Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 7, 29.12.2021
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.904167

Öz

Kavramsal açıdan “liderlik ve grup içi ilişkiler” konusu, sosyal bilimler literatüründe çok defa işlenmiş, bir çok çalışmaya dayanak noktası olmuştur. Liderlik, grup içi iletişimin tesis edilmesi, etkileşimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi konularında son derece önem arz eden bir terimdir. Liderlik üzerine yapılan araştırmalarda liderin; üretici, farklı bakış açılara sahip, bireyleri motive eden, katılımcı ruha sahip kişilerdir. Bu araştırmada Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde değişik pozisyonlarda çalışanların liderlik ve otoriter özelliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde değişik pozisyonlarda çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise bu kurumda eğitmen, amir, müdür pozisyonlarında çalışan 107 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada Tabak ve ark.(2013) tarafından geliştirilen liderlik ve otorite ölçeği uygulanmıştır. Katılımcılara uygulanan ölçeğe; aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma, ikili değişkenlerde bağımsız örneklem t testi, çoklu değişkenlerde tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Katılımcıların öz liderlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların otorite tercihlerinde 2,97 ortalaması ile karasız oldukları görülmektedir. Cinsiyet, yaşı, medeni durum, bulundukları pozisyonlar ve gelir durumu, değişkenleri katılımcıların liderlik ve otorite özelliklerini ortaya çıkaran özelliklerin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Ayten, İ. (2019). Okul Sporlarında Antrenör Olarak Yer Alan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Liderlik Algıları İle Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bakan, İ., (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması, KMU İİBF Dergisi, 10(14).
 • Başdoğan Z. Ö., Acuner A., Ağırbaş İ. ve Yalçın T. (2002). “Sağlık Meslek Lisesi Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Yöneticilerine İlişkin Liderlik Algıları: Ankara Örneği”, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Ekim, Eskişehir.
 • Çelik C. Sünbül Ö. (2008). “Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/3, 49-66. Çelik, G. (2017).Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları İle Yenilikçilik Ve Risk Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Eraslan, L. (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri, (Kırıkkale İl Örneği), (Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Güllü, M. ve Arslan, C., (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik stilleri/leadership styles of physical educationt eachers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 353-368.
 • Hoppe, M. ve Eckert, R. (2012). Leader Effectivenessand Culture:The GLOBE Study (ResearchReview)http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/GlobeStudy.pdf (06.01.2017).
 • House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (Eds.). (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage publications.
 • Leithwood, K., Jantzi D. ve Steinbach R. (1999). ChangingLeadershipForChanging Times, Open UniversityPress, Buckhingham-Philadelphia.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based ınquiry. 6th Edition, Boston: Allynand Bacon Inc.
 • Moore L. L., Rudd R. D. (2006). ”Leadership Styles of Current Extension Leaders”, Journal of Agricultural Education, 47/1, 6-16. Oktay, C.(2003). Siyaset Bilimi İncelemeleri, Meşruiyet, Sınıflandırma, Kültür, Modernleşme, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Pazarbaş, M., (2012). T.C. Lise Öğrencilerinin Liderlik ve Otorite Algısı Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı Liderlik ve Otorite: Doktora Tezi (6,7) Konya.
 • Serin, K., (2016). Boks antrenörlerinin liderlik tarzlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Stodgill, R. M. (1974). Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, Free Press, USA.
 • Tabak, A., Sığrı, Ü. ve Türköz, T. (2013). Öz Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması, Bilig Dergisi, Sayı 67. Sayfa 228-229.
 • Tahaoğlu F., Gedikoğlu T. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15/58, 274-298.
 • Weber, M. (2013). Bürokrasi ve Otorite, (Çev. H. B. Akın), 6.Baskı, Adres Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bayram KAYA
milli eğitim bakanlığı
0000-0003-0249-5572
Türkiye


Mustafa KARAKAYA
milli eğitim bakanlığı
0000-0002-6757-7854
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igdirsbd904167, journal = {Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5056}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 7}, doi = {10.48133/igdirsbd.904167}, title = {KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Karakaya, Mustafa} }
APA Kaya, B. & Karakaya, M. (2021). KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 1-7 . DOI: 10.48133/igdirsbd.904167
MLA Kaya, B. , Karakaya, M. "KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsbd/issue/66854/904167>
Chicago Kaya, B. , Karakaya, M. "KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - BayramKaya, MustafaKarakaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.48133/igdirsbd.904167 DO - 10.48133/igdirsbd.904167 T2 - Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5056- M3 - doi: 10.48133/igdirsbd.904167 UR - https://doi.org/10.48133/igdirsbd.904167 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Bayram Kaya , Mustafa Karakaya %T KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2021 %J Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2667-5056- %V 4 %N 1 %R doi: 10.48133/igdirsbd.904167 %U 10.48133/igdirsbd.904167
ISNAD Kaya, Bayram , Karakaya, Mustafa . "KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Aralık 2021): 1-7 . https://doi.org/10.48133/igdirsbd.904167
AMA Kaya B. , Karakaya M. KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 1-7.
Vancouver Kaya B. , Karakaya M. KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 1-7.
IEEE B. Kaya ve M. Karakaya , "KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇEŞİTLİ POZİSYONLARDA ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK VE OTORİTER ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-7, Ara. 2021, doi:10.48133/igdirsbd.904167

21116