Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect Of Globalization And Neoliberalism Movements On The Economic Crisis In The Post-Bretton Woods Era

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 67 - 84, 27.10.2021

Öz

Yapılan incelemeler ve sürecin işleyişi göz önüne alındığında konaklama tesislerine önerilebilecek bazı hususlar aşağıdaki gibidir:
- Konaklama işletmesinin müşteri profiline göre azami hijyen önlemlerinin alınması gerekmektedir.
- Pandemiye ilişkin süreçten sorumlu bir personel yetkilendirilerek, bu kişinin gözetim ve denetimlerinin sürekliliği sağlanmalıdır.
- Acil durum planına pandemiye ilişkin hususların eklenmesi önem taşımaktadır.
- Yaşanabilecek kayıp ve zararların giderilmesine yönelik bir bütçe ayrılması faydalı olabilir.

Kaynakça

 • Akyüz, M. ve Özyer, K. (2018), Cinsiyet ayrımcılığının örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü: sağlık kurumlarında bir araştırma, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2),25-51.
 • Altuntaş, C. (2010). Mobbing kavramı ve örnekleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Journal of Yasar University, 18(5), 2995‐3015.
 • Appelbaum, S. H. ve Shapiro B. T. (2007). Diagnosis and remedies for deviant workplace behaviors, Journal of American Academy of Business, 9(2),14- 15.
 • Arabacı, İ. B., Sünkür, M., Şimşek, F. Z. (2012). Öğretmenlerin dedikodu ve söylenti mekanizmasına ilişkin görüşleri: nitel bir çalışma, Educational Administration: Theory and Practice, 18(2),171-190.
 • Arbak, Y., Şanlı, A. Y., Çakar, U. (2004). İşyerinde sapkın davranış: akademik personel üzerinde yerel bir tanım ve tipoloji çalışması, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 5-24.
 • Bağış, M. ve Öztürk, O. (2020). Stratejik yönetim araştırmalarının evrimi: yaklaşımlar ve mikro görüşler üzerinden bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 347-370.
 • Baron, R. A. ve Neuman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior, 22(3),161-173. doi: 10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:3<161:: AID-AB1>3.0.CO;2-Q.
 • Başar, U., Sığrı, Ü., Basım, N. (2016), İş yerinde karanlık liderlik. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 65-76.
 • Bektaş, M. ve Erdem, R. (2015). Örgütlerde informal iletişim süreci: kavramsal bir çerçeve, AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 125-139.
 • Bennett, R. J ve Robinson, S. L. (2000), Development of a measure of workplace deviance, Journal of Applied Psychology, 85(3),349-360 doi: 10.I037//0021-9010.85.3.349
 • Berry, C. M., Ones, D. S., Sackett, P. R. (2007). Interpersonal deviance, organizational deviance, and their common correlates: a review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(2), 410-424. doi: 10.1037/00219010.92.2.410.
 • Çakmak, E., Samasti, M., Bayraktar, C., Önden, İ. (2019), Organize sanayi bölgelerindeki klasik yönetim modelinden yönetişim modeline geçiş. ASSAM Uluslararası 13. Kamu Yönetimi Sempozyumu Özel Sayısı, 428-446. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578309.
 • Çetinkaya, A. Ş. ve Güleç, G. (2018), Sanal takımlarda sapkın davranışlar, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (1), 275-288 . DOI: 10.11611/yead.322493
 • Demir, M. ve Tütüncü, Ö. (2010), Ağırlama işletmelerinde örgütsel sapma ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.
 • Demir, M. (2011). İş yaşamında ayrımcılık: turizm sektörü örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8,(1), 760-784.
 • Demir, M., Ayas, S., Harman, A. (2018), Üretim karşıtı iş davranışları üzerinde örgütsel adalet algısının rolü: banka çalışanları örneği. International Journal of Academic Value Studies, 4(19), 435-448.
 • Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2008), Bilgi ve bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerine etkileri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 189-202.
 • Demirsel, M. T., Erat, L. (2019), Algılanan işyeri nezaketsizliğinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı), 209-221.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2014), Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının türleri, boyutları ve benzer kavramlarla ilişkilerine yönelik bir yazın incelemesi. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2),103-132.
 • Ekmekçioğlu, E. B. (2019), Etik liderlik ve işyeri sapkın davranışları ilişkisinde ahlaki uzaklaşma ve güç mesafesi oryantasyonunun rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Erkutlu, H. V. ve Özdemir, H. Ö. (2017) Yöneticilerin otantik liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel sinizm ve sanal kaytarma davranışları üzerine etkileri. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, 25-27 Mayıs 2017, s.273-281. file:///G:/yönorg%202019/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf. Erişim tarihi: 14.09.2019.
 • Filiz, M. ve Bardakçı, S. (2020), Sağlık çalışanlarının örgütsel iklim algıları ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Artvin ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 436-449.
 • Fox, S. ve Spector, P. E. (1999), A model of work frustration–aggression, Journal of Organizational Behavior, 20(6), 915-931.
 • Geckoboard C. (2015), Mushroom management: leaves employees heading for the door, http: // www.geckomoard.com (Erişim tarihi: 12.01.2020).
 • Halis, M., Savcı Gökgöz G., Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 197-205.
 • Hershcovis, M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupre, K. E., Inness, M., Leblanche M. M., Sivanathan, N. (2007). Predicting workplace aggression: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 228-238.
 • Kaplan, H. B. (1982). Self-attitudes and deviant behavior, Youth & Society, 14(2),185-211.
 • Kayapalı Y., S. (2020). Otel işletmelerinde bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisinde dönüştürücü liderliğin aracılık rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (1),137-157.
 • Kazancı, M. (2004). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Yayınevi, Ankara.
 • Kelloway, E. K., Francis, L., Prosser, M., Cameron, J. E. (2010), Counterproductive work behavior as protest. Human Resource Management Review, 20(1),18-25. doi: 10.1016/j.hrmr.2009.03.014.
 • Kılıç, T. (2015), Mushroom management theory; sample of health sector. Academy Of Strategic Management Journal, 14 (Special Issue), 83-89.
 • Koçak, D. ve Çınar, O. (2020), Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracı rolü: hizmet sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 1-20.
 • Külekçi, M. K., Özbozkurt, O. B., Bahar, E. (2020), The mediating role of mushroom management within the impact of job stress on intention to leave. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 361-371.
 • Neuman, J. H. ve Baron, R. A. (2005), Aggression in the workplace: a social psychological perspective, (Editors: Suzy Fox, Paul E. Spector, Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets (13-40), American Psychological Association, Washington, DC, US.
 • Özdemir, F. S. (2019), Finansal raporlama standartlarının bilgi asimetrisini azaltıcı rolüne dair teorik inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 581-602.
 • Özdevecioğlu, M. (2003), Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerini belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.
 • Özdevecioğlu, M., Akın, M., Karaca, M., İştahlı, B. (2014), Kötü niyetli yönetim algılamasının çalışanların performansları üzerindeki etkisinde duygusal zekânın rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-18.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 331-369.
 • Polatçı, S., Özçalık, F., Cindiloğlu, M. (2014), Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-12.
 • Robinson, S. L.ve Bennett, R. J. (1995), A typology of deviant workplace behaviors: a multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572. doi: 10.2307/256693.
 • Sargutan, A. E. (2005) Sağlık sektörü ve sağlık sistemlerinin yapısı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 400-428.
 • Serttaş, O. ve Şimşek, G. (2016), Turizm işletmelerinde sanal kaytarma: teorik bir inceleme. 18. Akademik Bilişim Konferansı, https://ab.org.tr/ab16/ozet/176.html (Erişim Tarihi 01.04.2020).
 • Sezici, E. (2014), Çalışma yaşamı kalitesi, işyerinde sapkın davranış ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,41, 235-246.
 • Schumacher, D., Schreurs, B., Emmerik, H., V.- De Witte, H. (2016), Explaining the relation between job insecurity and employee outcomes during organizational change: a multiple group comparison. Human Resource Management, 55 (5), 809-827.
 • Şimşek Ilkım N. ve Derin, N. (2018), Algılanan iş güvencesizliği, iş tatmini ve birey-örgüt uyumu kavramları arasındaki ilişkiler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 238-254.
 • Tekin, E. ve Birincioğlu, N. (2017), Bilgi çağının odak noktası üniversitelerde mantar yönetimi. International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 22-29.
 • Tekin, E. ve Birincioğlu, N. (2018), Mantar yönetim ölçeği geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Business and Economics Research Journal, 9(1),169-185.
 • Turunç, Ö. (2015), İş stresi- kaytarma ilişkisinde liderin rolü: turizm sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2),142-159.
 • Üçok, D. ve Turgut, T. (2014), İstismarcı yönetici davranışının işyerindeki sapkın davranışlar üzerindeki rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3),163-179.
 • Üstün, F. ve Ersolak, Ş. (2020), Makyavelizm ve iş yeri nezaketsizliği: banka çalışanları üzerine bir araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi,7, 329-343.
 • Williamson, O. E. (1975). Markets And Hierarchies: Analysis And Antitrust Implications, The Free Press: A Division of Macmillian Publishing Co., Inc.,London.
 • Zengin, Y. ve Kaygın, E. (2016), İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) örgütsel yabancılaşma ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 2 (4), 76-98.
 • Zhang, J., Wu, Q., Miao, D., Yan, X., Peng, J. (2014), The impact of core self evaluations on job satisfaction: the mediator role of career commitment. Social Indicators Research, 116 (3), 809–822.

Mantar Yönetim Yaklaşımının Örgüte Karşı Sapkın Davranışlara Etkisi Üzerine Sektörlerarası Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 67 - 84, 27.10.2021

Öz

Bu çalışmada yöneticinin gücü elinde bulundurmak için bilgi paylaşımını reddettiği, çalışanlarını karanlıkta bırakmak suretiyle sadece görev yönelimli yaklaştığı yeni bir yönetim uygulaması olan mantar yönetim yaklaşımı ile işyerinde sapkın davranışların örgüte karşı sapkın davranışlar boyutu arasındaki ilişki Muğla İlinde bankacılık, turizm ve sağlık sektörlerinden oluşturulan 312 kişilik bir örneklemden anket yöntemiyle veri toplanmak suretiyle araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre mantar yönetim yaklaşımı ile örgüte karşı sapkın davranışlar arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sektörlere göre çalışanların mantar yönetim ve örgüte yönelik sapkın davranışlar algıları anlamlı farklılıklar göstermektedir. Mantar yönetim algısı en yüksek oranda sağlık sektöründe, en düşük düzeyde ise turizm sektöründe görülmekte, örgüte yönelik sapkın davranışlara ilişkin ise en yüksek algı düzeyi turizm sektöründe görülmekte iken en düşük düzeyde ise sağlık sektörü çalışanlarında görülmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz, M. ve Özyer, K. (2018), Cinsiyet ayrımcılığının örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü: sağlık kurumlarında bir araştırma, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2),25-51.
 • Altuntaş, C. (2010). Mobbing kavramı ve örnekleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Journal of Yasar University, 18(5), 2995‐3015.
 • Appelbaum, S. H. ve Shapiro B. T. (2007). Diagnosis and remedies for deviant workplace behaviors, Journal of American Academy of Business, 9(2),14- 15.
 • Arabacı, İ. B., Sünkür, M., Şimşek, F. Z. (2012). Öğretmenlerin dedikodu ve söylenti mekanizmasına ilişkin görüşleri: nitel bir çalışma, Educational Administration: Theory and Practice, 18(2),171-190.
 • Arbak, Y., Şanlı, A. Y., Çakar, U. (2004). İşyerinde sapkın davranış: akademik personel üzerinde yerel bir tanım ve tipoloji çalışması, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 5-24.
 • Bağış, M. ve Öztürk, O. (2020). Stratejik yönetim araştırmalarının evrimi: yaklaşımlar ve mikro görüşler üzerinden bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 347-370.
 • Baron, R. A. ve Neuman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior, 22(3),161-173. doi: 10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:3<161:: AID-AB1>3.0.CO;2-Q.
 • Başar, U., Sığrı, Ü., Basım, N. (2016), İş yerinde karanlık liderlik. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 65-76.
 • Bektaş, M. ve Erdem, R. (2015). Örgütlerde informal iletişim süreci: kavramsal bir çerçeve, AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 125-139.
 • Bennett, R. J ve Robinson, S. L. (2000), Development of a measure of workplace deviance, Journal of Applied Psychology, 85(3),349-360 doi: 10.I037//0021-9010.85.3.349
 • Berry, C. M., Ones, D. S., Sackett, P. R. (2007). Interpersonal deviance, organizational deviance, and their common correlates: a review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(2), 410-424. doi: 10.1037/00219010.92.2.410.
 • Çakmak, E., Samasti, M., Bayraktar, C., Önden, İ. (2019), Organize sanayi bölgelerindeki klasik yönetim modelinden yönetişim modeline geçiş. ASSAM Uluslararası 13. Kamu Yönetimi Sempozyumu Özel Sayısı, 428-446. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578309.
 • Çetinkaya, A. Ş. ve Güleç, G. (2018), Sanal takımlarda sapkın davranışlar, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (1), 275-288 . DOI: 10.11611/yead.322493
 • Demir, M. ve Tütüncü, Ö. (2010), Ağırlama işletmelerinde örgütsel sapma ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.
 • Demir, M. (2011). İş yaşamında ayrımcılık: turizm sektörü örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8,(1), 760-784.
 • Demir, M., Ayas, S., Harman, A. (2018), Üretim karşıtı iş davranışları üzerinde örgütsel adalet algısının rolü: banka çalışanları örneği. International Journal of Academic Value Studies, 4(19), 435-448.
 • Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2008), Bilgi ve bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerine etkileri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 189-202.
 • Demirsel, M. T., Erat, L. (2019), Algılanan işyeri nezaketsizliğinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı), 209-221.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2014), Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının türleri, boyutları ve benzer kavramlarla ilişkilerine yönelik bir yazın incelemesi. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2),103-132.
 • Ekmekçioğlu, E. B. (2019), Etik liderlik ve işyeri sapkın davranışları ilişkisinde ahlaki uzaklaşma ve güç mesafesi oryantasyonunun rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Erkutlu, H. V. ve Özdemir, H. Ö. (2017) Yöneticilerin otantik liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel sinizm ve sanal kaytarma davranışları üzerine etkileri. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, 25-27 Mayıs 2017, s.273-281. file:///G:/yönorg%202019/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf. Erişim tarihi: 14.09.2019.
 • Filiz, M. ve Bardakçı, S. (2020), Sağlık çalışanlarının örgütsel iklim algıları ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Artvin ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 436-449.
 • Fox, S. ve Spector, P. E. (1999), A model of work frustration–aggression, Journal of Organizational Behavior, 20(6), 915-931.
 • Geckoboard C. (2015), Mushroom management: leaves employees heading for the door, http: // www.geckomoard.com (Erişim tarihi: 12.01.2020).
 • Halis, M., Savcı Gökgöz G., Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 197-205.
 • Hershcovis, M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupre, K. E., Inness, M., Leblanche M. M., Sivanathan, N. (2007). Predicting workplace aggression: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 228-238.
 • Kaplan, H. B. (1982). Self-attitudes and deviant behavior, Youth & Society, 14(2),185-211.
 • Kayapalı Y., S. (2020). Otel işletmelerinde bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisinde dönüştürücü liderliğin aracılık rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (1),137-157.
 • Kazancı, M. (2004). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Yayınevi, Ankara.
 • Kelloway, E. K., Francis, L., Prosser, M., Cameron, J. E. (2010), Counterproductive work behavior as protest. Human Resource Management Review, 20(1),18-25. doi: 10.1016/j.hrmr.2009.03.014.
 • Kılıç, T. (2015), Mushroom management theory; sample of health sector. Academy Of Strategic Management Journal, 14 (Special Issue), 83-89.
 • Koçak, D. ve Çınar, O. (2020), Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracı rolü: hizmet sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 1-20.
 • Külekçi, M. K., Özbozkurt, O. B., Bahar, E. (2020), The mediating role of mushroom management within the impact of job stress on intention to leave. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 361-371.
 • Neuman, J. H. ve Baron, R. A. (2005), Aggression in the workplace: a social psychological perspective, (Editors: Suzy Fox, Paul E. Spector, Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets (13-40), American Psychological Association, Washington, DC, US.
 • Özdemir, F. S. (2019), Finansal raporlama standartlarının bilgi asimetrisini azaltıcı rolüne dair teorik inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 581-602.
 • Özdevecioğlu, M. (2003), Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerini belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.
 • Özdevecioğlu, M., Akın, M., Karaca, M., İştahlı, B. (2014), Kötü niyetli yönetim algılamasının çalışanların performansları üzerindeki etkisinde duygusal zekânın rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-18.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 331-369.
 • Polatçı, S., Özçalık, F., Cindiloğlu, M. (2014), Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-12.
 • Robinson, S. L.ve Bennett, R. J. (1995), A typology of deviant workplace behaviors: a multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572. doi: 10.2307/256693.
 • Sargutan, A. E. (2005) Sağlık sektörü ve sağlık sistemlerinin yapısı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 400-428.
 • Serttaş, O. ve Şimşek, G. (2016), Turizm işletmelerinde sanal kaytarma: teorik bir inceleme. 18. Akademik Bilişim Konferansı, https://ab.org.tr/ab16/ozet/176.html (Erişim Tarihi 01.04.2020).
 • Sezici, E. (2014), Çalışma yaşamı kalitesi, işyerinde sapkın davranış ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,41, 235-246.
 • Schumacher, D., Schreurs, B., Emmerik, H., V.- De Witte, H. (2016), Explaining the relation between job insecurity and employee outcomes during organizational change: a multiple group comparison. Human Resource Management, 55 (5), 809-827.
 • Şimşek Ilkım N. ve Derin, N. (2018), Algılanan iş güvencesizliği, iş tatmini ve birey-örgüt uyumu kavramları arasındaki ilişkiler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(36), 238-254.
 • Tekin, E. ve Birincioğlu, N. (2017), Bilgi çağının odak noktası üniversitelerde mantar yönetimi. International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 22-29.
 • Tekin, E. ve Birincioğlu, N. (2018), Mantar yönetim ölçeği geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Business and Economics Research Journal, 9(1),169-185.
 • Turunç, Ö. (2015), İş stresi- kaytarma ilişkisinde liderin rolü: turizm sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2),142-159.
 • Üçok, D. ve Turgut, T. (2014), İstismarcı yönetici davranışının işyerindeki sapkın davranışlar üzerindeki rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3),163-179.
 • Üstün, F. ve Ersolak, Ş. (2020), Makyavelizm ve iş yeri nezaketsizliği: banka çalışanları üzerine bir araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi,7, 329-343.
 • Williamson, O. E. (1975). Markets And Hierarchies: Analysis And Antitrust Implications, The Free Press: A Division of Macmillian Publishing Co., Inc.,London.
 • Zengin, Y. ve Kaygın, E. (2016), İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) örgütsel yabancılaşma ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 2 (4), 76-98.
 • Zhang, J., Wu, Q., Miao, D., Yan, X., Peng, J. (2014), The impact of core self evaluations on job satisfaction: the mediator role of career commitment. Social Indicators Research, 116 (3), 809–822.
Toplam 53 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hale Eda Akduru 0000-0003-4022-2364

Cem Arslantaş

Erken Görünüm Tarihi 27 Ekim 2021
Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2021
Gönderilme Tarihi 9 Mart 2021
Kabul Tarihi 12 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akduru, H. E., & Arslantaş, C. (2021). Mantar Yönetim Yaklaşımının Örgüte Karşı Sapkın Davranışlara Etkisi Üzerine Sektörlerarası Bir Araştırma. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 9(2), 67-84.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.