Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Küreselleşmenin Ülkelerin Sağlık Sistemleri ve Politikaları Üzerine Etkileri

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 28 - 34, 21.10.2017

Öz

Küreselleşme bir fenomen değil, dinamik bir süre.tir ve ülkeler için fırsatlar sunarken beraberinde önemli zorluklar da getirmektedir. Küreselleşmenin özellikle ülkelerin sağlık sistemleri ve sağlık politikası oluşturma süre.leri üzerine önemli etkilerini vardır. Araştırmada küreselleşmenin ülkelerin sağlık sistemleri ve politikaları üzerine olan etkilerine değinilmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış olup, konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak ülkeler küreselleşme süreciyle ortaya çıkan süre. ve negatif sonuçlardan asgari düzeyde etkilenmek için sağlık alanında uluslararası işbirliği ve antlaşmalarla önem ve öncelik vermelidir.

Kaynakça

  • Atabey, Selin (2012), Ulusal Sağlık Sistemleri ve 1980 Sonrasında Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Bayar, Fırat (2008), “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 25-34.
  • Bayın, Gamze ve Akbulut, Yasemin (2012), “Kanıta Dayalı Yaklaşım ve Sağlık Politikası’’, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi,1(2), 115-132.
  • Bonilla, Eugenıo; Babınard, Julıe and Pınstrup-Andersen, Per (2002), Opportunities and Risks for the Poor in Developing Countries, Indıan Councıl For Research On Internatıonal Economıc Relatıons, New Delhi.
  • Cornia Giovanni, Andrea (2001), Globalization and health: Results and option, Bulletin of the World Health Organization, 79, 834-841.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Handan Ertaş

Fatma Çiftçi Kıraç

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ertaş, H., & Çiftçi Kıraç, F. (2017). Küreselleşmenin Ülkelerin Sağlık Sistemleri ve Politikaları Üzerine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 28-34.