Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

EUROPEAN FEUDAL CITY AND OTTOMAN CITY IN THE MEDIEVAL

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 42 - 57, 30.06.2020

Öz

Feudalism is based on a soil-based system. In medieval Europe, the product obtained from the soil and the income from the product revealed the need for labour-power. During this period, serfs and vassals constituted the labour-power in question. In the feudal system, centers were established under the authority of senors. These centers included peasant populations and castles. Feudal qualities in the Ottoman Empire began to appear in the 1500s. This feudal structure, called the grooming system, was again based on the soil. At the head of the system was an officer appointed from the central. In the Ottoman Empire, soldiers were raised with the income of the grooming system. The infrastructure of two separate systems, where feudal qualities were seen in Europe and in the Ottoman Empire, was also composed of different foundations. The reasons for the disappearance of systems were different. The aim of the study; It is to compare two separate periods in which feudal qualities appeared in the Ottoman and Europe. 

Kaynakça

 • Ağaoğulları, M. A. ve Köker, L. (1996). İmparatorluktan Tanrı devletine. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Altındal, A. (2004). Vatikan ve tapınak şövalyeleri. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aydemir, C. Ve Genç, S. Y. (2010). Ortaçağ’ın sosyo-ekonomik düzeni: Feodalizm. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (10)36, 226-241.
 • Barkan, Ö. L. (1938). Osmanlı İmparatorluğunda çirtçi sınırlarının hukuki statüsü. Ülkü, 49-59.
 • Barlet, H. M. (1937). A history of the merchont navy. London: George C. Harrap and Co. Ltd.
 • Benevolo, L. (1995). Eskiçağ dünyasında kentin ortaya çıkışı. (İçinde) Avrupa Tarihinde Kentler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Berktay, H. (1983). Kabileden feodalizme. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Berl, E. (1999). Attila’dan Timur’a Avrupa ve Asya. (Çev. Gülseren Devrim). İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Bumin, K. (1998). Demokrasi arayışında kent. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Cooley, C. H. (1894). The theory of transportation. Pablications Of The American Economic Association, 9(3), 13-148.
 • Cowdrey, E. J. (1998). Pope Gregory VII 1073-1085. Oxford University Press.
 • Davies, N. (2006). Avrupa tarihi. (Çev. M. Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Durmaz, S. (2010). Yüksek Ortaçağ’da Papa-imparator çatışması: Kılıç ile Asa’nın savaşı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 93-120.
 • Ebenstein, W. (1996). Siyasi felsefenin büyük düşünürleri. (Çev. İsmet Özel). İstanbul: Şule Yayınları.
 • Erder, L. & Faroqhl, S. (1978). The development of the Anatolian urban network in the 16th century. Journal For The Economic and Social History Of The Orlent.
 • Ergin, O. (1939). Türk şehirlerinde imaret sistemi. İstanbul.
 • Ergin, O. N. (1947). Türk belediyeciliği ve şehirciliği. İller ve Belediyeler Dergisi, (15-16), 605-620.
 • Fuhrmann, H. (1986). Germany in the Middle Ages c.1050-1200. Cambridge University Press.
 • Gerber, H. (1976). Guilds in seventeenth century Anatolian Bursa. Asian and African Studies. 11(1), 60-86.
 • Goff, J. (2005). Ortaçağda batı Avrupa. (Çev. N. Uluç). Doğu-Batı Dergisi, 33, 39-68.
 • Herbert, S. (1920). The fall of feudalism in France. New York: Frederick A. Stokes Company.
 • Kılıçbay, M. A. (2005). Ortaçağın orta malı olmadığına dair. Doğu-Batı Dergisi, 33, 69-79.
 • Kinder, H. & Hilgeman, W. (2006). Dünya tarihi atlası. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Kirchner, W. (1961). Western civilization to 1500. America: Barnes&Noble.
 • Kuban, D. (1975). Sanat tarihimizin sorunları. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Liebeschuetz, W. (1999). Antik kentin sonu. (Ed. John Rich). İçinde Geç Antik Çağda Kent. (Çev. Suna Güven ve Ertuğrul Güven). İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Perry, M. (1985). Western civilization, ideas, politics and society. Boston.
 • Pirenne, H. (1994). Ortaçağ kentleri. (Çev. Şadan Karadeniz). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Rathgen, K. (1911). All gemeine Verfassungs und Vewaltungsgeschichte. Leipzig: Huebner.
 • Sander, O. (2009). Siyasi tarih ilkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sunar, L. (2011). Weber’in tarihsel şehir sosyolojisi: Modern toplumun temeli olarak şehir. Sosyoloji Dergisi. 22(3), 423-442.
 • Şahin, İ. (1979). Tımar sistemi hakkında bir risale. Tarih Dergisi, 32, 905- 1047.
 • Tekeli, İ. (1973). Evalution of the spatial organization in the Ottoman Empire and Turkish Republic. (Ed. Carl L. Brown). From Medina to Metropolis Heritage and Change in the Near Eastern City. Princeton: Darwin Press. 244-273.
 • Tekeli, İ. (1982). Anadolu’daki kentsel yaşantının örgütlenmesinde değişik aşamalar. (İçinde) Türkiye’de kentleşme yazıları. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Ülgen, P. (2010). Ortaçağ Avrupasında feodal sisteme genel bir bakış. Mukaddime, (1), 1-18.
 • Weber, M. (2015). Şehir modern kentin oluşumu. (Çev. Musa Ceylan). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Weber, M. (2017). General economic history. Routledge.
 • Wickwar, H. (1970). The political theory of local government. University of South Carolina Press.
 • Zagalov, N.A., Arzumanyan, A. A., vd., (1976). Ekonomi politiğin temelleri. İstanbul: May Yayınları.

ORTAÇAĞ’DA AVRUPA FEODAL KENTİ VE OSMANLI KENTİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 42 - 57, 30.06.2020

Öz

Feodalizm toprağa dayalı bir sistemi esas alır. Ortaçağ Avrupa’sında topraktan elde edilen ürün ve üründen elde edilen gelir emek gücüne ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde söz konusu emek gücünü serfler ve köleler oluşturmaktaydı. Feodal sistemde senyörlerin otoritesi altında merkezler kuruldu. Bu merkezler, şatoları ve köylü nüfusu içermekteydi. Osmanlı’da ise feodal nitelikler 1500’lü yıllarla belirmeye başlamıştır. Tımar sistemi olarak adlandırılan bu feodal yapı yine toprağa dayanmaktaydı. Sistemin başında ise merkezden atanmış bir görevli bulunuyordu. Osmanlı’da tımar sisteminin geliriyle asker yetiştiriliyordu. Avrupa’da ve Osmanlı’da feodal niteliklerin görüldüğü iki ayrı sistemin alt yapısını da farklı temeller oluşturuyordu. Bunun gibi söz konusu sistemlerin ortadan kaybolma sebepleri de farklıydı. Çalışmanın amacı; Osmanlı’da ve Avrupa’da feodal niteliklerin belirdiği iki ayrı dönemi kıyaslamaktır. 

Kaynakça

 • Ağaoğulları, M. A. ve Köker, L. (1996). İmparatorluktan Tanrı devletine. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Altındal, A. (2004). Vatikan ve tapınak şövalyeleri. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aydemir, C. Ve Genç, S. Y. (2010). Ortaçağ’ın sosyo-ekonomik düzeni: Feodalizm. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (10)36, 226-241.
 • Barkan, Ö. L. (1938). Osmanlı İmparatorluğunda çirtçi sınırlarının hukuki statüsü. Ülkü, 49-59.
 • Barlet, H. M. (1937). A history of the merchont navy. London: George C. Harrap and Co. Ltd.
 • Benevolo, L. (1995). Eskiçağ dünyasında kentin ortaya çıkışı. (İçinde) Avrupa Tarihinde Kentler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Berktay, H. (1983). Kabileden feodalizme. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Berl, E. (1999). Attila’dan Timur’a Avrupa ve Asya. (Çev. Gülseren Devrim). İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Bumin, K. (1998). Demokrasi arayışında kent. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Cooley, C. H. (1894). The theory of transportation. Pablications Of The American Economic Association, 9(3), 13-148.
 • Cowdrey, E. J. (1998). Pope Gregory VII 1073-1085. Oxford University Press.
 • Davies, N. (2006). Avrupa tarihi. (Çev. M. Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Durmaz, S. (2010). Yüksek Ortaçağ’da Papa-imparator çatışması: Kılıç ile Asa’nın savaşı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 93-120.
 • Ebenstein, W. (1996). Siyasi felsefenin büyük düşünürleri. (Çev. İsmet Özel). İstanbul: Şule Yayınları.
 • Erder, L. & Faroqhl, S. (1978). The development of the Anatolian urban network in the 16th century. Journal For The Economic and Social History Of The Orlent.
 • Ergin, O. (1939). Türk şehirlerinde imaret sistemi. İstanbul.
 • Ergin, O. N. (1947). Türk belediyeciliği ve şehirciliği. İller ve Belediyeler Dergisi, (15-16), 605-620.
 • Fuhrmann, H. (1986). Germany in the Middle Ages c.1050-1200. Cambridge University Press.
 • Gerber, H. (1976). Guilds in seventeenth century Anatolian Bursa. Asian and African Studies. 11(1), 60-86.
 • Goff, J. (2005). Ortaçağda batı Avrupa. (Çev. N. Uluç). Doğu-Batı Dergisi, 33, 39-68.
 • Herbert, S. (1920). The fall of feudalism in France. New York: Frederick A. Stokes Company.
 • Kılıçbay, M. A. (2005). Ortaçağın orta malı olmadığına dair. Doğu-Batı Dergisi, 33, 69-79.
 • Kinder, H. & Hilgeman, W. (2006). Dünya tarihi atlası. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Kirchner, W. (1961). Western civilization to 1500. America: Barnes&Noble.
 • Kuban, D. (1975). Sanat tarihimizin sorunları. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Liebeschuetz, W. (1999). Antik kentin sonu. (Ed. John Rich). İçinde Geç Antik Çağda Kent. (Çev. Suna Güven ve Ertuğrul Güven). İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Perry, M. (1985). Western civilization, ideas, politics and society. Boston.
 • Pirenne, H. (1994). Ortaçağ kentleri. (Çev. Şadan Karadeniz). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Rathgen, K. (1911). All gemeine Verfassungs und Vewaltungsgeschichte. Leipzig: Huebner.
 • Sander, O. (2009). Siyasi tarih ilkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sunar, L. (2011). Weber’in tarihsel şehir sosyolojisi: Modern toplumun temeli olarak şehir. Sosyoloji Dergisi. 22(3), 423-442.
 • Şahin, İ. (1979). Tımar sistemi hakkında bir risale. Tarih Dergisi, 32, 905- 1047.
 • Tekeli, İ. (1973). Evalution of the spatial organization in the Ottoman Empire and Turkish Republic. (Ed. Carl L. Brown). From Medina to Metropolis Heritage and Change in the Near Eastern City. Princeton: Darwin Press. 244-273.
 • Tekeli, İ. (1982). Anadolu’daki kentsel yaşantının örgütlenmesinde değişik aşamalar. (İçinde) Türkiye’de kentleşme yazıları. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Ülgen, P. (2010). Ortaçağ Avrupasında feodal sisteme genel bir bakış. Mukaddime, (1), 1-18.
 • Weber, M. (2015). Şehir modern kentin oluşumu. (Çev. Musa Ceylan). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Weber, M. (2017). General economic history. Routledge.
 • Wickwar, H. (1970). The political theory of local government. University of South Carolina Press.
 • Zagalov, N.A., Arzumanyan, A. A., vd., (1976). Ekonomi politiğin temelleri. İstanbul: May Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet GÜNDÜZ
Researcher
0000-0002-4825-8575
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gündüz, A. (2020). ORTAÇAĞ’DA AVRUPA FEODAL KENTİ VE OSMANLI KENTİ . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 3 (1) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/55641/727496