Sayı: 15, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER), sağlık bilimleri alanındaki etkin uygulama ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Yüksekokulu ile ilgili Bölümlere (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet) ve Klinik, Paraklinik, Biyolojik ve Temel Bilimlere ait nitelikli ve orijinal araştırma, olgu sunumu ve derleme türünde makaleler yayımlanmak üzere kabul edilmektedir. Yılda üç sayı olarak yayımlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) uluslararası hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde yayımlanmaktadır.

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER), sağlık bilimleri alanındaki etkin uygulama ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

Yılda üç sayı olarak yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde (Kısaltılmış adı: IGUSABDER) sağlık bilimleri ile ilgili (Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Gerontoloji, Hemşirelik, Odyoloji, Ortez Protez, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Klinik, Paraklinik, Biyolojik ve Temel Bilimler vb.) özgün araştırma, olgu sunumu ve derleme türünde yazılar yayımlanır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır.

Değerlendirme Süreci

Özgün araştırma makalesi, olgu sunumu ve derlemeler dergiye kabul edilmektedir. Gönderilecek makalelerin dergimizin “yazım kurallarına” uygun olması gerekir. Dergimize gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Makalelerin başka dergide devam eden süreci bulunmamalıdır. Bildiri kitabında sadece öz (abstract) kısmı yayınlanmış ancak tam metni yayınlanmamış bildiriler de makale olarak dergimize gönderilebilir.
Makale ve eklerinin dergiye gönderilme işlemi, http://igusabder.gelisim.edu.tr veya https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder adreslerindeki Dergipark çevrimiçi makale gönderme sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Dergi sistemine gelen makaleler en geç 15 gün içinde editörlerin ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler, özgün araştırma makalesi için CONSORT bilgi kontrol listesinde ve derlemeler için PRISMA bilgi kontrol listesinde belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır.
Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir. Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 15 gün içerisinde hakemin görüş bildirimi yayın kuruluna yapılır.
Makalelerin değerlendirilme sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. En az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. İki hakemden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş bildirebilir:
- Yayına uygundur.
- Düzeltmelerden sonra yayına uygundur.
- Düzeltmelerden sonra tekrar hakem kontrolü gerekir.
- Yayına uygun değildir.
Dergiye makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, Creative Commons telif hakkı lisansları ve araçları (CC BY-NC-ND) altında içeriğine anında erişim sağlamakta, halkın özgürce araştırılmasını sağlamak, daha geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemektedir. Bu dergide Makale İşleme Ücretleri (APC) veya makale gönderme ücretleri yoktur.

Arşivleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne ait tüm veriler ve yayımlanmış makaleler günlük olarak yedeklenir ve üçüncü parti bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca Tübitak-Ulakbim ve Dergipark Veri Tabanı aracılığıyla yayımlanmış sayıların üst verileri ve makaleleri saklanmakta ve erişime sunulmaktadır.

Yayın Etiği

Dergide uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır.
Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.
Etik görev ve sorumluluklar formu açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Dergiye gönderilen çalışmaların tüm yayın hakları dergimize aittir. Dergiye çalışma gönderirken tüm yazarların “Etik Sorumluluk-Çıkar Çatışması Bildirimi ve Telif Hakları Devir Formu”nu imzalaması gerekmektedir. Etik kurul onayı gereken çalışmalarda “Etik Kurul Onay Belgesinin” sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Editörlerin Sorumlulukları

Editörün Genel Görev ve Sorumlulukları
Editörler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanan tüm yayınlardan sorumludur. Sorumlulukları kapsamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri yerine getirmelidir:
• Okuyucuların ve yazarların yeterli olarak bilgilendirmesini sağlamak
• Derginin gelişimini ve gelişim sürecinin devamlılığını sağlamak
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmek için gerekli süreçleri yürütmek,
• Düşünce özgürlüğünü desteklemek ve katkı sağlamak,
• Akademik tutarlılığı, bilimselliği ve devamlılığı sağlamak,
• Yayın sürecini etik standartlara uygun şekilde devam ettirmek,
• Revizyon gerektiren durumlarda yayını açık ve şeffaf bir şekilde değerlendirerek yayının yazarını yine aynı şekilde bilgilendirmek.

Editörlerin Yazarlar ile İlişkileri

Editörlerin yazarlar ile ilişkileri şu şekilde olmalıdır:
• Dergiye gönderilen çalışmalar konu, içerik yönünden dergiye uygunluğu kontrol edilmelidir.
• Ön değerlendirmeden geçen çalışmalar yazar(lar)ın isimleri gizlenerek hakemlere gönderilmelidir.
• Hakem önerileri yazara isim bildirilmeden iletilmeli ve hakem – yazar iletişimi sağlanmalıdır
• Yazarlara süreç hakkında açıklayıcı ve bilgilendirici olunmalıdır.

Editörlerin Hakemler ile İlişkileri

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Hakem veri tabanının derginin konusu ile ilgili akademisyen topluluğunu temsil etmesini sağlamalı ve ihtiyaç oldukça yeni hakemler eklemelidir.
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve yönlendirmeleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır (Dergimizde her sayıda hakemlik yapanlar liste halinde o sayıda belirtilmektedir)
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

Editör Kurulu ile İlişkiler 

Editörler, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir.
Ayrıca editörler;
• Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin çalışmalarını tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Bilimsel Danışma Kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Bilimsel Danışma Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Yazarların Sorumlulukları 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Her yazarın çalışmanın tasarımına katkılarda bulunması beklenmektedir. Verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanması; çalışmada kullanılan yeni yazılımların oluşturulması; taslak haline getirilmesi; revize edilmesi basamaklarından bir veya birkaçına katkı vermesi gerekmektedir.
• Her yazarın, çalışmanın gönderilen son halini onaylamış olması gerekmektedir. Dergi tarafından listelenen tüm yazarlar, yazar listesi ve yazar katkı beyanları da dahil olmak üzere tüm içeriği kabul ettikleri anlamına gelen bir sözleşme imzalarlar.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya üzerinde araştırma yapılan deneklerden onam/rıza alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Sorumlu yazar, çalışma dergiye kabul edildikten sonra, yazarların adları, adresleri ve üyelikleri de dahil olmak üzere tüm içeriğin doğruluğundan sorumludur.
• Sorumlu yazar, çalışma yayınlandıktan sonra, yayınlanan makale hakkındaki soruların muhatabı olacaktır. Yayınlanan yazı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm konularda ortak yazarları bilgilendirmek ve bu tür konuların derhal ele alınmasını sağlamak onun sorumluluğundadır.
• Yazarlar, yayınlanan materyallerin düzeltme gerektiren herhangi bir yönünün farkına varırlarsa sorumlu yazarı derhal bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir.
• Yazarlar listesinin düzenindeki bir değişiklik veya yazarların silinmesi/eklenmesi gibi her değişiklik, tüm yazarlar tarafından onaylanmalıdır.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi editörleri, yayınlamadan önce veya sonra yazarlık anlaşmazlıklarını araştıracak veya karara bağlayacak durumda değildir. Bu tür anlaşmazlıklar, yazarlar arasında çözülemezlerse, ilgili kurumsal otoriteye yönlendirilmelidir.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazarların etik ilkeler doğrultusunda çalışmalarını planlaması ve yürütmesi beklenmektedir. Yayın etiğine aykırı kabul edilecek davranışların (Uydurma, Çarpıtma, Aşırma, Tekrar Yayım, Dilimleme) sorumluluğu tüm yazarlara aittir.

Çıkar Çatışması Beyanı 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. Dergiye çalışma gönderirken tüm yazarların “Etik Sorumluluk-Çıkar Çatışması Bildirimi ve Telif Hakları Devir Formu” ile çıkar çatışmasını açıkça beyan etmeleri gerekir.
Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.

İntihal Kontrolü

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin tümü iThenticate, Turnitin ve Urkund intihal belirleme yazılımları kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan reddedilmesine karar vermektedir.

Ücretlendirme Politikası

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler için herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep etmemektedir. Dergi, çevrimiçi ve basılı olarak yayımlanmaktadır.Bu dergide Makale İşleme Ücretleri (APC) veya makale gönderme ücretleri yoktur.

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)