Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 62 - 71, 31.05.2022
https://doi.org/10.52538/iduhes.1019805

Öz

Bu araştırma öğrenci hemşirelerin, hemşirelik alanındaki inovatif farkındalığının ve yenilikçilik düzeyinin belirlenmesi ve bu konuda farkındalık artırmak amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden bir devlet üniversitesinin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 331 hemşirelik öğrencilerinden Nisan-Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Araştırma verileri Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri, İnovatif Fikirlerine İlişkin Sorular ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılarak elde edilmiştir. BYÖ ortalama puanları 65.40 ± 7.17, fikir önderliği alt boyutu puanı ortalaması 25,37± 4,47, değişime direnç alt boyutu puan ortalaması 23,21± 4,59; risk alma alt boyutu puan ortalaması 16,81± 2,30 olarak bulunmuş olup, hemşirelerin yenilikçilik yaklaşımlarında sorgulayıcı düzeyde oldukları görülmüştür. Öğrencelerin inovasyon hakkında eğitim alma durumu, inovatif fikri olma durumu ve gelecekte inovatif hemşireler derneğine üye olma ile bireysel yenilikçilik düzeyleri puan ortalamaları arasında önemli bir fark olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin çoğunun inovasyon konusunda bilgilerinin olduğu, bununla birlikte çoğunun hemşirelik bakımında inovasyonun gerekli olduğunu düşündüğü ve inovatif hemşireler derneğine kayıt olmak istedikleri bulunmuştur. Öğrencilerin inovasyon kavramları ile tanışıklıklarının arttırılmasına, yenilikçi davranışlarının desteklenmesine katkı verecek şekilde, müfredat düzenlemeleri yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Referans1 Asurakkody, T. A., & Kim, S. H. (2020). Effects of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among nursing Students: Mediating role of Self-leadership. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100190.
 • Referans2 Baksi, A., Sürücü, H. A., & Kurt G. (2020). Hemşirelerin bireysel yenilikçilik davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin incelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 310-315.
 • Referans3 Baltacı, N., & Metin, A. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları İle İlişkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2): 578-593.
 • Referans4 Bodur, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 139-148.
 • Referans5 Chan, Z. C. (2016). Student peer reviewers' views on teaching innovations and imaginative learning. Nurse Education Today, 39, 155-160.
 • Referans6 Darvish, A., Bahramnezhad, F., Keyhanian, S., & Navidhamidi, M. (2014). The role of nursing informatics on promoting quality of health care and the need for appropriate education. Global journal of health science, 6(6), 11.
 • Referans7 Erdoğan, D. G., & Güneş, D. Z. (2013). The relationship between individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3033-3040.doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.349.
 • Referans8 Hurt, H. T., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58-65. (doi:10.1111/j.1468-2958.1977.tb00597.x).
 • Referans9 ICN. Delivering quality, serving communities: nurses leading care innovations. 2009. Retrieved from http://www.icn.ch/publications/2009
 • Referans10 Kara, D. (2015). Innovation in nursing practices. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 5:5, 54-59.
 • Referans11 Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(5), 58.
 • Referans12 Kaya, N., Turan, N., & Aydın, G. Ö. (2015). A concept analysis of innovation in nursing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1674-1678. (doi: 10.1016/j. sbspro.2015.06.244).
 • Referans13 Kemer, A. S., & Altuntas, S. (2017). Adaptation of the Individual Innovativeness Scale in nursing profesion: Turkish validity reliability study/Bireysel Yenilikcilik Olcegi'nin Hemsirelige Uyarlanmasi: Turkce Gecerlik--Guvenirlik Calismasi. Journal of Education and Research in Nursing, 14(1), 52-62.
 • Referans14 Kemer, A. S., & Yıldız, İ. (2020). Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi, 7(3): 363-370
 • Referans15 Kılıçer, K., & Odabaşı, H. F. (2010). Individual innovativeness scale (is): the study of adaptation to Turkish, validity and reliability. H. U. J Edu. 38:150-164.
 • Referans16 Özbey, H., & Başdaş, Ö. (2018). Hemşirelikte inovasyon. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 1-7.
 • Referans17 Özen, N., Özkaptan, B. B., Akyar, I., & Terzıoğlu, F. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. HEAD, 17(2):120-7
 • Referans18 Reyhan, F., Kabakci, E. N., Celik, N., & Sayiner, F. D. (2018). Opinions of midwifery and nursing students about the level of individual innovativeness and innovation in education. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 977-984.
 • Referans19 Sarıköse, S., & Türkmen, E. (2020). The relationship between demographic and occupational variables, transformational leadership perceptions and individual innovativeness in nurses. Journal of Nursing Management, 28(5), 1126-1133.
 • Referans20 Savcı, C., & Çil Akıncı, A. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. doi: 10.5336/nurses.2021-82452
 • Referans21 Şahin, E., Yıldız, Ö, & Aydın, H. T. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi. Health Sciences Student Journal., 1(1): 7-14.
 • Referans22 Utli, H., & Doğru, B.V. (2018). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3): 23-32.
 • Referans23 Yıldız Ayvaz, M., Akyol, Y.E., & Demiral. M. (2019). Innovation in Nursing and Innovative Attitudes of Nurses. International Health Administration and Education (Sanitas Magisterium), 5(2): 52-59.
 • Referans24 Zengin, H., Tiryaki, Ö., & Çınar, N. (2019). Hemşirelikte yenilikçilik ve ilişkili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 207-217.
 • Referans25 Zhu, C., & Engels, N. (2014). Organizational culture and instructional innovations in higher education: Perceptions and reactions of teachers and students. Educational Management Administration & Leadership, 42(1), 136-158.

NURSING STUDENTS’ AWARENESS OF INNOVATION AND LEVELS OF INNOVATION

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 62 - 71, 31.05.2022
https://doi.org/10.52538/iduhes.1019805

Öz

This research was planned to identify nursing students’ awareness of innovation and innovation levels and to raise awareness on this topic.The sample of the descriptive study was collected online during the period of April-July 2021 from 331 voluntary nursing students studying at the nursing faculty of a state university. The research data were obtained by using the Student Information Form, Questions Related to their Innovative Ideas and the Individual Innovativeness Scale (IIS).Mean IIS score was found to be 65.40 ± 7.17; Opinion leadership sub-scale mean score was 25,37± 4,47; Resistance to change sub-scale mean score was 23,21± 4,59 and Risk taking sub-scale mean score was 16,81± 2,30; showing that the nurses were at a questioning level in their innovative approach. A significant difference (p<0.05) was found between individual innovativeness levels of nursing students' and their training on innovation, innovative ideas and probability of future membership in the Association of Innovative Nursing. The individual innovativeness characteristics of the participating nursing students were at a moderate level. The study found that most of the participating nursing students had knowledge on innovation; most of them believed that innovation was necessary in nursing care and they wanted to register with the Association of Innovative Nursing in the future. It is suggested that curriculum should be redesigned in a way to increase students’ familiarity with the concepts of innovation and to support their innovative behaviors.

Kaynakça

 • Referans1 Asurakkody, T. A., & Kim, S. H. (2020). Effects of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among nursing Students: Mediating role of Self-leadership. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100190.
 • Referans2 Baksi, A., Sürücü, H. A., & Kurt G. (2020). Hemşirelerin bireysel yenilikçilik davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin incelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 310-315.
 • Referans3 Baltacı, N., & Metin, A. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları İle İlişkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2): 578-593.
 • Referans4 Bodur, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 139-148.
 • Referans5 Chan, Z. C. (2016). Student peer reviewers' views on teaching innovations and imaginative learning. Nurse Education Today, 39, 155-160.
 • Referans6 Darvish, A., Bahramnezhad, F., Keyhanian, S., & Navidhamidi, M. (2014). The role of nursing informatics on promoting quality of health care and the need for appropriate education. Global journal of health science, 6(6), 11.
 • Referans7 Erdoğan, D. G., & Güneş, D. Z. (2013). The relationship between individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3033-3040.doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.349.
 • Referans8 Hurt, H. T., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58-65. (doi:10.1111/j.1468-2958.1977.tb00597.x).
 • Referans9 ICN. Delivering quality, serving communities: nurses leading care innovations. 2009. Retrieved from http://www.icn.ch/publications/2009
 • Referans10 Kara, D. (2015). Innovation in nursing practices. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 5:5, 54-59.
 • Referans11 Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(5), 58.
 • Referans12 Kaya, N., Turan, N., & Aydın, G. Ö. (2015). A concept analysis of innovation in nursing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1674-1678. (doi: 10.1016/j. sbspro.2015.06.244).
 • Referans13 Kemer, A. S., & Altuntas, S. (2017). Adaptation of the Individual Innovativeness Scale in nursing profesion: Turkish validity reliability study/Bireysel Yenilikcilik Olcegi'nin Hemsirelige Uyarlanmasi: Turkce Gecerlik--Guvenirlik Calismasi. Journal of Education and Research in Nursing, 14(1), 52-62.
 • Referans14 Kemer, A. S., & Yıldız, İ. (2020). Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi, 7(3): 363-370
 • Referans15 Kılıçer, K., & Odabaşı, H. F. (2010). Individual innovativeness scale (is): the study of adaptation to Turkish, validity and reliability. H. U. J Edu. 38:150-164.
 • Referans16 Özbey, H., & Başdaş, Ö. (2018). Hemşirelikte inovasyon. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 1-7.
 • Referans17 Özen, N., Özkaptan, B. B., Akyar, I., & Terzıoğlu, F. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. HEAD, 17(2):120-7
 • Referans18 Reyhan, F., Kabakci, E. N., Celik, N., & Sayiner, F. D. (2018). Opinions of midwifery and nursing students about the level of individual innovativeness and innovation in education. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 977-984.
 • Referans19 Sarıköse, S., & Türkmen, E. (2020). The relationship between demographic and occupational variables, transformational leadership perceptions and individual innovativeness in nurses. Journal of Nursing Management, 28(5), 1126-1133.
 • Referans20 Savcı, C., & Çil Akıncı, A. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. doi: 10.5336/nurses.2021-82452
 • Referans21 Şahin, E., Yıldız, Ö, & Aydın, H. T. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi. Health Sciences Student Journal., 1(1): 7-14.
 • Referans22 Utli, H., & Doğru, B.V. (2018). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3): 23-32.
 • Referans23 Yıldız Ayvaz, M., Akyol, Y.E., & Demiral. M. (2019). Innovation in Nursing and Innovative Attitudes of Nurses. International Health Administration and Education (Sanitas Magisterium), 5(2): 52-59.
 • Referans24 Zengin, H., Tiryaki, Ö., & Çınar, N. (2019). Hemşirelikte yenilikçilik ve ilişkili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 207-217.
 • Referans25 Zhu, C., & Engels, N. (2014). Organizational culture and instructional innovations in higher education: Perceptions and reactions of teachers and students. Educational Management Administration & Leadership, 42(1), 136-158.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eda ERGİN> (Sorumlu Yazar)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3732-5402
Türkiye


Şebnem ÇINAR YÜCEL>
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-8904-7395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 5 Kasım 2021
Kabul Tarihi 16 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes1019805, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {62 - 71}, doi = {10.52538/iduhes.1019805}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Ergin, Eda and Çınar Yücel, Şebnem} }
APA Ergin, E. & Çınar Yücel, Ş. (2022). Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 5 (1) , 62-71 . DOI: 10.52538/iduhes.1019805
MLA Ergin, E. , Çınar Yücel, Ş. "Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 (2022 ): 62-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/70107/1019805>
Chicago Ergin, E. , Çınar Yücel, Ş. "Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 (2022 ): 62-71
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri AU - EdaErgin, ŞebnemÇınar Yücel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52538/iduhes.1019805 DO - 10.52538/iduhes.1019805 T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 71 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-4575 M3 - doi: 10.52538/iduhes.1019805 UR - https://doi.org/10.52538/iduhes.1019805 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri %A Eda Ergin , Şebnem Çınar Yücel %T Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri %D 2022 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 5 %N 1 %R doi: 10.52538/iduhes.1019805 %U 10.52538/iduhes.1019805
ISNAD Ergin, Eda , Çınar Yücel, Şebnem . "Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 / 1 (Mayıs 2022): 62-71 . https://doi.org/10.52538/iduhes.1019805
AMA Ergin E. , Çınar Yücel Ş. Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri. IDUHeS. 2022; 5(1): 62-71.
Vancouver Ergin E. , Çınar Yücel Ş. Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2022; 5(1): 62-71.
IEEE E. Ergin ve Ş. Çınar Yücel , "Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Farkındalıkları ve Yenilikçilik Düzeyleri", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 5, sayı. 1, ss. 62-71, May. 2022, doi:10.52538/iduhes.1019805

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848