Sayı: 3, 31.12.2019

Yıl: 2018

Sayı Editör Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Özlem SÖKMEN GÜRÇAM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2372-7355
Kamu Maliyesi
Doç. Dr. Ahmet TEKİN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Burcu ILGAZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm
Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKGÜN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Denetim

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimler ile bu kapsamdaki disiplinlere ilişkin bilimsel çalışmaları yayınlamak, duyurmak ve bilimsel çalışmalara katkı sunarak bilim ve insanlık için yarar sağlamayı amaç edinmiştir.


İktisadi ve idari bilimleri ile bu alandaki disiplinler, İşletme, Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Davranış Bilimleri, Liderlik, Siyaset Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Ulaştırma ve Lojistik, Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri, Kamu ve Yerel Yönetim alanlarına ilişkin bilimsel çalışmalar Derginin yayın kapsamını oluşturmaktadır.  


Yazım Kuralları:


Gönderilen makaleler üzerinde YAZAR İSMİ OLMADAN GÖNDERİLMELİ ve  makale kaydı, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nin Dergipark paneli aracılığı ile.

Dergi Panelinden, "Telif Hakkı Devri Formu" indirilip doldurultuktan ve imza edildikten sonra PDF formatında taranılarak panel üzerinden makale ile beraber yüklenmelidir.

Makalenin panele yüklenmiş olduğu word dosyasına dair intihal raporu PDF formatı ile yüklenmelidir.


Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ve sayfalarda kenar (sağ-sol, üst-alt) 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Söz konusu şekil şartlarına uymayan yazılar, hakemlere gönderilmeden yazarlarına iade edilir. İntihal oranı en çok %20 olabilir (en fazla 9 harf eşleşme ve kaynakça dahil), intihal raporu makale ile beraber dergi paneline yüklenmelidir.


Uzunluk

Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların uzunluğu, ekler ve kaynakça dâhil 8.000 kelimeyi veya 20 sayfayı geçmemelidir. Buna karşın, Editör ve/veya Yayın Kurulunun uygun görmesi durumunda, daha uzun yazılar da değerlendirme sürecine alınabilir.


Kapak Sayfası

Dergiye gönderilecek makalelerin kapak sayfası, yazar(lar)a ilişkin aşağıdaki bilgileri içermelidir:
– Makalenin başlığı,
– Yazar(lar)ın adı soyadı ve unvanı,
– Yazar(lar)ın bağlı bulundukları kurum,

– Yazar(lar)ın ORCID iD bilgisi(leri),
– Yazar(lar)ın iletişim bilgileri (Açık posta adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi),
– Çalışmada teşekkür edilen kişi ve/veya kurumlar ile diğer ilgili notlar.

Kapak sayfasında, makalenin başlığı, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu harflerle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Benzer şekilde, yazarların ad ve soyadları ile iletişim bilgileri de, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfaya ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, Dergi Editörlüğü ile yazarlar arasındaki iletişimi sağlayacak yazar belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın belirtilmemesi durumunda, makaleyi Dergiye gönderen yazar ile iletişim kurulur.

Kapak sayfası, makaleden ayrı olarak düzenlenmeli ve sisteme ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.


Makale

Yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası; makale başlığı, özet, anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşan bölümdür. Makale, sisteme ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki sıra izlenmelidir:
– Başlık,
– Öz ve anahtar kelimeler,
– Giriş,
– Ana metin,
– Sonuç,
– Açıklayıcı notlar (eğer varsa),
– Kaynakça ve
– Ekler (eğer varsa).


Başlık

Yazının ana başlığı içerikle uyumlu olmalı ve 12 kelimeden uzun olmamalıdır. Başlık, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu harflerle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Türkçe makaleler için başlığın İngilizcesi ve İngilizce makaleler için de başlığın Türkçesi yazılmalıdır.


Öz ve Anahtar Kelimeler

Makalenin başında, en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.

Özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak, Türkçe ve İngilizce olarak, konuyu en iyi şekilde ifade eden en az üç (3) anahtar kelime yazılmalıdır.


Ana Metin ve Bölüm Başlıkları

Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası tek paragraf aralığı (6 nk) verilmelidir. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve koyu olarak yazılmalıdır. Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.


Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablo ve şekil adları, tablo veya şeklin üst tarafında, tablo veya şekle ilişkin kaynakça ise alta yazılmalıdır. Tablo ve şekiller, başlarıyla beraber metin içine ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır başlık bırakılmalıdır. Tablo, şekil vs. içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Akışı bozan tablo veya veriler, çalışmanın sonuna “Ek” olarak konulabilir.


Matematiksel Denklemler ve Formüller

Metin içerisinde yer alan matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazılmalıdır.  Matematiksel ifadelere sıra numarası verilmeli ve sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır. Denklem ile metin arasında (6 nk) boşluk bırakılmalıdır.


Kaynak Gösterme

Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. iki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c, vb.) gibi semboller yazılarak kaynaklar birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.


Metin İçerisinde Kaynak Gösterilmesine İlişkin Örnekler

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaretin yaklaşık %40’ını, ana firmalar ile bağlı firmaları arasındaki işlemler oluşturmaktadır (Stewart, 1993).

Uluslararası transfer fiyatlamasının üç stratejik amacı vardır (Hoshower ve Mandel, 1986: 53).

Hoshower ve Mandel (1986: 53) uluslararası transfer fiyatlamasının üç stratejik amacı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) sistematik risk (beta) ile getiriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermemektedir (Fama ve French, 1996a, 1996b).

Müşteri memnuniyeti ile karlılık arasında bir ilişki söz konusudur (Anderson, Fornell ve Lehmann, 1994). Anderson vd. (1994) müşteri memnuniyeti arttıkça, müşterilerin daha yüksek fiyat ödemeye razı olduklarını bulmuşlardır.

BiliciMete, Soylu, Bekaroğlu ve Kavakçı (1998) tükenmişlik düzeyi ile demografik özellikler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bilici vd. (1998) yaş, cinsiyet ve medeni durum gibi demografik özelliklerin tükenmişliği etkilediğini bulmuşlardır.

Önceki çalışmaların sonuçları yüksek iş tatmini ile düşük tükenmişlik düzeyi arasında bir ilişki olduğu hipotezini doğrulamaktadır (Dolan, 1987; Penn, Romano ve Foat, 1988; Rocca ve Konstanski, 2001; Sobreques vd., 2003).


Açıklayıcı (Son) Notlar

Metin içindeki açıklayıcı (son) notlar, makalenin sonunda, kaynakçadan önce yer almalı ve metin içindeki sıraya uygun olarak (1, 2, 3, vb.) yazılmalıdır.


Kaynakça

Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konulmamalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, metin içerisinde olduğu gibi, kaynakça bölümünde de, yayın tarihinden sonra (a, b, c, …) harfleri kullanılarak kaynaklar sıralanmalıdır. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar yazılmalıdır. Dergilerde yayımlanan makalelerin ve derleme niteliğindeki (editörlü) kitaplarda yer alan bölümlerin sayfa numaraları mutlaka yazılmalıdır.

Metin içinde atıf yapılan veya alıntı yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda görülmektedir.


Dergiler

Yurdakul, F. (2008). Türkiye’de kayıtdışı ekonomi: Bir model denemesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(4), 205-221.

Hoshower, L. B., & Mandel, L. (1986). Transfer pricing policies of US-based multinationals. The International Journal of Accounting, 22(1), 51-59.

Fama, E., & French, K. (1996a). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55?84.

Fama, E., & French, K. (1996b). The CAPM is wanted, dead or alive. Journal of Finance, 54, 1947?1958.

Anderson, E.W., Fornell, C., & Lehmann, D.R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53–66.

BiliciM., Mete, F., Soylu C., Bekaroğlu, M., & Kavakçı, O. (1998). Bir grup akademisyende depresyon ve tükenme düzeyleri. Journal of Turkish Psychiatry, 9(3),181-189.

Sobreques, J., Cebria, J., Segura, J., Rodriguez, C., Garcia, M., & Juncosa, S. (2003). Job satisfaction and burnout in general practitioners. Aten Primaria, 31(4), 227-33.


Kitaplar

Doğan, A. (2015). Kara yolu Yolcu Taşımacılığı (2. baskı). İstanbul: Doğan Yayınları.

Alpugan, O., Demir, H., Oktav, M., & Üner, N. (1995). İşletme ekonomisi ve yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen & G. G. Şenesen). İstanbul: Literatür Yayınları.

Dayananda, D., Irons, R., Harrison, S., Herbohn, J., & Rowland, P. (2002). Capital budgeting: Financial appraisal of investment projects. Cambridge: Cambridge University Pres.

Blank, L., & Tarquin, A. (2002). Engineering economy. New York: McGraw-Hill.


Derlemeler

Ceylan, A. (2006). Belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi. (Ed.) N. Aydın, Finansal Yönetim (ss. 189-204).  Eskişehir: AÖF Yayınları.

Modigliani, F., & Miller, M. (1998). Sermayenin maliyeti, Şirket finansmanı ve yatırım teorisi. (Çev. S. Soydemir) (Ed.) C. Erol, Finans Teorisinin Temel Makaleleri (ss. 165-204). İstanbul: SPK Yayınları.

Beumee, J. G. B., Hilberink, B., Patel, S., & Walsh, P. (1999). Hedging derivative credit risk. (Ed.) L. Donaldson, Derivative credit risk (ss. 185-196). Great Britain: Risk Books.


İnternet Kaynakları

Mun, J. (2006). Real options and Monte Carlo simulation versus traditional DCF valuation in Layman’s term. http://www.crystalball.com/articles/download/ro-vs-dcf.pdf (Eri?im tarihi, 10 Mart 2006).

Internet stocks: Valuations and trading strategy (2000). http://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2000/Dbc/Dbc.doc (Eri?im Tarihi, 25 Mart 2006).

Müderrisoğlu, O. (2006, 21 Ağustos). Anadolu yaklaşımı 70 bin KOBİ’ye hayat verecek. Sabah Gazetesi. http://arsiv.sabah.com.tr/2006/08/21/eko110.html (Erişim Tarihi, 20 Ekim 2007).

Computer and Internet Security. (2000). http://lcweb.loc.gov/global/internet/security.html (Erişim Tarihi, 24 Mart 2002).


Diğer Kaynaklar

Türkiye Bankalar Birliği (2007, Mayıs). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması programı bilgilendirme notu.

DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Ankara.

Sudarsanam, S., Sorwar, G., & Marr, B. (2003, October). Valuation of intellectual capital and real option models. PMA Intellectual Capital Symposium.

Yılmaz, B. (2003). Turkey’s competitiveness in the European Union: A Comparison with five candidate countries – Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and the EU15. Ezoneplus Working Paper No. 12.


ETİK İLKELER


Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallar çerçevesinde yayınlanan hakemli  dergidir. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen özgün bilimsel amakaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi yayın sürecinin tüm aşamalarında geçerli olan etik ilkelere, bilimsel yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların uymaları gerekir. Bu doğrultuda Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Etik İlkeler ve Yayın Politikası; Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uyulmasını gerektirmektedir.

Yayınlanması için dergiye gönderilen makalelerde; intihal, uydurmacılık, yanıltmacılık, çarpıtma, manipüle etme gibi durumların tespiti halinde; makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale ret edilecektir. Dergi, editörler veya hakemler tarafından gerek görülmesi durumunda; yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin veri dosyalarını isteme hakkına sahiptir.Yazar/Yazarlara İlişkin Etik Sorumluluklar


Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin, Derginin yayın yapmakta olduğu alanlarda özgün bilimsel çalışmaları konu edinmiş olması gerekmektedir.

Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir (APA formatı).

İntihal oranı (kaynakça hariç-9 ve üzeri kelime eşleşme) %20 oranını geçmemeli ayrıca durumu gösterir rapor eklenmelidir.

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16249) doldurulmalıdır.

Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.

Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir.

Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.

Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için iş birliği içerisinde olmalıdırlar.

Yazarlar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.

Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Yazarlardan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Hakemlere İlişkin Etik Sorumluluklar


Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi değerlendirmeye aldığı tüm makaleleri çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Hakemler ve yazarlar birbirlerinden habersizdirler. Hakemler tarafından değerlendirilen makalenin bilime katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir değerlendirme formu doldurmaları gerekmektedir.

Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.

Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir.

Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.

Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.

Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir.

Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.

Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.


Editörlere İlişkin Etik Sorumluluklar


Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.

Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar:

Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.

Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

Okuyucularla İlişkiler:

Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.
Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Hakemlerle İlişkiler:

Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler:

Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.


Editörler Kurulu ile İlişkiler


Editör, yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.
Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir


Yayıncıya İlişkin Etik Sorumluluklar


Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Iğdır Üniversitesi tarafından yayımlanmakta olup etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Yayıncı, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.


Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Makalalerin kabulü için intihal oranı en fazla %20 oranında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Etik dışı olarak değelendirilen bazı davranışlar:

Akademik Etik: Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve akademik etkinlikleri sürecinde birikim ve bilgilerini paylaşma ve öğrencilerine aktarmada, bilimsel çalışmaların üretilmesi ve değerlendirilmesinde, toplumun farklı paydaşları ile ilişkilerinde ödüllendirme ve yükseltme aşamalarında, bilim kurumları ve üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ve iyi eğitilmiş bilim insanlarının yetiştirilmesi faaliyetlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına uymayı ifade eder.

Uydurmacılık (Fabrication): Olmayan veri ve sonuçlar yaratmak,

Yanıltmacılık (Falsification): Kasıtlı olarak veri ve/veya sonuçlar üzerinde değişiklik yapmak ve/veya veri atlamak,

Çifte Yayın (Duplication): Aynı çalışmayı birden fazla yayın ortamında yayımlamak,

Bölerek yayımlama (Slicing): Bir çalışmayı yayın sayısını artırmak amacıyla bölerek yayımlamak,

İntihal/Aşırma (Plagiarism): Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan ve kaynak göstermeden başkalarının fikir, veri, eser ve yayınlarını kendisine aitmiş gibi yayımlamak,

Sözde (Armağan) yazarlık: Bir çalışmada (araştırmanın tasarımında, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde, yayının hazırlanması ve onayında) yeterli katkıda bulunmaksızın yazar olarak görünmek/gösterilmek,

Yazar saklama: Çalışmaya katkısı olduğu halde yazarlar arasında ismine yer vermeme,

Gönüllü katılım ilkesinin çiğnenmesi: Öğrenci veya diğer katılımcı grupları araştırmaya katılmaya zorlamak,

Aydınlatılmış onam almama: Araştırmaya katılan gönüllüleri araştırmanın uygulama adımları ve riskleri hakkında yeterli bilgilendirme yapmadan izinlerini almak,


Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi: Katılımcılardan elde edilen kişisel veya kurumsal verileri yasal zorunluluk olmaksızın paylaşmak, araştırmada yer alan katılımcıların kimliklerini saklı tutmamak.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda iibfdergi@igdir.edu.tr mail adresine bildirilmesi gerekir.

Dergimizde makale gönderimi esansında ve sonrasında -hiçbir süreç aşamasında- ücret talep edilmemektedir.

Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.