Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2, 203 - 212, 19.10.2020
https://doi.org/10.18394/iid.732944

Öz

Bu çalışmanın amacı, sağlık işletmeleri çalışanlarının pozitif psikolojik sermaye düzeyleri ile performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma kesitsel tipte ve ilişkisel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak, pozitif psikolojik sermaye, çalışan performansı ölçekleri ve demografik değişkenlerden oluşan anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri İstanbul ilinde yer alan iki özel hastanenin, tıbbi ve idari çalışanlarından elde edilmiştir (n=102). Bulgular, pozitif psikolojik sermayenin tüm boyutları ile çalışan performansı arasında yüksek bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca pozitif psikolojik sermayenin boyutları olan, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın anlamlı ve pozitif yönde ilişkilere sahip oldukları görülmüştür. Pozitif psikolojik sermayenin boyutlarından biri olan psikolojik dayanıklılık değişkeninin ,çalışan performansını anlamlı olarak en yüksek düzeyde açıklayan faktör olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre, umut ve iyimserliğin ortamının yüksek olduğu bir örgüt kültürü, çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerini yükseltmektedir. Psikolojik dayanıklılığın yüksek olması ile çalışan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Stres ve yoğun çalışma ortamı ile karakterize olan sağlık işletmelerinde, çalışanların psikolojik sermayelerini yükseltmelerini sağlayacak, insan kaynağı uygulamalarının yürütülmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ögüt, A. & Kaplan, M. (2015). Sağlık sektöründe psikolojik sermayenin iş performansı üzerindeki etkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (30), 86-99.
 • Akçay, H.V. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. KSÜ İİBF Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Argon, T. & Eren, A. (2004). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Nobel Kitapevi.
 • Avey J. B., Reichard R. J., Luthans F.& Mhatre K. H. (2011) Meta-Analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2),127-152.
 • Aytaç, S. (2000). İnsanı Anlama Çabası (Psikolojiye Giriş). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bandura, A. (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychology and Health, 13,623-649.
 • Çetin F. & Basım H.N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46.
 • Doğan, H. (2018). Örgütsel adalet algısı ile iş performansı arasındaki ilişki. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 27-46.
 • Erkuş A. & Fındıklı M. (2013) Psikolojik Sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Journal of the School of Business Administration, 42(2), 302-318.
 • Fu, J., Sun, W., Wang, Y., Yang, X. & Wang, L. (2013). Improving Job Satisfaction of Chinese Doctors: The Positive Effects of Perceived Organizational Support and Psychological Capital, Public Health. 127(10), 946-951.
 • Harrington, D. (2008). Confirmator Factor Analysis. Oxford University Press.
 • Karatepe, H.K., Kuşçu, F.N. & Karaman M. (2019). Psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,105-114.
 • Keser S. & Kocabaş İ. (2014) İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 1-22.
 • Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal. 42(1), 58-74.
 • Koç, A.D. & Keklik B. (2019). Kamu sağlık çalışanlarının pozitif psikolojik sermaye düzeyleri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), 570-583.
 • Korkmazer, F., Ekingen, E. &Yıldız, A. (2016). Psikolojik sermayenin çalışan performansına etkisi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3):271-281.
 • Kutanis, Ö.R. & Oruç, E. (2014). Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme. The Journal of Happiness and Well-Being, 2(2), 145-159.
 • Lunenburg, F. (2011). Self-Efficacy in the workplace: Implications for motivation and performance. International Journal of Management Business and Administration, 14(1).
 • Luthans, F. & Church, A.H. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths, Academy of Management Executive, 16, 57-75.
 • Luthans, F. & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.
 • Luthans, F., Avalio, B. J., Avey, J. B. & Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology. 60, 541-572.
 • Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive .Oxford University Press.
 • Luthans, K.W. & Jensen, S.M. (2005). The linkage between psychological capital and commitment to organizational mission: A study of nurses. The Journal of Nursing Administration, 35(6), 304-310.
 • Polatçı, S. (2011). Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü ( Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Redmond, B.F.(2015). Self-Efficacy and social cognitive theory. https://wikispaces.psu.edu. (Erişim Tarihi: 10.02.2020).
 • Seligman, M.E. (2006), Learned optimism: How to change your mind and your life, 3rd Edition, New York, Vintage Books.
 • Yelboğan, A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2): 196-217.
 • Yılmaz, E., Yiğit, R. & Kaşarcı, İ. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeylerinin akademik başarı ve bazı değişkinler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 ( 23),371–388.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doğancan ÇAVMAK (Sorumlu Yazar)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-3329-4573
Türkiye


Füsun ACAR Bu kişi benim
Kayseri University
0000-0002-4841-8508
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iid732944, journal = {İş ve İnsan Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-967X}, address = {}, publisher = {Faruk ŞAHİN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {203 - 212}, doi = {10.18394/iid.732944}, title = {POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çavmak, Doğancan and Acar, Füsun} }
APA Çavmak, D. & Acar, F. (2020). POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . İş ve İnsan Dergisi , 7 (2) , 203-212 . DOI: 10.18394/iid.732944
MLA Çavmak, D. , Acar, F. "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . İş ve İnsan Dergisi 7 (2020 ): 203-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/57138/732944>
Chicago Çavmak, D. , Acar, F. "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". İş ve İnsan Dergisi 7 (2020 ): 203-212
RIS TY - JOUR T1 - POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Doğancan Çavmak , Füsun Acar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18394/iid.732944 DO - 10.18394/iid.732944 T2 - İş ve İnsan Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 212 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-967X M3 - doi: 10.18394/iid.732944 UR - https://doi.org/10.18394/iid.732944 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İş ve İnsan Dergisi POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Doğancan Çavmak , Füsun Acar %T POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J İş ve İnsan Dergisi %P -2148-967X %V 7 %N 2 %R doi: 10.18394/iid.732944 %U 10.18394/iid.732944
ISNAD Çavmak, Doğancan , Acar, Füsun . "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". İş ve İnsan Dergisi 7 / 2 (Ekim 2020): 203-212 . https://doi.org/10.18394/iid.732944
AMA Çavmak D. , Acar F. POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İş ve İnsan Dergisi. 2020; 7(2): 203-212.
Vancouver Çavmak D. , Acar F. POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İş ve İnsan Dergisi. 2020; 7(2): 203-212.
IEEE D. Çavmak ve F. Acar , "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İş ve İnsan Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 203-212, Eki. 2020, doi:10.18394/iid.732944

 

 

                                                                          Creative Commons Lisansı


İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.