Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 181 - 191 2021-01-15

İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme
Evaluation of Division of Labor: An Investigation from Archaic Times to Classical Management Thought

Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU [1] , Murat YAŞLIOĞLU [2]


Bu çalışmada “bir işin iki ya da daha fazla bireye dağıtılarak, bir iş bileşenleri serisi haline getirilmesi” olarak tanımlanan işbölümü kavramı anlamından ve kullanımından ziyade evrimsel süreci içerisinde incelenmektedir. İş bölümü kavramı antik çağlardan başlayarak klasik yönetim düşüncesine kadar çeşitli alanlar dâhilinde incelenmiş ve yorumlanmıştır. İş bölümünün sadece teknik işlerde değil, zihinsel süreçlerde de ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Bu bakış açısı klasik yönetim düşüncesindeki işbölümü kavramı ile değerlendirilmiş, klasik yönetim düşünürlerinden Fayol’un ortaya attığı yönetim ilkelerinin yönetsel işbölümü çerçevesinde şekillenmesine yol açmıştır. Bu çalışmada söz konusu olan yönetsel işbölümü Fayol’un işbölümü ilkesi hariç diğer 13 yönetim ilkesinin sınıflandırılması ile oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, işbölümü kavramının tarihsel incelemesi yapılarak işletme yönetimi açısından öneminin vurgulanması, kavramın birçok düşünce ve akımın çıkış noktası olduğunun anlaşılması açısından önem taşımaktadır. 

Concept of division of labor defined as “distributing a job into two or more individuals, making it a series of business components” is examined in its evolutionary process rather than its meaning and usage. The concept of division of labor has been examined and interpreted in various fields from the antique ages to the classical management thought. The division of labor should be adressed not only in technical affairs, but also in cognitive processes. This point of view has been evaluated with the concept of division of labor in classical management thought, and it has led to the shaping of the management principles introduced by Fayol in the framework of the managerial division of labor. This managerial division of labor is formed by the classification of 13 management principles. In this direction, it is important to emphasize the importance of the division of labor in terms of business management and to understand that the concept is the starting point of many thoughts. 

 • APPLEGATE, E. (2003). Business: the ultimate resource. Journalism and Mass Communication Quarterly, Cilt 80(2), 451.
 • BABBAGE, C. (1832). On the economy of machinery and manufactures... enlarged. Charles Knight, Londra.
 • BARANSEL, A. (1993). Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları. Avcıol Basın Yayın.
 • BAYKAL, B. (1981). Organizasyonların yönetimi: ilkeler ve süreçler. Met/Er Matbaası.
 • CHANDRA, R. (2004). Adam Smith, Allyn Young, and the division of labor. Journal of Economic Issues, Cilt 38(3), 787-805.
 • CHENG, W., & YANG, X. (2004). Inframarginal analysis of division of labor: a survey. Journal of Economic Behavior & Organization, Cilt 55(2), 137-174.
 • CRAINER, S. (1999). The 75 greatest management decisions ever made. The Journal for Quality and Participation, Cilt 22(6), 46.
 • DUMVILLE, J. C., & TORANO, F. A. (1997). Division of labor, efficient? Empirical evidence to support the argument. SAM Advanced Management Journal, Cilt 62(2), 16.
 • EREN, E. (2008). Yönetim ve organizasyon. Beta Yayınları
 • GREINER, L.E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, Cilt 50(4), 37-46.
 • GULICK, L. (1937). Notes on the theory of organization. Classics of Organization Theory, 3.
 • HODGETTS, R. M. (1997). Yönetim: teori, süreç ve uygulama. Çev. Çetin, C. Mutlu, E. Der Yayınları.
 • KOÇEL, T. (2007). İşletme yöneticiliği (yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar). Beta Yayınları
 • LEBLEBİCİ, D. N. (2008). Yönetim bilimi açısından klasik dönemi hatırlamaya ilişkin bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 99-118.
 • MEEK, R. L., & SKINNER, A. S. (1973). The development of Adam Smith's ideas on the division of labour. The Economic Journal, Cilt 83(332), 1094-1116.
 • MERRİLL, H.F. (1970). Classics in Management. American Management Association.
 • NARİN, Ö. (2010). Techonology and the division of labour in Smith and Marx: A comparative analysis. Politik İktisat ve Adam Smith, Proceedings of the International Conference on Political Economy (ICOPEC).
 • NİŞANCI, Z.N. (2015). Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 257-294.
 • PAVITT, K. (1998). Technologies, products and organization in the innovating firm: what Adam Smith tells us and Joseph Schumpeter doesn't. Industrial and Corporate change, Cilt 7(3), 433-452.
 • ROSENBERG, N. (1965). Adam Smith on the division of labour: two views or one?. Economica, Cilt 32(126), 127-139.
 • SHELL, R. (2002). Management of professionals, revised and expanded. CRC Press.
 • SMITH, A. (2005). From the Wealth of Nations. In Readings in The Economics of The Division of Labor: The Classical Tradition, 93-123.
 • VINCENT, L.S. (2004). The division of labour: Is there a difference between organisation and the market. Cambridge Journal of Economics.
 • WEBER, M. (2004). Sosyoloji yazıları, Çev. Taha Parla, İletişim Yayınları, 6. Baskı, İstanbul.
 • WEST, A. (1999). The flute factory: an empirical measurement of the effect of the division of labor on productivity and production cost. The American Economist, 43(1), 82-87.
 • WREN, D.A. (1972). The evolution of management thought. The Ronald Press Company.
 • ZAGOLOV, N. (1976). Ekonomi politiğin temelleri. May Yayınları, İstanbul
 • ZAN, L. (2004). Accounting and management discourse in proto-industrial settings: the Venice Arsenal in the turn of the 16th century. Accounting and Business Research, 34(2), 145-175.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5637-8999
Yazar: Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2464-5439
Yazar: Murat YAŞLIOĞLU
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2021

APA Toplu Yaşlıoğlu, D , Yaşlıoğlu, M . (2021). İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 181-191 . DOI: 10.17336/igusbd.495809