Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE SUSTAINABILITY OF BUSINESS (LIFE SPAN) BUSINESS NEEDS HIERARCHY AND ORGANIZATIONAL MIVISION COULD BE THE SOLUTION?

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 4, 52 - 63, 17.12.2017

Öz

The effect of globalization and intense competition business in the world, both in the country and the lifespan is reduced. The conceptual analysis of this situation is needed when the life expectancy of the business established in Turkey is 12 years and the enterprises in the world are about 20 years. The solution to this problem that we think will be the first purpose of the study, mission and vision the concept of social responsibility under one roof (Organizational Mivision) to combine. The second aim is to adapt Maslow's “Human Needs Hierarchy” to the “Business Needs Hierarchy” the literature. Business Needs Hierarchy “1.Competition, 2.Justice, 3.Culture, 4.Full Participation, 5.Legitimacy, 6.Innovation and creativity 7.Change and change management” can be evaluated.

Kaynakça

 • Akdemir, Ali (2008), “Vizyon Yönetimi”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Akgemci, Tahir (2008), “Stratejik Yönetim”, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Atalay, Ceren Giderler (2015), “Örgütsel Adalet” Editör ÖZLER; Derya, Ergun, “Örgütsel Davranışta Güncel Konular”, 2.Basım Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Çakar, Mehmet ve Danişman, Ali (2012), “Kuramsal Kuram”, Editörler: SÖZEN, H.Cenk ve BASIM, H.Nejat “Örgüt Kuramları”, 2.Baskı, Beta Yayınları, Ankara
 • Çetin, Sefa, (1999), “Vizyon Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009
 • Çetin, Nurdan, (2010), “Vizyon ve Misyon”, Etap Yayınevi, İstanbul Drucker, F.Peter (2003), “Geleceğin Toplumunda Yönetim”, Çev. Mehmet Zaman, Hayat Yayınları, İstanbul
 • Duran, Cengiz ve Saraçoğlu, Metin (2009), “Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci”, Yönetim Ve Ekonomi Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İİBF.Manisa
 • Dumitrescu, Luigi, and Simona Vinerean. "The glocal strategy of global brands."Studies in Business and Economics 5.3 (2010): 147-155.
 • Efil, İsmail, (2015), “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon”, 13.Baskı, Dora Yayınları, Bursa
 • Efil, İsmail, (2016), “Toplam Kalite Yönetimi”, 8. Baskı, Dora Yayınları, Bursa
 • Erkan H. ve Erkan C., (2004). “Bilgi Ekonomisinde Teori ve Politika” http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/13- 01.pdf
 • Erkoç, Zafer, (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi- Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü”, Alfa Basım Yayım, İstanbul
 • Ertuğrul, İrfan, (2014), “Toplam Kalite Kontrol”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Findikçi, İlhami (1999), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 4.Baskı, Alfa Basım-Yayım Dağıtım, İstanbul
 • Halis, Muhlis, (2013), “Toplam Kalite Yönetimi MYO Müfredatına Uygun”, Seçkin Yayınları 2. Baskı, Ankara.
 • Gard, G., Lindstrom, K., Dallner, M. (2003), “Towards a Learning Organizations:The Introduction of a Client-Centered Team-Based Organization In Administrative Surveying Work” www.elsevier.com/locate/apergo
 • Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2010), “Quality management for organizational excellence: introduction to total quality”, Upper Saddle River, N. J.: Prentice-Hall.
 • Göker, Aykut (2001), “İnovasyonda Yetkinleşmek: Rekabet Üstünlüğüne Giden Yol”, Ekonomik Yaklaşım: Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı Kongreler Dizisi II -Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile- “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli 7-8 Kasım 2001, Gazi Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi, Ankara
 • Gürol, Mehmet Ali; (2006), Küresel Arena’da Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Haldun, İbni (1968), “Mukaddime”, Cilt II, Çeviren, Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul
 • İnce Mehmet, Bedük Aykut, Aydoğan Enver (2004), “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri” Selçuk Üniversitesi SBE. Dergisi 11.Sayı ss. 422-446, Konya
 • Jung, Jea C. (2007), “The Varying Patterns Of Ownership Strategy Of Mnes: A Japan- US Comparison” Dissertation For The Degree Of Doctor Of Philosophy. Ontorio: University of Western Ontorio, Richard Ivey School of Business.
 • Oğuztürk, Bekir Sami (2003), “Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2003, C8,S2, S253-273
 • Saunders M. Ve Thornhill, A. (2003), “Organizational Justice, Trust And The Management Of Change”, Personnel Review, Vol.32(3), Ss. 360-375.
 • Stock, G., N. And Tatikonda, M. V., (2000), “A Typology Of Project-Level Technology Transfer Processes”, Journal Of Operations Management 18, Pp.719–737
 • Şimşek, Ş.M., Ve Öge, S.H., (2007), “Stratejik Ve Uluslar Arası Boyutları Ile İnsan Kaynakları Yönetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Tunçer, Polat (2013), “Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(1), 373-406
 • Tutar, Hasan, (2013), “İşletme-Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük”, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Yildirim, Fatma, (2007), “İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 62(01). 253-278.
 • http://www.sinanergin.com/tr/417/KURUMSAL%20UZUN%20%C3%96M%C3%9CRL%C3%9CL%C3%9CK/
 • http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm
 • https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity-2016-Final.pdf

İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (HAYATİYETİ) İÇİN İŞLETMENİN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ VE ÖRGÜTSEL MİZYON ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 4, 52 - 63, 17.12.2017

Öz

Küreselleşme ve yoğun rekabet etkisiyle Hem Türkiye’de hem de dünyada işletmelerin ömrü kısalmaktadır. Türkiye’de kurulan işletmelerin ömrünün 12 yıl, dünyadaki işletmelerin ise 20 yıl civarında olduğu düşünüldüğünde bu durumun kavramsal analizinin yapılması ihtiyacı görülmektedir. Bu sorunsala çözüm olacağını düşündüğümüz çalışmanın ilk amacı misyon, vizyon ve sosyal sorumluluk kavramlarının tek çatı altında (Örgütsel Mizyon) birleştirmektir. İkinci amacı ise Maslow’un İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisinden yola çıkılarak “İşletmenin Gereksinimler Hiyerarşisi”ni literatüre kazandırmaktır. İşletmelerin gereksinimler hiyerarşisinin basamakları ise “1.Rekabet, 2.Adalet, 3.Kültür, 4.Tam Katılım, 5.Meşruiyet, 6.İnovasyon ve Yaratıcılık, 7.Değişim ve Yönetimi” olduğu değerlendirilebilir

Kaynakça

 • Akdemir, Ali (2008), “Vizyon Yönetimi”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Akgemci, Tahir (2008), “Stratejik Yönetim”, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Atalay, Ceren Giderler (2015), “Örgütsel Adalet” Editör ÖZLER; Derya, Ergun, “Örgütsel Davranışta Güncel Konular”, 2.Basım Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Çakar, Mehmet ve Danişman, Ali (2012), “Kuramsal Kuram”, Editörler: SÖZEN, H.Cenk ve BASIM, H.Nejat “Örgüt Kuramları”, 2.Baskı, Beta Yayınları, Ankara
 • Çetin, Sefa, (1999), “Vizyon Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009
 • Çetin, Nurdan, (2010), “Vizyon ve Misyon”, Etap Yayınevi, İstanbul Drucker, F.Peter (2003), “Geleceğin Toplumunda Yönetim”, Çev. Mehmet Zaman, Hayat Yayınları, İstanbul
 • Duran, Cengiz ve Saraçoğlu, Metin (2009), “Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci”, Yönetim Ve Ekonomi Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İİBF.Manisa
 • Dumitrescu, Luigi, and Simona Vinerean. "The glocal strategy of global brands."Studies in Business and Economics 5.3 (2010): 147-155.
 • Efil, İsmail, (2015), “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon”, 13.Baskı, Dora Yayınları, Bursa
 • Efil, İsmail, (2016), “Toplam Kalite Yönetimi”, 8. Baskı, Dora Yayınları, Bursa
 • Erkan H. ve Erkan C., (2004). “Bilgi Ekonomisinde Teori ve Politika” http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/13- 01.pdf
 • Erkoç, Zafer, (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi- Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü”, Alfa Basım Yayım, İstanbul
 • Ertuğrul, İrfan, (2014), “Toplam Kalite Kontrol”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Findikçi, İlhami (1999), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 4.Baskı, Alfa Basım-Yayım Dağıtım, İstanbul
 • Halis, Muhlis, (2013), “Toplam Kalite Yönetimi MYO Müfredatına Uygun”, Seçkin Yayınları 2. Baskı, Ankara.
 • Gard, G., Lindstrom, K., Dallner, M. (2003), “Towards a Learning Organizations:The Introduction of a Client-Centered Team-Based Organization In Administrative Surveying Work” www.elsevier.com/locate/apergo
 • Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2010), “Quality management for organizational excellence: introduction to total quality”, Upper Saddle River, N. J.: Prentice-Hall.
 • Göker, Aykut (2001), “İnovasyonda Yetkinleşmek: Rekabet Üstünlüğüne Giden Yol”, Ekonomik Yaklaşım: Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı Kongreler Dizisi II -Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile- “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli 7-8 Kasım 2001, Gazi Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi, Ankara
 • Gürol, Mehmet Ali; (2006), Küresel Arena’da Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Haldun, İbni (1968), “Mukaddime”, Cilt II, Çeviren, Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul
 • İnce Mehmet, Bedük Aykut, Aydoğan Enver (2004), “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri” Selçuk Üniversitesi SBE. Dergisi 11.Sayı ss. 422-446, Konya
 • Jung, Jea C. (2007), “The Varying Patterns Of Ownership Strategy Of Mnes: A Japan- US Comparison” Dissertation For The Degree Of Doctor Of Philosophy. Ontorio: University of Western Ontorio, Richard Ivey School of Business.
 • Oğuztürk, Bekir Sami (2003), “Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2003, C8,S2, S253-273
 • Saunders M. Ve Thornhill, A. (2003), “Organizational Justice, Trust And The Management Of Change”, Personnel Review, Vol.32(3), Ss. 360-375.
 • Stock, G., N. And Tatikonda, M. V., (2000), “A Typology Of Project-Level Technology Transfer Processes”, Journal Of Operations Management 18, Pp.719–737
 • Şimşek, Ş.M., Ve Öge, S.H., (2007), “Stratejik Ve Uluslar Arası Boyutları Ile İnsan Kaynakları Yönetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Tunçer, Polat (2013), “Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(1), 373-406
 • Tutar, Hasan, (2013), “İşletme-Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük”, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Yildirim, Fatma, (2007), “İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 62(01). 253-278.
 • http://www.sinanergin.com/tr/417/KURUMSAL%20UZUN%20%C3%96M%C3%9CRL%C3%9CL%C3%9CK/
 • http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm
 • https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity-2016-Final.pdf

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dursun BOZ (Sorumlu Yazar)
0000-0003-3206-8950

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Boz, D. (2017). İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (HAYATİYETİ) İÇİN İŞLETMENİN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ VE ÖRGÜTSEL MİZYON ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 2 (4) , 52-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/33037/367397

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.