri: Sonu Meçhul Başlangıç”, Yeni Türkiye, Yıl 22, Sayı 87, 2016 ASKER, Ali ve Marziye Memmedli, “Arap Baharı’nda Rusya’nın Libya Politikası: Moskova’nın Çifte Tutumu”, Yeni Türkiye, Yıl 22, Sayı 87, 2016 BALCI, Ali, Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları, 2013 BAYEZİt, Fatih, “Dengeleme Davranışı Olarak Fırat Kalkanı Operasyonu: Neoklasik Realist Bakış”, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2016 ÇALIŞKAn, Burak, “Rusya-Suriye İlişkileri ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi”, İNSAMER Araştırma, 2014 ÇAMAn, Mehmet Efe, “Suriye Örneğinde Türkiye ve Rusya Arasındaki Jeopolitik İhtilafının İdeolojik Nedenleri”, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yalovabaccd/ ,29.10.2017 ÇELİKPALA, Mitat, “Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri”, Bilig Dergisi, Sayı 72, 2015 DALACOURA, Katerina, “The 2011 Uprising in The Arab Middle East: Political Change and Geopolitical Implications”, International Affairs, Cilt 88, Sayı 1, 2012 DİLEk, Mehmet Sait, “Rusya Federasyonu-Suriye İlişkilerinin Temelleri”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2017 DIŞ POLİTİKA VE SAVUNMA ARAŞTIRMALARI GRUBU, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, Bilgesam Analiz, Sayı 1360, 2017 DOĞAN, Gürkan ve Bülent Durgun, “Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2012 ERTUĞRUl, Doğan, “Türkiye Dış Politikası İçin Bir Test: Suriye Krizi”, TESEV, 2012 ERŞEN, Emre, “The Turkish-Russian Dialogue in Syria: Prospects and Challenges”, Al Sharq Forum Analysis Series, 2017 ERŞEN, Emre, Rusya’nın Arap Baharı Politikası, https://www.academia.edu/6442804/Rusyan%C4%B1n_Arap_Bahar%C4%B1_Politikas%C4%B1, 11.12.2017 HASANLI, Cemil (Çev: Ali Asker), Tarafsızlıktan Soğuk Savaşa Doğru Türk-Sovyet İlişkileri 1939- 1953, Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Ankara, 2011 İMANBEYLİ, Vügar, “Uçak Krizi ve Türkiye-Rusya İlişkileri”, SETA Perspektif, Sayı 119, 2015 KİBAROĞLU, Mustafa, “Arap Baharı ve Türkiye”, ADAM Akademi, Sayı 2, 2011 KOÇAK, Muhammet, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, SETA, Sayı 201, 2017 LEVENT, Hediye, “Suriye Krizi’nin Dinamikleri ve Aktörlerin Değerlendirilmesi”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, 2012 MUSAOĞLU, Neziha, “Krizin İlk İki Yılında Suriye Krizinin Çözümü/Çözümsüzlüğünde Rusya”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 48, 2015 OĞUZLU, Tarık, “Türkiye ve Arap Baharı: Türk Dış Politikasında Liberal, İddialı ve Batılı Eksenin Yükselişi”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 2, 2012 OĞUZLU, Tarık, “The Arap Spring and The Rise of The 2.0 Version of Turkey’s Zero Problems With Neighbors Policy”, SAM Paper, Sayı 1, 2012 ORHAN, Oytun, “Suriye ile Jet Krizi, Rusya’nın Rolü ve Türk Dış Politikası”,Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, 2012 ORHAN, Oytun, “Fırat Kalkanı Hedefler, Fırsatlar ve Riskler”, Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 7, 2016 ÖZBAY, Fatih, “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010”, Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 4, 2011 ÖZERTEM, Hasan Selim, “Turkey and Russia: A Fragile Friendship”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 15, Sayı 4, 2017 ÖZLÜK, Erdem, “Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve Özür Meselesi”, ORSAM, sayı 35, 2015 SAĞLAM, Mühdan,“İnadın Ötesinde: Rusya’nın Suriye Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, Sayı 4 SİNKAYA, Bayram, “Yeni Ortadoğu Jeopolitiğinde İran-Rusya Ekseni”, Ortadoğu Analiz, Cilt 8, Sayı 72, 2016 ŞEN, Yağmur, “Suriye’de Arap Baharı”, Yasama Dergisi, Sayı 23. TELATAR, Gökhan, “Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş Mı?”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2015 TURAN, İlter, “Türk-Rus İlişkileri: Sorunlar ve Fırsatlar”, Bilgeseam Rapor No:5, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-10-2014040950rapor5.pdf, 12.12.2017 YAZICI, Amine, “Rusya’nın Suriye Politikası” Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, SDE Analiz, 2012 YEŞİLTAŞ, Murat, Merve Seren ve Necdet Özçelik, “Fırat Kalkanı Harekâtı: Harekâtın İcrası, İstikrarın Tesisi ve Alınan Dersler”, SETA Rapor, 2017 YÜCE, Samet, “Rusya’nın Suriye’deki Varlığının Nedenleri”, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 11, 2016 ДМИТРИЙ Тренин, Россия и кризис в Сирии, http://carnegie.ru/2013/02/12/ru-pub-50914, 02.11.2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin YELTİN> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4434-2358
Türkiye


Kübra IŞIK>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4833-2544
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yeltin, H. & Işık, K. (2017). REKABETTEN İŞBİRLİĞİNE GİDEN SÜREÇTE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE BİR TEST: SURİYE KRİZİ . Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi , 3 (3) , 39-50 . DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.05

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor