Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı

Yıl 2021, Sayı 15, 581 - 592, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.981591

Öz

Amaç: Çalışmamızda Covid-19 sürecinde teknolojiye olan ilginin artması göz önüne alınarak hemşirelik öğrencilerinde teknoloji bağımlılığının düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma bir özel üniversitede bulunan 362 hemşirelik öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada verilerin toplanmasında Sosyodemografik Form ve Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılmadığı tespit edildiği için yüzde, sayı ve parametrik olmayan testlerle veriler çözümlenmiştir.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği toplam puan ortalaması 40,59±12,50 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin “sosyal ağ bağımlılığı” boyutunda 11,19±3,84, “anlık mesajlaşma bağımlılığı” boyutunda 11,29±4,05, “çevrimiçi oyun bağımlılığı” boyutunda 7,74±3,41, “web siteleri bağımlılığı” boyutunda 10,36±4,12 puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca pandemi sonrası teknoloji ile geçirilen saat miktarı ile ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı düzeyleri düşük düzey bağımlı olarak bulunmuştur. Teknolojinin kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu amaca yönelik kullanımdır ve o anki kullanım amacına göre hem uğraş hem de süre anlamında sınırlandırmanın olması gerekmektedir. Eğer amaçsız ve süre sınırı olmadan, sadece eğlence amaçlı kullanılırsa, zamanın iyi kullanılmayarak zaman yönetimi becerisinin gelişememesi ya da zayıflaması gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Kaynakça

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2020.
 • Rundle AG, Park Y, Herbstman JB, et al. COVID‐19 related school closings and risk of weight gain among children. Obesity. 2020;28(6):1008-1009.
 • Golberstein E, Wen H, Miller BF. Coronavirus disease 2019 and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatr. 2020;174(9):819-820.
 • Ornell F, Schuch JB, Sordi AO, Kessler FHP. Pandemic fear and COVID-19: Mental health burden and strategies. Braz J Psychiatry. 2020;42(3):232-235.
 • Öztürk A. COVID-19 pandemi sürecinde bilişim teknolojileri bağımlılığı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;7(1):195-219.
 • Ahorsu DK, Lin CY, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction. 2020;1-9. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8.
 • King DL, Delfabbro PH, Billieux J, Potenza MN. Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions. 2020;9(2):184-186. https://doi.org/10.1556/ 2006.2020.00016.
 • Özbay Ö. Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015;2(5):376-394. https://doi.org/10.16991/ınesjournal.174.
 • Özer M. Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19. Kastamonu Education Journal. 2020;28(3):1124-1129. https://doi.org/10.24106/kefdergi.722280.
 • Hinić D, Mihajlović G, Špirić Ž, Dukić Dejanović S, Jovanović M. Excessive internet use: addiction disorder or not? Vojnosanitetski Pregled. 2008;65(10):763-767. https://doi.org/10.2298/VSP0810763H.
 • Magsamen-Conrad K, Billotte-Verhoff C, Greene K. Technology addiction’s contribution to mental wellbeing: The positive effect of online social capital. Computers in Human Behavior. 2014;40:23-30. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.014.
 • Shelton LG. The Bronfenbrenner Primer: A Guide to Develecology. 1st ed. London: Routledge; 2018.
 • Majeed M, Irshad M, Fatima T, Khan J, Hassan MM. Relationship between problematic social media usage and employee depression: A moderated mediation model of mindfulness and fear of COVID-19. Front. Psychol. 2020;11(557987).
 • Gao J, Zheng P, Jia Y, et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLoS One. 2020;15(4).
 • Király O, Potenza MN, Stein DJ, et al. Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. Comprehensive Psychiatry. 2020;100:152180. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152180.
 • Göker ME, Turan Ş. Covid-19 pandemisi sürecinde problemli teknoloji kullanımı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5(COVID-19 Özel Sayısı):108-114.
 • Küçük L. Editorial. J Psy Nurs. 2021;12(1): v.
 • Turan N, Durgun H, Kaya H, et al. Relationship between nursing students' levels of internet addiction, loneliness, and life satisfaction. Perspectives in Psychiatric Care. 2020;56:598-604. https://doi.org/10.1111/ppc.12474.
 • Subedi S, Nayaju S, Subedi S, Shah SK, Shah JM. Impact of e-learning during COVID-19 pandemic among nursing students and teachers of Nepal. Int J Sci Healthc Res. 2020;5(3):68-76.
 • Özdemir NG, Turan N, Kaya H. Significance of technology-based environment in the development of nursing students' critical thinking skills. Press Academia Procedia. 2017;4(1):74-79. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.520.
 • Morin KH. Nursing education after COVID-19: same or different? J Clin Nurs. 2020; 29:3117-3119. https://doi.org/10.1111/jocn.15322.
 • Aliyev J. Digital detox important in COVID-19 era: Expert. 2020. https://www.aa.com.tr/en/health/digital-detoximportant-in-covid-19-era-expert/1804327.
 • Winther DK, Byrne J. Rethinking screen-time in the time of COVID-19. UNICEF for every child. 2020. https://www. unicef.org/globalinsight/stories/rethinking-screen-time-time-covid19.
 • Aydın F. Teknoloji Bağımlılığının Sınıf Ortamında Yarattığı Sorunlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Cao W, Fang Z, Hou G,et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020;287:112934.
 • Arslan A. Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies. 2020;4(7):27-41.
 • Van Rooij A, Prause N. A critical review of “internet addiction” criteria with suggestions for the future. J Behav Addict. 2014;3(4):203-213. https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.4.1.
 • Kaess M, Durkee T, Brunner R, et al. Pathological Internet use among European adolescents: psychopathology and self-destructive behaviours. European Child & Adolescent Psychiatry. 2014;23(11):1093-1102.
 • Gedam SR, Shivji IA, Goyal A, Modi L, Ghosh S. Comparison of internet addiction, pattern, and psychopathology between medical and dental students. Asian J Psychiatr. 2016;22:105-10.24.
 • Srijampana VVGR, Endreddy AR, Prabhath K, Rajana B. Prevalence, and patterns of internet addiction among medical students. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University. 2014;7(6):709-13.
 • Aktaş B, Daştan NB. Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(2):129-138.
 • Miezaha D, Batchelora J, Megreyab AM, et al. Video computer game addiction among university students in ghana: Prevalence, correlates and effects of some demographic factors. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2020;30(1):17-23.
 • Li H, Zou Y, Wang J, Yang X. Role of stressful life events, avoidant coping styles, and neuroticism in online game addiction among college students: A moderated mediation model. Front Psychol. 2016;7:1794.
 • Al-Gamal E, Alzayyat A, Ahmad MM. Prevalence of internet addiction and its association with psychological distress and coping strategies among university students in Jordan. Perspect Psychiatr Care. 2016;52(1):49-61.
 • Anand N, Thomas C, Jain PA, et al. Internet use behaviors, internet addiction and psychological distress among medical college students: A multicentre study from South India. Asian J Psychiatr. 2018;37:71-7.
 • Bhandari PM, Neupane D, Rijal S, Thapa K, Mishra SR, Poudyal AK. Sleep quality, internet addiction and depressive symptoms among undergraduate students in Nepal. BMC Psychiatry. 2017;21;17(1):106.
 • Azizi SM, Soroush A, Khatony A. The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: A cross-sectional study. BMC Psychol. 2019;7(1):28.
 • Hasan AA, Jaber AA. Prevalence of internet addiction, its association with psychological distress, coping strategies among undergraduate students. Nurse Educ Today. 2019;81:78-82.
 • Eryılmaz S, Çukurluöz Ö. Lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının incelenmesi: Ankara ili, Çankaya ilçesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;17(67):889-912.
 • Demir Y, Kumcağız H. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019;9(52):23-42.
 • Ulutaşdemir N, Sergek E, Bakır E, Deniz E. Geleceğin sağlık profesyonellerinde internet bağımlılığının yaşam kaliteleri üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017;48(2):,44-48.
 • Aydın İE. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;(35):373-386.
 • Sülün AA, Yayan EH, Düken ME. COVID-19 salgını sürecinin ergenlerde akıllı telefon kullanımına ve uyku üzerine etkisi. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28(1):35-40.
 • Dong H, Yang F, Lu X, Hao W. Internet addiction and related psychological factors among children and adolescents in China during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic. Front Psychiatry. 2020;11:00751.
 • Elhai JD, Yang H, McKay D, Asmundson GJG. COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. J Affect Disord. 2020;274:576-82.
 • Ndubuaku V, Inim V, Ndudi UC, Samuel U, Prince AI. Effect of social networking technology addiction on academic performance of university students in Nigeria. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2020;173-180.
 • Khaleel M. Technology addiction among students. Psychology and Education Journal. 2021;58(3):3646-3655.

Technology Addiction in Nursing Students in the Covid-19 Period

Yıl 2021, Sayı 15, 581 - 592, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.981591

Öz

Aim: In our study, it was aimed to determine the level of technology addiction in nursing students, taking into account the increasing interest in technology during the Covid-19 process.
Method: The study was conducted with 362 nursing students at a private university. Sociodemographic Form and Technology Addiction Scale were used to collect data in the study. SPSS 22.0 package program was used to evaluate the data. Since it was determined that the data were not normally distributed, the data were analyzed with percentage, number and non-parametric tests.
Results: It was determined that the students had an average of 11.19±3.84 points in the dimension of "social network addiction", 11.29±4.05 points in the dimension of "instant messaging addiction", 7.74±3.41 points in the dimension of "online game addiction", and 10.36±4.12 points in the dimension of "web sites addiction". In addition, a statistically significant difference was found between the number of hours spent with technology after the pandemic and the scale score average.
Conclusion: Technology addiction levels of nursing students were found to be low level. The most important issue to be considered when using technology is its intended use, and there should be a limitation in terms of both effort and time according to the current purpose of use. If it is used for entertainment purposes without a purpose and time limit, it may cause undesirable results such as poor use of time or poor time management skills.

Kaynakça

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2020.
 • Rundle AG, Park Y, Herbstman JB, et al. COVID‐19 related school closings and risk of weight gain among children. Obesity. 2020;28(6):1008-1009.
 • Golberstein E, Wen H, Miller BF. Coronavirus disease 2019 and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatr. 2020;174(9):819-820.
 • Ornell F, Schuch JB, Sordi AO, Kessler FHP. Pandemic fear and COVID-19: Mental health burden and strategies. Braz J Psychiatry. 2020;42(3):232-235.
 • Öztürk A. COVID-19 pandemi sürecinde bilişim teknolojileri bağımlılığı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;7(1):195-219.
 • Ahorsu DK, Lin CY, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction. 2020;1-9. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8.
 • King DL, Delfabbro PH, Billieux J, Potenza MN. Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions. 2020;9(2):184-186. https://doi.org/10.1556/ 2006.2020.00016.
 • Özbay Ö. Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015;2(5):376-394. https://doi.org/10.16991/ınesjournal.174.
 • Özer M. Educational policy actions by the ministry of national education in the times of COVID-19. Kastamonu Education Journal. 2020;28(3):1124-1129. https://doi.org/10.24106/kefdergi.722280.
 • Hinić D, Mihajlović G, Špirić Ž, Dukić Dejanović S, Jovanović M. Excessive internet use: addiction disorder or not? Vojnosanitetski Pregled. 2008;65(10):763-767. https://doi.org/10.2298/VSP0810763H.
 • Magsamen-Conrad K, Billotte-Verhoff C, Greene K. Technology addiction’s contribution to mental wellbeing: The positive effect of online social capital. Computers in Human Behavior. 2014;40:23-30. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.014.
 • Shelton LG. The Bronfenbrenner Primer: A Guide to Develecology. 1st ed. London: Routledge; 2018.
 • Majeed M, Irshad M, Fatima T, Khan J, Hassan MM. Relationship between problematic social media usage and employee depression: A moderated mediation model of mindfulness and fear of COVID-19. Front. Psychol. 2020;11(557987).
 • Gao J, Zheng P, Jia Y, et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLoS One. 2020;15(4).
 • Király O, Potenza MN, Stein DJ, et al. Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. Comprehensive Psychiatry. 2020;100:152180. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152180.
 • Göker ME, Turan Ş. Covid-19 pandemisi sürecinde problemli teknoloji kullanımı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5(COVID-19 Özel Sayısı):108-114.
 • Küçük L. Editorial. J Psy Nurs. 2021;12(1): v.
 • Turan N, Durgun H, Kaya H, et al. Relationship between nursing students' levels of internet addiction, loneliness, and life satisfaction. Perspectives in Psychiatric Care. 2020;56:598-604. https://doi.org/10.1111/ppc.12474.
 • Subedi S, Nayaju S, Subedi S, Shah SK, Shah JM. Impact of e-learning during COVID-19 pandemic among nursing students and teachers of Nepal. Int J Sci Healthc Res. 2020;5(3):68-76.
 • Özdemir NG, Turan N, Kaya H. Significance of technology-based environment in the development of nursing students' critical thinking skills. Press Academia Procedia. 2017;4(1):74-79. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.520.
 • Morin KH. Nursing education after COVID-19: same or different? J Clin Nurs. 2020; 29:3117-3119. https://doi.org/10.1111/jocn.15322.
 • Aliyev J. Digital detox important in COVID-19 era: Expert. 2020. https://www.aa.com.tr/en/health/digital-detoximportant-in-covid-19-era-expert/1804327.
 • Winther DK, Byrne J. Rethinking screen-time in the time of COVID-19. UNICEF for every child. 2020. https://www. unicef.org/globalinsight/stories/rethinking-screen-time-time-covid19.
 • Aydın F. Teknoloji Bağımlılığının Sınıf Ortamında Yarattığı Sorunlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Cao W, Fang Z, Hou G,et al. The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Res. 2020;287:112934.
 • Arslan A. Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies. 2020;4(7):27-41.
 • Van Rooij A, Prause N. A critical review of “internet addiction” criteria with suggestions for the future. J Behav Addict. 2014;3(4):203-213. https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.4.1.
 • Kaess M, Durkee T, Brunner R, et al. Pathological Internet use among European adolescents: psychopathology and self-destructive behaviours. European Child & Adolescent Psychiatry. 2014;23(11):1093-1102.
 • Gedam SR, Shivji IA, Goyal A, Modi L, Ghosh S. Comparison of internet addiction, pattern, and psychopathology between medical and dental students. Asian J Psychiatr. 2016;22:105-10.24.
 • Srijampana VVGR, Endreddy AR, Prabhath K, Rajana B. Prevalence, and patterns of internet addiction among medical students. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil University. 2014;7(6):709-13.
 • Aktaş B, Daştan NB. Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerindeki oyun bağımlılığı düzeyleri ve pandeminin dijital oyun oynama durumlarına etkisi. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(2):129-138.
 • Miezaha D, Batchelora J, Megreyab AM, et al. Video computer game addiction among university students in ghana: Prevalence, correlates and effects of some demographic factors. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2020;30(1):17-23.
 • Li H, Zou Y, Wang J, Yang X. Role of stressful life events, avoidant coping styles, and neuroticism in online game addiction among college students: A moderated mediation model. Front Psychol. 2016;7:1794.
 • Al-Gamal E, Alzayyat A, Ahmad MM. Prevalence of internet addiction and its association with psychological distress and coping strategies among university students in Jordan. Perspect Psychiatr Care. 2016;52(1):49-61.
 • Anand N, Thomas C, Jain PA, et al. Internet use behaviors, internet addiction and psychological distress among medical college students: A multicentre study from South India. Asian J Psychiatr. 2018;37:71-7.
 • Bhandari PM, Neupane D, Rijal S, Thapa K, Mishra SR, Poudyal AK. Sleep quality, internet addiction and depressive symptoms among undergraduate students in Nepal. BMC Psychiatry. 2017;21;17(1):106.
 • Azizi SM, Soroush A, Khatony A. The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: A cross-sectional study. BMC Psychol. 2019;7(1):28.
 • Hasan AA, Jaber AA. Prevalence of internet addiction, its association with psychological distress, coping strategies among undergraduate students. Nurse Educ Today. 2019;81:78-82.
 • Eryılmaz S, Çukurluöz Ö. Lise öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının incelenmesi: Ankara ili, Çankaya ilçesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;17(67):889-912.
 • Demir Y, Kumcağız H. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019;9(52):23-42.
 • Ulutaşdemir N, Sergek E, Bakır E, Deniz E. Geleceğin sağlık profesyonellerinde internet bağımlılığının yaşam kaliteleri üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017;48(2):,44-48.
 • Aydın İE. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;(35):373-386.
 • Sülün AA, Yayan EH, Düken ME. COVID-19 salgını sürecinin ergenlerde akıllı telefon kullanımına ve uyku üzerine etkisi. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2021;28(1):35-40.
 • Dong H, Yang F, Lu X, Hao W. Internet addiction and related psychological factors among children and adolescents in China during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic. Front Psychiatry. 2020;11:00751.
 • Elhai JD, Yang H, McKay D, Asmundson GJG. COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. J Affect Disord. 2020;274:576-82.
 • Ndubuaku V, Inim V, Ndudi UC, Samuel U, Prince AI. Effect of social networking technology addiction on academic performance of university students in Nigeria. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2020;173-180.
 • Khaleel M. Technology addiction among students. Psychology and Education Journal. 2021;58(3):3646-3655.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah KÖRPE> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
0000-0002-5192-7987
Türkiye


Leyla KÜÇÜK>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
0000-0003-0102-2968
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igusabder981591, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2021}, number = {15}, pages = {581 - 592}, doi = {10.38079/igusabder.981591}, title = {Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı}, key = {cite}, author = {Körpe, Gülşah and Küçük, Leyla} }
APA Körpe, G. & Küçük, L. (2021). Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 581-592 . DOI: 10.38079/igusabder.981591
MLA Körpe, G. , Küçük, L. "Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 581-592 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/66537/981591>
Chicago Körpe, G. , Küçük, L. "Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 581-592
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı AU - GülşahKörpe, LeylaKüçük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.981591 DO - 10.38079/igusabder.981591 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 592 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.981591 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.981591 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı %A Gülşah Körpe , Leyla Küçük %T Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.981591 %U 10.38079/igusabder.981591
ISNAD Körpe, Gülşah , Küçük, Leyla . "Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (Aralık 2021): 581-592 . https://doi.org/10.38079/igusabder.981591
AMA Körpe G. , Küçük L. Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı. IGUSABDER. 2021; (15): 581-592.
Vancouver Körpe G. , Küçük L. Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 581-592.
IEEE G. Körpe ve L. Küçük , "Covid-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı. 15, ss. 581-592, Ara. 2021, doi:10.38079/igusabder.981591

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)