Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Education of Nursing Students in the Covid-19 Pandemic Period: Distance Education Process and Its Effects

Yıl 2021, Sayı 15, 571 - 580, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.982350

Öz

Aim: In this study, it was aimed to determine the distance education process and its effects on nursing students during the Covid-19 pandemic period.
Method: The sample of this descriptive study consisted of 243 students studying at the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences. The data of the research were collected using the "Introductory Information Form" and "Information Form for the Distance Education Process". Descriptive statistical methods were used in the analysis of the data.
Results: 92.2% of the students participating in the research stated that they preferred the Nursing department willingly. 84.8% of the participant students stated that the distance education process negatively affected practical nursing education and 53.5% stated that it negatively affected theoretical nursing education. Although 68.7% of the students stated that the online course saves time, as they could do many other things; while 81.5% think that it is not enough to get practical courses remotely. As the rate of those who think that giving the theoretical courses remotely is sufficient is 57.2%; it was determined that 63.4% of the students were concerned about the efficiency of the courses in the distance education system, and the rate of understanding the entire course content during the online course was 50.3%. The rate of the students that had complaints such as eye problems and headaches due to their online course were 58%.
Conclusion: Although distance education during the pandemic period has been seen as a great convenience in terms of time and space flexibility by nursing students; it has been determined that it causes learning difficulties in students, difficulty in adaptation in practice and clinical experiences, and negative effects on the development process of nursing skills. It has been observed that the negativities and difficulties in the process cause anxiety in students.

Kaynakça

 • Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020;395(10223):497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
 • Kürtüncü M, Kurt A. Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(5):66-77. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128112.
 • She J, Jiang J, Ye L, Hu L, Bai C, Song Y. 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clinical and Translational Medicine. 2020;9(1):1-7. doi:http://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z.
 • Masha'al D, Rababa M, Shahrour G. Distance learning-related stress among undergraduate nursing students during the COVID-19 pandemic. Journal of Nursing Education. 2020;59(12): 666-674. doi:10.3928/01484834-20201118-03.
 • Oducado RMF, Estoque HV. Online Learning in nursing education during the COVID-19 pandemic: stress, satisfaction, and academic performance. Journal of Nursing Practice. 2021;4(2):143-153. doi:10.30994/jnp.v4i2.128.
 • Bayham J, Fenichel EP. Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: A modelling study. Lancet Public Heal. 2020;5(5):271–278. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30082-7.
 • Domenico LD, Pullano G, Coletti P, Hens N, Colizza V. Expected impact of school closure and telework to mitigate COVID-19 epidemic in France. Epicx Lab. http://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-school-closure-french-regions_20200313.pdf. Yayınlanma tarihi 14 Mart 2020. Erişim tarihi 4 Haziran 2021.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). Basın Açıklaması. YÖK. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx Yayınlanma tarihi 26 Mart 2020. Erişim tarihi 20 Mayıs 2021.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1. YÖK.https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx Yayınlanma tarihi 13 Mart 2020. Erişim tarihi 20 Mayıs 2021.
 • Almaia MA, Al-Khasawneh A, Althunibat A. Exploring the critical challenges and factors influencing the e-learning system usage during COVID-19 pandemic. Educ Inf Technol. 2020;5(3):1–20. doi: 10.1007/s10639-020-10219-y.
 • Subedi S, Nayaju S, Subedi S, Shah SK, Shah JM. Impact of e-learning during COVID-19 pandemic among nursing students and teachers of Nepal. International Journal of Science and Healthcare Research. 2020;5(3):68-76.
 • Aggarwal G, Aggarwal S, Robles J, Depasquale JR, Auseon A. Medical education focus in published articles related to COVID-19. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24(14):7905-7907. doi: 10.26355/ eurrev_202007_22297.
 • Şanlı D, Uyanık G, Avdal EÜ. COVID-19 pandemi sürecinde dünyada hemşirelik eğitimi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(1):55-63.
 • Dutta S, Ambwani S, Lal H, et al. The satisfaction level of undergraduate medical and nursing students regarding distant preclinical and clinical teaching amidst COVID-19 across India. Advances in Medical Education and Practice. 2021;12:113-122. doi: 10.2147/AMEP.S290142.
 • Michel A, Ryan N, Mattheus D, et al. Undergraduate nursing students’ perceptions on nursing education during the 2020 COVID-19 pandemic: A national sample. 2021. Nursing Outlook. 2021;00:1-10. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.05.004.
 • Faize AF, Nawaz M. Evaluation and improvement of students’ satisfaction in online learning during COVID-19. Open Praxis. 2020;12(4):495-507. doi:10.5944/openpraxis.12.4.1153.
 • Tümen Akyıldız S. College students’ views on the pandemic distance education: A focus group discussion. International Journal of Technology in Education and Science. 2020;4(4):322-334.
 • Mucuk S, Ceyhan Ö, Tekinsoy Kartın P. COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan hemşirelik eğitimi: ulusal deneyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(1):33-36.
 • Kim H, Kim SJ. Management of eye and vision symptoms caused by online learning among college students during COVID-19 Pandemic. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2021;26(1):73-80. doi:10.14479/jkoos.2021.26.1.73.
 • Mohan A, Sen P, Shah C, Jain E, Jain S. Prevalence and risk factor assessment of digital eye strain among children using online e-learning during the COVID-19 pandemic: Digital eye strain among kids (DESK study-1). Indian Journal of Ophthalmology. 2021;69(1):140-144. doi: 10.4103/ijo.IJO_2535_20.
 • Realyvásquez Vargas A, Maldonado-Macías AA, Arredondo-Soto KC, Baez-Lopez Y, Carrillo Gutiérrez T, Hernández-Escobedo G. The impact of environmental factors on academic performance of university students taking online classes during the COVID-19 Pandemic in Mexico. Sustainability. 2020;12(21):9194. doi:10.3390/su12219194.

Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri

Yıl 2021, Sayı 15, 571 - 580, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.982350

Öz

Amaç: Bu çalışmada, Covid-19 pandemi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim süreci ve etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 243 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %92.2’si hemşirelik bölümünü isteyerek tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin %84.8’i uzaktan eğitim sürecinin uygulamalı hemşirelik eğitimini olumsuz etkilediğini, %53.5’i de teorik hemşirelik eğitimini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %68.7’si çevrimiçi dersin zaman kazandırdığını, böylece diğer birçok işini yapabildiğini ifade etmekle birlikte; %81.5’i uygulamaya dayalı derslerin uzaktan verilmesinin yeterli olmadığını düşünmektedir. Teorik derslerin uzaktan verilmesinin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %57.2 iken; öğrencilerin %63.4’ünün uzaktan eğitim sisteminde derslerin verimliliği konusunda endişesi olduğu, çevrimiçi ders sırasında anlatılan ders içeriğinin tamamının anlaşılma oranının ise %50.3 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %58’i çevrimiçi dersi nedeniyle göz sorunu, baş ağrısı gibi şikâyetler yaşadığını belirtmiştir.
Sonuç: Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim hemşirelik öğrencileri tarafından zaman ve mekân esnekliği açısından büyük kolaylık olarak görülmüş olsa da; öğrencilerde öğrenme güçlüğü, uygulama ve klinik deneyimlerde adaptasyon zorluğu, hemşirelik becerilerinin gelişme sürecinin olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlara neden olduğu saptanmıştır. Süreç içerisindeki olumsuzluklar ve zorlukların öğrencilerde endişeye yol açtığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020;395(10223):497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
 • Kürtüncü M, Kurt A. Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020;7(5):66-77. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128112.
 • She J, Jiang J, Ye L, Hu L, Bai C, Song Y. 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clinical and Translational Medicine. 2020;9(1):1-7. doi:http://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z.
 • Masha'al D, Rababa M, Shahrour G. Distance learning-related stress among undergraduate nursing students during the COVID-19 pandemic. Journal of Nursing Education. 2020;59(12): 666-674. doi:10.3928/01484834-20201118-03.
 • Oducado RMF, Estoque HV. Online Learning in nursing education during the COVID-19 pandemic: stress, satisfaction, and academic performance. Journal of Nursing Practice. 2021;4(2):143-153. doi:10.30994/jnp.v4i2.128.
 • Bayham J, Fenichel EP. Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: A modelling study. Lancet Public Heal. 2020;5(5):271–278. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30082-7.
 • Domenico LD, Pullano G, Coletti P, Hens N, Colizza V. Expected impact of school closure and telework to mitigate COVID-19 epidemic in France. Epicx Lab. http://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-school-closure-french-regions_20200313.pdf. Yayınlanma tarihi 14 Mart 2020. Erişim tarihi 4 Haziran 2021.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). Basın Açıklaması. YÖK. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Ertelenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.aspx Yayınlanma tarihi 26 Mart 2020. Erişim tarihi 20 Mayıs 2021.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1. YÖK.https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx Yayınlanma tarihi 13 Mart 2020. Erişim tarihi 20 Mayıs 2021.
 • Almaia MA, Al-Khasawneh A, Althunibat A. Exploring the critical challenges and factors influencing the e-learning system usage during COVID-19 pandemic. Educ Inf Technol. 2020;5(3):1–20. doi: 10.1007/s10639-020-10219-y.
 • Subedi S, Nayaju S, Subedi S, Shah SK, Shah JM. Impact of e-learning during COVID-19 pandemic among nursing students and teachers of Nepal. International Journal of Science and Healthcare Research. 2020;5(3):68-76.
 • Aggarwal G, Aggarwal S, Robles J, Depasquale JR, Auseon A. Medical education focus in published articles related to COVID-19. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24(14):7905-7907. doi: 10.26355/ eurrev_202007_22297.
 • Şanlı D, Uyanık G, Avdal EÜ. COVID-19 pandemi sürecinde dünyada hemşirelik eğitimi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(1):55-63.
 • Dutta S, Ambwani S, Lal H, et al. The satisfaction level of undergraduate medical and nursing students regarding distant preclinical and clinical teaching amidst COVID-19 across India. Advances in Medical Education and Practice. 2021;12:113-122. doi: 10.2147/AMEP.S290142.
 • Michel A, Ryan N, Mattheus D, et al. Undergraduate nursing students’ perceptions on nursing education during the 2020 COVID-19 pandemic: A national sample. 2021. Nursing Outlook. 2021;00:1-10. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.05.004.
 • Faize AF, Nawaz M. Evaluation and improvement of students’ satisfaction in online learning during COVID-19. Open Praxis. 2020;12(4):495-507. doi:10.5944/openpraxis.12.4.1153.
 • Tümen Akyıldız S. College students’ views on the pandemic distance education: A focus group discussion. International Journal of Technology in Education and Science. 2020;4(4):322-334.
 • Mucuk S, Ceyhan Ö, Tekinsoy Kartın P. COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan hemşirelik eğitimi: ulusal deneyim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(1):33-36.
 • Kim H, Kim SJ. Management of eye and vision symptoms caused by online learning among college students during COVID-19 Pandemic. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2021;26(1):73-80. doi:10.14479/jkoos.2021.26.1.73.
 • Mohan A, Sen P, Shah C, Jain E, Jain S. Prevalence and risk factor assessment of digital eye strain among children using online e-learning during the COVID-19 pandemic: Digital eye strain among kids (DESK study-1). Indian Journal of Ophthalmology. 2021;69(1):140-144. doi: 10.4103/ijo.IJO_2535_20.
 • Realyvásquez Vargas A, Maldonado-Macías AA, Arredondo-Soto KC, Baez-Lopez Y, Carrillo Gutiérrez T, Hernández-Escobedo G. The impact of environmental factors on academic performance of university students taking online classes during the COVID-19 Pandemic in Mexico. Sustainability. 2020;12(21):9194. doi:10.3390/su12219194.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda KARAMAN>
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0002-4177-9247
Türkiye


Sultan ÇAKMAK>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8505-9586
Türkiye


Ayşe Nur YEREBAKAN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4446-5785
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igusabder982350, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2021}, number = {15}, pages = {571 - 580}, doi = {10.38079/igusabder.982350}, title = {Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri}, key = {cite}, author = {Karaman, Funda and Çakmak, Sultan and Yerebakan, Ayşe Nur} }
APA Karaman, F. , Çakmak, S. & Yerebakan, A. N. (2021). Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 571-580 . DOI: 10.38079/igusabder.982350
MLA Karaman, F. , Çakmak, S. , Yerebakan, A. N. "Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 571-580 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/66537/982350>
Chicago Karaman, F. , Çakmak, S. , Yerebakan, A. N. "Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 571-580
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri AU - FundaKaraman, SultanÇakmak, Ayşe NurYerebakan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.982350 DO - 10.38079/igusabder.982350 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 571 EP - 580 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.982350 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.982350 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri %A Funda Karaman , Sultan Çakmak , Ayşe Nur Yerebakan %T Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.982350 %U 10.38079/igusabder.982350
ISNAD Karaman, Funda , Çakmak, Sultan , Yerebakan, Ayşe Nur . "Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (Aralık 2021): 571-580 . https://doi.org/10.38079/igusabder.982350
AMA Karaman F. , Çakmak S. , Yerebakan A. N. Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri. IGUSABDER. 2021; (15): 571-580.
Vancouver Karaman F. , Çakmak S. , Yerebakan A. N. Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 571-580.
IEEE F. Karaman , S. Çakmak ve A. N. Yerebakan , "Covid-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimi: Uzaktan Eğitim Süreci ve Etkileri", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı. 15, ss. 571-580, Ara. 2021, doi:10.38079/igusabder.982350

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)